Elinvoimalautakunta, kokous 25.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 100 Arctic Design Week 2020 toteutumisen raportointi

ROIDno-2017-2209

Valmistelija

  • Tuula Rintala-Gardin, kansainvälisten asioiden päällikkö, tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunkistrategia ja kaupunkibrändi korostavat Rovaniemen asemaa arktisena pääkaupunkina. Rovaniemen kaupunki on rekisteröinyt tavaramerkin Arctic Design Capital ja Rovaniemen kasvuohjelmaan on kirjattu tavoite Arctic Design Capital tavaramerkin laajemman tunnettavuuden lisäämisestä.  Rovaniemen arktisen imagon kannalta on tärkeää, että kaupungissa luodaan arktista sisältöä imagon tueksi.  Lisäksi Arctic Design Week on tärkeä yhteistyön vahvistaja Lapin yliopiston ja kaupunkikonsernin välillä.

Konsernijaosto päätti kokouksessaan 23.4.2019 § 25, että Arctic Design Week tapahtumalle myönnetään 60 000 euroa vuosille 2020 ja 60 000 euroa vuodelle 2021. Vuoden 2021 rahoitus varmistetaan vuoden 2020 ADW viikon jälkeen, kun tapahtumasta on raportoitu konsernijaostolle.  

Tapahtuman  pidemmän aikavälin onnistumisen kannalta oli kuitenkin tärkeää, että vuoden Arctic Design Week 2021 -tapahtuman ennakkomarkkinointi käynnistyi jo vuoden 2020 tapahtuman yhteydessä, mikä edellytti rahoituspäätöstä myös vuoden 2021 osalta.  Tämän vuoksri elinvoimalautakunta päätti 25.2.2020 (§ 25) pidetyssä kokouksessaan, että Rovaniemen kaupunki myöntää 60 000 euron rahoituksen Arctic Design Week 2021 tapahtuman tuottamiseen.  Tapahtuman mahdollisesta pidemmän ajan rahoituksesta päätetään vuoden 2020 tapahtuman raportoinnin jälkeen.  Pidemmän ajan rahoituksesta käydään neuvottelut sidosryhmien kanssa syksyllä 2020.

Arctic Design Week toteutettiin 12. kerran 16.-22.3.2020.  COVID-19 pandemian vuoksi tapahtumaa ei voitu toteuttaa suunnitelmien mukaisesti vaan ne tapahtuman osiot, jotka voitiin siirtää verkkoympäristöön toteutettiin sähköisesti.

Arctic Design Week 2020 tapahtuman raportti on liitteenä ja tapahtuman tuottaja Taina Torvela esittelee raportin kokouksessa.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta merkitsee Arctic Design Week 2020 tapahtuman raportoinnin tiedoksi.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa Arctic Design Week 2020 tuottaja Taina Torvelaa.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kansainvälisten asioiden päällikkö

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.