Elinvoimalautakunta, kokous 27.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Asemakaavan ja tonttijaon muutos 11.kaupunginosa, korttelit 11026, 11029 ja 11030 sekä katu- ja suojaviheralueet, Muonakuja

ROIDno-2020-976

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ella Joona, kaavasuunnittelija, ella.joona@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus/kaavasuunnittelija EJ 22.2.2021

11.kaupunginosan kortteleiden 11026, 11029 ja 11030 sekä katu- ja suojaviheralueiden asemakaavan muutos on saatettu vireille ja asemakaava sekä sen muutosvaihtoehdot on pidetty valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti 14.10.- 27.10.2020 palvelupiste Osviitassa ja kaupungin internet-sivuilla. Kuulutus nähtävilläpidosta ilmoitettiin 13.10.2020 Lapin Kansassa sekä kirjeellä osallisille. Kolmessa muutosvaihtoehdossa on huomioitu hakijan esittämä muutos kortteleihin 11026 ja 11030, jotta pysäköintialue saadaan liitettyä kaupan kortteliin. Vaihtoehdot poikkeavat toisistaan AR-korttelin pinta-alassa, liittymäratkaisujen osalta sekä asuinrakennusten rakennusoikeudessa ja -massojen sijoittelussa. Vireilletulon ja valmisteluvaiheen aikana kaavamuutoksesta ei ole tullut mielipiteitä.

Valmisteluvaiheen nähtävillä olon jälkeen vaihtoehtoa 3 esitetään kaavaehdotukseksi. Kyseinen vaihtoehto selkeyttää alueen rakennetta ja toimintoja parhaiten. Napapiirin Energia ja Vesi Oy on myös todennut, että alueella oleva kunnallistekniikka voidaan toteuttaa kyseisen vaihtoehdon mukaisesti. Kaavaehdotusta on korjattu 22.2.2021 päivätyssä kaavakartassa kaupungin yhdyskuntatekniikalta saatujen lausuntojen pohjalta. Lisäksi on muutettu korttelin 11029  käyttötarkoitusta, kerroslukua ja ohjeellisten rakennusalojen sekä paikoitusalueen sijaintia. 

Kaavoitus esittää, että 9.10.2020 päivätty ja 22.2.2021 korjattu asemakaavan muutos hyväksytään jatkokaavoituksen pohjaksi. Tuolloin asemakaavamuutoksella muodostuu KL-kortteli 11030 pysäköintialueineen rakennustehokkuudella 1000 k-m2 ja kerrosluvulla II. Lisäksi muutoksella muodostuu rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten AR-2-kortteli 11029, joka mahdollistaa myös palveluasumisen korttelissa. Korttelin tehokkuusluku on e=0.30 kerrosluvulla I u ½. Kävely- ja pyörätiet muuttuvat siten, että Metsämuseontietä ei ylitetä kaupan kohdalta vaan Reissumiehentien risteysalueelta.  Korttelin 11029 alueella sijaitsevat pyörätiet poistuvat ja kortteleiden 11029 ja 11030 väliin osoitetaan uusi kävely- ja pyörätie, joka myös selkeyttää alueen pyörätieverkostoa. Kaavaehdotusvaiheessa laaditaan sitova tonttijako, joka asetetaan kaavan yhteydessä julkisesti nähtäville.

Lisätietoja:

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

kaavasuunnittelija Ella Joona
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 050 567 4096

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää 11. kaupunginosan kortteleiden 11026,11029 ja 11030 sekä katu- ja suojaviheralueiden asemakaavan sekä tonttijaon muutoksen viemistä ehdotusvaiheeseen 9.10.2020 päivätyn ja 22.2.2021 korjatun kaavakartan mukaisesti. Asemakaavan muutosehdotus asetetaan julkisesti nähtäville Rovaniemen kaupungin palvelupiste Osvittassa Rinteenkulman kauppakeskus / Olkkari, Koskikatu 25, 96200 Rovaniemi sekä Rovaniemen kaupungin internet-sivuilla osoitteessa www.rovaniemi.fi/kaavatori.  Asemakaavamuutoksesta peritään hakijalta 5000 euroa, tonttijakomuutoksesta 350 euroa sekä kuulutuskustannukset 300 euroa/kuulutus. Asemakaavamuutoksen hyväksyy elinvoimalautakunta. 

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Ella Joona, kaavasuunnittelija, ella.joona@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus / kaavasuunnittelija EJ 15.4.2021

Asemakaavan muutosehdotus ja tonttijako on pidetty yleisesti nähtävillä 10.3.-8.4.2021 palvelupiste Osviitassa sekä kaupungin kaavatorilla. Nähtävilläpidosta ilmoitettiin lehtikuulutuksella Lapin Kansassa ja kirjeellä rajanaapureille. Kuulemisen aikana ei saapunut muistutuksia. 

Asemakaavamuutoksella muodostuu KL-kortteli 11030 pysäköintialueineen rakennusoikeudella 1000 k-m2 ja kerrosluvulla II. Korttelit 11026 ja 11029 yhdistyvät rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten AR-2-kortteliksi 11029 tehokkuusluvulla e=0.30 ja kerrosluvulla I u ½. Kortteliin on mahdollistaa sijoittaa myös palveluasumista. Kävely- ja pyörätiet muuttuvat siten, että Metsämuseontietä ei ylitetä kaupan kohdalta vaan Reissumiehentien risteysalueelta. Korttelin 11029 alueella sijaitsevat pyörätiet poistuvat ja kortteleiden 11029 ja 11030 väliin osoitetaan uusi kävely- ja pyörätie, joka selkeyttää alueen pyörätieverkostoa.

Kaavoitus esittää elinvoimalautakunnalle, että se hyväksyy kortteleita 11026, 11029 ja 11030 sekä katu- ja suojaviheralueita koskevan asemakaavamuutoksen sekä tonttijaon.

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

kaavasuunnittelija Ella Joona
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 050 567 4096

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää hyväksyä asemakaavamuutoksen ja tonttijaon 11. kaupunginosan kortteleissa 11026, 11029 ja 11030 sekä katu- ja suojaviheralueilla 9.10.2020 päivätyn ja 22.2.2021 korjatun kaavakartan mukaisesti. Asemakaavamuutoksesta peritään hakijalta 5000 euroa, tonttijakomuutoksesta 350 euroa sekä kuulutuskustannukset 300 euroa/kuulutus. Korttelin 11030 maanvuokrasopimus päivitetään hakijan kanssa kaavan saatua lainvoiman.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Toimeenpano: Kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUOHJEET YLEISKAAVAN JA ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMISTÄ KOSKEVAAN PÄÄTÖKSEEN
 

Valitusosoitus
Yleiskaavan ja asemakaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta.

Valitusaika ja sen alkaminen

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Kunnan jäsenen, asianosaisen ja muun valittamaan oikeutetun katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusoikeus

Valituksen saa tehdä

 • se, jota päätös koskee,
 • se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Sen lisäksi alueellisella ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella on toimialaansa kuuluvissa asioissa oikeus valittaa kaavan hyväksymistä koskevasta  päätöksestä. Valitusoikeus on myös maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia. Rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä on toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan oikeus valittaa kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

 • valittajan tai valituksen laatijan yhteystiedot (nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista sähköpostiosoite)
 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
 • muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirjelmä on valittajan tai laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista, sähköpostiosoite.

Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai (viran puolesta oikeaksi todistettuna) jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjelmä on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valituksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostilla. Alkuperäinen valitus on kuitenkin lähetettävä, mikäli hallinto-oikeus sitä erikseen pyytää.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Kunnallisvalituksen maksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)

Valitusviranomainen ja yhteystiedot

Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 
Postiosoite:  PL 189, 90101 Oulu 
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi 
Telefax: 029 564 2841
Puhelin: 029 564 2800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Mikäli valitusajan päättymispäivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valitusaika päättyy ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.