Elinvoimalautakunta, kokous 24.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 157 Valtuustoaloite kaupunki selvittää ulkomaisten bussien vaihtoehtoisia pysäköinti- ja varikkoratkaisuja

ROIDno-2020-188

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valuutettu Jaakko Portti ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Me allekirjoittaneet  esitämme, että kaupunki selvittää vaihtoehtoisia toimia ulkomaisten turistibussien aiheuttamaan häiriöön ja ongelmiin hiihtolatujen, keikkareittien ja muiden vapaa-ajan  lähtöpaikkojen pysäköintiongelmaan.

Vaihtoehtoisia malleja voivat olla pysäköinnin rajoittaminen ko. alueilla liikennemerkein esim. aikarajoitus tai yön yli- pysäköintikielto. Tai pysäköintipaikan merkitseminen vain tietynlaista pysäköintiä varten. Kaupunki voisi myös osoittaa tietyn alueen tai alueita parkkeeraus- ja varikkokäyttöön. Käytöstä perittäisiin käypä korvaus.

PERUSTELUT:

Ulkomaisten turistibussien parkkeeraaminen ja pitkäaikainen säilyttäminen hiihtolatujen ynnä muilla pysäköintipaikoilla on puhuttanut ja häirinnyt kuntalaisia. Aina vapaata parkkipaikkaa ei ole edes löytynyt. Kaupungin ylläpitämät parkkialueet eivät ole tarkoitettu tällaiseen pysäköintikäyttöön. Paikallisilla liikenneyrittäjillä on omat varikkoalueensa, jonka he kustannuksella an ylläpitävät."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää  aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätösehdotus

Johtoryhmä päättää lähettää aloitteen yhdyskuntatekniikan palvelualuepäällikön valmisteltavaksi.

Päätös

Johtoryhmä päätti lähettää aloitteen teknisten palvelujen palvelualuepäällikön valmisteltavaksi.

Valmistelija

  • Aku Raappana, suunnittelupäällikkö, aku.raappana@rovaniemi.fi

Perustelut

Valtuutettu  Jaakko Portti ym. valtuutetut jättivät valtuuston puheenjohtajalle aloitteen kokouksessa 20.1.2020 § 21 ulkomaisten bussien vaihtoehtoisien pysäköinti- ja varikkoratkaisujen selvittämisestä.

Tekniset palvelut on selvittänyt asiaa ja toteaa seuraavaa:

Kaupunkiin on viime vuosina tullut vilkkaimman matkailusesongin tarpeisiin joulu- ja tammikuussa useita kymmeniä linja-autoja kuljettajineen, kaukaisimmat Keski-Euroopasta asti. Bussien yöaikainen säilytys on ongelma, jolle ei ole tällä hetkellä tarjolla hyvää ratkaisua.

Aluksi ongelma näyttäytyi keskustan katujen varsilla, jossa bussit häiritsivät asukkaita aamun varhaisella tyhjäkäynnillä. Ongelmaan puututtiin lisäämällä pysäköintirajoituksia ja tehostamalla kieltojen valvontaa. Nyt busseja on ollut enemmän Ounasrinteellä ja Korkalovaarassa kauppojen pihoilla ja ulkoilijoille tarkoitetuilla pysäköintialueilla. Nähtävästi paikat valikoituvat alueilta, joista löytyy kuljettajille kävelymatkan päästä edullisia vuokra-asuntoja.

Ulkoilureittien pysäköintipaikat ovat liikuntapuolen hallinnassa ja kunnossapidossa. Liikuntatoimi onkin jo tulleen palautteen perusteella lisännyt aikarajoituksia tai vain henkilöauton sallivia lisäkilpiä pysäköintialueille, joissa bussien pysäköinti on aiheuttanut ongelmia ulkoilureittien käyttäjille.

Kokonaisuutena tarkastellen riittävän kuljetuskapasiteetin mahdollistaminen sesonkiaikana vaatinee jatkossakin paikkakunnan ulkopuolelta tulevia liikennöitsijöitä, kuljettajia ja bussikalustoa. Matkailuelinkeinon ja myös kaupungin näkökulmasta toiminnan mahdollistaminen on tarpeellista.

Kaupungilla ei ole lain suomia mahdollisuuksia rajoittaa pysäköintiä toimijakohtaisesti, vaan yleisillä alueilla pysäköinti tapahtuu kaikkien osalta samoilla säännöillä. Myös laaja rajoittaminen yleisillä alueilla raskaan kaluston pysäköinnin osalta voidaan tulkita elinkeinotoiminnan rajoittamiseksi.

Ratkaisuna ongelmaan voisi olla aloitteessa esitetty alueen osoittaminen linja-autojen pysäköintiin. Tarve linja-autojen tilapäiseen pysäköintiin korostuu, kun linja-autoaseman alue keskustan osayleiskaavan mukaisesti otetaan tehokkaamman maankäytön piiriin. Käyttöön sopivaa aluetta on kuitenkin vaikea löytää keskustan välittömästä läheisyydestä. Paikan olisi hyvä olla sellainen, johon kuljettajat pääsevät majoituspaikasta paikallisliikenteen bussilla. Alueen perustaminen aiheuttaa huomattavia kustannuksia rakentamisessa ja jatkuvia kustannuksia kunnossapidon osalta. Kustannuksia voitaisiin ainakin osittain kattaa laittamalla pysäköinti maksulliseksi. Toisaalta maksullisuus voi palauttaa ongelman taas keskustan katuvarsille tai muille sellaisille alueille, jossa siitä on haittaa.

Napapiirin uudessa kaavassa on varattu runsaasti tilaa yleiseen käyttöön tarkoitetuille pysäköintialueille (LP) alueen itäpäässä. Kun kaava saa lainvoiman, se mahdollistaa myös matkailijoita palvelevien bussien yönaikaisen pysäköinnin toteuttamisen. Napapiirin vahvuutena sijoituspaikaksi olisi, että nämä bussit pysäköivät alueella usein jo päiväsaikaan ja yöaikainen pysäköinti samalla alueella tehostaisi alueen käyttöä. Napapiirille myös pääsee paikallisliikenteen bussilla keskustasta, jos aikaiselle aamulähdölle ei ole tarvetta. Ongelmaksi voi muodostua kuljettajille soveltuvien majoituspaikkojen puute lähellä Napapiiriä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta merkitsee saapuneen valtuustoaloitteen ja Teknisten palveluiden vastauksen tiedokseen.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kaupungininsinööri Jukka Ylinampaa.

Hannu Ovaskainen poistui kokouksesta klo 17.09 tämän asian esittelyn aikana.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Jaakko Portti, Jukka Ylinampa, Aku Raappana

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.