Elinvoimalautakunta, kokous 25.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 99 Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy:n toiminnan raportointi 1.1.-30.6.2020

ROIDno-2018-2752

Valmistelija

  • Tuula Rintala-Gardin, kansainvälisten asioiden päällikkö, tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen matkailu- ja markkinointipalvelujen tavoitteena on vahvistaa matkailun yritystoimintaa ja uuden yritystoiminnan syntymistä. Tavoitteena on matkailun toimialan työpaikkojen lisääminen, mikä edellyttää matkailupalvelujen kysynnän kasvua ja yritysten kannattavuuden parantumista, mikä puolestaan mahdollistaa uudet investoinnit. Kysynnän kasvuun voidaan vaikuttaa tuotekehityksellä, markkinointitoimenpiteillä ja yritysten liiketoimintaosaamisen kasvattamisella.

Rovaniemen kaupunki tekee vuosittain palvelusopimuksen Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy:n kanssa, missä määritetään Rovaniemen kaupungin yhtiöltä hankkimat matkailu- ja markkinointipalvelut.  Vuoden 2020 palvelusopimus on liitteenä sekä palvelusopimuksen raportointi ajalta 1.1. - 30.6.2020.

Toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen esittelee raportin kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy:n raportin ajalta 1.1. - 30.6.2020.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy:stä toimitusjohtaja Sanna Kärkkäistä.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.