Elinvoimalautakunta, kokous 25.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 104 Valtuustoaloite kokonaisvaltainen matkailustrategia ja matkailurakentaminen

ROIDno-2019-3757

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valuutettu Matti Henttunen ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Kaupunginhallituksen kokouksessa Ma 18.11.2019 oli kuultavana asiantuntijoita. Muun muassa KPMG:n Teemu Haataja totesi lyhyesti seuraavaa: "Rovaniemen kaupungilta puuttuu kokonaisvaltainen matkailustrategia. Joulupukin kotikaupungin mahdollisuudet on alihyödynnetty".

Rakentamisesta hän totesi, että Rovaniemellä pitää olla strateginen näkymä miten matkailu / turismi kasvaa ja strateginen näkymiä miten maankäyttöä tulisi hyödyntää asiassa "Synnyttäisi positiivisen kierteen".

Edellä esitetyn perusteella, pyydän että Rovaniemen kaupunki ja elinvoimajohtaja maankäytössä tutkisivat kaikki ne mahdollisuudet, joilla Rovaniemen matkailuteollisuus saataisiin kukoistamaan entisestään tuottamaan sitä hyvää alueellemme jota me matkailukaupunkina ja Lapin pääkaupunkina tarvitsemme."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätösehdotus

Johtoryhmä päättää lähettää aloitteen valmisteltavaksi.

Päätös

Johtoryhmä päätti lähettää aloitteen elinvoimajohtajan valmisteltavaksi.

Valmistelija

  • Tuula Rintala-Gardin, kansainvälisten asioiden päällikkö, tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi
  • Markku Pyhäjärvi, kaavoituspäällikkö, markku.pyhajarvi@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuutettu Matti Henttunen ym. ovat jättäneet valtuustoaloitteen koskien kokonaisvaltaista matkailustrategiaa ja matkailurakentamista.  Rovaniemen kaupungin ja maalaiskunnan yhdistämisen yhteydessä laadittiin Rovaniemen matkailustrategia vuosille 2006 – 2016.  Vuonna 2012 ko. strategiaa tarkistettiin ja se muutettiin Rovaniemen matkailun kehittämisohjelmaksi. Vuoden 2016 lähtien matkailun strategiset kehittämistavoitteet ovat olleet osana Rovaniemen elinkeino-ohjelmaa vuosille 2016 – 2018 ja nyt osana kaupunginhallituksen 31.10.2018 (§410) hyväksymää Rovaniemen kasvuohjelmaa.

Kansainvälinen matkailu kasvoi vuodesta 2016 hyvin voimakkaasti myös Rovaniemellä aina kevääseen 2020 asti.  Matkailun nopea kasvu maailmanlaajuisesti aiheutti matkailukohteissa erilaisia lieveilmiöitä ja jo ennen COVID-19 pandemian alkua todettiin laajasti tarve tarkastella matkailuun liittyviä ilmiöitä tarkemmin erityisesti matkailun kestävän kehityksen kannalta. 

Rovaniemen kaupunki on osallistunut syksystä 2019 lähtien Euroopan unionin komission URBACT III –ohjelman rahoittamaan ”Tourism Friendly Cities” hankkeeseen, jonka tavoitteena on tarkastella matkailun kestävää kehitystä sekä löytää parhaita käytäntöjä matkailun lieveilmiöiden haittojen vähentämiseen.  Hankkeeseen osallistuu 10 eurooppalaista keskisuurta matkailulllisesti merkittävää kaupunkia.  Rovaniemen osalta suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavaan paikallisryhmään ovat osallistuneet Lapin yliopisto, Lapin ammattikorkeakoulu, Visit Rovaniemi taustayhteisöineen, Joulupukin Pajakylän osuuskunta sekä Rovaniemen kaupunkiorganisaation eri toimijoita.  

Visit Finland on käynnistänyt Suomen tasolla matkailun kestävän kehityksen ohjelman Sustainable Travel Finland, jota koordinoi Visit Rovaniemi Rovaniemen osalta.  Edellämainitun hankkeen ja Sustainable Travel Finland kehitysohjelman kautta on tarkoitus rakentaa Rovaniemelle matkailun kestävän kehityksen ohjelma. 

Laajempi matkailustrategia tulee rakentaa elinkeinolähtöisesti ja kaupungin vahvalla tuella.   Elinkeinovetoisesti laadittu matkailustrategia tukee Rovaniemen kasvuohjlelman uudistamista. 

Kaupungilla on ratkaiseva rooli matkailun strategisessa kehittämisessä erityisesti maankäytön osalta.  Rovaniemen alueiden käytön strategiaa ollaan tällä hetkellä päivittämässä, päivitystyön konsulttina toimii Sweco Ympäristö Oy. Rovaniemen alueiden käytön strategian päivityksen painopisteet ovat asuminen, elinkeinot, kauppa ja liikenne sekä matkailu ja virkistys. Matkailun osalta tavoitteena on luoda Rovaniemen matkailulle hyvät toimintaedellytykset ja turvata matkailutoiminnan kehittyminen koko kaupungissa. Alueiden käytön strategian päivitystyössä määritellään ne toimenpiteet, joilla tavoitteet voidaan saavuttaa. Alueiden käytön strategian päivitys valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä. Yksityiskohtaisemmin matkailun maankäytölliset asiat ratkaistaan yleis- ja asemakaavoituksella.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää merkitä tiedoksi saapuneen valtuustoaloitteen ja elinvoimapalvelujen vastauksen sekä saattaa vastauksen tiedoksi aloitteen tekijälle.

Päätös

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Matti Henttunen, kansainvälisten asioiden päällikkö

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.