Elinvoimalautakunta, kokous 27.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Asemakaavan muutos katualue, Pasinatie

ROIDno-2021-198

Valmistelija

  • Timo Raitio, maanmittausasiantuntija, timo.raitio@rovaniemi.fi

Perustelut

Perustelut

Kaavoitus/maanmittausasiantuntija TR 13.4.2021

Asemakaavan muutos on saatettu vireille ja asemakaavan muutos on pidetty valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtävillä 10.3.-23.3. 2021 palvelupiste Osviitassa Rinteenkulman kauppakeskus/ Olkkari, Koskikatu 25, 96200 Rovaniemi sekä Rovaniemen kaupungin internet-sivulla ositteessa www.rovaniemi.fi/kaavatori. Kuulutus nähtävilläpidosta ilmoitettiin Lapin Kansassa 9.3.2021 sekä kirjeellä osallisille. Mielipiteitä kuulemisen aikana  saapui kolme kappaletta. Mielipiteistä on laadittu vuorovaikuslomake, mikä on esityksen ja kaavaselostuksen liitteenä. Asemakaavaa haetaan muutettavaksi siten, että voidaanko Pasinatie katkaista kortteleiden 1127 ja 1128 välistä puistolla. Pasinatietä ei ole koskaan rakennettu asemakaavan mukaisesti läpi, vaan kumpaakin kautta, Veräjäpolun ja Nahkurintien kautta on rakennettu pätkä Pasinatietä. Käytännössä tällä hetkellä Pasinatietä on kahdessa eri paikassa, ja se vaikeuttaa kohteiden löytämistä alueella. Nahkurinpolun puoleinen Pasinatien osa nimetään Saarenkujaksi.

Lisätietoja:

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

maanmittausasiantuntija Timo Raitio
pih 040 522 9179
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää 15.kaupunginosan Pasinatien asemakaavan muutoksen viemistä ehdotusvaiheeseen, siten että Pasinatie katkaistaan kortteleiden 1127 ja 1128 välistä puistolla. Nahkurintien puoleinen osa Pasinatiestä nimetään Saarenkujaksi. Asemakaavan muutosehdotus asetetaan julkisesti nähtäville Rovaniemen kaupungin palvelupiste Osvittassa Rinteenkulman kauppakeskus / Olkkari, Koskikatu 25, 96200 Rovaniemi sekä Rovaniemen kaupungin internet-sivuilla osoitteessa www.rovaniemi.fi/kaavatori. Asemakaavan muutoksen hyväksyy elinvoimalautakunta (Hallintosääntö 27).

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaavoitus, paikkatieto-ja tonttipalvelut ja yhdyskuntatekniikka

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.