Elinvoimalautakunta, kokous 25.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 115 Asemakaava ja asemakaavan muutos kortteleissa 735,737 ja 780 sekä katu- ja virkistysalueilla, Ounasrinteentien liikennejärjestelyt

ROIDno-2020-1030

Valmistelija

  • Janne Anttila, kaavasuunnittelija, janne.anttila@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus/kaavasuunnittelija JA 17.8.2020

Rovaniemen kaupungin yhdyskuntatekniikan aloitteesta on käynnistetty asemakaavan muuttaminen ja laajentaminen 7.kaupunginosan kortteleissa 735,737 ja 780 sekä katu- ja virkistysalueilla. Asemakaavan muutoksella ja laajentamisella on tarkoitus mahdollistaa Ounasrinteentien yleissuunitelman mukaisten katujärjestelyiden toteuttaminen. Liikennejärjestelmä muutokset Ounasrinteentiellä liittyvät osaksi Lapin keskussairaalan laajentamiseen. LKS:n laajentaminen ja toiminnan lisääntyminen lisäävät liikennettä alueella, ja se edellyttää katu- ja liikenneverkon toiminnallisuuden kehittämistä. Ounasrinteentien yleissuunnitelmassa alueelle esitetään mm. kahta kiertoliittymää.

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vireille tulo ja valmisteluvaiheen kuuleminen järjestettiin 19.6. - 2.7.2020. Mielipiteitä ei ole jätetty. 

Nähtävillä olon jälkeen kaavakarttaan ja -määräyksiin on tehty teknisluontoisia korjauksia. Kaavan yhteydessä laaditaan tonttijako tonteille 7-737-4 ja 7-780-6.

 

Lisätietoja:

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

kaavasuunnittelija Janne Anttila
puh 016 322 8908
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää viedä ehdotusvaiheeseen asemakaavan ja asemakaavamuutoksen 7.kaupunginosan kortteleissa 735,737 ja 780 sekä katu- ja virkistysalueilla. Tonteille 7-737-4 ja 7-780-6 laaditaan uusi tonttijako. Kaavamuutoksen hyväksyy elinvoimalautakunta.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Toimeenpano: Kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.