Elinvoimalautakunta, kokous 26.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 183 Valtuustoaloite Nuorten kesäyrittäjyyden investointituki

ROIDno-2021-1974

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuutettu Jaakko Portti jätti puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Kaupunki selvittää investointituen myöntämisen nuorten kesätyösetelin lisäksi

Kaupungin myöntämän 300 € kesätyösetelin on voinut käyttää myös yrittäjämuotoiseen kesä työllistymiseen (4H-yritys).  

Yrittäjämuotoisesta kesä työllistymisestä erillisen investointituen avulla voidaan synnyttää pysyvää yritystoimintaa kaupunkiin. 

PERUSTELUT: 

300 € kesätyösetelin avulla on voinut synnyttää vain sellaista yritystoimintaa, joka tarvitsee vain vähäisiä investointi panostuksia tai ei lainkaan. Saamani tiedon mukaan vain muutama kesäyritys kaupungissa on jatkanut toimintaansa kesää pidempään. 

Kesäyritys voi olla myös alku elinikäiselle yrittäjyydelle, kasvavan ja työllistävän yrityksen alkupiste. Nuorten harrastuksista ja kesäyrittäjyydestä voi syntynyt monta menestyvää yritystä. Tässä yksi esimerkki.

Tämän investointituen myöntämisen ehdot on hyvä kytkeä osaksi yrittäjyyskasvatusta.  Saamisen ehtona voisi olla esim. liiketoimintasuunnitelman kirjallinen laatiminen ja siihen liittyvä kannattavuuslaskelma.

Tähän selvitystyöhön yhteistyökumppaneiksi on syytä ottaa Rovaniemen Yrittäjät ry, Rovaniemen 4H-yhdistys, Ammattikorkeakoulu ja mahdolliset muut tahot.

Selvitystyön aikataulu voisi olla sellainen, että ”kaupungin investointituki” olisi haettavissa vuoden 2022 kesätyöpaikkasetelien haun yhteydessä."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Valmistelija

  • Sanna Mäensivu, työllisyyspäällikkö, sanna.maensivu@rovaniemi.fi
  • Merja Majanen, merja.majanen@rovaniemi.fi

Perustelut

Jaakko Portti ym ovat jättäneet valtuustoaloitteen, että kaupunki selvittäisi investointituen myöntämisen nuorten kesätyösetelin lisäksi. Työllisyyspalvelut ja yrityspalvelut ovat selvittäneet asiaa ja toteavat seuraavaa:

Rovaniemen kaupunki myöntää vuosittain kesätyötukea nuorten kesätyöllistämiseen. Vuoden 2021 kesällä kesätyötukeen olivat oikeutettuja vuosina 2003, 2004 ja 2005 syntyneet nuoret. Kaupungin kesätyötukeen kuuluu joko työllistyminen kaupungin yksikköön tai kesätyöseteli. Kesätyösetelin voi käyttää yritykseen, taloyhtiöön, yhdistykseen, järjestöön, seuraan, säätiöön, seurakuntaan, maatilalle ja osuuskuntaan työllistymiseen tai kesäyrittäjyyteen. Vuonna 2020 kesätyösetelillä työllistyi 17 kesäyrittäjää. Vuoden 2021 osalta tilastointi ei ole vielä valmistunut. 

Business Rovaniemi/ yrityspalvelut neuvoo yrittäjiä yritystoimintaan liittyvissä asioissa yrityksen elinkaaren eri vaiheissa. Yrittäjiksi ryhtymistä suunnittelevien ja yrittäjiksi alkavien neuvonta sisältää mm. yrittäjyysvalmiuksien selvittämistä ja tähän valmennusten kartoittamista, liikeidean ja liiketoimintasuunnitelman sekä yritystoiminnan kannattavuuden  läpikäyntiä, investointi- ja käyttöpääomatarpeiden sekä niiden rahoitus- ja tukimahdollisuuksien kartoittamista. 

 Päätoimiseksi yrittäjäksi ryhtyvän - käynnistäessään yritystoiminnan tai toimittuaan aiemmin sivutoimisena yrittäjänä - on mahdollista hakea starttirahaa (n. 700€/kk brutto, enintään 12 kk:lle), joka maksetaan yrittäjälle ja on tarkoitettu yrittäjän elinkustannuksiin yritystoiminnan alkuaikoina kassavirran ollessa vielä vähäistä. Yrittäjä voi sijoittaa varojaan ja siten starttirahaakin yritykseensä sen investointeja varten. Päätoiminen tai päätoimiseksi ryhtyvä yrittäjä voi hakea tukea toiminnan laadusta ja yritystoiminnan sijainnista (maaseudulla) riippuen myös mm. ELY-keskukselta, Business Finlandilta, Leaderiltä ja Rovaniemen Kylien kehittämissäätiöltä toiminnan kehittämiseen ja investointeihin. Lisäksi yrittäjiksi ryhtyville ja sitä suunnitteleville on tarjolla erilaisia maksuttomia valmennuksia. Starttirahan, muiden tukien sekä mahdollisten velka- ym. rahoitusten haku edellyttää alkavalta yrittäjältä liiketoimintasuunnitelman ja kannattavuuslaskelman laatimista.

 Rovaniemellä rekisteröitiin vuoden 2020 aikana 436 uutta yritystä ja starttiraha myönnettiin 126 alkavalle yrittäjälle. Kaupunki tukee alkavia yrittäjiä - sekä päätoimisia että sivutoimisia - Business Rovaniemen yrityspalveluiden maksuttomilla neuvontapalveluilla. Vuonna 2020 toteutui noin 2 450 yritysneuvontatapahtumaa. Lisäksi kaupunki tukee kasvu- ja kansainvälistymishakuisten kokoaikaisten pk-yritysten kehittämistoimenpiteitä yrityspalvelusetelillään, jolle on varattu määräraha 150 000€/vuosi. Vuonna 2020 yrityspalveluseteli myönnettiin 45 yritykselle.

Business Rovaniemen sisällä yrityspalvelut tekee tiivistä yhteistyötä työllisyyspalvelujen kanssa. Säännöllisillä Osaamo-käynneillä yrityspalvelut tapaa yrittäjyydestä kiinnostuneita, joiden joukossa on myös oppilaitoksista valmistumassa olevia. Lisäksi yrityspalvelut tekee yhteistyötä oppilaitosten kanssa. Yritysneuvonta ulottuu siten nuoriin vielä opiskeleviin.

 Kaupungin myöntämän kesätyösetelin saajille on päätoimisiksi yrittäjiksi ryhtyessään tai sitä harkitessaan, joko heti kesän jälkeen tai esim. vielä opiskelua jatkettuaan, em. mukaan jo tarjolla erilaisia tukimuotoja. Business Rovaniemi neuvoo heitä näissä asioissa mielellään. 

 Lähes kaikilla alkavilla yrityksillä on jollakin tasolla investoinneiksi katsottavia tarpeita. Kaupungilla ei ole kuitenkaan realistisesti mahdollisuuksia tukea näitä kaikkia. Jos yrittäjäksi ryhtyminen jonkun kanavan kautta mahdollistaisi muista poiketen investointituen saamisen kaupungilta, tämä herättäisi kysymyksiä yrittäjien tasapuolisesta kohtelusta.

Kesätyösetelin saajat ovat merkittävissä määrin koululaisia/ opiskelijoita, jotka päätoimisen opiskelun vielä jatkuessa eivät voi saada starttirahaa tai muita julkisia tukia. 

Työllisyys- ja yrityspalvelut näkevät kuitenkin päätoimisesti opiskelevien nuorten yrittäjyyden tukemisen erittäin tärkeänä asiana. Kaupungin mahdollisen tuen näille tulisi olla tulevaa yrittäjyyttä tukevaa ja kannustavaa. Lisäksi sen tulisi olla ehdollista sekä toimia yritystoiminnan ideoimista ja kehittämistä palkitsevasti, jotta tuen kohteeksi saadaan monipuolista ja uudistuvaa yritystoimintaa, eikä esim. useita samanaikaisesti samaan palveluun vuodesta toiseen kohdistuvaa toimintaa.

Kaupunki ei myönnä yrityksille investointitukea mutta voisi palkita vuosittain kesätyösetelinsä yrittäjyyteen käyttäviä nuoria stipendillä. 

Työllisyys- ja yrityspalvelut esittää, että kesätyösetelinsä yrittäjyyteen käyttäville nuorille järjestetään kilpailu, jossa palkitaan 3-5 parasta yritysideaa enintään 500€ suuruisilla stipendeillä. Kilpailuun voivat osallistua ne nuoret, jotka jatkavat kesän jälkeen opiskeluaan päätoimisesti ja joiden tarkoituksena on jatkaa myös yrittäjyyttään. Kilpailuun osallistuminen edellyttäisi liiketoimintasuunnitelman ja kannattavuuslaskelman laatimista, Business Rovaniemen tuella. Valintakriteereinä olisi mm. liikeidean uutuusarvo ja toteuttamiskelpoisuus. Kilpailun toteuttaisi Business Rovaniemi ja sen tarkemmat kriteerit laadittaisiin myöhemmin; yhteistyössä mm. yrittäjäjärjestön kanssa. Kilpailu toteutettaisiin ensimmäisen kerran vuoden 2022 aikana. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää merkitä tiedoksi saapuneen valtuustoaloitteen ja elinvoimapalvelujen vastauksen sekä saattaa vastauksen tiedoksi aloitteen tekijälle.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa työllisyyspäällikkö Sanna Mäensivua ja palvelualuepäällikkö Tuula Rintala-Gardinia.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Aloitteen tekijä, Työllisyyspalvelut, Yrityspalvelut

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.