Elinvoimalautakunta, kokous 26.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 182 Valtuustoaloite kaikille nuorille kesätöitä

ROIDno-2021-1146

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Maria-Riitta Mällinen ym. jättivät puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Nuorten asema koronaepidemian aikana on ollut erityisen vaikea, joten kesätyö on ensi kesänä monelle hyvin tarpeellinen. Kesätöillä on iso merkitys nuorille: hyvä kesätyö opettaa itsenäisyyttä, vastuun ottamista, laajentaa verkostoja ja mahdollistaa tärkeiden työelämätaitojen opettelun. Nyt on käännettävä kaikki kivet sen eteen, että kesätyöpaikkoja saadaan lisättyä.

Koronan vuoksi toiselta asteelta valmistuvat nuoret ovat erityisen hankalassa tilanteessa. Kokonaisvaltaista yhdessä tekemistä tarvitaan. Tämä on tärkeä yhteinen ponnistus: nyt tarvitaan kaikki mukaan nuorten kesätyötalkoisiin.

Rovaniemen kaupunki on jakanut vuosittain kesätyöseteleitä. Nyt täytyy vielä ottaa muutkin keinot käyttöön: palkata omia kesätyöntekijöitä sekä koordinoida ja kannustaa yrittäjiä palkkaamaan nuoria. Osallistetaan myös alueen yritykset ja yleishyödylliset yhteisöt kesätöiden tarjoamiseen."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Valmistelija

  • Sanna Mäensivu, työllisyyspäällikkö, sanna.maensivu@rovaniemi.fi

Perustelut

Maria-Riitta Mällinen ym. ovat esittäneet aloitteen “Kaikille nuorille kesätöitä”. Aloitteessa todetaan, että Rovaniemen kaupungin tulisi ottaa käyttöön muutkin keinot kuin jakaa vuosittain kesätyöseteleitä: kaupungin tulisi palkata omia kesätyöntekijöitä sekä koordinoida ja kannustaa yrittäjiä palkkaamaan nuoria sekä osallistaa alueen yritykset ja yleishyödylliset yhteisöt kesätöiden tarjoamiseen. Työllisyyspalvelut on valmistellut asiaa ja toteaa seuraavaa:

Rovaniemen kaupunki on lisännyt kesätyötukeen oikeutettuja ikäluokkia yhdellä ikäluokalla ja tämän vuoden kesätyötukeen oli oikeutettu vuonna 2003, 2004 ja 2005 syntyneet nuoret. Kaupungin kesätyötukeen kuuluu joko työllistyminen kaupungin yksikköön tai kesätyöseteli. Kesätyösetelin voi käyttää yritykseen, taloyhtiöön, yhdistykseen, järjestöön, seuraan, säätiöön, seurakuntaan, maatilalle ja osuuskuntaan työllistymiseen tai kesäyrittäjyyteen. Nuoret voivat työllistyä myös esimerkiksi Pikaduunin kautta kotitalouksiin. 

Rovaniemen kaupunki työllistää nuoria kesäksi myös omiin yksiköihin. Kaupungin tarjoamia kesätyöpaikkoja ovat edellisten vuosien aikana vähentäneet ulkoistetut toiminnot/yksiköt. Lisäksi kahden viime vuoden aikana koronapandemia on suoraan vaikuttanut kaupungin yksiköiden mahdollisuuksiin tarjota nuorille kesätyöpaikkoja. Myös yksityisellä sektorilla kesätyöpaikat ovat merkittävästi vähentyneet, erityisesti palvelualoilla, koronapandemian vaikutuksesta. Aiempien vuosien tapaan ei myöskään olla voitu järjestää kesätöihin liittyviä rekrytointitapahtumia kokoontumisrajoitusten vuoksi. 

Vuonna 2018 kesätyösetelin käytti 569 nuorta ja kaupungin yksiköihin työllistettiin 167 nuorta. Vuonna 2019 kesätyösetelin käytti 558 nuorta ja kaupungille työllistettiin 155 nuorta. Vuonna 2020 kesätyösetelin käytti 533 nuorta ja kaupungille työllistettiin 18 nuorta. Vuonna 2021 kesätyösetelin on käyttänyt 563 nuorta ja kaupungille työllistettiin 46 nuorta. Vuoden 2021 tilastojen koonti on vielä kesken ja setelin käyttäneiden määrä voi nousta. 

Ensi vuoden kesätöiden valmistelu- ja suunnittelutyö on käynnistetty. Yhtenä vaihtoehtona valmistelussa on se, että kaupungin tarjoamien kesätyöpaikkojen kesto muutetaan kuukauden mittaisesta työllistämisjaksosta 2 viikon mittaiseksi jaksoksi. Tällöin kaupungin tarjoamia kesätyöpaikkoja saataisiin kohdistettua useammalle nuorelle. Lisäksi uusia kesätyöpaikkoja voisi olla saatavilla esimerkiksi Lapin musiikkiopistosta. Tämä edellyttäisi kuitenkin sitä että kesätyöpaikkojen arvonnasta luovuttaisiin ja kesätyöpaikkoihin hakeutuminen toteutettaisiin muilla tavoin. Kaupungin kesätyöpaikkojen lisääminen edellyttäisi myös nuorten kesätyöllistämisen määrärahojen merkittävää lisäystä mikäli lisäystä ei toteuta työllistämisjaksoja lyhentämällä. Tämän hetken talousraamin puitteissa määrärahojen lisäämiseen ei ole mahdollisuutta.  Nuorten Ohjaamo on käynnistänyt nuorten kuulemisen kesätöiden kehittämiseksi. Lisäksi syksyn aikana tehdään yksiköiden osallistaminen kesätöiden kehittämiseksi. Ensi vuoden kesätöiden linjaukset viedään elinvoimalautakunnan päätettäväksi vuoden 2021 lopussa.

 

Työllisyyspalvelut huomioivat aloitteen mukaisen kehittämisehdotukset seuraavasti:

  • ensi keväänä toteutetaan rekrytointitapahtuma/rekrytointitapahtumia kesätyön tarjoajille ja kesätyötä hakeville koronatilanteen niin salliessa

  • lisätään markkinointia yrityksille yhteistyössä Business Rovaniemen kanssa

  • lisätään markkinointia yleishyödyllisille yhteisöille nuorten kesätyöllistämisen edistämiseksi

  • esitetään vuoden 2023 talousarviossa yhden pysyvän vakanssin perustaminen nuorten kesätyöllistämiseen. Tällä hetkellä kesätyöllistämistä on hoidettu työllisyysmäärärahoin, mikä on tarkoittanut kokonaisuutta hoitavan henkilön vaihtumista 1-2 vuoden välein. Tämä heikentää nuorten kesätöiden prosessin pitkäjänteistä kehittämistä ja työnantajaverkostojen luomista.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää merkitä saapuneen aloitteen ja työllisyyspalveluiden selvityksen tiedokseen.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa työllisyyspäällikkö Sanna Mäensivua.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Aloitteen tekijä, Sanna Mäensivu

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.