Elinvoimalautakunta, kokous 26.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 176 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden täydennyspyyntö yksityistieasiassa

ROIDno-2018-3532

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Marko Rautio, kunnossapitoinsinööri, marko.rautio@rovaniemi.fi
Ville Niemelä, kunnossapitopäällikkö, ville.niemela@rovaniemi.fi
Jukka Ylinampa, palvelualuepäällikkö, jukka.ylinampa@rovaniemi.fi

Perustelut

Kokouksessaan 27.10.2020 § 142 elinvoimalautakunta päätti yksityistieavustuksien avustuskäytännöistä, joiden perusteella tekniset palvelut on laatinut yksityistieavustuksien myöntämisperusteet. 

Lisäksi elinvoimalautakunta päätti pyytää kylien kehittämisjaostolta lausunnon asiasta ennen yksityistieavustusten myöntämisperusteista päättämistä. Kylien kehittämisjaosto on antanut lausunnon yksityistieavustuksien avustuskäytännöistä kokouksessaan 16.12.2020 § 74. Yksityistieavustuksien myöntämisperusteisen laatimisessa on huomioitu kylien kehittämisjaoston antama lausunto.

Tekniset palvelut toteaa kylien kehittämisjaoston lausuntoon seuraavaa: yksityisteiden kunnossapitoon vuonna 2021 myönnetyllä määrärahalla ei voida toteuttaa kaikkien yksityisteiden avustusta ympärivuotisena kunnossapitona hoitoluokan IV laatuvaatimusten mukaisesti. Nykyiset yksityisteiden avustuskäytännöt eivät ole uuden yksityistielain mukaisia. Uuden yksityistielain lähtökohtana on kuntalaisten tasavertainen kohtelu asuinpaikasta riippumatta ja kunnan avustuksen ehtona on yksityistiekuntien perustaminen avustettaville yksityiteille. Yksityisteiden avustaminen on kunnan harkinnanvaraista toimintaa, johon kunta voi asettaa omia avustusehtoja ja rajoituksia resurssiensa puitteissa. 

Yksityistieavustuksien myöntämisperusteet sisältävät ehdot avustuksien myöntämiselle, avustuksien sisällön ja avustuksien hakukäytännöt. Myöntämisperusteet ovat toistaiseksi voimassa. Yksityistiekunnat hakevat kunnossapitoavustusta vuosittain. 

Liitteenä Rovaniemen kaupungin yksityistieavustuksien myöntämisperusteet ja Sopimus yksityistien kunnossapidosta.

  

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta hyväksyy liitteenä olevat Rovaniemen kaupungin Yksityistieavustuksien myöntämisperusteet. 

Päätös

Marianna Mölläri ilmoitti esteellisyydestä ja poistui klo 14.50 asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28.1 § kohta 3, Intressijäävi). 
Varajäsen Anu Yrjänheikki liittyi kokoukseen etäyhteyden kautta klo 14.50 tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Kokoukseen saapuivat klo 14.51 kuultavaksi kunnossapitopäällikkö Ville Niemelä ja kunnossapitoinsinööri Marko Rautio. 
Kunnossapitoinsinööri Marko Rautio esitteli lautakunnalle yksityistieavustuksien myöntämisasiaa. Lautakunta kuuli asiassa myös kaupugininsinööri Jukka Ylinampaa. 
Kunnossapitopäällikkö Ville Niemelä ja kunnossapitoinsinööri Marko Rautio poistuivat kokouksesta klo 15.36 kuulemisten jälkeen.

Aarne Jänkälä esitti Mikko Lempiäisen ja Jaakko Portin kannattamana seuraavaa:
Elinvoimalautakunta päättää, että Rovaniemen kaupunki hoitaa omalla kustannuksellaan ja vastuullaan kaikki yksityistiet ja niiden kunnostustoimenpiteet nykyisen käytännön mukaisesti (tien vaikutuspiirissä on vähintään yksi vakituisesti asuttu kiinteistö) (kunnossapito 5.1 kohdan mukaan), vaihtoehtoisesti tiekunta voi valita rahallisen avustuksen.

Kaisu Huhtalo esitti Lauri Ylipaavalniemen ja Heikki Porasen kannattamana seuraavaa:
Elinvoimalautakunta hyväksyy liitteenä olevat Rovaniemen kaupungin Yksityistieavustuksien myöntämisperusteet alla esitetyillä muutoksilla:
- Sekä kunnossapitona, että rahana myönnettävät avustukset myönnetään kahdeksi kunnossapitokaudeksi kerrallaan.
- Kaupungin ja tiekunnan välinen kirjallinen sopimus huoltotöistä on määräaikainen ja voimassa kaksi vuotta kerrallaan.
- Näiden toimenpiteiden perusteena on hallinnollisen työn vähentäminen yksityistiekäytäntöjen muutoksessa. Tiekuntien tulee ilmoittaa avustukseen vaikuttamista muutoksista sopimuskauden aikana.
- Pienimuotoisten korjausten avustuksen suuruus voi olla enintään 50 % toteutuneista kustannuksista.
- Lautakunta päättää myös, että yksityistiejärjestelmässä ulos jääville omateille luodaan avustuskäytäntö, joka valmistellaan erikseen lautakunnan päätettäväksi.
- omateiden (ainoastaan yksi vakituinen asukas) kunnossapitoavustusten myöntämisperusteet selvitetään toukokuun 2021 loppuun mennessä.
Muutoin elinvoimalautakunta päättää toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Elinvoimalautakunta piti kokoustauon klo 15.55 - 16.15. 
Tauon jälkeen puheenjohtaja kävi läpi kokouksen osallistujat sekä ääni- ja kuvayhteyden. 

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kaksi toimialajohtajan pohjaesityksestä poikkeavaa kannatettua esitystä, joten asiasta on äänestettävä. 
Elinvoimalautakunta hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ensin ovat vastakkain Kaisu Huhtalon ja Aarne Jänkälän esitykset, siten että ne, jotka ovat Huhtalon esityksen kannalla vastaavat Jaa, ja ne jotka ovat Jänkälän esityksen kannalla vastaavat Ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin seitsemän (7) Jaa -ääntä ja kolme (3) Ei -ääntä. Puheenjohtaja totesi, että Kaisu Huhtalon esitys voitti tämän äänestyksen.

Elinvoimalautakunta hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan seuraavaksi asiassa suoritetaan äänestys, jossa ovat vastakkain toimialajohtajan pohjaesitys ja Huhtalon esitys siten, että ne, jotka ovat toimialajohtajan esityksen kannalla vastaavat Jaa, ja ne jotka ovat Huhtalon esityksen kannalla vastaavat Ei.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin nolla (0) Jaa -ääntä, seitsemän (7) Ei -ääntä ja kolme (3) äänesti Tyhjää.

Puheenjohtaja totesi, että Kaisu Huhtalon esitys on tullut elinvoimalautakunnan päätökseksi.

Aarne Jänkälä, Mikko Lempiäinen ja Jaakko Portti jättivät asiasta eriävät mielipiteet. Liitteinä Aarne Jänkälän ja Jaakko Portin sekä Mikko Lempiäisen kirjalliset perustelut eriäviin mielipiteisiin. 

Varajäsen Anu Yrjänheikki poistui kokouksesta tämän asian päätöksenteon jälkeen klo 16.37.

Esteellisyys

Marianna Mölläri

Äänestystulokset

 • Jaa 7 kpl 70%

  Minna Muukkonen, Katja Lindholm, Heikki Poranen, Petteri Pohja, Kaisu Huhtalo, Lauri Ylipaavalniemi, Anu Yrjänheikki

 • Ei 3 kpl 30%

  Mikko Lempiäinen, Aarne Jänkälä, Jaakko Portti

 • Ei 7 kpl 70%

  Minna Muukkonen, Kaisu Huhtalo, Petteri Pohja, Anu Yrjänheikki, Katja Lindholm, Lauri Ylipaavalniemi, Heikki Poranen

 • Tyhjä 3 kpl 30%

  Jaakko Portti, Mikko Lempiäinen, Aarne Jänkälä

Valmistelija

Jukka Ylinampa, palvelualuepäällikkö, jukka.ylinampa@rovaniemi.fi
Marko Rautio, kunnossapitoinsinööri, marko.rautio@rovaniemi.fi
Ville Niemelä, kunnossapitopäällikkö, ville.niemela@rovaniemi.fi
Miikka Ruokamo, kaupunginlakimies, miikka.ruokamo@rovaniemi.fi

Perustelut

Kuntalaisryhmä Rovaniemi (useita eri allekirjoittajia) on tehnyt oikaisuvaatimuksen elinvoimalautakunnan päätöksestä yksityistieasiassa. Oikaisuvaatimus on liitteenä.

Elinvoimalautakunta päätti 26.1.2021 § 8 hyväksyä Rovaniemen kaupungin uudet yksityistieavustusten myöntämisperusteet. Elinvoimalautakunnan hyväksymät myöntämisperusteet sisältävät ehdot avustuksien myöntämiselle, avustuksien sisällön ja avustuksien hakukäytännöt. Elinvoimalautakunta päätti hyväksyä liitteenä olleet myöntämisperusteet seuraavilla muutoksilla:

- Sekä kunnossapitona, että rahana myönnettävät avustukset myönnetään kahdeksi kunnossapitokaudeksi kerrallaan.
- Kaupungin ja tiekunnan välinen kirjallinen sopimus huoltotöistä on määräaikainen ja voimassa kaksi vuotta kerrallaan.
- Näiden toimenpiteiden perusteena on hallinnollisen työn vähentäminen yksityistiekäytäntöjen muutoksessa. Tiekuntien tulee ilmoittaa avustukseen vaikuttamista muutoksista sopimuskauden aikana.
- Pienimuotoisten korjausten avustuksen suuruus voi olla enintään 50 % toteutuneista kustannuksista.

Lisäksi elinvoimalautakunta päätti, että yksityistiejärjestelmässä ulos jääville omateille luodaan avustuskäytäntö, joka valmistellaan erikseen lautakunnan päätettäväksi. Edelleen päätettiin, että omateiden (ainoastaan yksi vakituinen asukas) kunnossapitoavustusten myöntämisperusteet selvitetään toukokuun 2021 loppuun mennessä.

Muutoin elinvoimalautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan seuraavaa:

Pyydämme kunnioittaen, että lautakunta ottaisi asian uudelleen käsiteltäväkseen ja oikaisisi yksityistieavustuksien myöntämisperusteita koskevaa 26.1.2021 § 8 tekemäänsä päätöstä ja ratkaisisi yksityisteiden myöntämisperusteita koskevan asian tarkoituksenmukaisemmalla tavalla ottaen huomioon asiaa koskevan lainsäädännön sekä kuntalaisten ja kunnan itsemääräämisoikeuden.

Oikaisuvaatimuksessa esitetään laajasti näkemyksiä kunnan toimialasta, kunnallisen itsehallinnon harkintavallasta sekä yksityistielain soveltamisalasta. Oikaisuvaatimusta perustellaan tarkoitussidonnaisuuden periaatteella, yhdenvertaisuus- ja luottamuksensuojan periaatteilla sekä oikeasuhtaisuuden vaatimuksella. Oikaisun vaatijat katsovat, että elinvoimalautakunnan päätös olisi tehty puutteellisin tiedoin.

Oikaisuvaatimus voidaan tehdä laillisuus- ja tarkoituksenmukaisuusperusteella. Jos oikaisuvaatimusta ei jätetä prosessinedellytysten puutteen vuoksi tutkimatta, siinä esitetyt laillisuusvirheet on tutkittava, ja on harkittava myös, onko päätöstä muutettava vaatimuksen tekijän esittämät tarkoituksenmukaisuusperusteet huomioon ottaen.  Otettuaan oikaisuvaatimuksen tutkittavakseen toimielin voi muuttaa hallintopäätöstä, kumota hallintopäätöksen tai hylätä oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen mukaan elinvoimalautakunnan päätös on tehty puutteellisin tiedoin. Oikaisuvaatimuksen mukaan lautakunnan jäsenille ei ole kerrottu minkälaisia avustettavat yksityistiet ovat olleet. Oikaisuvaatimuksessa esitetään kysymyksenä kuinka paljon teistä on:

 1. avustettavan omalla tai hallinnoimalla maalla olevia teitä,
 2. useamman eri omistajan kiinteistöillä nimenomaisen tai hiljaisen sopimuksen perusteella olevia teitä,
 3. kiinteistötoimituksella vahvistettuja yksityisteitä, joita hallinnoimaan ei ole perustettu tiekuntaa tai
 4. kiinteistötoimituksella vahvistettuja yksityisteitä, joita hallinnoimaan on perustettu tiekunta?

Hallintolain 31 §:ssä säädetään selvittämisvelvollisuudesta. Viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot ja selvitykset.

Elinvoimalautakunnan hyväksymässä yksityistieavustusten myöntämisperusteet -asiakirjassa todetaan, että kunnossapidon piiriin on kuulunut noin 500 yksityistietä, joiden yhteispituus on n. 330 km, ja että rahallista avustusta on saanut noin 500 yksityistietä, joiden yhteispituus on n. 190 km. Elinvoimalautakunta on käsitellyt yksityisavustusten myöntämisperusteita myös kokouksessaan 27.10.2020 § 142. Tuolloin on päätetty, että yksityistieavustusten myöntämisperusteet laaditaan ko. pykälän liitteessä 1 esitettyjen avustuskäytäntöjen mukaisesti. Liitteessä esitetään mm. taloudellista vertailua erilaisten avustustasojen kustannuksista Rovaniemen kaupungille.

Valmistelun pohjana on ollut tiedot vuonna 2012 kunnossapitosopimuksen tehneistä tiekunnista ja järjestäytymättömistä teistä sekä vuosittain rahallista-avustusta ja ilman erillisiä päätöksiä avustusta saaneista omista teistä. Yksityisteitä Rovaniemellä on noin 1000 kpl.

Viranomainen on huolehtinut asian riittävästä selvittämisestä.

Oikaisuvaatimuksen mukaan kiinteistötoimituksella perustettavan tai vahvistettavan yksityistien ja tiekunnan perustamiseen pakottavan ehdon lisääminen kunnan avustukseen rikkoo tarkoitussidonnaisuuden periaatetta.

Yksityistielain (560/2018) 84 §:n mukaan kunta päättää sen varoista yksityistien tienpitoon myönnettävistä avustuksista, avustuksen ehdoista ja käytön valvonnasta samoin kuin tien tekemisen tai kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan suoritettavaksi. Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä edellytetään.

Yksityisteiden avustaminen perustuu edellytysten täyttyessä kunnan harkintaan, joten kunnalla on harkintavalta määrittää avustamisen kriteerit käytettävissä olevat määrärahat huomioiden. Kunta voi muuttaa kriteerejä uusilla päätöksillään. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on todennut eräässä Rovaniemen kaupungin yksityisteiden avustusperiaatteita koskevassa päätöksessään 9.3.2021 (päätösnumero 21/0049/1), että Rovaniemen kaupungilla on yksityistielain 49 §:n 1 momentin nojalla ollut oikeus edellyttää tiekuntien perustamista.

Kunta edellyttää avustuksen myöntämistä koskevissa periaatteissaan, että edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta. Yksityistieavustusten myöntämisperusteet eivät ole tarkoitussidonnaisuuden periaatteen vastaiset.

Oikaisun vaatijat viittaavat yhdenvertaisuusperiaatteeseen.

Pohjois-Suomen halinto-oikeus on todennut seuraavaa:

Hallinto-oikeus toteaa, että yksityisteiden avustamiseen ja kunnossapitoon osallistumisesta ja näistä koskevista käytännöistä päättäminen kuuluu kunnan harkintavaltaan. Kunnalliseen itsehallintoon kuuluvaa harkintavaltaa rajoittavat hallinnon yleiset oikeusperiaatteet. Näihin periaatteisiin kuuluu, että hallintotoiminnan tulee mahdollisuuksien mukaan nojautua yleisiin perusteisiin, joita sovelletaan esille tuleviin yksittäistapauksiin. Hallinnon yleisiin periaatteisiin kuuluvan tasapuolisuuden noudattamisen keskeisenä vaatimuksena on, että viranomaisen on kohdeltava samanlaisia tapauksia samalla tavoin. Tasapuolisen kohtelun periaate edellyttää päätöksenteon johdonmukaisuutta. Samanlaisissa asioissa on lähtökohtaisesti noudatettava samanlaista menettelyä ja johdonmukaista ratkaisulinjaa.

Yksityistielain 84 §:n mukaan edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta. Kun lisäksi otetaan huomioon, mitä yksityistielain 84 §:ssä on muutoin säädetty, kaupungilla ei ole velvollisuutta ottaa kaikkia alueella olevia yksityisteitä tai niihin rinnastettavia teitä kunnossapidettäväkseen tai avustettavakseen, vaan kaupunki voi harkintansa mukaan esimerkiksi tien varrella olevien asuttujen kiinteistöjen lukumäärään tai vakituisten asukkaiden määrään liittyvillä tai muilla vastaavilla asiallisilla perusteilla rajata teitä kunnossapidon tai avustuksen ulkopuolelle. Asiassa ei ole ilmennyt perusteita katsoa, että kaupunginhallitus olisi päättäessään yksityistiekäytäntöjen hyväksymisestä loukannut yhdenvertaisuuden periaatetta tai asettanut valittajan perusteetta eriarvoiseen asemaan muihin Rovaniemen kaupungin yksityisteiden varrella sijaitsevien kiinteistöjen omistajiin tai tiekuntien osakkaisiin nähden.

Kunta voi avustaa yksityisteitä harkinnanvaraisesti määrärahojensa puitteissa yhtäläisin perustein. Elinvoimalautakunnan hyväksymät yksityisteiden avustusperusteet kohtelevat yksityisteiden tiekuntia ja niiden osakkaita tasapuolisesti.

Lisäksi elinvoimalautakunta on päättänyt, että yksityistiejärjestelmästä ulos jääville omateille luodaan avustuskäytäntö, joka valmistellaan erikseen lautakunnan päätettäväksi. Edelleen päätettiin, että omateiden (ainoastaan yksi vakituinen asukas) kunnossapitoavustusten myöntämisperusteet selvitetään toukokuun 2021 loppuun mennessä. Tältä osin kaupunginhallitus oli aikaisemmin päättänyt, että kunnan yleiseen toimialaan kuuluvat omien teiden tai sopimusteiden avustamisen kriteerit valmistellaan kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi 30.5.2020 mennessä. Valmistelussa otetaan hallinnon yleisten periaatteiden ohella huomioon erityisesti tarveharkinta ja sosiaaliset perusteet. Yleiseen toimialaan kuuluvat omien teiden avustamisen perusteet ovat valmistelussa.

Oikaisuvaatimusta perustellaan myös oikeasuhtaisuuden vaatimuksella ja luottamuksensuojan periaatteella.

Hallintolain 6 §:ssä säädetään, että viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti sekä käytettävä toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. Viranomaisen toimien on oltava puolueettomia ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. Niiden on suojattava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia.

Viranomaisen toimien on suojattava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia. Hallintolain perustelujen mukaan mainittu periaate merkitsee ennen muuta yksilön suojaa julkista valtaa vastaan. Luottamuksen suojaamisen keskeisenä sisältönä on, että yksityisten tulee voida luottaa viranomaisten toiminnan oikeellisuuteen ja virheettömyyteen sekä viranomaisten tekemien hallintopäätösten pysyvyyteen. Periaatteen soveltamisessa on kysymys siitä, millä edellytyksillä yksityinen oikeussubjekti voi luottaa julkista valtaa käyttäen tehdyn päätöksen pysyvyyteen ja minkälainen turva tällä on viranomaisten toiminnan odottamattomia muutoksia vastaan. Luottamuksensuojan periaate rajoittaa edunsuovien päätösten peruuttamista taannehtivin vaikutuksin ja yleensäkin päätösten muuttamista yksityiselle haitalliseen suuntaan.

Rovaniemen kaupunginhallitus on 18.11.2019 § 403 todennut, että kaupunki on vuosien saatossa tukenut ja avustanut merkittävästi yksityisteitä mm.:

 1. uusien teiden rakentamisena kaupungin maille kaavoitettujen uusien asuinalueiden yleiskaava-alueella;
 2. rakentamisavustuksina vakituisesti asutuille kiinteistöille johtavien uusien yksityisteiden rakentamiseksi;
 3. ympärivuotisella kunnossapidolla kunnossapitoehdot täyttäville teille sekä;
 4. kunnossapitoavustuksina avustusehdot täyttäville teille.

Luottamuksensuojan periaate rajoittaa edunsuovien päätösten peruuttamista taannehtivin vaikutuksin ja yleensäkin päätösten muuttamista yksityiselle haitalliseen suuntaan. Rovaniemen kaupunki on irtisanonut aikaisemmat yksityisteiden kunnossapitosopimukset. Irtisanottuihin yksityisteiden kunnossapitosopimuksiin oli kirjattu, että tehdystä sopimuksesta huolimatta tiekunnat ja tieosakkaat ovat edelleen lainsäädännön tarkoittamia vastuullisia tienpitäjiä.  

Elinvoimalautakunnan hyväksymät avustusperusteet täyttävillä yksityisteiden tiekunnilla on mahdollisuus hakea uusien avustusperusteiden mukaisia avustuksia. Avustusperusteita ei muuteta taannehtivasti vaan kunnossapitosopimukset on irtisanottu, ja kunta määrärahojensa puitteissa on muuttanut harkinnanvaraisia avustusperusteita, joita jatkossa noudatetaan. Päätös ei ole luottamuksensuojan periaatteen vastainen. Elinvoimalautakunnalla on harkintavalta yksityisteiden avustamiseen ja kunnossapitoon osallistumisesta ja näitä koskevista käytännöistä päättämiseen.

Hallintolain 6 §:n mukaan viranomaisen toimien on oltava puolueettomia ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. Oikaisuvaatimuksen mukaan eräissä tilanteissa tiekunnan perustamisen vaatimus saattaisi rikkoa oikeasuhtaisuuden vaatimusta.  

Kuten aikaisemmin on jo todettu, kunta voi edellyttää yksityistieavustuksen myöntämiseksi tiekunnan perustamista. Alueellamme yksityisverkostoon kuuluu satoja tienhoitokuntia ja noin tuhat yksityistietä. Kunnossapitoavustuksien myöntämiseen vaikuttaviin tekijöihin ja tiekuntien yhteystietoihin voi tulla vuosittain paljon muutoksia laajan yksityistieverkon vuoksi. Kaupunki on halunnut varmistaa tietojen päivittymisen ja avustusten kohdentumisen oikeellisuuden myöntämällä kunnossapitoavustukset määräaikaisina.

Elinvoimalautakunnan hyväksymät ehdot siitä, että kunnossapitona tai rahana myönnettävien avustukset myönnetään kahdeksi kunnossapitokaudeksi kerrallaan, sekä vaatimus, että avustuksia haettaessa tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta, ovat oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. 

Oikaisuvaatimuksen mukaan elinvoimalautakunnan tulee ottaa huomioon kylien kehittämisjaoston lausunto.

Elinvoimalautakunta on ennen yksityistieavustusten myöntämisperusteista päättämistä pyytänyt Rovaniemen kaupungin kylien kehittämisjaostolta lausuntoa asiassa. Kylien kehittämisjaosto on antanut lausunnon kokouksessaan 16.12.2020 § 72, ja elinvoimalautakunnan päätöksen esittelyosiossa todetaan, että yksityistieavustusten laatimisessa on huomioitu kylien kehittämisjaoston lausunto. Elinvoimalautakunta on kuullut kylien kehittämisjaostoa, mutta se ei ole päätösharkinnassaan sidottu kylien kehittämisjaoston näkemyksiin. Päätös ei ole tältä osin lainvastainen.

Oikaisuvaatimuksessa edellytetään päätöstä oikaistavaksi siltä osin, että päätös asettaisi asemakaava-alueella ja haja-asutusalueilla asuvat kuntalaiset eriarvoiseen asemaan. Tienpitäjänä asemakaava-alueilla on kunta, joka vastaa asemakaava-alueella katujen kunnossapidosta. Yksityistielain mukaan yksityistiehen tieoikeuden saanut on velvollinen tieosakkaana osuutensa mukaan osallistumaan kyseisen yksityistien tienpitoon. Tienpitovelvollisuus ja siitä aiheutuvat kustannukset jaetaan tieosakkaiden kesken tieyksikköjen perusteella. Katujen kunnossapito asemakaava-alueella on kunnan lakisääteinen tehtävä ja yksityisteiden kunnossapidon avustaminen puolestaan harkinnanvarainen tehtävä. 

Oikaisuvaatimuksessa esitetään muutoksia yksityistieavustusten myöntämisperusteisiin. Oikaisuvaatimuksen mukaan kaupungin tulisi hoitaa omalla kustannuksellaan ja vastuullaan kaikki yksityistiet ja niiden kunnostustoimenpiteet aiemman käytännön mukaisesti (tien vaikutuspiirissä vähintään yksi vakituisesti asuttu kiinteistö - kunnossapito 5.1 kohdan mukaan), vaihtoehtoisesti tiekunta voisi ottaa rahallisen avustuksen.

Harkinnanvaraisten avustusten myöntämisperusteiden laadinnassa kunnalla on laaja harkintavalta. Uusien yksityistieavustusten myöntämisperusteiden vuoksi kaikki yksityistiet ovat oikeutettuja saamaan kunnossapitoavustusta samoilla perusteilla. Tästä syystä kaupungin avustettavien teiden kilometrimäärä tulee todennäköisesti nousemaan. Tiekunnalla on mahdollista hakea kunnossapitoa 5.1 kohdan mukaan tai rahallista avustusta, kun tiekunnan tienpitovastuulla olevan tiestön vaikutuspiirissä tulee olla vähintään yksi (1) Rovaniemen kaupungin alueella sijaitseva vakituisessa asuinkäytössä oleva kiinteistö. Lisäksi edellytetään mm., että tielle on perustettu tiekunta ja se on rekisteröity MML:n yksityistierekisteriin / KTJ-järjestelmään (YksTL 84 §). Hallinto-oikeus on todennut, että kaupungilla on yksityistielain 49 §:n 1 momentin nojalla ollut oikeus edellyttää tiekuntien perustamista.

Oikaisuvaatimuksen mukaan Rovaniemen maalaiskunnan yhdistysmissopimuksessa olisi sovittu, että aiemmin maalaiskunnan vastuulla oleva haja-asutusalueiden teiden kunnossapito on yhdistyneen kunnan hoidettava.

Rovaniemen kaupunki ja Rovaniemen maalaiskunta yhdistyivät vuoden 2006 alusta lukien. Yhdistymissopimuksen mukaan sopimus sitoo Rovaniemen kaupunkia ja Rovaniemen maalaiskuntaa kuntajaon muutospäätöksestä lähtien sen voimaantuloon saakka ja sen jälkeen uutta perustettavaa kuntaa kuntajaon muutoksen voimaantulosta viiden (5) vuoden ajan.

Kuntien yhdistymissopimuksen kohdassa 2.3 mainitaan, että yhdistyneen Rovaniemen palvelujen kehittämistavoitteena on vahvistaa yksityistieverkon liikennepalvelukykyä. 

Rovaniemen kaupunginhallitus on jo aikaisemmin todennut, että avustamisen käytännöt yksityisteiden ja ns. muiden teiden (sopimustiet tai vastaavat) avustamisessa ovat menneiden vuosien saatossa muotoutuneet osiltaan moninaisiksi ja valikoiviksi. Rovaniemellä on ollut voimassa mm. vanha käytäntö, jossa jotkut tiet ovat saaneet ns. erityisperusteista aurausavustusta tai vastaavaa taloudellista tukea tai tien kunnossapidon ilman, että tuen saamisessa on suoritettu tarveharkintaa tai vastaavaa arviointia. Ainakaan sellaisia päätöksiä, joilla tuki tai avustus olisi tielle myönnetty, ei ole. Se, millä perusteella mikäkin tie on avustuksen piiriin milloinkin päässyt, on epäselvää.

Uusien avustusehtojen myötä yksityistiet saadaan kattavammin avustuksen piiriin tasapuolisin avustusperustein. Näillä muutoksilla kaikilla vakituisesti asutuilla yksityisteillä on mahdollista hakea kaupungin avustusta.  Tämä edesauttaa myös sitä, että yksityistiet ovat ympärivuoden liikennöitävässä kunnossa. 

Elinvoimalautakunnan hyväksymien avustusperusteiden mukaan kaupungin avustaman yksityistien käytön tulee olla sallittua myös muuhun kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuvaan liikenteeseen. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että tietä ei saa sulkea puomilla tai kieltää liikennettä ajokieltomerkein. Tällä on haluttu taata jatkossa, että yksityistieverkosto palvelee laajemmin kaikkien kuntalaisten harrastustarpeita (mm. marjastus, metsästys, retkeily ja kalastus).

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen edellä lausutuilla perusteilla.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa hallintolakimies Miikka Ruokamoa, kunnossapitoinsinööri Marko Rautiota ja kaupungininsinööri Jukka Ylinampaa. 

Asian kuulemisen aikana kokouksesta poistuivat kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi klo 16.17 ja kaupunginhallituksen edustaja Hannu Ovaskainen klo 16.27. 

Elinvoimalautakunta piti kokoustauon klo 17.00 - 17.10.

 

Kaisu Huhtalo esitti seuraavaa:

Elinvoimalautakunta päättää, että oikaisuvaatimus hylätään ja lautakunta muuttaa oikaisuvaatimusten perusteella 26.1.2021 §:ssä 8 hyväksymänsä yksityistieavustusten myöntämisperusteita siten, että Rovaniemen kaupunki hoitaa kustannuksellaan ja vastuullaan kaikki yksityistiet ja niiden kunnostustoimenpiteet pääurakoitsijan ja Rovaniemen kaupungin kunnossapitosopimusten mukaisesti (tien vaikutuspiirissä oltava vähintään 1 vakituisesti asuttu kiinteistö). Vaihtoehtoisesti tiekunta voi hakea rahallisen avustuksen.

Perustelut

1) Perustuslain (731/1999) mukaiset yhdenvertaisuusperiaate ja oikeus valita asuinpaikkansa ovat kansalaisten perusoikeuksia, joiden toteutuminen julkisen vallan on perustuslain mukaan turvattava.

2) Hallintolain (434/2003) mukainen luottamuksen eli oikeutettujen odotusten suojan perusteella kuntalaisen on voitava luottaa siihen, että viranomaisten toiminta ei yllättäen muutu, sikäli kuin se vaikuttaa kielteisesti yksityisen oikeuteen tai etuun. Pitkään jatkuneen julkisen palvelun merkittävä heikentäminen yksityisteiden vaikutusalueella asuvien kuntalaisten osalta vaikuttaisi erittäin kielteisesti heidän asemaansa. Useissa tapauksissa Rovaniemen maalaiskunta on aikanaan hankkinut ko. maa-alueen, suunnitellut ja vahvistanut sen maankäytön, rakentanut kunnallistekniikan, luovuttanut rakennuspaikat ja kunnossapitänyt tieyhteyden kustannuksellaan.

3) Kuntalain (410/2015) mukaan kunta hoitaa itsehallinnon nojalla itselleen ottamat tehtävät. Näin ollen yksityistielain mukaisen toiminnan lisäksi kunnan toimesta tapahtuva yksityisteiden kunnossapidon hoitaminen/avustaminen on kuntalain mahdollistama kunnan harkinnanvarainen tehtävä, jolla turvataan 1-kohdan mukaisten kansalaisten perustuslaillisten oikeuksien mm. yhdenvertaisuuden toteutumista.

4) Kuntien yhdistymissopimuksessa (2006) asetettiin strategiseksi tavoitteeksi mm. yksityistieverkoston liikennepalvelukyvyn vahvistaminen. Kuntien kaikki aikaisemmat velvoitteet siirtyivät tällä sopimuksella perustetun uuden kunnan vastattavaksi. Nykymuotoinen yksityistieverkoston kunnossapito on jatkunut uuden kaupungin toimesta yhdistymistä edeltäneiden käytäntöjen mukaisesti tähän saakka.

5) Rovaniemen kaupunkistrategian 2025 mukaan Rovaniemen kaupungin yhtenä arvona on luotettavuus, jolla strategiassa tarkoitetaan, että kaupunki toimii luottamusta, oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoisuutta edistäen ja että kaupunki pitää lupauksensa ja toimii pitkäjänteisesti ja johdonmukaisesti. Strategian mukaan kylien asukkaille kehitetään ja taataan riittävät ja yhdenvertaiset palvelut tarvelähtöisesti ja kylien elinvoimaisuutta edistetään niiden vahvuuksia hyödyntäen.

6) Kunnossa pidetyt yksityistiet ovat maaseudun elinvoimaisuuden eli maaseudulla asumisen, elämisen, palvelujen käyttämisen, yrittämisen ja työssäkäynnin perusedellytys. Kaupunkikeskuksen ulkopuolella asuvien kuntalaisten arjen turvallisuus ja erityisesti ikääntyvän väestön palvelujen saanti edellyttävät kunnossapidettyä yksityistieverkostoa.

7) Nykymuotoinen kaupungin toimesta järjestetty yksityisteiden ympärivuotinen kunnossapito on kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto verrattuna pirstaleiseen ja hajautettuun tiekunta/tiekohtaiseen järjestämiseen. Se turvaa myös riittävän osaamisen kunnossapidon järjestämisessä ja vähentää tarpeetonta byrokratiaa koko järjestelmässä.

Aarne Jänkälä ja Jaakko Portti kannattivat Kaisu Huhtalon esitystä.

 

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti Kaisu Huhtalon esityksen mukaisesti.

 

Esittelijä ilmoitti asiasta eriävän mielipiteen.

 

Valmistelija

Jukka Ylinampa, palvelualuepäällikkö, jukka.ylinampa@rovaniemi.fi
Marko Rautio, kunnossapitoinsinööri, marko.rautio@rovaniemi.fi
Ville Niemelä, kunnossapitopäällikkö, ville.niemela@rovaniemi.fi
Miikka Ruokamo, kaupunginlakimies, miikka.ruokamo@rovaniemi.fi

Perustelut

-------- on tehnyt oikaisuvaatimuksen elinvoimalautakunnan päätöksestä yksityistieasiassa. Oikaisuvaatimus on liitteenä (osittain salassapidettävä).

Elinvoimalautakunta päätti 26.1.2021 § 8 hyväksyä Rovaniemen kaupungin uudet yksityistieavustusten myöntämisperusteet. Elinvoimalautakunnan hyväksymät myöntämisperusteet sisältävät ehdot avustuksien myöntämiselle, avustuksien sisällön ja avustuksien hakukäytännöt. Elinvoimalautakunta päätti hyväksyä liitteenä olleet myöntämisperusteet seuraavilla muutoksilla:

- Sekä kunnossapitona, että rahana myönnettävät avustukset myönnetään kahdeksi kunnossapitokaudeksi kerrallaan.
- Kaupungin ja tiekunnan välinen kirjallinen sopimus huoltotöistä on määräaikainen ja voimassa kaksi vuotta kerrallaan.
- Näiden toimenpiteiden perusteena on hallinnollisen työn vähentäminen yksityistiekäytäntöjen muutoksessa. Tiekuntien tulee ilmoittaa avustukseen vaikuttamista muutoksista sopimuskauden aikana.
- Pienimuotoisten korjausten avustuksen suuruus voi olla enintään 50 % toteutuneista kustannuksista.

Lisäksi elinvoimalautakunta päätti, että yksityistiejärjestelmässä ulos jääville omateille luodaan avustuskäytäntö, joka valmistellaan erikseen lautakunnan päätettäväksi. Edelleen päätettiin, että omateiden (ainoastaan yksi vakituinen asukas) kunnossapitoavustusten myöntämisperusteet selvitetään toukokuun 2021 loppuun mennessä.

Muutoin elinvoimalautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan seuraavaa:

Vaadin, elinvoimalautakuntaa muuttamaan 26.1.2021/ § 8 tekemänsä liitteen ”Rovaniemen kaupungin yksityistieavustusten myöntämisperusteet” päätöstä ja päätökseksi tullutta valtuutettu Kaisu Huhtalon muutosesitystä. Vaadin elinvoimalautakuntaa laatimaan yhdenvertaiset yksityisteiden avustuksien myöntämiskriteerit koko kaupungin alueelle, josta käy selvästi ilmi myös päätöksen vaikutukset yksityisteiden omistajille ja käyttäjille. Lautakunnan päätös on muutettunakin perustus-, kunta- ja hallintolain vastainen.

Oikaisuvaatimusta perustellaan mm. palvelujen yhdenvertaisella saatavuudella, kuntalaisten yhdenvertaisuudella, luottamuksensuojan periaatteella, hallintolain 44.1 §:n 3 kohdan vastaisuudella, selvittämisvelvollisuuden laiminlyönnillä sekä ostopalvelusopimusta koskevan valvontavelvollisuuden laiminlyönnillä.

Oikaisuvaatimus voidaan tehdä laillisuus- ja tarkoituksenmukaisuusperusteella. Jos oikaisuvaatimusta ei jätetä prosessinedellytysten puutteen vuoksi tutkimatta, siinä esitetyt laillisuusvirheet on tutkittava, ja on harkittava myös, onko päätöstä muutettava vaatimuksen tekijän esittämät tarkoituksenmukaisuusperusteet huomioon ottaen.  Otettuaan oikaisuvaatimuksen tutkittavakseen toimielin voi muuttaa hallintopäätöstä, kumota hallintopäätöksen tai hylätä oikaisuvaatimuksen.

Yksityistielain (560/2018) 84 §:n mukaan kunta päättää sen varoista yksityistien tienpitoon myönnettävistä avustuksista, avustuksen ehdoista ja käytön valvonnasta samoin kuin tien tekemisen tai kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan suoritettavaksi. Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä edellytetään.

Yksityisteiden avustaminen perustuu edellytysten täyttyessä kunnan harkintaan, joten kunnalla on harkintavalta määrittää avustamisen kriteerit käytettävissä olevat määrärahat huomioiden. Kunta voi muuttaa kriteerejä uusilla päätöksillään. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on todennut eräässä Rovaniemen kaupungin yksityisteiden avustusperiaatteita koskevassa päätöksessään 9.3.2021 (päätösnumero 21/0049/1), että Rovaniemen kaupungilla on yksityistielain 49 §:n 1 momentin nojalla ollut oikeus edellyttää tiekuntien perustamista.

Lisäksi Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on todennut seuraavaa:

Hallinto-oikeus toteaa, että yksityisteiden avustamiseen ja kunnossapitoon osallistumisesta ja näistä koskevista käytännöistä päättäminen kuuluu kunnan harkintavaltaan. Kunnalliseen itsehallintoon kuuluvaa harkintavaltaa rajoittavat hallinnon yleiset oikeusperiaatteet. Näihin periaatteisiin kuuluu, että hallintotoiminnan tulee mahdollisuuksien mukaan nojautua yleisiin perusteisiin, joita sovelletaan esille tuleviin yksittäistapauksiin. Hallinnon yleisiin periaatteisiin kuuluvan tasapuolisuuden noudattamisen keskeisenä vaatimuksena on, että viranomaisen on kohdeltava samanlaisia tapauksia samalla tavoin. Tasapuolisen kohtelun periaate edellyttää päätöksenteon johdonmukaisuutta. Samanlaisissa asioissa on lähtökohtaisesti noudatettava samanlaista menettelyä ja johdonmukaista ratkaisulinjaa.

Yksityistielain 84 §:n mukaan edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta. Kun lisäksi otetaan huomioon, mitä yksityistielain 84 §:ssä on muutoin säädetty, kaupungilla ei ole velvollisuutta ottaa kaikkia alueella olevia yksityisteitä tai niihin rinnastettavia teitä kunnossapidettäväkseen tai avustettavakseen, vaan kaupunki voi harkintansa mukaan esimerkiksi tien varrella olevien asuttujen kiinteistöjen lukumäärään tai vakituisten asukkaiden määrään liittyvillä tai muilla vastaavilla asiallisilla perusteilla rajata teitä kunnossapidon tai avustuksen ulkopuolelle. Asiassa ei ole ilmennyt perusteita katsoa, että kaupunginhallitus olisi päättäessään yksityistiekäytäntöjen hyväksymisestä loukannut yhdenvertaisuuden periaatetta tai asettanut valittajan perusteetta eriarvoiseen asemaan muihin Rovaniemen kaupungin yksityisteiden varrella sijaitsevien kiinteistöjen omistajiin tai tiekuntien osakkaisiin nähden.

Kunta voi avustaa yksityisteitä harkinnanvaraisesti määrärahojensa puitteissa yhtäläisin perustein. Elinvoimalautakunnan hyväksymät yksityisteiden avustusperusteet kohtelevat yksityisteiden tiekuntia ja niiden osakkaita tasapuolisesti.

Oikaisuvaatimuksen mukaan päätös olisi hallintolain 44.1 §:n 1 momentin 3 kohdan vastainen. Hallintolain 44.1 §:n 3 kohdan mukaan kirjallisesta päätöksestä on käytävä selvästi ilmi päätöksen perustelut ja yksilöity tieto siitä, mihin asianosainen on oikeutettu tai velvoitettu taikka miten asia on muutoin ratkaistu. Oikaisun vaatija katsoo, että päätös on lainvastainen, koska ns. omateiden avustuskäytäntö valmistellaan erikseen lautakunnan päätettäväksi ja omateiden (yksi vakituinen asukas) kunnossapitoavustusten myöntämisperusteet selvitetään toukokuun 2021 loppuun mennessä.

Tältä osin kyse on avustusperusteiden valmistelusta. Elinvoimalautakunta on päättänyt yksityistieavustusten myöntämisperusteet, ja samalla päättänyt, että yksityistielain ulkopuolisten ns. omateiden myöntämisperusteet selvitetään erikseen ja tuodaan lautakunnan päätettäväksi. Siltä osin, kun kyse on valmistelusta, oikaisuvaatimus tulee jättää tutkimatta.

Oikaisuvaatimuksen mukaan elinvoimalautakunta olisi jättänyt sille kuuluvan hallintolain 31 §:n mukaisen selvityksen päätöksen vaikutuksista tekemättä. Oikaisun vaatijan mukaan perusteluista ei selviä, kuinka monta taloutta tai tiekilometriä yksityisteitä Rovaniemen kaupungissa on. Oikaisuvaatimuksen mukaan lautakunta ei olisi myöskään arvioinut mitä vaikutuksia sen päätöksellä nykyisiin yksityisteiden avustuksiin verrattuna on.

Hallintolain 31 §:ssä säädetään selvittämisvelvollisuudesta. Viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot ja selvitykset.

Elinvoimalautakunnan hyväksymässä yksityistieavustusten myöntämisperusteet -asiakirjassa todetaan, että kunnossapidon piiriin on kuulunut noin 500 yksityistietä, joiden yhteispituus on n. 330 km, ja että rahallista avustusta on saanut noin 500 yksityistietä, joiden yhteispituus on n. 190 km. Elinvoimalautakunta on käsitellyt yksityisavustusten myöntämisperusteita myös kokouksessaan 27.10.2020 § 142. Tuolloin on päätetty, että yksityistieavustusten myöntämisperusteet laaditaan ko. pykälän liitteessä 1 esitettyjen avustuskäytäntöjen mukaisesti. Liitteessä esitetään mm. taloudellista vertailua erilaisten avustustasojen kustannuksista Rovaniemen kaupungille.

Valmistelun pohjana on ollut tiedot vuonna 2012 kunnossapitosopimuksen tehneistä tiekunnista ja järjestäytymättömistä teistä sekä vuosittain rahallista-avustusta ja ilman erillisiä päätöksiä avustusta saaneista omista teistä. Yksityisteitä Rovaniemellä on noin 1000 kpl.

Viranomainen on huolehtinut asian riittävästä selvittämisestä.

Oikaisuvaatimuksessa viitataan myös luottamuksensuojan periaatteeseen. Oikaisun vaatija viittaa yhdistymissopimukseen ja mainitsee, että Rovaniemen maalaiskunta on aikanaan rakentanut osan teistä ja vastannut yleiskaava-alueilla teiden kunnossapidosta, ja että järjestelmä on ollut voimassa pitkään (vuodesta 2012 sopimusperusteisesti).

Hallintolain 6 §:ssä säädetään, että viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti sekä käytettävä toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. Viranomaisen toimien on oltava puolueettomia ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. Niiden on suojattava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia.

Viranomaisen toimien on suojattava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia. Hallintolain perustelujen mukaan mainittu periaate merkitsee ennen muuta yksilön suojaa julkista valtaa vastaan. Luottamuksen suojaamisen keskeisenä sisältönä on, että yksityisten tulee voida luottaa viranomaisten toiminnan oikeellisuuteen ja virheettömyyteen sekä viranomaisten tekemien hallintopäätösten pysyvyyteen. Periaatteen soveltamisessa on kysymys siitä, millä edellytyksillä yksityinen oikeussubjekti voi luottaa julkista valtaa käyttäen tehdyn päätöksen pysyvyyteen ja minkälainen turva tällä on viranomaisten toiminnan odottamattomia muutoksia vastaan. Luottamuksensuojan periaate rajoittaa edunsuovien päätösten peruuttamista taannehtivin vaikutuksin ja yleensäkin päätösten muuttamista yksityiselle haitalliseen suuntaan.

Rovaniemen kaupunginhallitus on 18.11.2019 § 403 todennut, että kaupunki on vuosien saatossa tukenut ja avustanut merkittävästi yksityisteitä mm.:

 1. uusien teiden rakentamisena kaupungin maille kaavoitettujen uusien asuinalueiden yleiskaava-alueella;
 2. rakentamisavustuksina vakituisesti asutuille kiinteistöille johtavien uusien yksityisteiden rakentamiseksi;
 3. ympärivuotisella kunnossapidolla kunnossapitoehdot täyttäville teille sekä;
 4. kunnossapitoavustuksina avustusehdot täyttäville teille.

Luottamuksensuojan periaate rajoittaa edunsuovien päätösten peruuttamista taannehtivin vaikutuksin ja yleensäkin päätösten muuttamista yksityiselle haitalliseen suuntaan. Rovaniemen kaupunki on irtisanonut aikaisemmat yksityisteiden kunnossapitosopimukset. Irtisanottuihin yksityisteiden kunnossapitosopimuksiin oli kirjattu, että tehdystä sopimuksesta huolimatta tiekunnat ja tieosakkaat ovat edelleen lainsäädännön tarkoittamia vastuullisia tienpitäjiä.  

Elinvoimalautakunnan hyväksymät avustusperusteet täyttävillä yksityisteiden tiekunnilla on mahdollisuus hakea uusien avustusperusteiden mukaisia avustuksia. Avustusperusteita ei muuteta taannehtivasti vaan kunnossapitosopimukset on irtisanottu, ja kunta määrärahojensa puitteissa on muuttanut harkinnanvaraisia avustusperusteita, joita jatkossa noudatetaan. Päätös ei ole luottamuksensuojan periaatteen vastainen. Elinvoimalautakunnalla on harkintavalta yksityisteiden avustamiseen ja kunnossapitoon osallistumisesta ja näitä koskevista käytännöistä päättämiseen.

Rovaniemen kaupunki ja Rovaniemen maalaiskunta yhdistyivät vuoden 2006 alusta lukien. Yhdistymissopimuksen mukaan sopimus sitoo Rovaniemen kaupunkia ja Rovaniemen maalaiskuntaa kuntajaon muutospäätöksestä lähtien sen voimaantuloon saakka ja sen jälkeen uutta perustettavaa kuntaa kuntajaon muutoksen voimaantulosta viiden (5) vuoden ajan.

Kuntien yhdistymissopimuksen kohdassa 2.3 mainitaan, että yhdistyneen Rovaniemen palvelujen kehittämistavoitteena on vahvistaa yksityistieverkon liikennepalvelukykyä. 

Rovaniemen kaupunginhallitus on jo aikaisemmin todennut, että avustamisen käytännöt yksityisteiden ja ns. muiden teiden (sopimustiet tai vastaavat) avustamisessa ovat menneiden vuosien saatossa muotoutuneet osiltaan moninaisiksi ja valikoiviksi. Rovaniemellä on ollut voimassa mm. vanha käytäntö, jossa jotkut tiet ovat saaneet ns. erityisperusteista aurausavustusta tai vastaavaa taloudellista tukea tai tien kunnossapidon ilman, että tuen saamisessa on suoritettu tarveharkintaa tai vastaavaa arviointia. Ainakaan sellaisia päätöksiä, joilla tuki tai avustus olisi tielle myönnetty, ei ole. Se, millä perusteella mikäkin tie on avustuksen piiriin milloinkin päässyt, on epäselvää.

Uusien avustusehtojen myötä yksityistiet saadaan kattavammin avustuksen piiriin tasapuolisin avustusperustein. Näillä muutoksilla kaikilla vakituisesti asutuilla yksityisteillä on mahdollista hakea kaupungin avustusta. Tämä edesauttaa myös sitä, että yksityistiet ovat ympärivuoden liikennöitävässä kunnossa. 

Elinvoimalautakunnan hyväksymien avustusperusteiden mukaan kaupungin avustaman yksityistien käytön tulee olla sallittua myös muuhun kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuvaan liikenteeseen. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että tietä ei saa sulkea puomilla tai kieltää liikennettä ajokieltomerkein. Tällä on haluttu taata jatkossa, että yksityistieverkosto palvelee laajemmin kaikkien kuntalaisten harrastustarpeita (mm. marjastus, metsästys, retkeily ja kalastus).

Elinvoimalautakunta on ennen yksityistieavustusten myöntämisperusteista päättämistä pyytänyt Rovaniemen kaupungin kylien kehittämisjaostolta lausuntoa asiassa. Kylien kehittämisjaosto on antanut lausunnon kokouksessaan 16.12.2020 § 72, ja elinvoimalautakunnan päätöksen esittelyosiossa todetaan, että yksityistieavustusten laatimisessa on huomioitu kylien kehittämisjaoston lausunto. Oikaisuvaatimuksessa esitetään, että kylien kehittämisjaoston lausunto olisi jätetty huomioon ottamatta. Elinvoimalautakunta on kuullut kylien kehittämisjaostoa, mutta se ei ole päätösharkinnassaan sidottu kylien kehittämisjaoston näkemyksiin. Päätös ei ole tältä osin lainvastainen.

Oikaisun vaatija katsoo, että kunnossapitourakoitsijan valvontavelvollisuus olisi laiminlyöty. Elinvoimalautakunnan päätöksessä on kyse yksityistieavustusten myöntämisperusteista eikä asian käsittelyssä ole varsinaisesti kysymys ostopalvelusopimuksen valvonnasta. Väitteet valvontavelvollisuuden puutteista eivät anna aihetta elinvoimalautakunnan päätöksen muuttamiselle. Valvonnasta todettakoon, että kaupungin katu-urakkaan kuuluu noin 400 km asemakaava-alueen katuja ja noin 500 yksityistietä. Lisäksi kunnossapitoon kuuluu noin 200 km kevyenliikenteenväylää. Rovaniemen kaupungin kunnossapitourakan valvontaa toteutetaan omien työntekijöiden lisäksi urakoitsijan omavalvontana sekä pistokoevalvontana kolmannen osapuolen toimesta.

Oikaisuvaatimuksen tekijä esittää muutoksia elinvoimalautakunnan hyväksymiin myöntämisperusteisiin. Oikaisun vaatijan mukaan:

Lautakunnan tulee päätöksessään lähteä siitä, että yksityistielain mukaisille tiekunnille ja kuntalain 7 §:n perusteella avustettaville omien yksityisteiden omistajilla tulisi olla mahdollisuus valita ympärivuotinen kunnossapito tai talvikunnossapito (auraus) taikka vastaava korvaus rahana tien pituuden mukaan (yhdenvertaisuus).

Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että yksityistiemäärärahat mitoitetaan tämän päätöksen mukaisesti ja kunnossapitomäärärahan korotukset sidotaan yleiseen kustannustason nousuun.

Rahana maksettava korvausmäärä sidotaan yksityisteiden pituuteen ja käytettävissä olevaan talousarvio määrärahaan. Lisäksi lautakunnan päätöksessä on oltava maininta, kuka valvoo urakoitsijoita kaupungin puolesta, jotka käytännössä yksityisteiden kunnossapitotyöt suorittavat ja nimeää henkilön tai henkilöt joihin tiekunnat ja omien teiden omistajat voivat tarvittaessa yksityistieasioissa ottaa yhteyttä.

Sopimukset tehdään tiekuntien ja omien teiden omistajien kanssa toistaiseksi voimassa oleviksi, niin kauaksi kuin kaupunki uudella hallintopäätöksellä haluaa yksityisteiden avustusperiaatteita muuttaa. Valitsemaansa korvauskäytäntöä eivät tiekunnat tai omien teiden omistajat voi sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen muuttaa.

Pienimuotoisten hankkeiden rahoitus on sidottava lisäksi talousarviomäärärahaan. Lautakunnan on syytä harkita vielä korvausprosenttia uudelleen. Lautakunnan on pidettävä luetteloa tiekunnille tai omien teiden omistajille myönnetyistä avustuksista, ettei sama tiekunta tai omien teiden omistaja voi saada peräkkäisinä vuosina avustusta. Ympärivuotisen kunnossapidon valinneet tiekunnat ja omien yksityisteiden omistajat eivät voi saada pienimuotoisten korjausten avustusta.

Lautakunnan on päätettävä, voidaanko verorahoista avustaa ns. suuria hankkeita, kuten esimerkiksi yksityisteiden siltojen rakentamista tai tiekuntien ja omien teiden peruskorjauksia taikka uusien yksityisteiden rakentamista (pl. kaavatiet).

Harkinnanvaraisten avustusten myöntämisperusteiden laadinnassa kunnalla on laaja harkintavalta. Uusien yksityistieavustusten myöntämisperusteiden vuoksi kaikki yksityistiet ovat oikeutettuja saamaan kunnossapitoavustusta samoilla perusteilla. Tästä syystä kaupungin avustettavien teiden kilometrimäärä tulee todennäköisesti nousemaan. Vaikka avustus määrärahoja on nostettu edellisvuodesta, on määrärahojen riittävyyden vuoksi kunnossapidon sisältöä jouduttu tarkentamaan eikä määrärahojen puitteissa ole mahdollista tarjota ympärivuotista kunnossapitoa lisääntyvälle määrälle avustettavia yksityisteitä. 

Alueellamme yksityisverkostoon kuuluu satoja tienhoitokuntia ja noin tuhat yksityistietä. Kunnossapitoavustuksien myöntämiseen vaikuttaviin tekijöihin ja tiekuntien yhteystietoihin voi tulla vuosittain paljon muutoksia laajan yksityistieverkon vuoksi. Kaupunki on halunnut varmistaa tietojen päivittymisen ja avustusten kohdentumisen oikeellisuuden myöntämällä kunnossapitoavustukset määräaikaisina.

Pienimuotoisten korjausavustusten osalta kaupungin avustusosuus voi olla enintään 50 %. Avustusosuus jättää omavastuuta myös tienkunnille ja harkintaa korjaustarpeesta. Pienimuotoisiin korjauksiin maksettavat avustukset ovat jatkuvasti haettavana, koska tiellä voi tulla äkillisiä korjaustarpeita. 

Avustuksia pienimuotoisiin korjauksiin jaetaan talousarvion määrärahan puitteissa, jolloin sitä voi hakea myös peräkkäisinä vuosina, jos tiekunnalla on tarvetta pienimuotoisiin korjauksiin ja määrärahoja on vielä käytettävissä.

Perusparannus- ja uudishankkeiden osalta kaupunki voi myöntää avustusta, jos hankkeelle on myönnetty valtion avustus (ELY-keskus tai Kemera). Kaupungin avustus voi olla enintään 25 % toteutuneista kustannuksista, kuitenkin siten, että avustussumma voi olla enintään 25 000 €/hanke. Uuden tien rakentamiskustannuksiksi hyväksytään enintään 15 000 €/km.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta jättää oikaisuvaatimuksen siltä osin tutkimatta, kun se kohdistuu valmistelussa oleviin omateiden avustusperusteisiin.

Muilta osin elinvoimalautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen edellä lausutuilla perusteilla.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa hallintolakimies Miikka Ruokamoa, kunnossapitoinsinööri Marko Rautiota ja kaupungininsinööri Jukka Ylinampaa. 

 

Kaisu Huhtalo esitti seuraavaa:

Elinvoimalautakunta päättää, että oikaisuvaatimus hylätään ja lautakunta muuttaa oikaisuvaatimusten perusteella 26.1.2021 §:ssä 8 hyväksymänsä yksityistieavustusten myöntämisperusteita siten, että Rovaniemen kaupunki hoitaa kustannuksellaan ja vastuullaan kaikki yksityistiet ja niiden kunnostustoimenpiteet pääurakoitsijan ja Rovaniemen kaupungin kunnossapitosopimusten mukaisesti (tien vaikutuspiirissä oltava vähintään 1 vakituisesti asuttu kiinteistö). Vaihtoehtoisesti tiekunta voi hakea rahallisen avustuksen.

Perustelut

1) Perustuslain (731/1999) mukaiset yhdenvertaisuusperiaate ja oikeus valita asuinpaikkansa ovat kansalaisten perusoikeuksia, joiden toteutuminen julkisen vallan on perustuslain mukaan turvattava.

2) Hallintolain (434/2003) mukainen luottamuksen eli oikeutettujen odotusten suojan perusteella kuntalaisen on voitava luottaa siihen, että viranomaisten toiminta ei yllättäen muutu, sikäli kuin se vaikuttaa kielteisesti yksityisen oikeuteen tai etuun. Pitkään jatkuneen julkisen palvelun merkittävä heikentäminen yksityisteiden vaikutusalueella asuvien kuntalaisten osalta vaikuttaisi erittäin kielteisesti heidän asemaansa. Useissa tapauksissa Rovaniemen maalaiskunta on aikanaan hankkinut ko. maa-alueen, suunnitellut ja vahvistanut sen maankäytön, rakentanut kunnallistekniikan, luovuttanut rakennuspaikat ja kunnossapitänyt tieyhteyden kustannuksellaan.

3) Kuntalain (410/2015) mukaan kunta hoitaa itsehallinnon nojalla itselleen ottamat tehtävät. Näin ollen yksityistielain mukaisen toiminnan lisäksi kunnan toimesta tapahtuva yksityisteiden kunnossapidon hoitaminen/avustaminen on kuntalain mahdollistama kunnan harkinnanvarainen tehtävä, jolla turvataan 1-kohdan mukaisten kansalaisten perustuslaillisten oikeuksien mm. yhdenvertaisuuden toteutumista.

4) Kuntien yhdistymissopimuksessa (2006) asetettiin strategiseksi tavoitteeksi mm. yksityistieverkoston liikennepalvelukyvyn vahvistaminen. Kuntien kaikki aikaisemmat velvoitteet siirtyivät tällä sopimuksella perustetun uuden kunnan vastattavaksi. Nykymuotoinen yksityistieverkoston kunnossapito on jatkunut uuden kaupungin toimesta yhdistymistä edeltäneiden käytäntöjen mukaisesti tähän saakka.

5) Rovaniemen kaupunkistrategian 2025 mukaan Rovaniemen kaupungin yhtenä arvona on luotettavuus, jolla strategiassa tarkoitetaan, että kaupunki toimii luottamusta, oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoisuutta edistäen ja että kaupunki pitää lupauksensa ja toimii pitkäjänteisesti ja johdonmukaisesti. Strategian mukaan kylien asukkaille kehitetään ja taataan riittävät ja yhdenvertaiset palvelut tarvelähtöisesti ja kylien elinvoimaisuutta edistetään niiden vahvuuksia hyödyntäen.

6) Kunnossa pidetyt yksityistiet ovat maaseudun elinvoimaisuuden eli maaseudulla asumisen, elämisen, palvelujen käyttämisen, yrittämisen ja työssäkäynnin perusedellytys. Kaupunkikeskuksen ulkopuolella asuvien kuntalaisten arjen turvallisuus ja erityisesti ikääntyvän väestön palvelujen saanti edellyttävät kunnossapidettyä yksityistieverkostoa.

7) Nykymuotoinen kaupungin toimesta järjestetty yksityisteiden ympärivuotinen kunnossapito on kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto verrattuna pirstaleiseen ja hajautettuun tiekunta/tiekohtaiseen järjestämiseen. Se turvaa myös riittävän osaamisen kunnossapidon järjestämisessä ja vähentää tarpeetonta byrokratiaa koko järjestelmässä.

Aarne Jänkälä ja Jaakko Portti kannattivat Kaisu Huhtalon esitystä.

 

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti Kaisu Huhtalon esityksen mukaisesti.

 

Esittelijä ilmoitti asiasta eriävän mielipiteen.

Valmistelija

Jukka Ylinampa, palvelualuepäällikkö, jukka.ylinampa@rovaniemi.fi
Marko Rautio, kunnossapitoinsinööri, marko.rautio@rovaniemi.fi
Ville Niemelä, kunnossapitopäällikkö, ville.niemela@rovaniemi.fi
Miikka Ruokamo, kaupunginlakimies, miikka.ruokamo@rovaniemi.fi

Perustelut

Marjatien ja -polun yksityistie on tehnyt oikaisuvaatimuksen elinvoimalautakunnan päätöksestä yksityistieasiassa. Oikaisuvaatimus on liitteenä.

Elinvoimalautakunta päätti 26.1.2021 § 8 hyväksyä Rovaniemen kaupungin uudet yksityistieavustusten myöntämisperusteet. Elinvoimalautakunnan hyväksymät myöntämisperusteet sisältävät ehdot avustuksien myöntämiselle, avustuksien sisällön ja avustuksien hakukäytännöt. Elinvoimalautakunta päätti hyväksyä liitteenä olleet myöntämisperusteet seuraavilla muutoksilla:

- Sekä kunnossapitona, että rahana myönnettävät avustukset myönnetään kahdeksi kunnossapitokaudeksi kerrallaan.
- Kaupungin ja tiekunnan välinen kirjallinen sopimus huoltotöistä on määräaikainen ja voimassa kaksi vuotta kerrallaan.
- Näiden toimenpiteiden perusteena on hallinnollisen työn vähentäminen yksityistiekäytäntöjen muutoksessa. Tiekuntien tulee ilmoittaa avustukseen vaikuttamista muutoksista sopimuskauden aikana.
- Pienimuotoisten korjausten avustuksen suuruus voi olla enintään 50 % toteutuneista kustannuksista.

Lisäksi elinvoimalautakunta päätti, että yksityistiejärjestelmässä ulos jääville omateille luodaan avustuskäytäntö, joka valmistellaan erikseen lautakunnan päätettäväksi. Edelleen päätettiin, että omateiden (ainoastaan yksi vakituinen asukas) kunnossapitoavustusten myöntämisperusteet selvitetään toukokuun 2021 loppuun mennessä.

Muutoin elinvoimalautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan seuraavaa:

Vaadimme, että Rovaniemen kaupunki hoitaa sekä kunnossapitää kustannuksellaan Rovaniemen kunnan alueella olevat yksityistiet ja noudattaa Rovaniemen kaupungin ja maalaiskunnan yhdistämissopimuksessa sovittuja ehtoja ja kirjauksia yksityisteiden kunnossapidosta.

Pyydämme kunnioittaen, että lautakunta ottaisi asian uudelleen käsiteltäväkseen ja oikaisisi yksityistieavustuksien myöntämisperusteita koskevaa 26.1.2021 § 8 tekemäänsä päätöstä ja ratkaisisi yksityisteiden myöntämisperusteita koskevan asian tarkoituksenmukaisemmalla tavalla ottaen huomioon asiaa koskevan lainsäädännön sekä kuntalaisten ja kunnan itsemääräämisoikeuden.

Oikaisuvaatimuksessa esitetään laajasti näkemyksiä kunnan toimialasta, kunnallisen itsehallinnon harkintavallasta sekä yksityistielain soveltamisalasta. Oikaisuvaatimusta perustellaan tarkoitussidonnaisuuden periaatteella, yhdenvertaisuus- ja luottamuksensuojan periaatteilla sekä oikeasuhtaisuuden vaatimuksella. Oikaisun vaatijat katsovat, että elinvoimalautakunnan päätös olisi tehty puutteellisin tiedoin.

Oikaisuvaatimus voidaan tehdä laillisuus- ja tarkoituksenmukaisuusperusteella. Jos oikaisuvaatimusta ei jätetä prosessinedellytysten puutteen vuoksi tutkimatta, siinä esitetyt laillisuusvirheet on tutkittava, ja on harkittava myös, onko päätöstä muutettava vaatimuksen tekijän esittämät tarkoituksenmukaisuusperusteet huomioon ottaen.  Otettuaan oikaisuvaatimuksen tutkittavakseen toimielin voi muuttaa hallintopäätöstä, kumota hallintopäätöksen tai hylätä oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen mukaan elinvoimalautakunnan päätös on tehty puutteellisin tiedoin. Oikaisuvaatimuksen mukaan lautakunnan jäsenille ei ole kerrottu minkälaisia avustettavat yksityistiet ovat olleet. Oikaisuvaatimuksessa esitetään kysymyksenä kuinka paljon teistä on:

 1. avustettavan omalla tai hallinnoimalla maalla olevia teitä,
 2. useamman eri omistajan kiinteistöillä nimenomaisen tai hiljaisen sopimuksen perusteella olevia teitä,
 3. kiinteistötoimituksella vahvistettuja yksityisteitä, joita hallinnoimaan ei ole perustettu tiekuntaa tai
 4. kiinteistötoimituksella vahvistettuja yksityisteitä, joita hallinnoimaan on perustettu tiekunta?

Hallintolain 31 §:ssä säädetään selvittämisvelvollisuudesta. Viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot ja selvitykset.

Elinvoimalautakunnan hyväksymässä yksityistieavustusten myöntämisperusteet -asiakirjassa todetaan, että kunnossapidon piiriin on kuulunut noin 500 yksityistietä, joiden yhteispituus on n. 330 km, ja että rahallista avustusta on saanut noin 500 yksityistietä, joiden yhteispituus on n. 190 km. Elinvoimalautakunta on käsitellyt yksityisavustusten myöntämisperusteita myös kokouksessaan 27.10.2020 § 142. Tuolloin on päätetty, että yksityistieavustusten myöntämisperusteet laaditaan ko. pykälän liitteessä 1 esitettyjen avustuskäytäntöjen mukaisesti. Liitteessä esitetään mm. taloudellista vertailua erilaisten avustustasojen kustannuksista Rovaniemen kaupungille.

Valmistelun pohjana on ollut tiedot vuonna 2012 kunnossapitosopimuksen tehneistä tiekunnista ja järjestäytymättömistä teistä sekä vuosittain rahallista-avustusta ja ilman erillisiä päätöksiä avustusta saaneista omista teistä. Yksityisteitä Rovaniemellä on noin 1000 kpl.

Viranomainen on huolehtinut asian riittävästä selvittämisestä.

Oikaisuvaatimuksen mukaan kiinteistötoimituksella perustettavan tai vahvistettavan yksityistien ja tiekunnan perustamiseen pakottavan ehdon lisääminen kunnan avustukseen rikkoo tarkoitussidonnaisuuden periaatetta.

Yksityistielain (560/2018) 84 §:n mukaan kunta päättää sen varoista yksityistien tienpitoon myönnettävistä avustuksista, avustuksen ehdoista ja käytön valvonnasta samoin kuin tien tekemisen tai kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan suoritettavaksi. Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä edellytetään.

Yksityisteiden avustaminen perustuu edellytysten täyttyessä kunnan harkintaan, joten kunnalla on harkintavalta määrittää avustamisen kriteerit käytettävissä olevat määrärahat huomioiden. Kunta voi muuttaa kriteerejä uusilla päätöksillään. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on todennut eräässä Rovaniemen kaupungin yksityisteiden avustusperiaatteita koskevassa päätöksessään 9.3.2021 (päätösnumero 21/0049/1), että Rovaniemen kaupungilla on yksityistielain 49 §:n 1 momentin nojalla ollut oikeus edellyttää tiekuntien perustamista.

Kunta edellyttää avustuksen myöntämistä koskevissa periaatteissaan, että edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta. Yksityistieavustusten myöntämisperusteet eivät ole tarkoitussidonnaisuuden periaatteen vastaiset.

Oikaisun vaatijat viittaavat yhdenvertaisuusperiaatteeseen.

Pohjois-Suomen halinto-oikeus on todennut seuraavaa:

Hallinto-oikeus toteaa, että yksityisteiden avustamiseen ja kunnossapitoon osallistumisesta ja näistä koskevista käytännöistä päättäminen kuuluu kunnan harkintavaltaan. Kunnalliseen itsehallintoon kuuluvaa harkintavaltaa rajoittavat hallinnon yleiset oikeusperiaatteet. Näihin periaatteisiin kuuluu, että hallintotoiminnan tulee mahdollisuuksien mukaan nojautua yleisiin perusteisiin, joita sovelletaan esille tuleviin yksittäistapauksiin. Hallinnon yleisiin periaatteisiin kuuluvan tasapuolisuuden noudattamisen keskeisenä vaatimuksena on, että viranomaisen on kohdeltava samanlaisia tapauksia samalla tavoin. Tasapuolisen kohtelun periaate edellyttää päätöksenteon johdonmukaisuutta. Samanlaisissa asioissa on lähtökohtaisesti noudatettava samanlaista menettelyä ja johdonmukaista ratkaisulinjaa.

Yksityistielain 84 §:n mukaan edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta. Kun lisäksi otetaan huomioon, mitä yksityistielain 84 §:ssä on muutoin säädetty, kaupungilla ei ole velvollisuutta ottaa kaikkia alueella olevia yksityisteitä tai niihin rinnastettavia teitä kunnossapidettäväkseen tai avustettavakseen, vaan kaupunki voi harkintansa mukaan esimerkiksi tien varrella olevien asuttujen kiinteistöjen lukumäärään tai vakituisten asukkaiden määrään liittyvillä tai muilla vastaavilla asiallisilla perusteilla rajata teitä kunnossapidon tai avustuksen ulkopuolelle. Asiassa ei ole ilmennyt perusteita katsoa, että kaupunginhallitus olisi päättäessään yksityistiekäytäntöjen hyväksymisestä loukannut yhdenvertaisuuden periaatetta tai asettanut valittajan perusteetta eriarvoiseen asemaan muihin Rovaniemen kaupungin yksityisteiden varrella sijaitsevien kiinteistöjen omistajiin tai tiekuntien osakkaisiin nähden.

Kunta voi avustaa yksityisteitä harkinnanvaraisesti määrärahojensa puitteissa yhtäläisin perustein. Elinvoimalautakunnan hyväksymät yksityisteiden avustusperusteet kohtelevat yksityisteiden tiekuntia ja niiden osakkaita tasapuolisesti.

Lisäksi elinvoimalautakunta on päättänyt, että yksityistiejärjestelmästä ulos jääville omateille luodaan avustuskäytäntö, joka valmistellaan erikseen lautakunnan päätettäväksi. Edelleen päätettiin, että omateiden (ainoastaan yksi vakituinen asukas) kunnossapitoavustusten myöntämisperusteet selvitetään toukokuun 2021 loppuun mennessä. Tältä osin kaupunginhallitus oli aikaisemmin päättänyt, että kunnan yleiseen toimialaan kuuluvat omien teiden tai sopimusteiden avustamisen kriteerit valmistellaan kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi 30.5.2020 mennessä. Valmistelussa otetaan hallinnon yleisten periaatteiden ohella huomioon erityisesti tarveharkinta ja sosiaaliset perusteet. Yleiseen toimialaan kuuluvat omien teiden avustamisen perusteet ovat valmistelussa.

Oikaisuvaatimusta perustellaan myös oikeasuhtaisuuden vaatimuksella ja luottamuksensuojan periaatteella.

Hallintolain 6 §:ssä säädetään, että viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti sekä käytettävä toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. Viranomaisen toimien on oltava puolueettomia ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. Niiden on suojattava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia.

Viranomaisen toimien on suojattava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia. Hallintolain perustelujen mukaan mainittu periaate merkitsee ennen muuta yksilön suojaa julkista valtaa vastaan. Luottamuksen suojaamisen keskeisenä sisältönä on, että yksityisten tulee voida luottaa viranomaisten toiminnan oikeellisuuteen ja virheettömyyteen sekä viranomaisten tekemien hallintopäätösten pysyvyyteen. Periaatteen soveltamisessa on kysymys siitä, millä edellytyksillä yksityinen oikeussubjekti voi luottaa julkista valtaa käyttäen tehdyn päätöksen pysyvyyteen ja minkälainen turva tällä on viranomaisten toiminnan odottamattomia muutoksia vastaan. Luottamuksensuojan periaate rajoittaa edunsuovien päätösten peruuttamista taannehtivin vaikutuksin ja yleensäkin päätösten muuttamista yksityiselle haitalliseen suuntaan.

Rovaniemen kaupunginhallitus on 18.11.2019 § 403 todennut, että kaupunki on vuosien saatossa tukenut ja avustanut merkittävästi yksityisteitä mm.:

 1. uusien teiden rakentamisena kaupungin maille kaavoitettujen uusien asuinalueiden yleiskaava-alueella;
 2. rakentamisavustuksina vakituisesti asutuille kiinteistöille johtavien uusien yksityisteiden rakentamiseksi
 3. ympärivuotisella kunnossapidolla kunnossapitoehdot täyttäville teille sekä;
 4. kunnossapitoavustuksina avustusehdot täyttäville teille.

Luottamuksensuojan periaate rajoittaa edunsuovien päätösten peruuttamista taannehtivin vaikutuksin ja yleensäkin päätösten muuttamista yksityiselle haitalliseen suuntaan. Rovaniemen kaupunki on irtisanonut aikaisemmat yksityisteiden kunnossapitosopimukset. Irtisanottuihin yksityisteiden kunnossapitosopimuksiin oli kirjattu, että tehdystä sopimuksesta huolimatta tiekunnat ja tieosakkaat ovat edelleen lainsäädännön tarkoittamia vastuullisia tienpitäjiä.  

Elinvoimalautakunnan hyväksymät avustusperusteet täyttävillä yksityisteiden tiekunnilla on mahdollisuus hakea uusien avustusperusteiden mukaisia avustuksia. Avustusperusteita ei muuteta taannehtivasti vaan kunnossapitosopimukset on irtisanottu, ja kunta määrärahojensa puitteissa on muuttanut harkinnanvaraisia avustusperusteita, joita jatkossa noudatetaan. Päätös ei ole luottamuksensuojan periaatteen vastainen. Elinvoimalautakunnalla on harkintavalta yksityisteiden avustamiseen ja kunnossapitoon osallistumisesta ja näitä koskevista käytännöistä päättämiseen.

Hallintolain 6 §:n mukaan viranomaisen toimien on oltava puolueettomia ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. Oikaisuvaatimuksen mukaan eräissä tilanteissa tiekunnan perustamisen vaatimus saattaisi rikkoa oikeasuhtaisuuden vaatimusta. 

Kuten aikaisemmin on jo todettu, kunta voi edellyttää yksityistieavustuksen myöntämiseksi tiekunnan perustamista. Alueellamme yksityisverkostoon kuuluu satoja tienhoitokuntia ja noin tuhat yksityistietä. Kunnossapitoavustuksien myöntämiseen vaikuttaviin tekijöihin ja tiekuntien yhteystietoihin voi tulla vuosittain paljon muutoksia laajan yksityistieverkon vuoksi. Kaupunki on halunnut varmistaa tietojen päivittymisen ja avustusten kohdentumisen oikeellisuuden myöntämällä kunnossapitoavustukset määräaikaisina.

Elinvoimalautakunnan hyväksymät ehdot siitä, että kunnossapitona tai rahana myönnettävien avustukset myönnetään kahdeksi kunnossapitokaudeksi kerrallaan, sekä vaatimus, että avustuksia haettaessa tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta, ovat oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. 

Oikaisuvaatimuksen mukaan elinvoimalautakunnan tulee ottaa huomioon kylien kehittämisjaoston lausunto.

Elinvoimalautakunta on ennen yksityistieavustusten myöntämisperusteista päättämistä pyytänyt Rovaniemen kaupungin kylien kehittämisjaostolta lausuntoa asiassa. Kylien kehittämisjaosto on antanut lausunnon kokouksessaan 16.12.2020 § 72, ja elinvoimalautakunnan päätöksen esittelyosiossa todetaan, että yksityistieavustusten laatimisessa on huomioitu kylien kehittämisjaoston lausunto. Elinvoimalautakunta on kuullut kylien kehittämisjaostoa, mutta se ei ole päätösharkinnassaan sidottu kylien kehittämisjaoston näkemyksiin. Päätös ei ole tältä osin lainvastainen.

Oikaisuvaatimuksessa edellytetään päätöstä oikaistavaksi siltä osin, että päätös asettaisi asemakaava-alueella ja haja-asutusalueilla asuvat kuntalaiset eriarvoiseen asemaan. Tienpitäjänä asemakaava-alueilla on kunta, joka vastaa asemakaava-alueella katujen kunnossapidosta. Yksityistielain mukaan yksityistiehen tieoikeuden saanut on velvollinen tieosakkaana osuutensa mukaan osallistumaan kyseisen yksityistien tienpitoon. Tienpitovelvollisuus ja siitä aiheutuvat kustannukset jaetaan tieosakkaiden kesken tieyksikköjen perusteella. Katujen kunnossapito asemakaava-alueella on kunnan lakisääteinen tehtävä ja yksityisteiden kunnossapidon avustaminen puolestaan harkinnanvarainen tehtävä. 

Oikaisuvaatimuksessa esitetään muutoksia yksityistieavustusten myöntämisperusteisiin. Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan, että Rovaniemen kaupunki hoitaa ja kunnossapitää kustannuksellaan Rovaniemen kunnan alueella olevat yksityistiet. Toisaalta oikaisuvaatimuksessa vaaditaan, että kaupungin tulisi hoitaa omalla kustannuksellaan ja vastuullaan kaikki yksityistiet ja niiden kunnostustoimenpiteet aiemman käytännön mukaisesti (tien vaikutuspiirissä vähintään yksi vakituisesti asuttu kiinteistö - kunnossapito 5.1 kohdan mukaan), vaihtoehtoisesti tiekunta voisi ottaa rahallisen avustuksen.

Harkinnanvaraisten avustusten myöntämisperusteiden laadinnassa kunnalla on laaja harkintavalta. Uusien yksityistieavustusten myöntämisperusteiden vuoksi kaikki yksityistiet ovat oikeutettuja saamaan kunnossapitoavustusta samoilla perusteilla. Tästä syystä kaupungin avustettavien teiden kilometrimäärä tulee todennäköisesti nousemaan. Vaikka avustusmäärärahoja on nostettu edellisvuodesta, on määrärahojen riittävyyden vuoksi kunnossapidon sisältöä jouduttu tarkentamaan eikä määrärahojen puitteissa ole mahdollista tarjota ympärivuotista kunnossapitoa lisääntyvälle määrälle avustettavia yksityisteitä.  Elinvoimalautakunnan hyväksymien avustusperusteiden mukaan tiekunnalla on mahdollista hakea kunnossapitoa 5.1 kohdan mukaan tai rahallista avustusta, kun tiekunnan tienpitovastuulla olevan tiestön vaikutuspiirissä tulee olla vähintään yksi (1) Rovaniemen kaupungin alueella sijaitseva vakituisessa asuinkäytössä oleva kiinteistö. Lisäksi edellytetään mm., että tielle on perustettu tiekunta ja se on rekisteröity MML:n yksityistierekisteriin / KTJ-järjestelmään (YksTL 84 §). Hallinto-oikeus on todennut, että kaupungilla on yksityistielain 49 §:n 1 momentin nojalla ollut oikeus edellyttää tiekuntien perustamista.

Oikaisuvaatimuksen mukaan Rovaniemen maalaiskunnan yhdistysmissopimuksessa olisi sovittu, että aiemmin maalaiskunnan vastuulla oleva haja-asutusalueiden teiden kunnossapito on yhdistyneen kunnan hoidettava.

Rovaniemen kaupunki ja Rovaniemen maalaiskunta yhdistyivät vuoden 2006 alusta lukien. Yhdistymissopimuksen mukaan sopimus sitoo Rovaniemen kaupunkia ja Rovaniemen maalaiskuntaa kuntajaon muutospäätöksestä lähtien sen voimaantuloon saakka ja sen jälkeen uutta perustettavaa kuntaa kuntajaon muutoksen voimaantulosta viiden (5) vuoden ajan.

Kuntien yhdistymissopimuksen kohdassa 2.3 mainitaan, että yhdistyneen Rovaniemen palvelujen kehittämistavoitteena on vahvistaa yksityistieverkon liikennepalvelukykyä. 

Rovaniemen kaupunginhallitus on jo aikaisemmin todennut, että avustamisen käytännöt yksityisteiden ja ns. muiden teiden (sopimustiet tai vastaavat) avustamisessa ovat menneiden vuosien saatossa muotoutuneet osiltaan moninaisiksi ja valikoiviksi. Rovaniemellä on ollut voimassa mm. vanha käytäntö, jossa jotkut tiet ovat saaneet ns. erityisperusteista aurausavustusta tai vastaavaa taloudellista tukea tai tien kunnossapidon ilman, että tuen saamisessa on suoritettu tarveharkintaa tai vastaavaa arviointia. Ainakaan sellaisia päätöksiä, joilla tuki tai avustus olisi tielle myönnetty, ei ole. Se, millä perusteella mikäkin tie on avustuksen piiriin milloinkin päässyt, on epäselvää.

Uusien avustusehtojen myötä yksityistiet saadaan kattavammin avustuksen piiriin tasapuolisin avustusperustein. Näillä muutoksilla kaikilla vakituisesti asutuilla yksityisteillä on mahdollista hakea kaupungin avustusta.  Tämä edesauttaa myös sitä, että yksityistiet ovat ympärivuoden liikennöitävässä kunnossa. 

Elinvoimalautakunnan hyväksymien avustusperusteiden mukaan kaupungin avustaman yksityistien käytön tulee olla sallittua myös muuhun kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuvaan liikenteeseen. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että tietä ei saa sulkea puomilla tai kieltää liikennettä ajokieltomerkein. Tällä on haluttu taata jatkossa, että yksityistieverkosto palvelee laajemmin kaikkien kuntalaisten harrastustarpeita (mm. marjastus, metsästys, retkeily ja kalastus).

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen edellä lausutuilla perusteilla.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa hallintolakimies Miikka Ruokamoa, kunnossapitoinsinööri Marko Rautiota ja kaupungininsinööri Jukka Ylinampaa. 

 

Kaisu Huhtalo esitti seuraavaa:

Elinvoimalautakunta päättää, että oikaisuvaatimus hylätään ja lautakunta muuttaa oikaisuvaatimusten perusteella 26.1.2021 §:ssä 8 hyväksymänsä yksityistieavustusten myöntämisperusteita siten, että Rovaniemen kaupunki hoitaa kustannuksellaan ja vastuullaan kaikki yksityistiet ja niiden kunnostustoimenpiteet pääurakoitsijan ja Rovaniemen kaupungin kunnossapitosopimusten mukaisesti (tien vaikutuspiirissä oltava vähintään 1 vakituisesti asuttu kiinteistö). Vaihtoehtoisesti tiekunta voi hakea rahallisen avustuksen.

Perustelut

1) Perustuslain (731/1999) mukaiset yhdenvertaisuusperiaate ja oikeus valita asuinpaikkansa ovat kansalaisten perusoikeuksia, joiden toteutuminen julkisen vallan on perustuslain mukaan turvattava.

2) Hallintolain (434/2003) mukainen luottamuksen eli oikeutettujen odotusten suojan perusteella kuntalaisen on voitava luottaa siihen, että viranomaisten toiminta ei yllättäen muutu, sikäli kuin se vaikuttaa kielteisesti yksityisen oikeuteen tai etuun. Pitkään jatkuneen julkisen palvelun merkittävä heikentäminen yksityisteiden vaikutusalueella asuvien kuntalaisten osalta vaikuttaisi erittäin kielteisesti heidän asemaansa. Useissa tapauksissa Rovaniemen maalaiskunta on aikanaan hankkinut ko. maa-alueen, suunnitellut ja vahvistanut sen maankäytön, rakentanut kunnallistekniikan, luovuttanut rakennuspaikat ja kunnossapitänyt tieyhteyden kustannuksellaan.

3) Kuntalain (410/2015) mukaan kunta hoitaa itsehallinnon nojalla itselleen ottamat tehtävät. Näin ollen yksityistielain mukaisen toiminnan lisäksi kunnan toimesta tapahtuva yksityisteiden kunnossapidon hoitaminen/avustaminen on kuntalain mahdollistama kunnan harkinnanvarainen tehtävä, jolla turvataan 1-kohdan mukaisten kansalaisten perustuslaillisten oikeuksien mm. yhdenvertaisuuden toteutumista.

4) Kuntien yhdistymissopimuksessa (2006) asetettiin strategiseksi tavoitteeksi mm. yksityistieverkoston liikennepalvelukyvyn vahvistaminen. Kuntien kaikki aikaisemmat velvoitteet siirtyivät tällä sopimuksella perustetun uuden kunnan vastattavaksi. Nykymuotoinen yksityistieverkoston kunnossapito on jatkunut uuden kaupungin toimesta yhdistymistä edeltäneiden käytäntöjen mukaisesti tähän saakka.

5) Rovaniemen kaupunkistrategian 2025 mukaan Rovaniemen kaupungin yhtenä arvona on luotettavuus, jolla strategiassa tarkoitetaan, että kaupunki toimii luottamusta, oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoisuutta edistäen ja että kaupunki pitää lupauksensa ja toimii pitkäjänteisesti ja johdonmukaisesti. Strategian mukaan kylien asukkaille kehitetään ja taataan riittävät ja yhdenvertaiset palvelut tarvelähtöisesti ja kylien elinvoimaisuutta edistetään niiden vahvuuksia hyödyntäen.

6) Kunnossa pidetyt yksityistiet ovat maaseudun elinvoimaisuuden eli maaseudulla asumisen, elämisen, palvelujen käyttämisen, yrittämisen ja työssäkäynnin perusedellytys. Kaupunkikeskuksen ulkopuolella asuvien kuntalaisten arjen turvallisuus ja erityisesti ikääntyvän väestön palvelujen saanti edellyttävät kunnossapidettyä yksityistieverkostoa.

7) Nykymuotoinen kaupungin toimesta järjestetty yksityisteiden ympärivuotinen kunnossapito on kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto verrattuna pirstaleiseen ja hajautettuun tiekunta/tiekohtaiseen järjestämiseen. Se turvaa myös riittävän osaamisen kunnossapidon järjestämisessä ja vähentää tarpeetonta byrokratiaa koko järjestelmässä.

Aarne Jänkälä ja Jaakko Portti kannattivat Kaisu Huhtalon esitystä.

 

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti Kaisu Huhtalon esityksen mukaisesti.

 

Esittelijä ilmoitti asiasta eriävän mielipiteen.

 

Valmistelija

Jukka Ylinampa, palvelualuepäällikkö, jukka.ylinampa@rovaniemi.fi
Marko Rautio, kunnossapitoinsinööri, marko.rautio@rovaniemi.fi
Ville Niemelä, kunnossapitopäällikkö, ville.niemela@rovaniemi.fi
Miikka Ruokamo, kaupunginlakimies, miikka.ruokamo@rovaniemi.fi

Perustelut

Täryien tiekunta on tehnyt oikaisuvaatimuksen elinvoimalautakunnan päätöksestä yksityistieasiassa. Oikaisuvaatimus on liitteenä.

Elinvoimalautakunta päätti 26.1.2021 § 8 hyväksyä Rovaniemen kaupungin uudet yksityistieavustusten myöntämisperusteet. Elinvoimalautakunnan hyväksymät myöntämisperusteet sisältävät ehdot avustuksien myöntämiselle, avustuksien sisällön ja avustuksien hakukäytännöt. Elinvoimalautakunta päätti hyväksyä liitteenä olleet myöntämisperusteet seuraavilla muutoksilla:

- Sekä kunnossapitona, että rahana myönnettävät avustukset myönnetään kahdeksi kunnossapitokaudeksi kerrallaan.
- Kaupungin ja tiekunnan välinen kirjallinen sopimus huoltotöistä on määräaikainen ja voimassa kaksi vuotta kerrallaan.
- Näiden toimenpiteiden perusteena on hallinnollisen työn vähentäminen yksityistiekäytäntöjen muutoksessa. Tiekuntien tulee ilmoittaa avustukseen vaikuttamista muutoksista sopimuskauden aikana.
- Pienimuotoisten korjausten avustuksen suuruus voi olla enintään 50 % toteutuneista kustannuksista.

Lisäksi elinvoimalautakunta päätti, että yksityistiejärjestelmässä ulos jääville omateille luodaan avustuskäytäntö, joka valmistellaan erikseen lautakunnan päätettäväksi. Edelleen päätettiin, että omateiden (ainoastaan yksi vakituinen asukas) kunnossapitoavustusten myöntämisperusteet selvitetään toukokuun 2021 loppuun mennessä.

Muutoin elinvoimalautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan seuraavaa:

 1. Päätös muutetaan siten, että kaupunki jatkaa yksityisteiden kunnossapitoa nykyisellä tavalla.
 2. Yksityistieavustuksen sopimusmääräyksistä poistetaan ehto vastuuvakuutuksesta.
 3. Yksityistieavustuksen ehdoista poistetaan ehto pitää tiekokous vuosittain.

Oikaisuvaatimusta perustellaan mm. yhdistymissopimuksella, maalaiskunnan menettelyllä yleiskaavatonttien myynnissä ja teiden rakentamisessa sekä yksityistielailla.

Oikaisuvaatimus voidaan tehdä laillisuus- ja tarkoituksenmukaisuusperusteella. Jos oikaisuvaatimusta ei jätetä prosessinedellytysten puutteen vuoksi tutkimatta, siinä esitetyt laillisuusvirheet on tutkittava, ja on harkittava myös, onko päätöstä muutettava vaatimuksen tekijän esittämät tarkoituksenmukaisuusperusteet huomioon ottaen.  Otettuaan oikaisuvaatimuksen tutkittavakseen toimielin voi muuttaa hallintopäätöstä, kumota hallintopäätöksen tai hylätä oikaisuvaatimuksen.

Yksityistielain (560/2018) 84 §:n mukaan kunta päättää sen varoista yksityistien tienpitoon myönnettävistä avustuksista, avustuksen ehdoista ja käytön valvonnasta samoin kuin tien tekemisen tai kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan suoritettavaksi. Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä edellytetään.

Yksityisteiden avustaminen perustuu edellytysten täyttyessä kunnan harkintaan, joten kunnalla on harkintavalta määrittää avustamisen kriteerit käytettävissä olevat määrärahat huomioiden. Kunta voi muuttaa kriteerejä uusilla päätöksillään.

Oikaisun vaatija viittaa yhdistymissopimukseen ja mainitsee, että Rovaniemen maalaiskunnan myydessä yleiskaavatontteja oli kaavassa maininta asemakaavan tarpeesta, ja että maalaiskunta rakensi tien ja tiealue jäi kunnalle. Kaupunki on oikaisun vaatijan mukaan keskeyttänyt Koskenkylän asemakaavan laatimisen, jotta sille ei tule kadunpitovastuuta.

Hallintolain 6 §:ssä säädetään, että viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti sekä käytettävä toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. Viranomaisen toimien on oltava puolueettomia ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. Niiden on suojattava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia.

Viranomaisen toimien on suojattava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia. Hallintolain perustelujen mukaan mainittu periaate merkitsee ennen muuta yksilön suojaa julkista valtaa vastaan. Luottamuksen suojaamisen keskeisenä sisältönä on, että yksityisten tulee voida luottaa viranomaisten toiminnan oikeellisuuteen ja virheettömyyteen sekä viranomaisten tekemien hallintopäätösten pysyvyyteen. Periaatteen soveltamisessa on kysymys siitä, millä edellytyksillä yksityinen oikeussubjekti voi luottaa julkista valtaa käyttäen tehdyn päätöksen pysyvyyteen ja minkälainen turva tällä on viranomaisten toiminnan odottamattomia muutoksia vastaan. Luottamuksensuojan periaate rajoittaa edunsuovien päätösten peruuttamista taannehtivin vaikutuksin ja yleensäkin päätösten muuttamista yksityiselle haitalliseen suuntaan.

Rovaniemen kaupunginhallitus on 18.11.2019 § 403 todennut, että kaupunki on vuosien saatossa tukenut ja avustanut merkittävästi yksityisteitä mm.:

 1. uusien teiden rakentamisena kaupungin maille kaavoitettujen uusien asuinalueiden yleiskaava-alueella;
 2. rakentamisavustuksina vakituisesti asutuille kiinteistöille johtavien uusien yksityisteiden rakentamiseksi;
 3. ympärivuotisella kunnossapidolla kunnossapitoehdot täyttäville teille sekä;
 4. kunnossapitoavustuksina avustusehdot täyttäville teille.

Luottamuksensuojan periaate rajoittaa edunsuovien päätösten peruuttamista taannehtivin vaikutuksin ja yleensäkin päätösten muuttamista yksityiselle haitalliseen suuntaan. Rovaniemen kaupunki on irtisanonut aikaisemmat yksityisteiden kunnossapitosopimukset. Irtisanottuihin yksityisteiden kunnossapitosopimuksiin oli kirjattu, että tehdystä sopimuksesta huolimatta tiekunnat ja tieosakkaat ovat edelleen lainsäädännön tarkoittamia vastuullisia tienpitäjiä.  

Elinvoimalautakunnan hyväksymät avustusperusteet täyttävillä yksityisteiden tiekunnilla on mahdollisuus hakea uusien avustusperusteiden mukaisia avustuksia. Avustusperusteita ei muuteta taannehtivasti vaan kunnossapitosopimukset on irtisanottu, ja kunta määrärahojensa puitteissa on muuttanut harkinnanvaraisia avustusperusteita, joita jatkossa noudatetaan. Päätös ei ole luottamuksensuojan periaatteen vastainen. Elinvoimalautakunnalla on harkintavalta yksityisteiden avustamiseen ja kunnossapitoon osallistumisesta ja näitä koskevista käytännöistä päättämiseen.

Rovaniemen kaupungin hallintosäännön mukaan elinvoimalautakunta vastaa yleis- ja asemakaavoituksesta ja päättää yleis- ja asemakaavojen sekä kaavamuutosten kaavaprosessista (vireilletulo, luonnosvaihe, ehdotusvaihe, hyväksyminen) ja valmisteluista kuitenkin siten, että yleiskaavojen sekä kaavoitusohjelmassa vaikutukseltaan merkittävien asemakaavojen ja asemakaavamuutosten ehdotusvaiheen päätöksenteko kuuluu kaupunginhallitukselle (kts. §29.3 k 15). Edelleen hallintosäännössä mainitaan, että kaupunginhallitus päättää yleiskaavojen sekä kaavoitusohjelmassa vaikutukseltaan merkittäviksi määriteltyjen asemakaavojen ja asemakaavamuutosten ehdotusvaiheen päätöksenteosta.

Maankäyttö- ja rakennuslain 51 §:n mukaan asemakaava on laadittava ja pidettävä ajan tasalla sitä mukaa kuin kunnan kehitys taikka maankäytön ohjaustarve sitä edellyttää. Maankäytön ohjaustarvetta arvioitaessa on otettava huomioon erityisesti asuntotuotannon tarve ja elinkeinoelämän toimivan kilpailun edistäminen.

Tekninen lautakunta on päättänyt 26.2.2019 § 31 käynnistää Koskenkylän osayleiskaavan laatimisen, ja samalla tekninen lautakunta on keskeyttänyt aiemmin vireille tulleen Koskenkylän asemakaavan laatimisen. 

Oikaisun vaatijan mukaan kaupunki on 26.2.2019 keskeyttänyt Koskenkylän asemakaavan laatimisen, jotta sille ei tule kadunpitovastuuta.

Teknisen lautakunnan päätöstä on kuitenkin perusteltu seuraavasti:

Koskenkylän voimassa olevan yleiskaavan on Rovaniemen maalaiskunnan kunnanvaltuusto hyväksynyt 2.10.2000. Yleiskaava on maankäyttö- ja rakennuslain muutosten sekä alueen maankäytön tarpeiden myötä osin vanhentunut. Rovaniemen kaupungin palvelukylien kaavoittamisen jälkeen on ollut tavoitteena laatia/päivittää keskustan lähialueiden yleiskaavoja ja uusi Koskenkylän osayleiskaava toteuttaisi tätä tavoitetta.

Osalle ehdotettua osayleiskaava-aluetta on käynnistetty teknisen lautakunnan päätöksen 28.2.2012 §38 mukaisesti asemakaavan laatiminen. Yleiskaavoitus onkuitenkin käyttökelpoisin välinen maaseutumaisen alueen maankäytön suunnitteluun pääasiassa yksityisten omistamille alueille, joten uudella osayleiskaavalla voitaisiin ratkaista alueen maankäyttö asemakaavoituksen sijaan. Osayleiskaavasta tulee suoraan rakentamista ohjaava (MRL 44.1 § ja MRL 72.1 §)

Rovaniemen kaupunki ja Rovaniemen maalaiskunta yhdistyivät vuoden 2006 alusta lukien. Yhdistymissopimuksen mukaan sopimus sitoo Rovaniemen kaupunkia ja Rovaniemen maalaiskuntaa kuntajaon muutospäätöksestä lähtien sen voimaantuloon saakka ja sen jälkeen uutta perustettavaa kuntaa kuntajaon muutoksen voimaantulosta viiden (5) vuoden ajan.

Kuntien yhdistymissopimuksen kohdassa 2.3 mainitaan, että yhdistyneen Rovaniemen palvelujen kehittämistavoitteena on vahvistaa yksityistieverkon liikennepalvelukykyä. 

Rovaniemen kaupunginhallitus on jo aikaisemmin todennut, että avustamisen käytännöt yksityisteiden ja ns. muiden teiden (sopimustiet tai vastaavat) avustamisessa ovat menneiden vuosien saatossa muotoutuneet osiltaan moninaisiksi ja valikoiviksi. Rovaniemellä on ollut voimassa mm. vanha käytäntö, jossa jotkut tiet ovat saaneet ns. erityisperusteista aurausavustusta tai vastaavaa taloudellista tukea tai tien kunnossapidon ilman, että tuen saamisessa on suoritettu tarveharkintaa tai vastaavaa arviointia. Ainakaan sellaisia päätöksiä, joilla tuki tai avustus olisi tielle myönnetty, ei ole. Se, millä perusteella mikäkin tie on avustuksen piiriin milloinkin päässyt, on epäselvää.

Uusien avustusehtojen myötä yksityistiet saadaan kattavammin avustuksen piiriin tasapuolisin avustusperustein. Näillä muutoksilla kaikilla vakituisesti asutuilla yksityisteillä on mahdollista hakea kaupungin avustusta.  Tämä edesauttaa myös sitä, että yksityistiet ovat ympärivuoden liikennöitävässä kunnossa. 

Elinvoimalautakunnan hyväksymien avustusperusteiden mukaan kaupungin avustaman yksityistien käytön tulee olla sallittua myös muuhun kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuvaan liikenteeseen. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että tietä ei saa sulkea puomilla tai kieltää liikennettä ajokieltomerkein. Tällä on haluttu taata jatkossa, että yksityistieverkosto palvelee laajemmin kaikkien kuntalaisten harrastustarpeita (mm. marjastus, metsästys, retkeily ja kalastus).

Oikaisuvaatimuksen tekijä esittää, että kaupunki jatkaa yksityisteiden kunnossapitoa nykyisellä tavalla.

Harkinnanvaraisten avustusten myöntämisperusteiden laadinnassa kunnalla on laaja harkintavalta. Uusien yksityistieavustusten myöntämisperusteiden vuoksi kaikki yksityistiet ovat oikeutettuja saamaan kunnossapitoavustusta samoilla perusteilla. Tästä syystä kaupungin avustettavien teiden kilometrimäärä tulee todennäköisesti nousemaan. Vaikka avustus määrärahoja on nostettu edellisvuodesta, on määrärahojen riittävyyden vuoksi kunnossapidon sisältöä jouduttu tarkentamaan eikä määrärahojen puitteissa ole mahdollista tarjota ympärivuotista kunnossapitoa lisääntyvälle määrälle avustettavia yksityisteitä. 

Alueellamme yksityisverkostoon kuuluu satoja tienhoitokuntia ja noin tuhat yksityistietä. Kunnossapitoavustuksien myöntämiseen vaikuttaviin tekijöihin ja tiekuntien yhteystietoihin voi tulla vuosittain paljon muutoksia laajan yksityistieverkon vuoksi. Kaupunki on halunnut varmistaa tietojen päivittymisen ja avustusten kohdentumisen oikeellisuuden myöntämällä kunnossapitoavustukset määräaikaisina. Yksityisteiden avustaminen on kaupungin vapaaehtoista ja harkinnanvaraista toimintaa, jolloin kaupunki voi määritellä avustusehtonsa. Yksityistielaki lähtee vuosittaisesta kokouksen pitämisestä, joskin tästä voi poiketa määrätyin perustein. Kaupungin avustukset eivät ole luonteeltaan toistaiseksi voimassaolevia, vaan määräaikaisia. Avustuksen hakeminen edellyttää tiekunnan kokouksen päätöstä avustuksen ja avustusmuodon hakemiseen. Avustushakukäytäntö määrittelee osaltaan kokouksien pitämisen ajankohdan.

Oikaisuvaatimuksessa todetaan, että vastuuvakuutuksen ottamisesta päättäminen kuuluu tiekunnalle eikä vakuutus ole lakisääteinen.

Elinvoimalautakunnan hyväksymien myöntämisperusteiden liitteenä on sopimus yksityisteiden kunnossapidosta. Sopimuksen mukaan tiekunta ja tiekunnan toimielin ovat velvolliset ryhtymään sellaisiin toimenpiteisiin, joilla ehkäistään liikennevahinkojen syntyminen. Tiekunnalle tulee ottaa vastuuvakuutus mahdollisten vahinkotapausten osalta.

Tiekunnan valitessa avustusmuodoksi kaupungin kunnossapidon, kunnossapitosopimus edellyttää vastuuvakuutuksen ottamista. Kaupunki todennäköisesti kilpailuttaa kunnossapitourakoinnin ja edellyttää kunnossapitourakoitsijalta vastuuvakuutusta omalta osaltaan. Kaupunki voi asettaa ehtoja harkinnanvaraisten avustusperusteiden myöntämiselle.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen edellä lausutuilla perusteilla.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa hallintolakimies Miikka Ruokamoa, kunnossapitoinsinööri Marko Rautiota ja kaupungininsinööri Jukka Ylinampaa. 

 

Kaisu Huhtalo esitti seuraavaa:

Elinvoimalautakunta päättää, että oikaisuvaatimus hylätään ja lautakunta muuttaa oikaisuvaatimusten perusteella 26.1.2021 §:ssä 8 hyväksymänsä yksityistieavustusten myöntämisperusteita siten, että Rovaniemen kaupunki hoitaa kustannuksellaan ja vastuullaan kaikki yksityistiet ja niiden kunnostustoimenpiteet pääurakoitsijan ja Rovaniemen kaupungin kunnossapitosopimusten mukaisesti (tien vaikutuspiirissä oltava vähintään 1 vakituisesti asuttu kiinteistö). Vaihtoehtoisesti tiekunta voi hakea rahallisen avustuksen.

Perustelut

1) Perustuslain (731/1999) mukaiset yhdenvertaisuusperiaate ja oikeus valita asuinpaikkansa ovat kansalaisten perusoikeuksia, joiden toteutuminen julkisen vallan on perustuslain mukaan turvattava.

2) Hallintolain (434/2003) mukainen luottamuksen eli oikeutettujen odotusten suojan perusteella kuntalaisen on voitava luottaa siihen, että viranomaisten toiminta ei yllättäen muutu, sikäli kuin se vaikuttaa kielteisesti yksityisen oikeuteen tai etuun. Pitkään jatkuneen julkisen palvelun merkittävä heikentäminen yksityisteiden vaikutusalueella asuvien kuntalaisten osalta vaikuttaisi erittäin kielteisesti heidän asemaansa. Useissa tapauksissa Rovaniemen maalaiskunta on aikanaan hankkinut ko. maa-alueen, suunnitellut ja vahvistanut sen maankäytön, rakentanut kunnallistekniikan, luovuttanut rakennuspaikat ja kunnossapitänyt tieyhteyden kustannuksellaan.

3) Kuntalain (410/2015) mukaan kunta hoitaa itsehallinnon nojalla itselleen ottamat tehtävät. Näin ollen yksityistielain mukaisen toiminnan lisäksi kunnan toimesta tapahtuva yksityisteiden kunnossapidon hoitaminen/avustaminen on kuntalain mahdollistama kunnan harkinnanvarainen tehtävä, jolla turvataan 1-kohdan mukaisten kansalaisten perustuslaillisten oikeuksien mm. yhdenvertaisuuden toteutumista.

4) Kuntien yhdistymissopimuksessa (2006) asetettiin strategiseksi tavoitteeksi mm. yksityistieverkoston liikennepalvelukyvyn vahvistaminen. Kuntien kaikki aikaisemmat velvoitteet siirtyivät tällä sopimuksella perustetun uuden kunnan vastattavaksi. Nykymuotoinen yksityistieverkoston kunnossapito on jatkunut uuden kaupungin toimesta yhdistymistä edeltäneiden käytäntöjen mukaisesti tähän saakka.

5) Rovaniemen kaupunkistrategian 2025 mukaan Rovaniemen kaupungin yhtenä arvona on luotettavuus, jolla strategiassa tarkoitetaan, että kaupunki toimii luottamusta, oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoisuutta edistäen ja että kaupunki pitää lupauksensa ja toimii pitkäjänteisesti ja johdonmukaisesti. Strategian mukaan kylien asukkaille kehitetään ja taataan riittävät ja yhdenvertaiset palvelut tarvelähtöisesti ja kylien elinvoimaisuutta edistetään niiden vahvuuksia hyödyntäen.

6) Kunnossa pidetyt yksityistiet ovat maaseudun elinvoimaisuuden eli maaseudulla asumisen, elämisen, palvelujen käyttämisen, yrittämisen ja työssäkäynnin perusedellytys. Kaupunkikeskuksen ulkopuolella asuvien kuntalaisten arjen turvallisuus ja erityisesti ikääntyvän väestön palvelujen saanti edellyttävät kunnossapidettyä yksityistieverkostoa.

7) Nykymuotoinen kaupungin toimesta järjestetty yksityisteiden ympärivuotinen kunnossapito on kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto verrattuna pirstaleiseen ja hajautettuun tiekunta/tiekohtaiseen järjestämiseen. Se turvaa myös riittävän osaamisen kunnossapidon järjestämisessä ja vähentää tarpeetonta byrokratiaa koko järjestelmässä.

Aarne Jänkälä ja Jaakko Portti kannattivat Kaisu Huhtalon esitystä.

 

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti Kaisu Huhtalon esityksen mukaisesti.

 

Esittelijä ilmoitti asiasta eriävän mielipiteen.

Valmistelija

Ville Niemelä, kunnossapitopäällikkö, ville.niemela@rovaniemi.fi
Marko Rautio, kunnossapitoinsinööri, marko.rautio@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin hallintosääntö 1.1.2021:

34 § Elinvoimalautakunnan tehtävät ja toimivalta

"22. Elinvoimalautakunta päättää yksityistielain mukaisten avustusten periaatteet yksityisteiden kunnossapitoon ja rakentamiseen sekä myöntää avustukset. Muilta osin tarveharkintaan perustuvista avustuksista teiden yllä- ja kunnossapitoon päättää kaupunginhallitus."

Siten elinvoimalautakunnalla on toimivalta päättää ainoastaan yksityistielain mukaisten yksityisteiden avustamisesta. Elinvoimalautakunnalla ei ole toimivaltaa päättää niiden teiden avustamisesta, joita vain asianomaisen kiinteistön omistajalla tai haltijalla on oikeus käyttää (ns. omatie).  

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on 27.4.2021 antanut päätöksen koskien yksityisteiden avustamisesta, päätösnumero 21/0199/2:

"Kunnanhallitus on antamassaan lausunnossa muun ohella todennut, että pää­töksissä 3.12.2019 ja 11.2.2020 ei ole kyse yksityistielain 84 §:n nojalla annet­tavasta avustuksesta, vaan Hailuodon kunnan kuntalain 7 §:n ja 9 §:n ja maan­käyttö- ja rakennuslain 84 §:n nojalla hoitamasta tehtävästä ja kyseisen tehtävän hoitamiseen liittyvän päätöksen tekemisestä. Kunnan toteuttamassa lin­kouspalvelussa on yksityisteiden osalta kyseessä kunnan yleistoimivallan pii­riin kuuluvasta tehtävästä. Kunta on hoitanut kunnossapitotehtävää kaavatei­den lisäksi piha- ja yksityisteiden osalta palvelutaso-ohjeensa 4.6.2015 mukai­sesti vuodesta 2015 saakka ja päätöksellään 3.12.2019 päättänyt aiemmin mak­suttomana toteutetun linkouspalvelun toteuttamisesta vuonna 2020 piha- ja yk­sityisteitä koskien maksullisena. Maksu kohdistetaan yksityis- ja pihateiden linkouspalvelun piirissä oleville vakituisen asumisen kiinteistöille. Muutoin talvikunnossapidon toteuttamisessa edelleen noudatetaan voimassa olevaa pal­velutaso-ohjetta. Kunnanhallitus on päätöksissään huomioinut yksityistielain määräykset ja päättänyt, ettei linkouspalvelua enää vuoden 2020 jälkeen järjes­tetä yksityisteiden osalta kunnan organisoimana, vaan tiekunnat järjestävät tal­vikunnossapidon itse 1.1.2021 alkaen. Päätöksissä on kyse voimassa olevan palvelutaso-ohjeen ja vakiintuneen käytännön mukaisen linkouspalvelun to­teuttamisen jatkamisesta vuoden 2020 loppuun saakka. Tämän jälkeen kun­nassa siirrytään yksityistielain pääsäännön mukaiseen aikaan, mikä tarkoittaa talvikunnossapitovastuun siirtymistä tiekunnille." (hallinto-oikeuden päätöksen sivu 5/7)

Hallinto-oikeuden ratkaisu:

"Hallinto-oikeus kumoaa valituksenalaisen päätöksen siltä osin kuin kunnanhal­litus on päättänyt linkouspalvelun tuottamisesta yksityisteille syksyllä 2019 sekä kalenterivuonna 2020 kunnan organisoimana ja kustantamana ja siltä osin kuin kunnanhallitus on päättänyt, että linkousmaksua vuodelta 2020 peritään 100 euroa (alv O %) palvelun piiriin kuuluvilta asutuilta vakituisen asumisen kiinteistöiltä. Asian tultua tällä päätöksellä ratkaistuksi lausuminen päätöksen täytäntöönpa­non kieltämisestä raukeaa." (hallinto-oikeuden päätöksen sivu 4/7)

Hallinto-oikeuden ratkaisun perusteluista:

"Hallinto-oikeus katsoo, että kunnan on sen järjestäessä yksityisteiden linkoa­minen ja vastatessa tiekuntien ja tieosakkaiden puolesta osittain linkouksen kustannuksista katsottava päättäneen 1.1.2019 voimaan tulleen yksityistielain 84 §:ssä tarkoitetusta avustuksesta. Kunnan tehdessä uuden yksityistielain voimaantulon jälkeen uusia yksityisteiden avustamista koskevia päätöksiä sen on tullut noudattaa yksityistielain säännöksiä huolimatta siitä, että yksityis- ja pi­hateitä koskeva palvelutaso-ohje on ollut voimassa toistaiseksi. Yksityistielain 84 §:n mukaan edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekun­taa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuver­kon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin lain 50 §:ssä edellytetään. Kunta ei ole päätöksissään 3.12.2019 ja 11.2.2020 arvioinut, täyttyvätkö edellä mainitut avustuksen myöntämisen edellytykset. Siten myöskään hallinto-oi­keudella ei ole edellytyksiä arvioida päätösten lainmukaisuutta. Edellä lausu­tun vuoksi kunnanhallituksen päätökset 3.12.2019 ja 11.2.2020 on kumottava hallinto-oikeuden päätöksen ratkaisuosassa mainituilta osin. Päätösten tultua kumotuksi lausuminen valituksessa esitetyistä muista valitusperusteista raukeaa." (hallinto-oikeuden päätöksen sivu 6/7)

Kunta oli perustellut päätöstä kuntalain 7 §:n ja 9 §:n perusteella, mutta hallinto-oikeus katsoi, että kunnan järjestämä linkoaminen eli talvikunnossapito on yksityistielain 84 §:n mukainen avustus. 

Yksityistielaki 84 § Kunnan avustus:

"Kunta päättää sen varoista yksityistien tienpitoon myönnettävistä avustuksista, avustuksen ehdoista ja käytön valvonnasta samoin kuin tien tekemisen tai kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan suoritettavaksi. Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä edellytetään."

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen perusteella on selvää, että yksityistieavustusta voidaan myöntää vain tiekunnille.

Rovaniemen kaupungin yksityistieavustuksien myöntämisperusteet sisältävät ehdot avustuksien myöntämiselle, avustuksien sisällön ja avustuksien hakukäytännöt. Myöntämisperusteet ovat toistaiseksi voimassa. Yksityistiekunnat hakevat kunnossapitoavustusta kahden vuoden pituiselle avustuskaudelle. 

Liitteenä 1 on Rovaniemen kaupungin yksityistieavustuksien myöntämisperusteet.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ylinampa, palvelualuepäällikkö, jukka.ylinampa@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää hyväksyä liitteenä 1 olevat Rovaniemen kaupungin yksityistieavustuksien myöntämisperusteet.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa hallintolakimies Miikka Ruokamoa ja kunnossapitoinsinööri Marko Rautiota.


Kaisu Huhtalo esitti Mikko Lempiäisen, Marianna Möllärin, Jaakko Portin ja Aarne Jänkälän kannattamana seuraavaa:

Elinvoimalautakunta päättää, että 27.4.2021 kokouksen 75 - 78 §:issä hyväksytyt yksityistieavustusten myöntämisperusteet tulee panna välittömästi täytäntöön ellei hallinto-oikeus aseta täytäntöönpanokieltoa ja yksityistieavustusten myöntämisperusteet -asiakirja tulee päivittää vastaamaan 27.4.2021 kokouksen 75 - 78 §:issä hyväksyttyä päätöstä. 

Lisäksi lautakunta päättää seuraavaa;

Asiakirjaan on päivitettävä yksityistielain mukaisten avustuskriteerien lisäksi kuntalaista johdetut harkinnanvaraisen kunnossapidon avustamisen avustusehdot ja ne on vietävä kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Omien teiden avustaminen perustuu yksinomaan kunnan yleiseen toimialaa koskevaan säännökseen ja sitä rajoittaviin harkintavallan käyttöä koskeviin säännöksiin ja periaatteisiin. Näin ollen järjestäytymättömien ja ns. omien yksityisteiden avustamisella voidaan tukea maaseudun asuttuna pysymistä. Jatkuvalla kunnossapidolla voidaan välttää isoja peruskorjaushankkeita, joten avustaminen on perusteltua ja mahdollista kuntalain nojalla.

Yksityisteiden osalta konsulttityöstä ei makseta enää ulkopuolisille vaan se tehdään jatkossa omana työnä. 

Lautakunta toteaa myös, että lautakunta kokoontuu ennen viimeistä lausunnonantopäivää päättämään lausunnosta hallinto-oikeudelle elinvoimalautakunnan 27.4.2021 §75 - 78 päätöksestä tehdystä valituksesta.

Elinvoimalutakunta piti kokoustauon klo 15.05 - 15.15. 

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu palvelualuepäällikön pohjaesityksestä poikkeava esitys, joten asiasta on äänestettävä. Elinvoimalautakunta hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan ne, jotka ovat palvelualuepäällikön pohjaesityksen kannalla äänestävät Jaa, ja ne jotka ovat Kaisu Huhtalon esityksen kannalla äänestävät Ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin neljä (4) Jaa-ääntä ja seitsemän (7) Ei-ääntä.

Puheenjohtaja totesi, että Kaisu Huhtalon esitys on tullut elinvoimalautakunnan päätökseksi.

Palvelualuepäällikkö Jukka Ylinampa ilmoitti asiasta eriävän mielipiteen.

Puheenjohtaja Petteri Pohja, jäsenet Heikki Poranen ja Katja Lindholm ilmoittivat asiasta eriävän mielipiteen.

Äänestystulokset

 • Jaa 4 kpl 36%

  Heikki Poranen, Petteri Pohja, Katja Lindholm, Lauri Ylipaavalniemi

 • Ei 7 kpl 64%

  Jaakko Portti, Mikko Lempiäinen, Anna-Maria Alaluusua, Kaisu Huhtalo, Minna Muukkonen, Marianna Mölläri, Aarne Jänkälä

Valmistelija

Jukka Ylinampa, palvelualuepäällikkö, jukka.ylinampa@rovaniemi.fi
Ville Niemelä, kunnossapitopäällikkö, ville.niemela@rovaniemi.fi
Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginjohtajan sijainen on päättänyt 26.7.2021 § 38 seuraavaa: 

“Päätän ottaa elinvoimalautakunnan 2.7.2021 § 130 käsittelemän asian kaupunginhallituksen käsiteltäväksi, koska täytäntöönpanon kohteena olevan päätöksen taloudelliset vaikutukset eivät ole tiedossa, ja koska lautakunta on mahdollisesti ylittänyt toimivaltansa ja harkintavaltansa rajat täytäntöönpanon kohteena olevan päätöksen tehdessään.

Käsitykseni mukaan kaupunginhallituksen käsitellessä asiaa elinvoimalautakunnan päätös 2.7.2021 § 130 lienee mahdollista pysyttää voimassa niiltä osin, kuin se koskee yksityistielakiin perustuvien avustusten myöntämistä tiekunnille. Muilta osin lautakunnan täytäntöönpanopäätöstä ei edellä mainittujen seikkojen vuoksi mahdollisesti voida pitää voimassa, vaan kaupunginhallituksen tullee päättää erikseen kuntalakiin perustuvien teiden yllä- ja kunnossapitoon tarkoitettujen tarveharkintaan perustuvien avustusten myöntämisperusteista ja päättää mahdollisesti tehtävän uuden päätöksen täytäntöönpanosta. Lisäksi asian valmistelun yhteydessä tullee selvittää asian erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen taloudellisia vaikutuksia ja arvioida talousarvioon varattujen määrärahojen riittävyyttä.”

Elinvoimalautakunnan otto-oikeuden käyttämisen kohteena olevasta päätöksestä on tehty liitteenä oleva oikaisuvaatimus. Kuntalain 134 §:n 3 momentin mukaan jos kunnanhallitus on 92 §:n nojalla ottanut alaisensa viranomaisen tai jaostonsa päättämän asian käsiteltäväkseen, päätöksestä tehty oikaisuvaatimus on käsiteltävä kunnanhallituksessa. Asian käsittelyssä oikaisuvaatimus voidaan merkitä tiedoksi (Harjula-Prättälä 2019). 

Yksityisteiden kunnossapito tulevana talvikautena on välttämätöntä turvata. Sen vuoksi elinvoimalautakunnan 2.7.2021 §:ssä 130 tekemä päätös on perusteltua pysyttää voimassa niiltä osin, kuin se on yksityistielain mukainen. Tällä ratkaisulla turvataan tiekuntien hallinnoimien yksityisteiden kunnossapidon avustaminen.

Muilta osin yksityisteiden kunnossapito voidaan turvata noudattamalla 15.5.2021 päättyneellä kunnossapitokaudella voimassa ollutta kunnossapitokäytäntöä siihen asti, että elinvoimalautakunnan valituksenalaisten päätösten käsittely eri oikeusasteissa on päättynyt. Vanhan käytännön noudattaminen koskisi vain niitä yksityisteitä, jotka ovat olleet kunnossapitoavustuksen piirissä 15.5.2021 päättyneellä kunnossapitokaudella. Muiden yksityisteiden kunnossapitoon voitaisiin myöntää avustusta yksityistielain perusteella ja mukaisesti.

Kuntalakiin perustuvien avustusten myöntämiskriteerit on tarkoituksenmukaista valmistella kaupunginhallituksen käsiteltäväksi syksyn 2021 aikana. Sosiaalisin perustein myönnettävän erityisryhmien kunnossapitoavun saaminen on joka tapauksessa turvattu kaikissa olosuhteissa.

Vaihtoehtojen kustannusvaikutukset:

 

Päätös

Kustannusvaikutus

Elinvoimalautakunta 2.7.2021 § 130

Kunnossapidon kustannusten voidaan arvioida hyvin karkeasti olevan kaksinkertaiset nykyisiin 850 000 euron vuotuisiin kustannuksiin nähden. Kunnossapidon piiriin tulevia uusia teitä olisi arviolta kaksinkertainen määrä nykyisin kunnossapitoavustettuihin teihin nähden. Tarkan arvion tekeminen vaatisi kaikkien niiden yksityisteiden kartoittamista ja kunnossapitokustannusten arvioimista, joiden piirissä on vähintään yksi vakituisesti asuttu kiinteistö ilman rajausta tien pituuteen. Tällaistä pohjatietoa ei ole kaupungin järjestelmissä, vaan tieto on kerättävä manuaalisesti käsityönä.

Kj:n päätösehdotus 16.8.2021

850 000 euron vuotuinen määräraha riittää kustannusten kattamiseen.

Otto-oikeuden käyttämisen johdosta kaupunginhallituksella on asiaa käsitellessään sama toimivalta kuin alemmalla viranomaisella on ollut. Se on velvollinen tekemään asiassa päätöksen. Käsiteltäväksi otetussa asiassa voidaan tehdä uusi päätös, aiemmin tehty päätös voidaan pysyttää, kumota tai muuttaa taikka asia voidaan palauttaa päätöksen tehneen viranomaisen käsiteltäväksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää yksityisteiden kunnossapidon turvaamiseksi asian tuomio-istuinkäsittelyn ollessa kesken seuraavaa:

 1. merkitä elinvoimalautakunnan päätöksestä 2.7.2021 § 130 tehdyn oikaisuvaatimuksen tiedoksi ja päättää, että

 2. elinvoimalautakunnan 27.4.2021 §:ssä 75-78 tekemät päätökset pannaan täytäntöön niiltä osin, kuin ne koskevat kunnossapidon tai rahallisen avustuksen myöntämistä tiekunnille yksityistielain perusteella elinvoimalautakunnan 26.1.2021 § 8 hyväksymän ja 27.4.2021 §:issä 75-78 muuttaman Rovaniemen kaupungin yksityistieavustusten myöntämisperusteet -asiakirjan mukaisesti;

 3. kaupunki myöntää kunnossapitotukea tai rahallista kunnossapitoavustusta vastaavilla ehdoilla niille yksityisteille, joille on myönnetty kunnossapitoa tai avustustusta 15.5.2021 päättyneellä kunnossapitokaudella. Kunnossapito ja avustukset myönnetään siihen saakka, että elinvoimalautakunnan 27.4.2021 §:issä 75-78 tekemistä päätöksistä tehdyt kunnallisvalitukset on lainvoimaisella päätöksellä ratkaistu, kuitenkin vähintään tuomioistuimen päätöksen antohetkellä voimassa olevan kunnossapitokauden loppuun;

 4. kunnossapitopäällikkö valtuutetaan solmimaan kohtiin 2 ja 3 perustuvat sopimukset ja myöntämään rahalliset avustukset ja

 5. kohdissa 1-2 tehdyt päätökset pannaan täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta yksityisteiden kunnossapidon turvaamiseksi  tulevana talvikautena.

Päätös

Kaupunginsihteeri Kaisa Laitinen ja kaupunginlakimies Ville Vitikka poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 1 kohta). Pöytäkirjanpitäjänä tämän asian osalta toimi hallintosihteeri Marja Marjetta.

Kaupunginhallitus kuuli asiassa henkilöstöjohtaja Antti Määttää.

Kaupunginjohtajan muutettu esitys:

kaupunginhallitus päättää yksityisteiden kunnossapidon turvaamiseksi asian tuomio-istuinkäsittelyn ollessa kesken seuraavaa

 1. merkitä elinvoimalautakunnan päätöksestä 2.7.2021 § 130 tehdyn oikaisuvaatimuksen tiedoksi ja päättää, että

 2. elinvoimalautakunnan 27.4.2021 §:ssä 75-78 tekemät päätökset pannaan täytäntöön niiltä osin, kuin ne koskevat kunnossapidon tai rahallisen avustuksen myöntämistä tiekunnille yksityistielain perusteella elinvoimalautakunnan 26.1.2021 § 8 hyväksymän ja 27.4.2021 §:issä 75-78 muuttaman Rovaniemen kaupungin yksityistieavustusten myöntämisperusteet -asiakirjan mukaisesti;

 3. kaupunki myöntää kunnossapitotukea tai rahallista kunnossapitoavustusta vastaavilla ehdoilla niille yksityisteille, joille on myönnetty kunnossapitoa tai avustustusta 15.5.2021 päättyneellä kunnossapitokaudella aiemman käytännön mukaan. Kunnossapito ja avustukset myönnetään siihen saakka, että elinvoimalautakunnan 27.4.2021 §:issä 75-78 tekemistä päätöksistä tehdyt kunnallisvalitukset on lainvoimaisella päätöksellä ratkaistu, kuitenkin vähintään tuomioistuimen päätöksen antohetkellä voimassa olevan kunnossapitokauden loppuun;

 4. kunnossapitopäällikkö valtuutetaan solmimaan kohtiin 2 ja 3 perustuvat sopimukset ja myöntämään rahalliset avustukset ja

 5. kohdissa 2-3 tehdyt päätökset pannaan täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta yksityisteiden kunnossapidon turvaamiseksi  tulevana talvikautena. Yksityisteiden avustushakuaikaa jatketaan syyskuun 2021 loppuun saakka.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kapunginjohtajan muutetun esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus piti tauon tämän asian käsittelyn aikana klo 16.01-16.12 ja 17.10-17.27.

Esteellisyys

Kaisa Laitinen Ville Vitikka

Valmistelija

Jukka Ylinampa, palvelualuepäällikkö, jukka.ylinampa@rovaniemi.fi
Irene Keskihannu, hallintolakimies, irene.keskihannu@rovaniemi.fi

Perustelut

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt Rovaniemen kaupungin elinvoimalautakunnalta lausuntoa valituksen johdosta. Valituksen kohteena ovat Rovaniemen elinvoimalautakunnan 27.4.2021 antamat päätökset seuraavasti: § 75, § 76, § 77 ja § 78.

Elinvoimalautakunta käsitteli 26.1.2021 § 8 yksityistieavustuksien myöntämisperusteita ja hyväksyi liitteenä olleet Rovaniemen kaupungin yksityistieavustuksien myöntämisperusteet. Päätöksestä tehtiin neljä oikaisuvaatimusta, jotka käsiteltiin elinvoimalautakunnan kokouksessa 27.4.2021 (§ 75, § 76, § 77 ja § 78).  Elinvoimalautakunta päätti hylätä asiassa tehdyt oikaisuvaatimukset ja muuttaa 26.1.2021 tekemäänsä yksityistieavustusten myöntämisperusteita koskevaa päätöstä. Elinvoimalautakunta päätti, että oikaisuvaatimus hylätään ja lautakunta muuttaa oikaisuvaatimusten perusteella 26.1.2021 §:ssä 8 hyväksymänsä yksityistieavustusten myöntämisperusteita siten, että Rovaniemen kaupunki hoitaa kustannuksellaan ja vastuullaan kaikki yksityistiet ja niiden kunnostustoimenpiteet pääurakoitsijan ja Rovaniemen kaupungin kunnossapitosopimusten mukaisesti (tien vaikutuspiirissä oltava vähintään 1 vakituisesti asuttu kiinteistö). Vaihtoehtoisesti tiekunta voi hakea rahallisen avustuksen. Esittelijä jätti päätökseen eriävän mielipiteen.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle tehdyn valituksen mukaan Rovaniemen kaupungin hallintosäännön mukaan elinvoimalautakunta voi päättää vain yksityistielain mukaisten avustusten myöntämisestä eikä elinvoimalautakunta voi hallintosäännön mukaan päättää, että kaikki tiet hoidetaan kaupungin kustannuksella, eikä yksityistielain mukaisia ehtoja edellytetä. Valituksessa vaaditaan päätöksen kumoamista sillä perustella, että elinvoimalautakunnan päätöksen mukaisesti tiekuntia ei tarvita avustuksen myöntämiseksi ja että elinvoimalautakunta on päätöstä tehdessään ylittänyt toimivaltansa.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden lausuntopyyntö sisältää henkilötietoja, ei julkaista julkisessa tietoverkossa.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden lausuntopyyntö 15.6.2021, 20786/03.04.04.17/2021 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Rovaniemen kaupungin elinvoimalautakunta viittaa lausuntonaan liitteinä oleviin päätöksiin ja jättää asian hallinto-oikeuden ratkaistavaksi.

Lisäksi todetaan, että valituksenalaisten päätösten jälkeen elinvoimalautakunta on käsitellyt yksityisteiden kunnossapitoavustukseen liittyvää asiaa 22.6.2021 § 111 ja 2.7.2021 § 130 sekä kaupungin hallituksessa 16.8.2021 § 313. Edellä todetut päätökset toimitetaan Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle tiedoksi lausunnon liitteenä.

Elinvoimalautakunta päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti tässä kokouksessa.

 

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa hallintolakimies Irene Keskihannua.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti. 

Valmistelija

 • Irene Keskihannu, hallintolakimies, irene.keskihannu@rovaniemi.fi

Perustelut

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus pyysi 15.6.2021 Rovaniemen kaupungin elinvoimalautakunnalta lausuntoa kunnallisvalituksen johdosta. Valituksen kohteena ovat Rovaniemen elinvoimalautakunnan 27.4.2021 antamat päätökset seuraavasti: § 75, § 76, § 77 ja § 78. Elinvoimalautakunta päätti 28.9.2021 § 154 viitata asiassa annettuihin päätöksiin ja jättää asian hallinto-oikeuden ratkaistavaksi.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on lähettänyt 6.10.2021 lausunnon täydennyspyynnön. Täydennyspyynnössä pyydetään antamaan selostus asiasta ja vastaamaan valituksessa esitettyihin vaatimuksiin sekä niiden perusteluihin ja lausumaan esitetystä selvityksestä.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle tehdyssä valituksessa todetaan, että Rovaniemen kaupungin hallintosäännön mukaan elinvoimalautakunta voi päättää vain yksityistielain mukaisten avustusten myöntämisestä eikä elinvoimalautakunta voi hallintosäännön mukaan päättää, että kaikki tiet hoidetaan kaupungin kustannuksella, eikä yksityistielain mukaisia ehtoja edellytetä. Valituksessa vaaditaan päätöksen kumoamista sillä perustella, että elinvoimalautakunnan päätöksen mukaisesti tiekuntia ei tarvita avustuksen myöntämiseksi, ja että elinvoimalautakunta on päätöstä tehdessään ylittänyt toimivaltansa.

Elinvoimalautakunta käsitteli 26.1.2021 § 8 yksityistieavustuksien myöntämisperusteita ja hyväksyi liitteenä olleet Rovaniemen kaupungin yksityistieavustuksien myöntämisperusteet. Päätöksestä tehtiin neljä oikaisuvaatimusta, jotka käsiteltiin elinvoimalautakunnan kokouksessa 27.4.2021 (§ 75, § 76, § 77 ja § 78).  Elinvoimalautakunta päätti hylätä asiassa tehdyt oikaisuvaatimukset ja muuttaa 26.1.2021 tekemäänsä yksityistieavustusten myöntämisperusteita koskevaa päätöstä. Elinvoimalautakunta päätti, että oikaisuvaatimus hylätään ja lautakunta muuttaa oikaisuvaatimusten perusteella 26.1.2021 §:ssä 8 hyväksymänsä yksityistieavustusten myöntämisperusteita siten, että Rovaniemen kaupunki hoitaa kustannuksellaan ja vastuullaan kaikki yksityistiet ja niiden kunnostustoimenpiteet pääurakoitsijan ja Rovaniemen kaupungin kunnossapitosopimusten mukaisesti (tien vaikutuspiirissä oltava vähintään 1 vakituisesti asuttu kiinteistö). Vaihtoehtoisesti tiekunta voi hakea rahallisen avustuksen. Esittelijä jätti päätökseen eriävän mielipiteen.

Elinvoimalautakunta on 27.4.2021 perustellut valituksenalaista päätöstä muun ohella siten, että kuntalain mukaan kunta hoitaa itsehallinnon nojalla itselleen ottamat tehtävät. Näin ollen yksityistielain mukaisen toiminnan lisäksi kunnan toimesta tapahtuva yksityisteiden kunnossapidon hoitaminen/avustaminen on kuntalain mahdollistama kunnan harkinnanvarainen tehtävä. Lisäksi elinvoimalautakunta on päätöksen perusteluissa todennut, että nykymuotoinen kaupungin toimesta järjestetty yksityisteiden ympärivuotinen kunnossapito on kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto verrattuna pirstaleiseen ja hajautettuun tiekunta/tiekohtaiseen järjestämiseen. Se turvaa myös riittävän osaamisen kunnossapidon järjestämisessä ja vähentää tarpeetonta byrokratiaa koko järjestelmässä.

Elinvoimalautakunnan tehdessä valituksenalaiset päätökset 27.4.2021 § 75- § 78 on ollut voimassa Rovaniemen kaupungin hallintosääntö, jonka mukaan elinvoimalautakunta päättää yksityistielain mukaisten avustusten periaatteet yksityisteiden kunnossapitoon ja rakentamiseen sekä myöntää avustukset. Muilta osin tarveharkintaan perustuvista avustuksista teiden yllä- ja kunnossapitoon päättää kaupunginhallitus.

Elinvoimalautakunta on 28.9.2021 antamansa päätöksen liitteeksi toimittanut Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle yksityistieasiassa sen jälkeen annetut päätökset, mukaan lukien kaupunginhallituksen 16.8.2021 § 313 antaman päätöksen, jossa kaupunginhallitus käytti otto-oikeutta elinvoimalautakunnan 2.7.2021 § 130 antamaan päätökseen. Kaupunginjohtajan sijainen käytti 26.7.2021 § 38 otto-oikeutta muun ohella sen vuoksi, että täytäntöönpanon kohteena olevan päätöksen taloudelliset vaikutukset eivät olleet tiedossa ja koska lautakunta oli mahdollisesti ylittänyt toimivaltansa ja harkintavaltansa rajat täytäntöönpanon kohteena olevan päätöksen tehdessään. Kaupunginhallitus päätti 16.8.2021 § 313, että elinvoimalautakunnan 27.4.2021 §:ssä 75-78 tekemät päätökset pannaan täytäntöön niiltä osin, kuin ne koskevat kunnossapidon tai rahallisen avustuksen myöntämistä tiekunnille yksityistielain perusteella.

Edellä todetulla kaupunginhallituksen päätöksellä on puututtu sellaisiin yksityistieavustuksia koskeviin hallintosäännön toimivaltakysymyksiin, jotka kunnallisvalituksessa on todettu.  Kaupunginhallitus päätti laittaa elinvoimalautakunnan 27.4.2021 tekemät päätökset täytäntöön niiltä osin, kuin ne koskevat kunnossapitoavustuksia yksityistielain perusteella.   Sen lisäksi kaupunginhallitus päätti yksityisteiden kunnossapidon turvaamiseksi asian tuomioistuinkäsittelyn ajaksi myöntää kunnossapitotukea tai rahallista kunnossapitoavustusta vastaavilla ehdoilla niille yksityisteille, joille on myönnetty kunnossapitoa tai avustusta 15.5.2021 päättyneellä kunnossapitokaudella.

Yksityistielain 84 §:n mukaan kunnan myöntämän yksityisteitä koskevan avustuksen edellytyksenä on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta.

Kaupunginhallituksen 16.8.2021 § 313 tekemästä päätöksestä tehtiin kaksi oikaisuvaatimusta, jotka kaupunginhallitus käsitteli 11.10.2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Rovaniemen kaupungin elinvoimalautakunta viittaa aiemmin 28.9.2021 tekemäänsä päätökseen § 154 sekä päättää täydentää sitä edellä olevalla lausunnolla.

Elinvoimalautakunta päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti tässä kokouksessa.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa hallintolakimies Irene Keskihannua. 

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti. Lisäksi lautakunta päätti yksimielisesti merkitä, että hallintolakimieheltä saadun selvityksen perusteella menettelyvirhettä tässä asiassa ei ole tapahtunut.

Elinvoimalautakunta piti kokoustauon klo 15.40 - 15.45. Tauon aikana klo 15.43 kokouksesta poistuivat vammaisneuvoston edustaja Jarno Saapunki ja  hallintopäällikkö Samppa Määttä.

Tiedoksi

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 1.11.2021 mennessä.

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.