Elinvoimalautakunta, kokous 26.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Yksityistieavustuksien myöntämisperusteet

ROIDno-2018-3532

Valmistelija

 • Marko Rautio, kunnossapitoinsinööri, marko.rautio@rovaniemi.fi
 • Ville Niemelä, kunnossapitopäällikkö, ville.niemela@rovaniemi.fi
 • Jukka Ylinampa, kaupungininsinööri, jukka.ylinampa@rovaniemi.fi

Perustelut

Kokouksessaan 27.10.2020 § 142 elinvoimalautakunta päätti yksityistieavustuksien avustuskäytännöistä, joiden perusteella tekniset palvelut on laatinut yksityistieavustuksien myöntämisperusteet. 

Lisäksi elinvoimalautakunta päätti pyytää kylien kehittämisjaostolta lausunnon asiasta ennen yksityistieavustusten myöntämisperusteista päättämistä. Kylien kehittämisjaosto on antanut lausunnon yksityistieavustuksien avustuskäytännöistä kokouksessaan 16.12.2020 § 74. Yksityistieavustuksien myöntämisperusteisen laatimisessa on huomioitu kylien kehittämisjaoston antama lausunto.

Tekniset palvelut toteaa kylien kehittämisjaoston lausuntoon seuraavaa: yksityisteiden kunnossapitoon vuonna 2021 myönnetyllä määrärahalla ei voida toteuttaa kaikkien yksityisteiden avustusta ympärivuotisena kunnossapitona hoitoluokan IV laatuvaatimusten mukaisesti. Nykyiset yksityisteiden avustuskäytännöt eivät ole uuden yksityistielain mukaisia. Uuden yksityistielain lähtökohtana on kuntalaisten tasavertainen kohtelu asuinpaikasta riippumatta ja kunnan avustuksen ehtona on yksityistiekuntien perustaminen avustettaville yksityiteille. Yksityisteiden avustaminen on kunnan harkinnanvaraista toimintaa, johon kunta voi asettaa omia avustusehtoja ja rajoituksia resurssiensa puitteissa. 

Yksityistieavustuksien myöntämisperusteet sisältävät ehdot avustuksien myöntämiselle, avustuksien sisällön ja avustuksien hakukäytännöt. Myöntämisperusteet ovat toistaiseksi voimassa. Yksityistiekunnat hakevat kunnossapitoavustusta vuosittain. 

Liitteenä Rovaniemen kaupungin yksityistieavustuksien myöntämisperusteet ja Sopimus yksityistien kunnossapidosta.

  

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta hyväksyy liitteenä olevat Rovaniemen kaupungin Yksityistieavustuksien myöntämisperusteet. 

Päätös

Marianna Mölläri ilmoitti esteellisyydestä ja poistui klo 14.50 asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28.1 § kohta 3, Intressijäävi). 
Varajäsen Anu Yrjänheikki liittyi kokoukseen etäyhteyden kautta klo 14.50 tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Kokoukseen saapuivat klo 14.51 kuultavaksi kunnossapitopäällikkö Ville Niemelä ja kunnossapitoinsinööri Marko Rautio. 
Kunnossapitoinsinööri Marko Rautio esitteli lautakunnalle yksityistieavustuksien myöntämisasiaa. Lautakunta kuuli asiassa myös kaupugininsinööri Jukka Ylinampaa. 
Kunnossapitopäällikkö Ville Niemelä ja kunnossapitoinsinööri Marko Rautio poistuivat kokouksesta klo 15.36 kuulemisten jälkeen.

Aarne Jänkälä esitti Mikko Lempiäisen ja Jaakko Portin kannattamana seuraavaa:
Elinvoimalautakunta päättää, että Rovaniemen kaupunki hoitaa omalla kustannuksellaan ja vastuullaan kaikki yksityistiet ja niiden kunnostustoimenpiteet nykyisen käytännön mukaisesti (tien vaikutuspiirissä on vähintään yksi vakituisesti asuttu kiinteistö) (kunnossapito 5.1 kohdan mukaan), vaihtoehtoisesti tiekunta voi valita rahallisen avustuksen.

Kaisu Huhtalo esitti Lauri Ylipaavalniemen ja Heikki Porasen kannattamana seuraavaa:
Elinvoimalautakunta hyväksyy liitteenä olevat Rovaniemen kaupungin Yksityistieavustuksien myöntämisperusteet alla esitetyillä muutoksilla:
- Sekä kunnossapitona, että rahana myönnettävät avustukset myönnetään kahdeksi kunnossapitokaudeksi kerrallaan.
- Kaupungin ja tiekunnan välinen kirjallinen sopimus huoltotöistä on määräaikainen ja voimassa kaksi vuotta kerrallaan.
- Näiden toimenpiteiden perusteena on hallinnollisen työn vähentäminen yksityistiekäytäntöjen muutoksessa. Tiekuntien tulee ilmoittaa avustukseen vaikuttamista muutoksista sopimuskauden aikana.
- Pienimuotoisten korjausten avustuksen suuruus voi olla enintään 50 % toteutuneista kustannuksista.
- Lautakunta päättää myös, että yksityistiejärjestelmässä ulos jääville omateille luodaan avustuskäytäntö, joka valmistellaan erikseen lautakunnan päätettäväksi.
- omateiden (ainoastaan yksi vakituinen asukas) kunnossapitoavustusten myöntämisperusteet selvitetään toukokuun 2021 loppuun mennessä.
Muutoin elinvoimalautakunta päättää toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Elinvoimalautakunta piti kokoustauon klo 15.55 - 16.15. 
Tauon jälkeen puheenjohtaja kävi läpi kokouksen osallistujat sekä ääni- ja kuvayhteyden. 

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kaksi toimialajohtajan pohjaesityksestä poikkeavaa kannatettua esitystä, joten asiasta on äänestettävä. 
Elinvoimalautakunta hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ensin ovat vastakkain Kaisu Huhtalon ja Aarne Jänkälän esitykset, siten että ne, jotka ovat Huhtalon esityksen kannalla vastaavat Jaa, ja ne jotka ovat Jänkälän esityksen kannalla vastaavat Ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin seitsemän (7) Jaa -ääntä ja kolme (3) Ei -ääntä. Puheenjohtaja totesi, että Kaisu Huhtalon esitys voitti tämän äänestyksen.

Elinvoimalautakunta hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan seuraavaksi asiassa suoritetaan äänestys, jossa ovat vastakkain toimialajohtajan pohjaesitys ja Huhtalon esitys siten, että ne, jotka ovat toimialajohtajan esityksen kannalla vastaavat Jaa, ja ne jotka ovat Huhtalon esityksen kannalla vastaavat Ei.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin nolla (0) Jaa -ääntä, seitsemän (7) Ei -ääntä ja kolme (3) äänesti Tyhjää.

Puheenjohtaja totesi, että Kaisu Huhtalon esitys on tullut elinvoimalautakunnan päätökseksi.

Aarne Jänkälä, Mikko Lempiäinen ja Jaakko Portti jättivät asiasta eriävät mielipiteet. Liitteinä Aarne Jänkälän ja Jaakko Portin sekä Mikko Lempiäisen kirjalliset perustelut eriäviin mielipiteisiin. 

Varajäsen Anu Yrjänheikki poistui kokouksesta tämän asian päätöksenteon jälkeen klo 16.37.

Esteellisyys

 • Marianna Mölläri

Äänestystulokset

 • Jaa 7 kpl 70%

  Minna Muukkonen, Katja Lindholm, Heikki Poranen, Petteri Pohja, Kaisu Huhtalo, Lauri Ylipaavalniemi, Anu Yrjänheikki

 • Ei 3 kpl 30%

  Mikko Lempiäinen, Aarne Jänkälä, Jaakko Portti

 • Ei 7 kpl 70%

  Minna Muukkonen, Kaisu Huhtalo, Petteri Pohja, Anu Yrjänheikki, Katja Lindholm, Lauri Ylipaavalniemi, Heikki Poranen

 • Tyhjä 3 kpl 30%

  Jaakko Portti, Mikko Lempiäinen, Aarne Jänkälä

Tiedoksi

kunnossapitopäällikkö

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Elinvoimalautakunta

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.