Elinvoimalautakunta, kokous 24.4.2024

§ 37 Työvoimapalveluiden palvelusuunnitelma Rovaseudun työllisyysalueelle

ROIDno-2023-3364

Valmistelija

 • Sanna Mäensivu, palvelualuepäällikkö, sanna.maensivu@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemi ja Ranua valmistautuvat valtion TE-palveluiden siirtymiseen 1.1.2025 kuntien järjestämisvastuulle. Kuntien järjestämät julkiset työllisyyspalvelut kattavat jatkossa sekä työnhakijoiden että työnantajien palvelut. TE-palveluista päättää jatkossa Rovaniemen elinvoimalautakunta. Kevään 2024 aikana osana Rovaseudun työllisyysalueen valmistelua on laadittu TE-palvelusuunnitelma. Palvelusuunnitelman laadinta on hankittu kilpailutettuna asiantuntijapalveluna ja palveluntuottajana on toiminut Mikko Kesä Oy.

Palvelusuunnitelma on laadittu järjestämällä kyselyitä ja haastatteluja laajasti eri sidosryhmille, kuten asukkaille, alueen yrittäjille, henkilöstölle, avainsidosryhmille sekä tulevista TE-palveluista vastaaville päättäjille. Myös muuta valmistelumateriaalia on hyödynnetty suunnitelman laatimiseksi. Laajemmista kyselyistä (asukkaat, yritykset, henkilöstö) on laadittu erilliset tulosyhteenvedot, jotka ovat osa TE-palvelusuunnitelman tausta-aineistoa. 

Palvelusuunnitelman päälinjauksia eli nk. keihäänkärkiä on työstetty sidosryhmien kanssa yhteisessä työpajassa 11.3. ja sidosryhmät ovat päässeet myös kommentoimaan ja vaikuttamaan suunnitelman lopulliseen sisältöön.  Sidosryhmätyöskentelyyn joko kyselyn ja/tai työpajatyöskentelyn kautta on osallistunut muun muassa KELA, Eduro-säätiö, oppilaitokset, yrittäjäjärjestöt, kuntien elinkeino- ja yrityspalvelut, hyvinvointialue.

Työtä on ohjannut tilaajan puolelta työryhmä johon on kuulunut elinvoima- ja työllisyyspalveluiden asiantuntijoita Rovaniemeltä ja Ranualta.

Palvelusuunnitelman tehtävänä oli tuottaa käytäntöön vietäviä ratkaisuehdotuksia ja linjauksia siitä, miten uudelle muodostuvalle työllisyysalueelle rakennetaan uudentyyppinen, yhteistoiminta-alueen vaatimukset, kohderyhmät, sekä alueen elinvoiman huomioiva monipuolinen,vaikuttava ja kustannustehokas palvelurakenne. Taloudellinen näkökulma (palveluiden kustannukset sekä uudistuva työttömyysetuuksien rahoitusmalli) on ohjannut palvelusuunnittelua vahvasti.

Rovaniemen ja Ranuan yhteisen työllisyysalueen visio, arvot ja keskeiset tavoitteet

Työllisyysalueen visiona ja arvona ovat asiantuntevat, aktiiviset, asiakaslähtöiset ja laadukkaat työllisyyspalvelut. 

Päätavoitteet: 

 • Parantaa työntekijän ja työnantajan kohtaantoa 
 • Varmistaa osaavan työvoiman saatavuutta lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä 
 • Lisätä työllisyyttä ja yritystoimintaa
 • Monipuolistaa työllistymistä ja työvoiman saatavuutta edistävää palveluntarjontaa 
 • Lisätä palveluiden työllisyysvaikuttavuutta sekä nopeaa, tehokasta ja tuottavaa toteuttamistapaa 
 • Edistää laajapohjaista verkosto- ja kumppanuusyhteistyötä työllisyyden edistämiseksi. 

Palvelusuunnitelmassa on nostettu seuravaat keihäänkärjet em. tavoitteiden saavuttamiseksi

 1. Otetaan käyttöön ennakoivat ja laajat toimet työvoiman saatavuuden varmistamiseksi
 2. Omatoimisesti käytettäviä palveluja lisätään ja laajennetaan
 3. Työntekijän ja työn löytyminen tai yritystoiminnan käynnistyminen ovat peruste yksilöllisten työllistymistä edistävien palveluiden tarjonnalle
 4. Uraohjaus peruspalveluksi kuntalaisille
 5. Palvelumallit rakennetaan yritys- ja työnantajalähtöisiksi
 6. Työnvälitys ja tätä tukevien toimintojen kokonaiskoordinointi ovat omia ydintehtäviä
 7. Asiakaspalveluiden hankintatapoja kehitetään
 8. Työllisyyden edistämisen kumppanuusverkoston toimintaa syvennetään perustamalla osaamisallianssi ja työkykyallianssi
 9. Vaikuttavuus ja taloudellisuus

Palvelusuunnitelmassa on kuvattu ja avattu tarkemmin jokaista osa-aluetta

 

Liite 1: Palvelusuunnitelma

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Samppa Määttä, vs. toimialajohtaja, samppa.maatta@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan palvelusuunnitelman ja valtuuttaa valmistelutyön jatkumisen palvelusuunnitelman periaatteiden mukaisesti.

Lisäksi elinvoimalautakunta saattaa palvelusuunnitelman kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiantuntija palvelutuottaja Mikko Kesä Oy:tä ja palvelualuepäällikkö Sanna Mäensivua. Kesä oli kokouksessa esittelyn ajan klo 15.09 -16.19. Tämän asian käsittelyn aikana kokouksesta poistui talouspäällikkö Hannu Pessa klo 15.10.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti esittelijän esityksen mukaisesti.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Tiedoksi

kaupunginhallitus, Ranuan kunta

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Elinvoimalautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 19, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua

 • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.