Elinvoimalautakunta, kokous 26.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 187 Valtuustoaloite Käyrästunturin erä- ja matkailukeskus

ROIDno-2021-1978

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Varavaltuutettu Veli-Matti Kilpimaa, valtuutetut Petteri Pohja, Päivi Alaoja, Heikki Autto, Juhani Juuruspolvi, Mika Kansanniva, Petri Keihäskoski, Sanna Luoma ja varavaltuutettu Heikki Poranen jättivät puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Rovaniemen Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että Rovaniemen kaupunki selvittää edellytykset ja tarvittavat toimenpiteet Käyrästunturin ympärivuotisen erä- ja matkailukeskuksen perustamiseksi.

Käyrästunturi sijaitsee Rovaniemen keskustasta noin 55,1 km pohjoiseen. Käyrästunturi on Rovaniemen seudun ainoa tunturi ja tunturin laki kohoaa jyrkkäpiirteisenä aina 347 metrin korkeuteen.

Uudenlainen ekologinen ja luontoarvoja, sekä lappilaisuutta kunnioittava erä- ja luontoliikunta keskus vastaa kotimaiseen luonnossa liikkumisen ja matkailun buumiin nykyaikaisilla ja kestävillä ratkaisuilla. Tunturia tulee suunnitella ja rakentaa jo alusta pitäen ekologisesti ja luontoarvoja kunnioittaen. Myös kansainväliset matkailijat haluavat yhä enemmän aitoa paikallista ja ekologista matkailutarjontaa. Käyrästunturin alueen kehittäminen luo kaupungille uuden vetovoimatekijän matkailuliiketoimintaan ja luo elinvoimaa Rovaniemen kylille (mm. Niesi, Tiainen, Yli-Nampa) ja koko Lappiin.

Käyrästunturin alueen kehittämisellä saavutetaan merkittäviä talous- ja työllisyysvaikutuksia.

Perustamisvaiheen kustannusarvio olisi n. 200–500M€ ja työllisyysvaikutukset n. 500–1000 htv.

Vuoteen 2060 mennessä alueella voi olla jo 20 000 vuodepaikkaa ja useita uusia yrityksiä."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Valmistelija

  • Tuula Rintala-Gardin, kansainvälisten asioiden päällikkö, tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi
  • Jukka Ylinampa, palvelualuepäällikkö, jukka.ylinampa@rovaniemi.fi
  • Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi
  • Markku Pyhäjärvi, kaavoituspäällikkö, markku.pyhajarvi@rovaniemi.fi

Perustelut

Varavaltuutettu Veli-Matti Kilpimaa, valtuutetut Petteri Pohja, Päivi Alaoja, Heikki Autto, Juhani Juuruspolvi, Mika Kansanniva, Petri Keihäskoski, Sanna Luoma ja varavaltuutettu Heikki Poranen jättivät puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Rovaniemen Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että Rovaniemen kaupunki selvittää edellytykset ja tarvittavat toimenpiteet Käyrästunturin ympärivuotisen erä- ja matkailukeskuksen perustamiseksi.

Käyrästunturi sijaitsee Rovaniemen keskustasta noin 55,1 km pohjoiseen. Käyrästunturi on Rovaniemen seudun ainoa tunturi ja tunturin laki kohoaa jyrkkäpiirteisenä aina 347 metrin korkeuteen.

Uudenlainen ekologinen ja luontoarvoja, sekä lappilaisuutta kunnioittava erä- ja luontoliikunta keskus vastaa kotimaiseen luonnossa liikkumisen ja matkailun buumiin nykyaikaisilla ja kestävillä ratkaisuilla. Tunturia tulee suunnitella ja rakentaa jo alusta pitäen ekologisesti ja luontoarvoja kunnioittaen. Myös kansainväliset matkailijat haluavat yhä enemmän aitoa paikallista ja ekologista matkailutarjontaa. Käyrästunturin alueen kehittäminen luo kaupungille uuden vetovoimatekijän matkailuliiketoimintaan ja luo elinvoimaa Rovaniemen kylille (mm. Niesi, Tiainen, Yli-Nampa) ja koko Lappiin.

Käyrästunturin alueen kehittämisellä saavutetaan merkittäviä talous- ja työllisyysvaikutuksia.

Perustamisvaiheen kustannusarvio olisi n. 200–500M€ ja työllisyysvaikutukset n. 500–1000 htv.

Vuoteen 2060 mennessä alueella voi olla jo 20 000 vuodepaikkaa ja useita uusia yrityksiä."

Maanomistus ja suojelutilanne

Käyrästunturin alue on laajasti valtion maata, josta osa on luonnonsuojelualuetta. Jos hanke kohdistuu luonnonsuojelualueelle, niin silloin ei ole edellytyksiä matkailutoiminnan kehittämiselle.

Liitteenä olevassa kartassa on esitetty aluejako valtion maista (punainen Luontopalveluiden vastuualuetta / luonnonsuojelualuetta ja vihreä liiketoiminnan maita.

Maa-alueiden jalostus ja matkailun kehittäminen kuuluu Metsähallituksella kiinteistökauppayksikköön. Metsähallitukselle maanomistajan ei ole tullut yhtään yhteydenottoa alueen kehittämisestä mahdollisilta yrittäjiltä tai muualta. Metsähallituksen liiketoiminta ei itse rakenna tai harjoita matkailuun liittyvää liiketoimintaa metsätalousalueilla. Luontopalvelut rakentaa reittejä ja infraa, mutta vain suojelualueille.

Kaavoitus

Alueen yleis- ja yksityiskohtainen kaavoitus tulee lähteä liikkeelle maanomistajan aloitteesta.Mikäli hanketta lähdetään viemään eteepäin tulee ensin selvittää ja kartoittaa alueen luontoarvot, kuten uhanalaiset kasvit, kotkat yms. seikat sekä haetaan hyväksyntä kaikilta Metsähallituksen neljältä tulosalueelta maankäytön muutokseen. Lisäksi kuullaan aina paikallista paliskuntaa. Jos kaikki osapuolet kannattavat muutosta, niin hanketta voidaan viedä eteenpäin. 

Alueen kehittäminen vaatisi liiketoimintaa harjoittavia  ja sinne investoivia yrityksiä mukaan. Jotta Metsähallitus voisi lähteä kehittämään aluetta, se vaatisi yleiskaavaa ja/tai asemakaavaa. Sitä varten yritysten pitäisi sitoutua hankkeeseen ja varautua kustannuksiin.

Kaupungin ei tarkoituksenmukaista hankkia aluetta omistukseensa mahdollisen matkailuhankkeen toteuttamista varten. Kaupunki voi edesauttaa ja osallistuu alueen yleis- ja yksityiskohtaiseen kaavoitukseen kaavan laatijana. Alueen kaavoitus tulisi käynnistää maanomistajan aloitteesta. Alueesta kiinnostuneet sijoittajat ja/tai operatiiviset liiketoiminnan harjoittajat voivat käynnistää hankkeen maanomistajan kanssa. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää merkitä tiedoksi saapuneen valtuustoaloitteen ja elinvoimapalvelujen vastauksen sekä saattaa vastauksen tiedoksi aloitteen tekijälle.

Päätös

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti Heidi Alarieston esityksestä, että elinvoimalautakunta pyytää asiasta lausunnon kylien kehittämisjaostolta ja Metsähallitukselta sekä Riikka Knuutin ehdotuksesta Heidi Alarieston esitykseen liittyen, että myös paikalliselta paliskunnalta pyydetään lausunto asiassa.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.