Elinvoimalautakunta, kokous 25.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 108 Lausunnon antaminen korkeimmalle hallinto-oikeudelle valitukseen Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä 19/0247/1

ROIDno-2017-990

Valmistelija

  • Miikka Ruokamo, hallintolakimies, miikka.ruokamo@rovaniemi.fi

Perustelut

Korkein hallinto-oikeus pyytää Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan (nyk. elinvoimalautakunta) vastinetta valituslupahakemuksiin ja valituksiin Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä 8.10.2019 nro 19/0247. Asiassa on kyse Auttin vesiosuuskunnan toimintalueen purkamisesta viemäriverkoston osalta. Tekninen lautakunta hyväksyi Auttin vesiosuuskunnan hakemuksen, jonka mukaan vesiosuuskunta luopuu vanhasta viemäriverkostosta, ja jätevesien käsittelystä huolehditaan jatkossa kiinteistökohtaisin jätevesijärjestelmin. Hallinto-oikeus hylkäsi päätöksestä tehdyt valitukset ja jätti ne osittain tutkimatta. Valitusten johdosta on laadittu vastine laki- ja hankintapalvelut -yksikössä. 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta antaa pyydettynä vastineena korkeimmalle hallinto-oikeudelle liitteen 2 mukaisen vastineen.

Elinvoimalautakunta päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti tässä kokouksessa.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa hallintolakimies Miikka Ruokamoa.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Korkein hallinto-oikeus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.