Elinvoimalautakunta, kokous 26.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 192 Rovaniemen asemanseudun ideasuunnitelma

ROIDno-2021-3963

Valmistelija

  • Markku Pyhäjärvi, kaavoituspäällikkö, markku.pyhajarvi@rovaniemi.fi

Perustelut

Tämä raportti käsittää maankäytön, liikenteen ja yleisten alueiden ideasuunnitelman Rovaniemen asemanseudun uudistamisen jatkosuunnittelun ja kaavoituksen pohjaksi. Työn tilaajina ovat
toimineet Senaatin Asema-alueet Oy ja Rovaniemen kaupunki sekä Nordic Tower East (Asset) Oy.

Ideasuunnitelmassa tavoitellaan Rovaniemen asemanseudun roolia toimivana liikenteen solmukohtana sekä keskusta- ja asema-alueen maankäytön tehostamista uudenlaisilla pysäköinti- ja liikennejärjestelyillä ja uudis- ja täydennysrakentamisella. Senaatin, Väyläviraston ja VR:n asema-alueiden kehitykseen liittyvien tavoitteiden mukaisesti suunnittelun lähtökohtana on Rovaniemen asema-alueen kehittäminen kokonaisuutena niin, että sen ydintoiminta toimivana liikenteen solmukohtana varmistetaan ja että aluetta hyödynnetään monipuolisesti myös asuntorakentamisessa ja liiketoiminnassa. Lähtökohtana ideasuunnitelman laatimisessa on useat eri suunnittelualat kokoava holistinen näkökulma ja sidosryhmien sitouttaminen, suunnitelman toteuttamiskelpoisuus ja ratkaisujen toimivuus sekä suunnitelman perustuminen kestävän kehityksen periaatteille.

Työn periaatteellisiksi tavoitteiksi asetettiin aloitusvaiheessa yhdessä tilaajan kanssa alueen kehittäminen toimivana liikenteen solmukohtana, kaupunkikehityksen kestävyys sekä suunnitelman toteutettavuus. Suunnitelma pyrkii vastaamaan tarpeeseen kehittää keskustaan paremmin kytkeytyvää, tiivistä kestävän liikenteen solmukohtaa, jossa asukkaat ja vierailijat viihtyvät, ja jonka toteutus on pohdittu taloudellisesta
ja ajallisesta näkökulmasta. Suunnitelmien taustalla vaikuttaa kaupungin strategia, ja niiden tarkoitus on tukea kaupunkibrändin ja tarinan rakentumista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi valmistuneen Rovaniemen asemanseudun ideasuunnitelman.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli Ramboll Finland Oy:n edustajien Laura Kömin ja Vesa Verrosen esittelyn asiaan Rovaniemen asemanseudun ideasuunnitelma.

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.