Elinvoimalautakunta, kokous 25.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 118 Auttijärven ranta-asemakaava

ROIDno-2018-2155

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Timo Hätönen, kaavasuunnittelija, timo.hatonen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus kaavasuunnittelija TH 13.5.2019:

Rovaniemen kaupungin ja Posion kunnan alueen maanomistajat sekä Metsähallitus ovat hakeneet Auttijärven, Venejärven sekä Karjalanjärven ranta-alueille ranta-asemakaavan laatimista. Ranta-asemakaava laaditaan Rovaniemen kaupungin ja Posion kunnan alueille samanaikaisesti, mutta se käsitellään omina alueinaan molempien kuntien päätöksenteon ja sen hyväksymisen osalta. Ranta-asemakaavan laatijaksi maanomistajat sekä Metsähallitus ovat valtuuttaneet diplomi-insinööri Kimmo Mustosen KimmoKaava:sta ja sopimaan käytännön kaavoitusmenettelystä Rovaniemen kaupungin kanssa. Kaavan laatijalla on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kaavan laatijan pätevyys. Kaavan laatija on toimittanut kaupungille hakemuksen valtakirjoineen sekä alustavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Ranta-asemakaavan pohjakartta laaditaan kaavoitusmittausohjeiston mukaisesti ja sen hyväksyy Rovaniemen kaupungingeodeetti.

Kaavoitus esittää tekniselle lautakunnalle, että se käynnistää Auttijärven ranta-asemakaavan laatimisen Rovaniemen kaupunginpuoleíselta osalta. Kaavan laatiminen saatetaan vireille sekä valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtäville.

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

kaavasuunnittelija Timo Hätönen
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 0400 451 453

Päätösehdotus

Esittelijä

Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää, että Auttijärven ja sen ympäristön ranta-asemakaavan laatimista ryhdytään tutkimaan Rovaniemen kaupunginpuoleisella alueella. Ranta-asemakaava saatetaan vireille sekä valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtäville. Ranta-asemakaavasta maanomistajilta peritään 5000 € ja kuulutuskustannukset 300 €/kuulutus. Ranta-asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Timo Hätönen, kaavasuunnittelija, timo.hatonen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus kaavasuunnittelija TH 12.8.2020:

Auttijärven ranta-asemakaava on pidetty uudelleen valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtävillä 24.4.-7.5.2020. Uudelleen nähtäville asettamisesta sovittiin 29.11.2019 pidetyssä 1. viranomaisneuvottelussa. Nähtävilläpito ilmoitettiin 23.4.2020 Lapin Kansassa sekä kirjeellä osallisille. Ranta-asemakaavaan on voinut tutustua nähtävilläpidon aikana kaupungin kaavoituksessa, palvelupiste Osviitassa sekä kaupungin internet -sivuilla Kaavatorilla. Kuulemisen aikana saapui asianhallintajärjestelmään kirjattuja mielipiteitä 2 kpl ja kirjattuja lausuntoja 3 kpl. Saapuneisiin mielipiteisiin ja lausuntoihin on kaavan laatija laatinut vastineeksi vuorovaikutuslomakkeen, joka on esityksen liitteenä.

Alueelle on laadittu 1.6.2020 päivätty ranta-asemakaava, joka käsittää kaksi erillistä kaavakarttaa osat 1 ja 2. Kaavakartoissa on kolme erillistä kaava-aluetta. Yksi sijoittuu Auttijärven luoteisosaan, toinen Auttijärven kaakkoisosaan ja kolmas Karjalanjärven ja Venejärven alueelle.

Ranta-asemakaavassa alueelle on muodostettu 11 korttelia, jotka sisältävät yhteensä 19 rakennuspaikkaa. Loma-asuntoa käsittävän rakennuspaikan rakennusoikeus on 120 k-m2/rakennuspaikka. Lisäksi jokainen rakennuspaikka mahdollistaa toteuttaa 100 k-m2 talousrakennuksia. Kaavassa alueelle on muodostettu lisäksi maa- ja metsätalousaluetta M sekä retkeily- ja ulkoilualuetta VR. Ranta-asemakaavan laadinnassa on huomioitu 1. viranomaisneuvottelussa sovitut kaavaan kohdistuvat toimenpiteet sekä valmisteluvaiheessa saapuneet Lapin maakuntamuseon, Lapin liiton sekä Lapin ELY -keskuksen lausunnot.

Kaavoitus esittää, että Auttijärven ranta-asemakaavan luonnos hyväksytään jatkokaavoituksen pohjaksi.

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

kaavasuunnittelija Timo Hätönen
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 0400 451 453

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy Auttijärven, Karjalanjärven ja Venejärven alueelle laaditun ja 1.6.2020 päivätyn ranta-asemakaavan luonnoksen jatkokaavoituksen pohjaksi. Kaupunginhallitus päättää kaavaehdotuksesta ja sen ehdotusvaiheen nähtäville asettamisesta. Kaavaehdotuksesta pyydetään Lapin ELY -keskuksen, Lapin maakuntamuseon sekä Lapin liiton lausunnot. Ranta-asemakaavasta maanomistajilta peritään 5000 € ja kuulutuskustannukset 300 €/kuulutus. Ranta-asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Esitys kaupunginhallitukselle.

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.