Elinvoimalautakunta, kokous 25.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 117 Asemakaavan ja tonttijaon muutos 15.kaupunginosa, kortteli 2196 tontti 5 sekä virkistysalue, Puomitie

ROIDno-2019-3017

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ella Joona, kaavasuunnittelija, ella.joona@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus kaavasuunnittelija EJ 3.12.2019

Yksityinen maanomistaja on esittänyt asemakaavan muutosta 15.kaupunginosan kortteliin 2196 tontille 5 ja virkistysalueelle. Suunnittelualue sijaitsee osoitteessa Puomitie 9. Kaavamuutoksessa tontin rajoja on tarkoitus siirtää siten, että tontilla olevat ulkorakennukset jäävät tontin sisälle. Tällä hetkellä autotalli on hieman kaupungin maalla ja liiteri osittain hakijan omistamalla puistoalueella. Vastineeksi asemakaavan ja tonttijaon muutoksesta, kaavamuutokseen liittyvistä kustannuksista sekä 52 m² lisäalueesta, hakija myy kaupungille puistoalueeksi kaavoitetusta kiinteistöstä 698-409-22-156 yhteensä 3102 m² alueen. Voimassa olevassa asemakaavassa, joka on hyväksytty 17.6.1994 tontin käyttötarkoitus on asuinpientalojen korttelialuetta AP. Korttelin 2196 kerrosluvuksi on kaavassa määritetty I ja tehokkuudeksi e=0.25. Nämä pysyvät ennallaan kaavamuutoksessa. 

Kaavoitus esittää, että 15.kaupunginosan korttelin 2196 tonttia 5 ja virkistysaluetta koskevaa asemakaavan ja tonttijaon muutosta ryhdyttäisiin tutkimaan.  

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

kaavasuunnittelija Ella Joona
puh 016 322 6025
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää, että 15.kaupunginosan korttelin 2196 tontin 5 sekä virkistysalueen asemakaavan ja tonttijaon muutosta ryhdytään tutkimaan. Muutos saatetaan vireille sekä valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtäville. Koska asemakaavan muutoksen katsotaan olevan vähäinen, muutoksen hyväksyy tekninen lautakunta (hallinto ja johtosääntö § 27). 

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Ella Joona, kaavasuunnittelija, ella.joona@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus / kaavasuunnittelija EJ 17.4.2020

Asemakaavan muutos 15. kaupunginosan korttelin 2196 tontilla 5 on saatettu vireille ja pidetty sekä vireille- että valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtävillä 11.2.-24.2.2020 palvelupiste Osviitassa Rinteenkulman kauppakeskus/ Olkkari, Koskikatu 25, 96200 Rovaniemi sekä Rovaniemen kaupungin internet-sivuilla osoitteessa www.rovaniemi.fi/kaavatori. Asemakaavan vireilletulosta ja valmisteluvaiheen kuulemisesta ilmoitettiin kuulutuksella Lapin Kansassa 10.2.2020 sekä kirjeellä osallisille. Mielipiteitä ei saapunut kuulemisen aikana. 

Maanomistaja on esittänyt asemakaavan ja tonttijaon muutosta 15.kaupunginosan kortteliin 2196 tontille 5 sekä viereiselle virkistysalueelle. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa tontin rajoja siten, että virkistysalueella olevat ulkorakennukset sijoittuvat uudelle tontille. Tällä hetkellä autotalli on hieman kaupungin maalla ja liiteri osittain hakijan omistamalla virkistysalueella. Voimassa olevassa asemakaavassa tontin käyttötarkoitus on asuinpientalojen korttelialuetta AP. Korttelin kerrosluvuksi on kaavassa määritetty I ja tehokkuudeksi e=0.25. Nämä pysyvät ennallaan kaavamuutoksessa. Valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen kaavaluonnokseen on tehty muutos rakennusalan osalta. Rakennusalaa on siirretty kaksi metriä irti tonttien välisestä rajasta, jotta mahdollinen lisärakentaminen ei tule tonttirajaan kiinni.

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

kaavasuunnittelija Ella Joona
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 050 567 4096

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää, että 15. kaupunginosan korttelin 2196 tontin 5 sekä viereisen virkistysalueen asemakaavaa ja tonttijakoa ryhdytään muuttamaan 31.1.2020 päivätyn ja 8.4.2020 korjatun kaavakartan mukaisesti. Asemakaavan ja tonttijaon muutosehdotukset asetetaan julkisesti nähtäville. Asemakaavamuutoksesta peritään hakijalta 2900 euroa sekä kuulutuskustannukset 300 euroa/kuulutus. Vastineeksi kaavamuutokseen liittyvistä kustannuksista sekä kaupungin omistamasta 52 m² lisäalueesta, hakija myy kaupungille puistoalueeksi kaavoitetusta kiinteistöstä 698-409-22-156 yhteensä 3102 m² alueen. Asemakaavan ja tonttijaon muutoksen hyväksyy elinvoimalautakunta.

Päätös

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Ella Joona, kaavasuunnittelija, ella.joona@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus / kaavasuunnittelija EJ 12.8.2020

Asemakaavan muutosehdotus ja tonttijako on pidetty yleisesti nähtävillä 29.5.-11.6.2020 palvelupiste Osviitassa sekä kaupungin kaavatorilla. Nähtävilläpidosta ilmoitettiin lehtikuulutuksella Lapin Kansassa ja kirjeellä rajanaapureille. Kuulemisen aikana ei saapunut muistutuksia. 

Maanomistaja on esittänyt asemakaavan ja tonttijaon muutosta 15.kaupunginosan kortteliin 2196 tontille 5 sekä viereiselle virkistysalueelle. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa tontin rajoja siten, että virkistysalueella olevat ulkorakennukset sijoittuvat uudelle tontille. Tällä hetkellä autotalli on hieman kaupungin maalla ja liiteri osittain hakijan omistamalla virkistysalueella. Voimassa olevassa asemakaavassa tontin käyttötarkoitus on asuinpientalojen korttelialuetta AP. Korttelin kerrosluvuksi on kaavassa määritetty I ja tehokkuudeksi e=0.25. Nämä pysyvät ennallaan kaavamuutoksessa. Valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen kaavaluonnokseen on tehty muutos rakennusalan osalta. Rakennusalaa on siirretty kaksi metriä irti tonttien välisestä rajasta, jotta mahdollinen lisärakentaminen ei tule tonttirajaan kiinni.

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

kaavasuunnittelija Ella Joona
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 050 567 4096

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää hyväksyä asemakaavamuutoksen ja tonttijaon 15. kaupunginosan korttelissa 2196 tontilla 5 sekä viereisellä virkistysalueella 8.4.2020 korjatun kaavakartan mukaisesti. Asemakaavamuutoksesta peritään hakijalta 2900 euroa sekä kuulutuskustannukset 300 euroa/kuulutus. Vastineeksi kaavamuutokseen ja tonttijakoon liittyvistä kustannuksista sekä kaupungin omistamasta 52 m² lisäalueesta, hakija myy kaupungille puistoalueeksi kaavoitetusta kiinteistöstä 698-409-22-156 yhteensä 3102 m² alueen. 

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Toimeenpano: kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUOHJEET YLEISKAAVAN JA ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMISTÄ KOSKEVAAN PÄÄTÖKSEEN
 

Valitusosoitus
Yleiskaavan ja asemakaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta.

Valitusaika ja sen alkaminen

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Kunnan jäsenen, asianosaisen ja muun valittamaan oikeutetun katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusoikeus

Valituksen saa tehdä

 • se, jota päätös koskee,
 • se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Sen lisäksi alueellisella ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella on toimialaansa kuuluvissa asioissa oikeus valittaa kaavan hyväksymistä koskevasta  päätöksestä. Valitusoikeus on myös maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia. Rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä on toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan oikeus valittaa kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

 • valittajan tai valituksen laatijan yhteystiedot (nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista sähköpostiosoite)
 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
 • muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirjelmä on valittajan tai laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista, sähköpostiosoite.

Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai (viran puolesta oikeaksi todistettuna) jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjelmä on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valituksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostilla. Alkuperäinen valitus on kuitenkin lähetettävä, mikäli hallinto-oikeus sitä erikseen pyytää.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Kunnallisvalituksen maksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)

Valitusviranomainen ja yhteystiedot

Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 
Postiosoite:  PL 189, 90101 Oulu 
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi 
Telefax: 029 564 2841
Puhelin: 029 564 2800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Mikäli valitusajan päättymispäivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valitusaika päättyy ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.