Elinvoimalautakunta, kokous 26.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 190 Kaavoituksen käynnistämissopimus asemakaavamuutos kortteli 101 tontit 6 ja 7 / Palkisentie

ROIDno-2021-3202

Valmistelija

 • Markku Pyhäjärvi, kaavoituspäällikkö, markku.pyhajarvi@rovaniemi.fi
 • Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Perustelut

Maanomistajat ovat hakeneet 17.8.2021 asemakaavan ja tonttijaon muutosta kiinteistöille 698-3-101-6 ja 698-3-101-7. Maanomistajien tavoitteena on totetuttaa alueelle asuinkerrostalorakentamista. Maanomistajan ovat solmineet rakennusliike Lapti Oy:n kanssa esisopimuksen tonttien kehittämisestä siten, että alueelle voitaisiin kehittää vetovoimainen asuinympäristö ja tarjota hyvätasoisia asuntoja.  

Paikkatieto- ja tonttipalvelut ovat laatineet oheisen sopimusluonnoksen, jolla maanomistajan kanssa sovitaan kaavoituksen käynnistämisestä ja siihen liittyvien kustannusten korvaamisesta. 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta hyväksyy liitteenä olevan sopimusluonnoksen kaavoituksen käynnistämisestä maanomistajien kanssa. 

Päätös

Elinvoimalautakunta käsittelee pykälät 190 - 195 pykälän 176 jälkeen.

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kaupungingeodeetti Pertti Onkaloa ja kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Timo Lappalainen esitti, että tämä suunnitelma hylätään. Viedään perusteellisempaan uuteen valmisteluun koko aluetta kattavana.
Alueella on voimassa Rovaniemen yleiskaava 2015, jossa alue on osoitettu Erillispientalojen asuntoalueeksi (AO). 
-Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia. Koko katu ja sen varrella olevat muutkin talot ja niiden tontit. Kadun rakentaminen/kunnostamin ja liikenteen sujuvuus, jos kerrostaloja tulee Palkisentielle.
- Asemakaavaa muutettaessa alueen luonne tulee säilyttää. On perinteinen omakotialue, jolle nyt sinne keskelle ollaan suunnittelemassa kerrostaloa, jossa 5 kerrosta. Kaikki lähialueenkin kerrostalot ovat max 4 kerrosta.
On aika ristiriitaista jos lähetään noin isoon muutokseen. Palkisentie on erittäin huonokuntoinen ja vilkasliikenteinen katu ilman jalankulkua. Kadun varrella asuu lapsiperheitä ja katu on lasten koulutie. Kerrostalo lisää kadun liikennettä jo entisen läpiajoliikenteenkin lisäksi. 

Liisa Helin kannatti Timo Lappalaisen esitystä.

 

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu toimialajohtajan pohjaesityksestä poikkeava esitys, joten asiasta on äänestettävä. Elinvoimalautakunta hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan ne, jotka ovat toimialajohtajan pohjaesityksen kannalla äänestävät Jaa, ja ne jotka ovat Timo Lappalaisen esityksen kannalla äänestävät Ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin seitsemän (7) Jaa-ääntä ja neljä (4) Ei-ääntä.

Puheenjohtaja totesi, että toimialajohtajan esitys on tullut elinvoimalautakunnan päätökseksi.

Timo Lappalainen ilmoitti asiasta eriävän mielipiteen.

Äänestystulokset

 • Jaa 7 kpl 64%

  Jani Köngäs, Heidi Alariesto, Tuomo Hietala, Matti Henttunen, Meeri Vaarala, Pekka Lehto, Matti Huutola

 • Ei 4 kpl 36%

  Liisa Helin, Timo Lappalainen, Riikka Knuuti, Maija Haase

Tiedoksi

Maanomistajat, Paikkatieto- ja tonttipalveut/Björkbacka; Kaavoitus/Pyhäjärvi

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Elinvoimalautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua

 • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.