Elinvoimalautakunta, kokous 27.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Asemakaavan ja tonttijaon muutos kortteli 11359 tontit 1 ja 2, Printtivaarantie

ROIDno-2021-195

Valmistelija

  • Timo Raitio, maanmittausasiantuntija, timo.raitio@rovaniemi.fi

Perustelut

Perustelut

Kaavaoitus/ maanmittausasiantuntija TR 14.4.2021

Paikkatieto- ja tonttipalvelut on hakenut asemakaavamuutosta 11.kaupunginosan kortteliin 11359 tonteille 1 ja 2 osoitteessa Printtivaarantie. Kaavamuutoksella tutkitaan tontin käyttötarkoituksen muuttamista rivitalo korttelialueesta (AR) erillispientalo asumiseen (AO). Voimassa oleva asemakaava on valmistunut 19.5.2014. Rivitalotonteille ei ole ollut kysyntää tällä alueella. Asemakaavamuutos kuulutettiin vireille Lapin Kansassa 9.3.2021 ja valmisteluvaiheen kuuleminen suoritettiin 18.3-31.3.2020. Vireilletulon ja valmisteluvaiheen aikana kaavaluonnoksesta on jätetty yksi mielipide, joihin on vastattu kaavaselostuksen liitteenä olevassa vuorovaikutuslomakkeessa. Vuorovaikuslomake on esityksen liitteenä.

Valmisteluvaiheen nähtävillä olon jälkeen kaavaehdotusta on korjattu 19.3.2021 päivättyyn kaavakarttaan saatujen mielipiteiden pohjalta. Asemakaavamuutoksella muodostuu AO-kortteli 11359 tehokkuusluvulla e=0.20 ja kerrosluvulla II. Korttelin kerrosluku sekä tehokkuusluku on muutettu vastaamaan lähialueen rakennuskantaa. Kaavaehdotusvaiheessa laaditaan korttelista 11359 sitova tonttijako, joka asetetaan kaavan ehdotusvaiheen yhteydessä julkisesti nähtäville.

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

maanmittausasiantuntija Timo Raitio
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 522 91279

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää 11.kaupunginosan korttelin 11359 tonttien 1 ja 2 asemakaavan ja tonttijaon muutoksen viemistä ehdotusvaiheeseen, siten että korttelin 11359 kaavamerkintä on AO II tehokuudella e=0,20. Asemakaavan ja tonttijaon muutosehdotukset asetetaan julkisesti nähtäville Rovaniemen kaupungin palvelupiste Osvittassa Rinteenkulman kauppakeskus / Olkkari, Koskikatu 25, 96200 Rovaniemi sekä Rovaniemen kaupungin internet-sivuilla osoitteessa www.rovaniemi.fi/kaavatori. Asemakaavan muutoksen hyväksyy elinvoimalautakunta (Hallintosääntö 27 §).

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaavoitus, paikkatieto- ja tonttipalvelut

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.