Elinvoimalautakunta, kokous 26.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 178 Elinvoimalautakunnan talouden toteuma 1.1-30.9.2021

ROIDno-2021-585

Valmistelija

  • Tuula Rintala-Gardin, kansainvälisten asioiden päällikkö, tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi
  • Jukka Ylinampa, palvelualuepäällikkö, jukka.ylinampa@rovaniemi.fi
  • Jari Airaksinen, talouspäällikkö, jari.airaksinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen 7.12.2020 § 409 hyväksymien vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden kohdan 4.1. mukaan:

”Toimielimiltä edellytetään taloudellisen toteutumisen kuukausittaista seuraamista ja tarvittaessa valmiutta sopeuttaa toimintansa muuttuvissa tilanteissa talousarvion mukaiseksi.

Kaupunkistrategian 2017−2021 asetettujen tavoitteiden mukaan vuonna 2025 Rovaniemen kaupunki-konsernin talous on tasapainossa ja aktiivisella omistajaohjauksella tuetaan kaupunkistrategian tavoitteiden toteutumista."

Vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen kohdan 6.1. mukaan ”Lautakunnan esittelijä vastaa siitä, että lautakunta käsittelee talousarvion toteutumista koskevan toiminta- ja talousraportin kuukausittain kokousten yhteydessä.”

 

Elinvoimalautakunnan talouden toteuma on syyskuun jälkeen -16,6 M€ (79,94 %). Talousarvion tasaisen toteuman mukainen tavoite on -15,5 M€ (75,00 %). Ero tasaiseen toteumaan on 1,1 M€.

Ruoka- ja puhtauspalvelut toimii nettoyksikkönä, jonka tavoitteena on nollatulos. Tammi-syyskuun jälkeen Ruoka- ja puhtauspalveluiden talouden toteuma on +300 559 euroa.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi liitteenä olevan Elinvoimalautakunnan, sekä Ruoka- ja puhtauspalveluiden 1.1 - 30.9.2021 talousraportin.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa talouspäällikkö Jari Airaksista. 

Kaupunginhallituksen edustaja Henri Ramberg saapui takaisin kokoukseen klo 17.47 ja samalla varaedustaja Miikka Keränen poistui kokouksesta.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

talous- ja rahoitusjohtaja, taloussuunnittelijat

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.