Elinvoimalautakunta, kokous 25.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 114 Asemakaavan ja tonttijaon muutos 5. kaupunginosa kortteli 518 tontti 15 ja virkistysalue, Heinämiehentie 15

ROIDno-2019-3776

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Janne Anttila, kaavasuunnittelija, janne.anttila@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus/kaavasuunnitelija JA 12.5.2020

15. kaupunginosan korttelin 518 AO -tontille 15 sekä viereisen virkistysalueen osalle haetaan yksityisen maanomistajan toimesta asemakaavan ja tonttijaon muuttamista. Tontilla 15 on 50 -luvulla rakennettu omakotitalo ja tontin 15 lisämaaksi hankitulla virkistysalueen osalla on autovaja sekä peruna- ja kasvimaa. Rakennukset ovat käytännössä purkukuntoisia. Hakemuksessa esitetään alueen muuttamista rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeksi.

Asemakaavamuutoksen virelle tulo ja valmisteluvaiheen kuuleminen järjestettiin. 24.4. -7.5.2020, jossa pidettiin yleisesti nähtävillä voimassa oleva asemakaava ja asemakaavan muutosluonnos sekä muut kaava-asiakirjat.

Nähtävillä olon aikana jätettiin yksi suullinen mielipide, jossa esitettiin huoli kaavamuutoksen myötä mahdollisesti lisääntyvistä hulevesistä ja niiden haitallisista vaikutuksista viereiselle Mikonpuiston virkistysalueelle. Kaavoituksen mukaan kaavamuutos ei mahdollista merkittävästi hulevesivaikutusten lisääntymistä verrattuna nykyisen asemakaavan mahdollistamaan tilanteeseen. Kaavamuutoksessa hulevedet on huomioitu erillisellä määräyksellä mm. hulevesien viivyttämisestä ja johtamisesta viranomaisen hyväksymän suunnitelman mukaan.

Valmisteluvaiheen jälkeen kaavakarttaa on päivitetty tulvamääräyksellä ja merkinnällä. Kaavoitus esittää, että asemakaavan muutos viedään ehdotusvaiheeseen. Lisäksi laaditaan tonttijako, joka asetetaan nähtäville yhdessä kaavamuutosehdotuksen kanssa.

 

Lisätietoja:

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

kaavasuunnittelija Janne Anttila
puh 016 322 8908
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää viedä 15. kaupunginosan korttelin 518 tontin 15 sekä virkistysalueen osan asemakaavamuutoksen ehdotusvaiheeseen. Asemakaavamuutoksen yhteydessä laaditaan tonttijako. Kaava-alueen maanomistajalta peritään kaavoituskustannuksina 2900 €, tonttijaon laatimiskustannus 350 € ja kuulutuskustannuksina 300 € /kuulutus. Asemakaavamuutoksen hyväksyy elinvoimalautakunta.

Päätös

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Janne Anttila, kaavasuunnittelija, janne.anttila@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus/kaavasuunnittelija JA 7.8.2020

15. kaupunginosan korttelin 518 AO -tontille 15 sekä viereisen virkistysalueen osalle on laadittu asemakaavan muutos, jossa alueesta muodostetaan rivitalotontti (AR). Kaavamuutoksen yhteydessä on laadittu myös uusi tonttijako.

Ehdotusvaiheen kuuleminen järjestettiin 29.5. -29.7.2020, jossa pidettiin palvelupiste Osviitassa ja Kaavatorilla nähtävillä asemakaavan muutosehdotus ja tonttijako sekä muut kaava-asiakirjat. Muistutuksia tai lausuntoja ei jätetty.

Lisätietoja:

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

kaavasuunnittelija Janne Anttila
puh 016 322 8908
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää hyväksyä 15. kaupunginosan korttelin 518 tontin 15 sekä virkistysalueen asemakaavamuutoksen ja tonttijaon. Kaava-alueen maanomistajalta peritään kaavoituskustannuksina 2900 €, tonttijaon laatimiskustannus 350 € ja kuulutuskustannuksina 300 € /kuulutus. Asemakaavamuutoksen hyväksyy elinvoimalautakunta.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Toimeenpano: Kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUOHJEET YLEISKAAVAN JA ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMISTÄ KOSKEVAAN PÄÄTÖKSEEN
 

Valitusosoitus
Yleiskaavan ja asemakaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta.

Valitusaika ja sen alkaminen

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Kunnan jäsenen, asianosaisen ja muun valittamaan oikeutetun katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusoikeus

Valituksen saa tehdä

 • se, jota päätös koskee,
 • se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Sen lisäksi alueellisella ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella on toimialaansa kuuluvissa asioissa oikeus valittaa kaavan hyväksymistä koskevasta  päätöksestä. Valitusoikeus on myös maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia. Rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä on toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan oikeus valittaa kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

 • valittajan tai valituksen laatijan yhteystiedot (nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista sähköpostiosoite)
 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
 • muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirjelmä on valittajan tai laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista, sähköpostiosoite.

Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai (viran puolesta oikeaksi todistettuna) jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjelmä on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valituksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostilla. Alkuperäinen valitus on kuitenkin lähetettävä, mikäli hallinto-oikeus sitä erikseen pyytää.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Kunnallisvalituksen maksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)

Valitusviranomainen ja yhteystiedot

Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 
Postiosoite:  PL 189, 90101 Oulu 
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi 
Telefax: 029 564 2841
Puhelin: 029 564 2800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Mikäli valitusajan päättymispäivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valitusaika päättyy ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.