Elinvoimalautakunta, kokous 26.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamislupapäätöksestä 27.11.2020 / § 26

ROIDno-2020-3708

Valmistelija

  • Toni Töyräs, kaavasuunnitelija, toni.toyras@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoituspäällikkö on 27.11.2020 § 26 myöntänyt kaupungin yhdyskuntatekniikalle poikkeamisluvan asemakaavan mukaisesta käyttötarkoituksesta. Päätös koskee Vennivaaranpuistoon Vennivaarantien ja Heposuontien läheisyyteen toteutettavaa uutta leikkipaikkaa. Läheisen asuintontin asukas on naapureiden kuulemisen yhteydessä jättänyt hankkeesta vastustavan mielipiteen sekä toimittanut päätöksen muutoksenhakuajan puitteissa oikaisuvaatimuksen päätöksestä.  

Oikaisuvaatimuksen tekijä pyytää elinvoimalautakuntaa oikaisemaan kaavoituspäällikön päätöksen, koska asuintonttia hankittaessa ei ole ollut tiedossa, että tontin taakse on tulossa leikkipuisto. Tällä olisi ollut negatiivinen vaikutus tontin ostopäätöksen suhteen, koska tontti on valittu suojaisten metsäalueidensa vuoksi. Oikaisuvaatimuksen mukaan mikäli leikkipuisto tulee päätöksessä esitettyyn kohtaan, riittävä suojaava metsäalue häviää. Asukas on huolissaan leikkipuistosta mahdollisesti kantautuvasta melusta sekä riittävästä näkösuojasta tontille. Oikaisuvaatimuksessa esitetään vaihtoehtoisia sijainteja leikkipaikalle ja vaaditaan, että leikkipuisto on siirrettävä ja metsäalueet kiinteistön 698-10-240-2 ympärillä on säilytettävä nykyisellään.

Poikkeamislupapäätös on perusteltu siten, että uuden leikkipaikan sijainti on suunniteltu palvelemaan alueen asukkaita mahdollisimman toimivasti. Sijainti on keskeinen ja siten saavutettavissa laajemmaltakin alueelta. Uusi leikkipaikka sijoitetaan riittävän etäisyyden päähän lähimmistä asuintaloista. Lähimpiin asuintontteihin tulee etäisyyttä 40 m, jolloin tontteja vasten oleva metsä voidaan säilyttää. Kaupungin yleiset leikkialueet on suunniteltu lasten ja lapsiperheiden virkistyskäyttöön eikä ole todennäköistä, että puistosta aiheutuisi häiritsevää melua säilytettävän metsän takana 40 metrin päässä olevalle tontille. Poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Poikkeaminen ei vaikeuta luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Lisätietoja: 

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
016 322 8927, 040 578 9283
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

kaavasuunnittelija Toni Töyräs
016 322 8044, 040 578 9281
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää hylätä tehdyn oikaisuvaatimuksen.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaavoitus, Minna Harjula

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUSOHJE

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla se, jolla siihen on oikeus Maankäyttö- ja rakennuslain 193 §:n perusteella.

Valitusaika
Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää. Valitusaika lasketaan päätöksen antopäivästä tätä päivää lukuun ottamatta. 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen
Valitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu                                                
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2841
Puhelinnumero: 029 564 2800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen maksu / oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30