Elinvoimalautakunta, kokous 24.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 158 Väylätien asukkaiden vaatimus Rovaniemen kaupungille

ROIDno-2020-1060

Valmistelija

  • Aku Raappana, suunnittelupäällikkö, aku.raappana@rovaniemi.fi

Perustelut

Osa Väylätien asukkaista katuosuudella Oijustie - Viirinkankaantie on jättänyt aloitteen kokemiensa kunnossapito- ja liikennöintiongelmien korjaamiseksi. Ongelmia on aloitteen mukaan koettu erityisesti liittymien talvikunnossapidossa ja liittymisessä autolla tonteilta Väylätielle.

Väylätie katujärjestely välillä Viirinkankaantie – Oijustie on suunniteltu ja toteutettu osana 2017 valmistunutta valtatien 4 parantamista. Tässä yhteydessä tämä Väylätien osuus on muuttunut asuntokadusta kokoojakaduksi. Muutoksen mahdollistava asemakaava on vahvistunut kaupunginvaltuuston päätöksellä 27.8.2007 § 83. Liikennemelua on käsitelty kaavamuutoksen yhteydessä, mutta kaavaan ei ole asetettu melusuojausvaatimuksia. Katusuunnitelma on ollut nähtävillä 3.3.2014 – 17.3.2014. Suunnitelmasta ei jätetty muistutuksia ja se on hyväksytty kaupungininsinöörin päätöksellä 17.3.2014 / 73§. Liikenteenohjaussuunnitelmassa on kadulle asetettu nopeusrajoitus 40 km/h.

Suunnittelun aikana on tiedostettu Väylätien liikenteellisen aseman muutoksen vaikutus Väylätien asukkaiden ympäristöön. Asukkaille on järjestetty tilaisuus suunnitelman esittelyä varten ja asukkaat ovat jättäneet mielipiteitä suunnittelun aikana. Suunnitelmaa on esitelty mallintamalla havaintoaineistoksi tulevaa tilannetta (havainnekuvat ja -video). Asutuksen suojaamiseksi melulta on tehty vaihtoehtoisia ratkaisuja, joita on esitelty asukkaille. Enemmistö asukkaista oli valitun ajoradan viereen sijoittuvalla melumuurilla toteutettavan vaihtoehdon kannalla. Tiheässä olevat tonttiliittymät heikentävät jonkin verran melurakenteen toimintaa, mutta tehty melumallinnus osoitti kaikille piha-alueille jäävän riittävästi melun keskiäänitason ohjearvojen alittavia alueita (keskiäänitason ohjearvot: päivä 55 dB, yö 45dB). Melurakenteen todettiin vaikeuttavan tonttiliittymien käyttöä niiden aiheuttaessa näkemäesteitä, mutta tätä asukkaat pitivät pääsääntöisesti meluhaittaa pienempänä haittana.

Tonttiliittymien näkemien parantaminen edellyttäisi meluesterakenteiden (kivikorit) poistamista tai merkittävää madaltamista. Tämä heikentäisi meluesteiden toimintaa siten, että suunniteltua meluvaimennusta ei enää saavuteta.

Katujen kunnossapidon osalta yhdyskuntatekniikka toteaa, että kunnossapitovelvollisuuden jakautumisessa kaupungin ja kiinteistön välillä noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta 3 § toteaa mm. että kadun kunnossapito käsittää ne toimenpiteet, joiden tarkoituksena on pitää katu liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Kunnossapidon tason määräytymisessä otetaan huomioon kadun liikenteellinen merkitys, liikenteen määrä, säätila ja sen ennakoitavissa olevat muutokset, vuorokaudenaika, sekä eri liikennemuotojen, kuten moottoriajoneuvoliikenteen, jalankulun ja polkupyöräilyn, tarpeet sekä terveellisyys, liikenneturvallisuus ja liikenteen esteettömyys. Kadun kunnossapito käsittää myös ne toimenpiteet, jotka talvella ovat tarpeellisia kadun pysyttämiseksi em. mukaisessa kunnossa, kuten lumen ja jään poistamisen, kadun pinnan pitämisen tasaisena, liukkauden torjumisen ja liukkauden torjumiseen käytetyn kiviaineksen poistamisen.

Väylätie välillä Viirinkankaantie- Alakorkalontie on luokiteltu kaupungin katujen kunnossapitoluokkaan 1 ja kevyenliikenteen väylä luokka on A+. Kaupunki katsoo, että katu ja kevyenliikenteen väylä on pidetty täysin liikenteen tarpeiden edellyttämässä kunnossa.

Kunnossapitolain (laki kadun ja eräiden yleisten alueiden ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta) 4 §:ssä todetaan yksiselitteisesti, että tontille johtavan kulkutien kunnossapidosta vastaa tontinomistaja. Edellä mainitut tontinomistajaa koskevat velvoitteet koskevat vastaavasti myös tontinhaltijaa. Tonttiliittymän kunnossapitoon kuuluu mm. sen alla olevan rummun pitäminen toimivana läpi vuoden, lumen poisto tonttiliittymästä ja kadun aurauksesta syntyneen lumivallin poistaminen.

Rovaniemen kaupunki hoitaa katujaan ja teitään edellä kerrotun lainsäädännössä päätetyn vastuujaon mukaisesti koko kaupungin alueella. Samaa käytäntöä noudatetaan myös muissa Suomen kunnissa. Liikenneviraston ylläpitämillä maanteillä noudatetaan myös samaa käytäntöä.

Auroihin ei ole saatavana lisälaitetta, joka mahdollistaisi tarvittavalla aurausnopeudella liikenneväylien aurauksen siten, että liittymiin ei syntyisi aurausvallia. Liittymän aukaisu kadun tai tien aurauksen yhteydessä edellyttäisi erillistä aurauskierrosta tai aurauskalustoa.

Edellä mainitun perusteella aloite ei anna aihetta toimenpiteisiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta on tutustunut asukkaiden aloitteeseen sekä yhdyskuntatekniikan antamaan vastineeseen ja merkitsee ne tiedoksi. 

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kaupungininsinööri Jukka Ylinampaa.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Väylätien asukkaiden yhteyshenkilö, yhdyskuntatekniikka/Niemelä, Raappana, Ylinampa

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.