Elinvoimalautakunta, kokous 26.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Asemakaavan muutos tontilla 13-20-3, Purupihkankatu

ROIDno-2020-3268

Valmistelija

  • Janne Anttila, kaavasuunnittelija, janne.anttila@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus/kaavasunnittelija JA 18.1.2021

Maanomistajat hakevat asemakaavan muutosta 13.kaupunginosan korttelin 20 tontille 3, jotta alueelle mahdollistuisi tiiviimpi ja tehokkaampi rakentaminen. Laaditussa asemakaavan muutosluonnoksessa tontin rakennusalan rajaukset ja rakennustehokkuus on määritetty uudelleen, mahdollistamaan hakemuksen mukainen rakentaminen. Kaavamuutoksen virelletulo ja valmisteluvaiheen kuuleminen järjestettiin 10.12.2020 - 11.1.2021. Mielipiteitä ei ole jäetetty.

Kaavakarttaa on korjattu kuulemisen jälkeen muuttamalla käyttötarkoitus asuinrivitalojen korttelialueesta (AR) asuinpientalojen korttelialueeksi (AP), joka on hakemuksen kannalta tarkoituksenmukaisempi ja mahdollistaa alueelle monipuolisemman rakentamisen. Lisäksi on tarkennettu liittymäkieltoa Ylikyläntien puoleiselta rajalta. 

 

Lisätietoja:

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

kaavasuunnittelija Janne Anttila
puh 016 322 8908
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää viedä 13. kapunginosan korttelin 20 tontin 3 asemakaavan muutoksen ehdotusvaiheeseen. Kaavamuutos asetetaan julkisesti nähtäville ehdotusvaiheen kuulemisessa. Asemakaavan muutoksen hyväksyy elinvoimalautakunta. Hakijalta peritään kaavoituskustannuksina 3000 € ja kuulutuskulutuskustannuksina 300 €/ kuulutus.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Toimeenpano: Kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.