Elinvoimalautakunta, kokous 25.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 107 Kemijoen ja Raudanjoen voimalaitosten kalatalousvelvoitteiden muuttaminen, Kemi, Keminmaa, Kemijärvi, Tervola ja Rovaniemi

ROIDno-2020-2202

Valmistelija

  • Tuula Rintala-Gardin, kansainvälisten asioiden päällikkö, tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi

Perustelut

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt Rovaniemen kaupungilta lausuntoa koskien Lapin ely-keskuksen hakemusta Kemijoen ja Raudanjoen voimalaitosten kalatalousvelvoitteiden muuttamiseksi. Hakemuksessa esitetään mm. velvoitehoidon painopisteen suuntaamista toimenpiteisiin, jotka edistävät vaelluskalakantojen palauttamista niiden luonnolliseen elinympäristöön.

Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta antaa oman erillisen lausuntonsa lainsäädännön ja ympäristövaikutusten näkökulmasta.  Elinvoimalautakunnan lausunnossa otetaan kantaa mahdollisten muutosten vaikutuksista alueen elinvoiman kehittymiseen.

Elinkeinopoliittisesti vaelluskalojen paluulla Kemi- ja Ounasjokeen on pitkällä aikavälillä myönteistä vaikutusta elinkeinojen kehittymiseen.  Vaelluskalojen paluu vahvistaa ammattimaista kalastusta, mikä puolestaan voi edistää kalanjalostukseen liittyvää yritystoimintaa alueella. 

Todennäköisemmin vaelluskalojen paluu olisi merkittävintä Rovaniemen matkailun kehitykselle.  Matkailun kehityssuuntaus on kohti kestävää ja vastuullisempaa matkailua.  Tulevaisuuden matkailijat ovat entistä ympäristötietoisempia ja he hakevat aitoja luontoelämyksiä myös kaupunkiympäristössä.  Mikäli Kemijoki olisi vapaa tai kalatiet toimisivat,  kalastusmatkailun voisi olla merkittavää.  Vertailukohtana voidaan pitää Torniojokea, jonka aluella myydään vuosittain 12 000 - 14 000 kalastuslupaa.  Ruralia instituutin arvion mukaan matkailukalastuksen hyöty Tornionjoen aluetaloudelle on noin 10 miljoonaa euroa vuosittain. 

Kalastuksen ja erityisesti vaelluskalojen kalastuksen merkitys matkailijalle voi vaihdella.   Kalastusmatkailijalle se on pääsyy matkustuspäätöstä tehtäessä, osalle matkailijoista se voi olla yksi päätökseen vaikuttavista tekijöistä ja osa matkailijoista voi saavuttuaan kohteeseen valita sen yhdeksi ohjelmapalvelutuotteeksi.  Kestävän kehityksen periaatteen kalastusmatkailutuote voi olla tulevaisuudessa yksi Rovaniemen kesämatkailun suosituimmista matkailutuotteista.  Vaelluskalojen paluu Kemi- ja Ounasjokeen vahvistaa Rovaniemen elinvoimaa ja sillä on suuri merkitys myös paikallisille asukkaille.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää esittää edellä olevan lausunnon Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle Lapin ely-keskuksen hakemukseen Kemijoen ja Raudanjoen voimalaitosten kalatalousvelvoitteiden muuttamiseksi.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kansainvälisten asioiden päällikkö Tuula Rintala-Gardinia.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tuula Rintala-Gardin poistui kokouksesta tämän asia päätöksenteon jälkeen.

Tiedoksi

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/aluehallintoviraston sähköinen asiointipalvelun kautta (www.avi.fi/muistutus). 

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.