Elinvoimalautakunta, kokous 24.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 154 Valtuustoaloite käytännön toimia talouden tasapainottamiseksi ja maankäytön tehostamiseksi

ROIDno-2019-2777

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuutettu Matti Henttunen ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Olemme keskustelleet viime aikoina paljon Talouden- ja Toiminnan Uudistamisohjelmasta (TTU) ja sen käytännön toimista.

Toimialoille on asetetut tietyt tavoiteraamit. Maankäytön tuloutukset ovat laskussa viimevuodesta, vaikka kaupungilla on maankäytön ja kaavoituksen monopoli, joka on tehokas työkalu oikein käytettynä.

Esitän kauttaaltaan rakennustehokkuuksien nostamista esimerkiksi 30%:lla kaupungissamme niitä haluaville. Näin saisimme maankäytölle tuloja ja alueemme rakentajille työllistymisiä.

Edellä esitetyn perusteella pyydän, että kaupunki tutkii kaikki ne maankäytön ja kaavoituksen mahdollisuudet joilla saadaan tulovirtoja kaupunkiimme ja siten maankäytön paremmin palvelemaan kaupunkilaistemme ja elinkeinoelämämme tarpeita."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Päätösehdotus

Johtoryhmä päättää lähettää aloitteen teknisen toimialajohtajan, elinvoimajohtajan ja kaupunginkamreerin valmisteltavaksi.

Päätös

Johtoryhmä päätti esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Perustelut

Matti Henttunen ym. valtuutetut ovat jättäneet 9.9.2020 seuraavan aloitteen:

"Olemme keskustelleet viime aikoina paljon talouden- ja toiminnan uudistamisohjelmasta ja sen käytännön toimista. Toimialoille on asetettu tietyt tavoiteraamit. Maankäytön tuloutukset ovat olleet laskussa viime vuodesta, vaikka kaupungilla on maankäytön ja kaavoituksen monopoli, joka on tehokas työkalu oikein käytettynä. Esitän kauttaaltaan rakennustehokkuuksien nostamista esimerkiksi 30 % kaupungissamme niitä haluaville. Näin saisimme maankäytölle tuloja ja alueemme rakentajille työllistymistä.

Edellä esitetyn perusteella pyydän, että kaupunki tutkii kaikki maankäytön ja kaavoituksen mahdollisuudet joilla saadaan tulovirtoja kaupunkiimme ja siten maankäytön paremmin palvelemaan kaupunkilaistemme ja elinkeinoelämämme tarpeita."

Lähtökohdat

Rovaniemen kaupungin maankäyttöön liittyvien tulovirtojen linjaukset sekä maankäytön suunnittelun pääperiaatteet on määritetty pääosin kaupungin strategisen ohjauksen kautta, maapoliittisessa ohjelmassa (2018) sekä maankäytön toteuttamisohjelmassa (2018) päätetyissä linjauksissa.   

Rovaniemen kaupungin hallintosäännön perusteella:

  • kaupunginhallitus päättää maapoliittisesta ohjelmasta ja maankäytön ja asumisen toteuttamisohjelmasta;
  • elinvoimalautakunta vastaa kaavoitusohjelman valmistelusta yhteistoiminnassa kaupunginhallituksen ja toimialojen kanssa;
  • elinvoimalautakunta valmistelee maapoliittisen ohjelman;
  • elinvoimalautakunta vastaa yleis- ja asemakaavoituksesta ja päättää yleis- ja asemakaavojen sekä kaavamuutosten kaavaprosessista (vireilletulo, luonnosvaihe, ehdotusvaihe, hyväksyminen) ja valmisteluista kuitenkin siten, että yleiskaavojen sekä kaavoitusohjelmassa vaikutukseltaan merkittävien asemakaavojen ja asemakaavamuutosten ehdotusvaiheen päätöksenteko kuuluu kaupunginhallitukselle.

Kaupunginjohtaja on päätöksellään 7.4.2020 § 37 nimennyt kiinteistökehitystyöryhmän, joka keskittyy kaupungin tyhjillään olevien tai tyhjenevien rakennusten jalostamiseen. Kaupunginjohtaja on 15.9.2020 § 89 nimennyt strategisen kaavoituksen työryhmän maapoliittisen ohjelman, maankäytön ja asumisen toteuttamisohjelman, kaavoitusohjelman sekä vaikutuksiltaan merkittävien asemakaavojen valmistelua varten. Kaupungissa on lisäksi toiminut vuosia maankäyttöryhmä, joka keskittyy pääosin yritysten jatkuvaan tonttitarpeeseen.

Rovaniemen maapoliittinen ohjelma on laadittu ensimmäisen kerran vuonna 2008, jonka jälkeen sitä on päivitetty valtuustokausittain. Voimassa olevat linjaukset on hyväksytty vuonna 2018. Maapoliittinen ohjelma on strateginen asiakirja, jossa määritellään kaupungin maapolitiikan lähtökohdat, tavoitteet, käytettävät maapoliittiset keinot sekä muut tarpeelliset maankäyttöön ja kaavoitukseen liittyvät linjaukset. Johdonmukaisesti ja pitkäjänteisesti toteutettu maapolitiikka on edellytyksenä sille, että kaupungin strategisen maankäytön suunnittelu ja toteutus luo vakaata ja kasvavaa tulovirtaa joka tasapainottaa kuntataloutta. Maapoliittinen ohjelma antaa myös läpinäkyvää tietoa kaupungin toimintaperiaatteista yrityksille.

Maapoliittisen ohjelman päivityksen valmistelu on aloitettu virkamiestyönä ja tavoitteena on tuoda se käsiteltäväksi seuraavan valtuustokauden alussa. Maapoliittisen valmistelun yhteydessä on tarkoitus pyytää lausunnot mm. kaupungin eri toimialoilta, yrittäjiltä ja rakennusteollisuudelta.

Maankäytön tulovirrat

Maankäyttöön liittyvät tulovirrat muodostuvat pääasiassa kaupungin vuokraamien tonttien vuokratuloista, jotka ovat kasvaneet vuosina 2015 - 2020 noin 4,4 M€:sta 6,4 M€:oon. Maanvuokratulot muodostavat merkittävän tasaisesti kasvavan tulovirran, joka on ennakoitavissa pitkällä aikavälillä. Maapoliittisen ohjelman mukaisesti kaupungin luovuttamat tontit pääsääntöisesti vuokrataan.

Asemakaavan mukaisten tonttien myyntituotot sekä maankäyttösopimusten perusteella saatavat maksut vaihtelevat vuosittain merkittävästi. Maankäyttösopimusten perusteella perittävät maksut tulee myös käyttää asemakaavasta aiheutuvien kustannusten kattamiseen.  

Kaupungin omassa käytössä olevien alueiden ja tonttien osalta ei ole otettu käyttöön ns. sisäisiä maanvuokria vaan toimialat maksavat vuokraa vain käyttämiensä tilojen osalta. Sisäisillä maanvuokrilla voidaan tehostaa kaupungin eri toimialojen maankäyttöä ja löytää sitä kautta vapautuville alueille muuta käyttöä joista saadaan maanvuokratuloja. Sisäisten maanvuokrien käyttöönottoa ja sen vaikutusta tulee selvittää tarkemmin. 

Kaavoitus

Maapoliittisen ohjelman periaatteiden mukaisesti kaupunki hankkii asemakaavoitettavat alueet hyvissä ajoin omistukseensa raakamaana ja laatii ensimmäisen asemakaavan pääsääntöisesti kaupungin omistuksessa olevalle alueelle.

Kaupungin omistuksessa olevien rakentamattomien alueiden sekä jo rakennetussa ympäristössä olevien tonttien asemakaavamuutoksilla voidaan saada aikaan arvonnousua ja lisätä sitä kautta maanvuokratuloja tai myyntituloja. Arvonnousu voi olla merkittävää mm. keskustassa ja sen lähialueilla. Kaavoituksen lähtökohtana ei kuitenkaan voi olla pelkkä tulojen maksimointi vaan kaavaprosessissa on huomioitava useita eri tekijöitä kuten rakennussuojelu, viheralueet, liikenne yms. Kaupungilla on meneillään useita asemakaavamuutoksia, joilla pyritään kehittämään laadukasta kaupunkiympäristöä.  

Rakennusoikeus

Tonttia koskeva rakennusoikeus määritellään asemakaavassa ja rakennusoikeuden lisääminen esim. 30 %:lla vaatii pääsääntöisesti asemakaavamuutoksen. Asemakaavamuutos voidaan laatia maanomistajan hakemuksesta, jolloin maanomistajan tulee sitoutua kaavoituksen käynnistämissopimuksella asemakaavaluonnoksen nähtävillä olon jälkeen laatimaan maankäyttösopimuksen, jolla kaupunki perii asemakaavamuutoksesta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi enintään 50 % kaavasta aiheutuvasta arvonnoususta.

Yhteenveto 

Kaupunki edistää maankäytöstä saatavia tulovirtoja edellä mainittujen tekijöiden puitteissa. Rovaniemen maankäyttöön liittyvien tulovirtojen tehostaminen on huomioitu vuoden 2020 aikana mm. perustamalla strategiseen kaavoitukseen ja kiinteistökehitykseen liittyvät työryhmät. Lisäksi elinvoimalautakunnan vuoden 2021 toimintasuunnitelmassa on nostettu esille tehostetut toimenpiteet ja uudet tavat tonttien myyntiprosesseissa, markkinoinnissa ja vuokrasopimusten purkamisessa. Ennen asemakaavan vireilletuloa laaditaan hakijan kanssa kaavoituksen käynnistämissopimus ja ennen asemakaavan hyväksymistä maankäyttösopimus.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta merkitsee saapuneen valtuustoaloitteen ja Teknisten palveluiden vastauksen tiedokseen.

Päätös

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Matti Henttunen, Tekniset palvelut/Ylinampa, Pyhäjärvi, Onkalo

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.