Elinvoimalautakunta, kokous 26.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 180 Innovaatiotoimintaa vahvistava ekosysteemihankkeen projektipäällikön rekrytointi

ROIDno-2021-45

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuula Rintala-Gardin, kansainvälisten asioiden päällikkö, tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi

Perustelut

Innovaatiotoimintaa vahvistavat ekosysteemisopimukset ovat valtion ja yliopistokaupunkien välisiä sopimuksia, jotka mahdollistavat kaupunkien ja valtion tiiviimmän yhteistyön tutkimuksen, kehityksen ja innovaatioiden tueksi.  Sopimuskausi on vuodet 2021 - 2027.

Sopimuksilla kehitetään tiiviitä yhteistoimintaverkostoja, vahvistetaan osaamiskärkiä sekä lisätään tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan vaikuttavuutta. Sopimusten laadinta on kirjattu pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan osana hallituksen toimia, joilla Suomesta halutaan luoda vuoteen 2030 mennessä maailman toimivin kokeilu- ja innovaatioympäristö.

Rovaniemen kaupunki on valmistellut sopimusta yhteistyössä Lapin korkeakoulukonsernin ja Lapin liiton kanssa.  Valmistelutyön perusteella Rovaniemen painopistealueiksi on määritelty arktinen matkailu sekä tulevaisuuden hyvinvointipalvelut ja etäisyyksien hallinta.

Luonnos sopimuksesta ja alustava lista toimenpiteistä ovat liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy liittenä olevan Rovaniemen kaupungin ja valtion välisen Innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen ja valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan sen.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa toimialajohtaja Jukka Kujalaa ja kansainvälisten asioiden päällikkö Tuula Rintala-Gardinia.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Tuula Rintala-Gardin, kansainvälisten asioiden päällikkö, tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunki ja valtio ovat allekirjoittaneet sopimuksen koskien innovaatioita vahvistavan ekosysteemisopimuksen ajalle 2021 – 2027.  Kaupunginhallitus hyväksyi sopimuksen 1.2.2021 (§25) pidetyssä kokouksessan. Valtion ja eri yliopistokaupunkien välisten sopimusten tavoitteena on innovatiiviset ja edelläkävijyyttä tavoittelevat kaupungit, jotka omien vahvuuksien pohjalta hyödyntävät digitalisaation, uusien teknologioiden ja hiilineutraaliuden tuomia mahdollisuuksia ja siten vauhdittavat elinkeinoelämän uudistumista ja kestävää kaupunkia.

Sopimuksilla vahvistetaan vetovoimaisten osaamiskeskittymien ja innovaatioympäristöjen rakentumista sekä suomalaisten toimijoiden kytkeytymistä kansainvälisiin tki-verkostoihin ja arvoketjuihin. Sopimuksilla kehitetään innovaatiotoiminnan ekosysteemejä eli tiiviitä yhteistoimintaverkostoja, vahvistetaan osaamiskärkiä sekä lisätään tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan vaikuttavuutta kaupunkilähtöisesti. Keskeisinä keinoina ovat kaupunkikehityshankkeet, innovatiiviset julkiset hankinnat, tutkimustulosten hyödyntäminen, uudet liiketoimintaekosysteemit, start-up -yhteisöt sekä osaamisen vahvistaminen kansainvälisten osaajien avulla. Toimenpiteiden odotetaan luovan uutta paikallista kehitysdynamiikkaa, kansainvälisesti merkittäviä uusia kasvuavauksia sekä kaupunkien välisen yhteistyön tiivistymistä sopimuksen painopistealueilla.

Kaupungin ja valtion välinen ekosysteemisopimus tukee kaupungin innovaatiovetoista kasvua, kilpailukykyä, elinvoimaa, työllisyyttä ja kansainvälistymistä.  Pitkällä aikavälillä innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen avulla luodaan uusia yrityksiä ja uutta liiketoimintaa. Rovaniemen kanssa solmitun ekosysteemisopimuksen painopistealueet ovat arktinen matkailu sekä tulevaisuuden hyvinvointipalvelut ja etäisyyksien hallinta.  Ekosysteemisopimus ja sen toimenpideliite sekä hankkeen asettamispäätös ovat liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää toteuttaa innovaatioita vahvistavan ekosysteemisopimuksen käynnistämishankkeen liitteenä olevan asettamispäätöksen mukaisesti.  Hankkeen 30 000 euron omarahoitus katetaan elinvoimapalvelujen elinkeinojen ja työllisyyden palvelualueen määrärahasta.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kansainvälisten asioiden päällikkö Tuula Rintala-Gardinia.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Kansainvälisten asioiden päällikkö Tuula Rintala-Gardin poistui kokouksesta tämän asia päätöksenteon jälkeen klo 14.44.

Valmistelija

  • Tuula Rintala-Gardin, kansainvälisten asioiden päällikkö, tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunki ja valtio ovat allekirjoittaneet sopimuksen koskien innovaatioita vahvistavan ekosysteemisopimusta ajalle 2021 – 2027.  Kaupunginhallitus hyväksyi sopimuksen 1.2.2021 (§25) pidetyssä kokouksessan. Valtion ja eri yliopistokaupunkien välisten sopimusten tavoitteena on innovatiiviset ja edelläkävijyyttä tavoittelevat kaupungit, jotka omien vahvuuksien pohjalta hyödyntävät digitalisaation, uusien teknologioiden ja hiilineutraaliuden tuomia mahdollisuuksia ja siten vauhdittavat elinkeinoelämän uudistumista ja kestävää kaupunkia.

Sopimuksilla vahvistetaan vetovoimaisten osaamiskeskittymien ja innovaatioympäristöjen rakentumista sekä suomalaisten toimijoiden kytkeytymistä kansainvälisiin tki-verkostoihin ja arvoketjuihin. Sopimuksilla kehitetään innovaatiotoiminnan tiiviitä yhteistoimintaverkostoja, vahvistetaan osaamiskärkiä sekä lisätään tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan vaikuttavuutta kaupunkilähtöisesti. Kaupungin ja valtion välinen ekosysteemisopimus tukee kaupungin innovaatiovetoista kasvua, kilpailukykyä, elinvoimaa, työllisyyttä ja kansainvälistymistä.  Pitkällä aikavälillä innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen avulla luodaan uusia yrityksiä ja uutta liiketoimintaa. Rovaniemen kanssa solmitun ekosysteemisopimuksen painopistealueet ovat arktinen matkailu sekä tulevaisuuden hyvinvointipalvelut ja etäisyyksien hallinta.  

Ekosysteemisopimusta toteutetaan pääsääntöisesti hankerahoitukselle.  Vuoden 2021 osalta työ- ja elinkeinoministeriö on osoittanut Lapin liitolle maakuntien omaehtoista kehittämisrahoitusta (AKKE) toiminnan käynnistämiseksi vuonna 2021.  Lapin liitto on tehnyt myönteisen rahoituspäätöksen Rovaniemen kaupungille toiminnan käynnistämiseksi ajalle 1.5.2021 - 30.5.2022.  Rahoitus tulee Euroopan unionin vuosien 2014-2020 ohjelmakauden rahoituksesta.  Euroopan unionin uuden ohjelmakauden käynnistyessä vuosille 2021-2027, ekosysteemisopimukseen liittyviä hankkeita rahoitetaan ensisijaisesti Kestävän kaupunkikehityksen ohjelmasta.  Ohjelma avautunee hakuprosesseille keväällä 2022 ja sen puitteissa on mahdollista hakea pitempikestoisia hankkeita.  

Elinvoimalautakunta päätti 27.4.2021 (§ 64) pidetyssä kokouksessaan käynnistää innovaatioita vahvistavan ekosysteemin käynnistyshankkeen.  Hankkeessa on tapahtunut henkilömuutoksia ja hankkeen projektipäällikön uudelleen rekrytointi on käynnistettävä mahdollisimman pian.  Rovaniemen kaupungin tavoitteena on löytää mahdollisimman laadukkaat hakijat ko. avoinna olevaan paikkaan, mikä edellyttää että kaupunki voi tarjota pidempiaikaisen määräaikaisen sopimuksen tehtävään valitulle hakijalle kuin AKKE rahoituspäätöksen aikaraja mahdollistaa.  Tämä tarkoittaa sitä, että Rovaniemen kaupunki ottaa riskin innovaatioita vahvistavan ekosysteemisopimuksen rahoituksen suhteen, koska rahoituspäätöstä 1.6.2022 lähtien ei vielä ole.

Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa on keskusteltu tilanteesta ja he ilmoittivat, että ekosysteemisopimuksiin liittyvää rahoitusta tarkistetaan vuonna 2024, jolloin tarkistuksen kohteena on lähinnä valitut painopistealueet ja tarvitaanko niihin mahdollisia muutoksia.  Itse sopimuksen toteutuksen suhteen valtio on sitoutunut osoittamaan rahoitusta Kestävän kaupunkikehityksen ohjelmasta vuoden 2027 loppuun asti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää, että Rovaniemen kaupunki käynnistää projektipäällikön rekrytoinnin innovaatioita vahvistavan ekosysteemin käynnistyshankkeeseen ajalle 1.12.2021 - 31.12.2024, vaikka voimassa oleva rahoituspäätös on ajalle 1.5.2021 - 30.5.2022.  Päätösehdotuksen perusteena on valtion kanssa allekirjoitetun sopimuksen kattavuus vuosille 2021-2027.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa palvelualuepäällikkö Tuula Rintala-Gardinia.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Matti Huutola poistui kokouksesta tämän asian päätöksenteon jälkeen 18.00.

Elinvoimalautakunta piti kokoustauon klo 18.00 - 18.05.

Tiedoksi

Palvelualuepäällikkö/elinkeinot ja työllisyys

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Elinvoimalautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua

  • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.