Elinvoimalautakunta, kokous 25.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 119 Ilmoitusasiat / Elinvoimalautakunta

ROIDno-2020-223

Perustelut

Rovaniemen kaupunki

  • Kaupunginvaltuusto 15.6.2020 § 43 Vuoden 2020 talousarvion muuttaminen uutta organisaatiota vastaavaksi. (ROIDno-2019-1199)
  • Kaupunginvaltuusto 15.6.2020 § 49 Eroaminen elinvoimalautakunnan varajäsenen tehtävästä / Paavola. Kaupunginvaltuusto myönsi Anna Paavolalle eron elinvoimalautakunnan varajäsenen tehtävästä 15.6.2020 ja valitsi elinvoimalautakuntaan Katja Lindholmin henkilökohtaiseksi varajäseneksi Miia Merkun. (ROIDno-2020-13)
  • Työpaja 25.8.2020 / Ikääntyneiden asumistarpeiden ennakointi ja varautumisen käytännöt.
  • Vammaisneuvoston pöytäkirja 4/2020, 18.6.2020 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti. Lisäksi lautakunta merkitsi yksimielisesti tiedoksi nuorisovaltuuston päätöksen 21.8.2020 § 21, jossa nuorisovaltuusto myönsi Emilia Kunnarille eron nuorisovaltuuston jäsenyydestä ja valitsi elinvoimalautakuntaan varaedustajaksi Miikka Pihlajan.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.