Elinvoimalautakunta, kokous 26.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 185 Valtuustoaloite - Kylille elinvoimaa retkeilystä

ROIDno-2021-1977

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuutetut Päivi Alaoja, Veli-Matti Kilpimaa, Mikkel Näkkäläjärvi ja Miikka Keränen jättivät puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Kunta vastaa kuntalain mukaisesti kuntalaistensa terveyden ja turvallisuuden edistämisestä. Tämä jää kunnan vastuulle myös siinä tapauksessa, että sote-tehtävät siirtyvät maakunnalle. Terveyden edistämisen onnistumisia mitataan hyte-kertoimen tulosindikaattoreiden muutoksilla. Indikaattorit ovat siis erittäin konkreettisia terveysmittareita, joissa liikunta ja liikunnan tuomat terveysvaikutukset korostuvat.

Luontoliikunta ja luontomatkailu ovat vauhdilla kasvava trendi maailmalla. Miksi emme ottaisi myös osaamme siitä kesäpainotteisesta matkailijoiden virrasta, joka haluaa Lappiin virkistymään puhtaissa metsissämme ja yöpymään aidossa kylätunnelmassa.

Rovaniemi on myös kylien kaupunki. Kylien elinvoiman vahvistaminen on yhteinen tehtävämme. Elinvoima syntyy kylien hyvistä liikeideoista, konkreettisista toimista ja aktiivisuudesta, ulkoa se ei tule. 

Esitän/esitämme, että Rovaniemen kaupunki toimii käynnistäjänä sekä hakee kumppaneita ja rahoitusta alustavalle hankesuunnittelulle Rovaniemen kylien, vesistöjen, kulttuurikohteiden, nähtävyyksien ja kauniiden maisemien kautta kiertävästä retkeilyreitistä. Hankesuunnittelun keskeisenä tavoitteena tulee olla kylien elinvoiman lisääminen palvelutarjontaa kehittämällä, esimerkiksi ruokailu-, yöpymis- ja kuljetuspalveluita sekä välinevuokrausta."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Valmistelija

  • Anne Puroaho, alueellisten palvelujen päällikkö, anne.puroaho@rovaniemi.fi
  • Kari Lukkarinen, metsätalousinsinööri, kari.lukkarinen@rovaniemi.fi
  • Tuula Rintala-Gardin, kansainvälisten asioiden päällikkö, tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi
  • Pekka Hämäläinen, liikuntajohtaja, pekka.o.hamalainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Valtuutettu Päivi Alaoja on 10.5.2021 esittänyt valtuustoaloitteen, jonka mukaan Rovaniemen kaupungin tulisi toimia käynnistäjänä sekä hakea kumppaneita ja rahoitusta alustavalle hankesuunnittelulle Rovaniemen kylien, vesistöjen, kulttuurikohteiden, nähtävyyksien ja kauniiden maisemien kautta kiertävästä retkeilyreitistä. Hankesuunnittelun keskeisenä tavoitteen tulisi olla kylien elinvoiman lisääminen palvelutarjontaa kehittämällä, esimerkiksi ruokailu-, yöpymis- ja kuljetuspalveluita sekä välinevuokrausta.

Elinvoimapalveluiden yhdyskuntatekniikan yksikkö, alueellisten palveluiden yksikkö ja liikuntapalvelut ovat tutkineet esitystä ja toteavat seuraavaa:

Rovaniemen kaupungilla on ollut vastaavia aloitteen vaatimia retkeilyreittejä ja muita matkailuelinkeinoa tukevia kehittämishankkeita. Esimerkkeinä mainittakoon Ounasjoen kesämatkailun kehittämishanke 2007, Ounasjoen Kylien reitistö 2007, Luonto Rovaniemi – Maaseudun retkeilyreitistöjen kehittäminen 2010 -2012.  Nämä hankkeet on perustettu kylillä tapahtuvan matkailutoiminnan tukemiseksi ja mahdollisuudeksi verkostoitua laajemmaksi kokonaisuudeksi.

Kaupungilla on parhaillaan menossa tai tulossa yhteistyökumppaneiden kanssa kehityshankkeita, joiden tarkoitus on selvittää muun muassa kyläalueiden yritysvetoisuutta, mahdollisuuksia ja ennen kaikkea halukkuutta kehittää kyseisiä palveluja. Rovaniemen kaupunki ja työ- ja elinkeinoministeriö ovat allekirjoittaneet innovaatioita vahvistavan ekosysteemisopimuksen vuosille 2021–2027. Sopimuksessa sovitaan lähitulevaisuuden strategisista kasvun kärjistä ja innovaatiotoiminnan järjestämisestä yhteisesti sovituilla painopistealueilla, jotka ovat arktinen matkailu sekä tulevaisuuden hyvinvointipalvelut ja etäisyyksien hallinta.

Kuten aloitteessa mainitaan, niin kylien elinvoima syntyy kylien sisällä, ulkoa se ei tule. Tässä tapauksessa tilanteen kartoittamisessa voidaan hyödyntää esimerkiksi kylien kehittämisjaostoa, joka koostuu määriteltyjen kyläalueiden edustajista ja jonka tehtäviin kylien elinkelpoisuuden vahvistaminen kuuluu. Kylien asukkaiden ja yritysten omat toiveet, tarpeet, resurssit ja mahdollisuudet selvittämällä saadaan peruste aloitteen mukaisiin toimintoihin. Sen jälkeen voidaan ryhtyä suunnittelemaan mahdollista hanketta sekä kartoittaa siihen sopivat rahoitusvaihtoehdot.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta merkitsee tiedokseen saapunen aloitteen sekä yhdyskuntatekniikan, alueellisten palveluiden ja liikuntapalveluiden vastauksen.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa palvelualuepäällikkö Tuula Rintala-Gardinia.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti. Lisäksi lautakunta päätti yksimielisesti pyytää lausunnon myös kylien kehittämisjaostolta.

Tiedoksi

Aloitteen tekijä, yhdyskuntatkniikka, alueelliset palvelut ja liikuntapalvelut

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.