Elinvoimalautakunta, kokous 27.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Asemakaavan muutos kortteli 35 tontti 4, Kansankatu 8

ROIDno-2019-3540

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Toni Töyräs, kaavasuunnitelija, toni.toyras@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus/kaavasuunnittelija TT 18.2.2021

Tontin omistaja hakee asemakaavan muutosta 1. kaupunginosan korttelin 35 tontille 4 osoitteessa Kansankatu 8, jotta tontille mahdollistuisi nykyistä tehokkaampi rakentaminen. Tontilla oleva vanha liikerakennus on käyttöikänsä päässä ja tontille on tarkoitus toteuttaa uusi kerrostalo pääasiassa asuinkäyttöön. Asemakaavan muutos kuulutettiin vireille 10.2.2020 ja siitä laaditiin kaksi luonnosvaihtoehtoa valmisteluvaiheen kuulemiseen 19.6.2020-2.7.2020. Valmisteluvaiheen kuulemisessa jätettiin kaksi mielipidettä, jotka on huomioitu suunnittelussa ja niihin on vastattu asemakaavan selostuksen liitteenä olevalla vuorovaikutuslomakkeella. 

Valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen jatkosuunnittelun pohjaksi valittua vaihtoehtoa on korjattu toteuttajan suunnitelmien mukaisesti rakennusalan sijoittelun ja rakennusoikeuden sekä pysäköintiratkaisujen suhteen. Korjaukset mahdollistavat tontin toimivamman toteutuksen ja uudisrakentamisen. Tontista muodostuu asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue (AL) kerrosluvulla VI. Käyttötarkoituksen mukaista rakennusoikeutta on 3800 k-m2. 

Lisätietoja: 

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
016 322 8927, 040 578 9283
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

kaavasuunnittelija Toni Töyräs
016 322 8044, 040 578 9281
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää, että 1.kaupunginosan korttelin 35 tontin 4 asemakaavan muutos asetetaan ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti nähtäville 8.6.2020 päivätyn ja 10.2.2021 korjatun kaavakartan mukaisesti. Hakijalta peritään kaavoituskustannuksina 5000 € ja kuulutuskustannuksina 300 €/ kuulutus. Asemakaavan muutoksen hyväksyy elinvoimalautakunta.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Toni Töyräs, kaavasuunnitelija, toni.toyras@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus kaavasuunnittelija TT 15.4.2021:

Asemakaavan muutos aineistoineen on pidetty ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti nähtävillä 10.3.-8.4.2021. Kuulutus nähtävillä pidosta julkaistiin 9.3.2021 Lapin Kansassa sekä kirjeellä rajanaapureille. Asemakaavan muutokseen on voinut tutustua nähtävilläpidon aikana palvelupiste Osviitassa, kaavoituksessa sekä kaupungin internet -sivuilla kaavatorilla. Nähtävilläpidon aikana ei saapunut muistutuksia. 

Asemakaavan muutoksessa tontista muodostuu asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue (AL) kerrosluvulla VI. Käyttötarkoituksen mukaista rakennusoikeutta on 3800 k-m2 sekä 300 k-m2 autosuojalle osoitettua rakennusoikeutta. Hakijan ja kaupungin kesken on laadittu maankäyttösopimus.

Kaavoitus esittää elinvoimalautakunnalle, että alueelle laadittu kaavaehdotus hyväksytään.

Lisätietoja: 

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
016 322 8927, 040 578 9283
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

kaavasuunnittelija Toni Töyräs
016 322 8044, 040 578 9281
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää hyväksyä 1.kaupunginosan korttelin 35 tontin 4 asemakaavan muutoksen 8.6.2020 päivätyn ja 10.2.2021 korjatun kaavakartan mukaisesti. Asemakaavan muutoksesta hakijalta peritään kaavoituskustannuksina 5000 € ja kuulutuskustannuksina 300 €/ kuulutus.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Täytäntöönpano: kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUOHJEET YLEISKAAVAN JA ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMISTÄ KOSKEVAAN PÄÄTÖKSEEN
 

Valitusosoitus
Yleiskaavan ja asemakaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta.

Valitusaika ja sen alkaminen

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Kunnan jäsenen, asianosaisen ja muun valittamaan oikeutetun katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusoikeus

Valituksen saa tehdä

 • se, jota päätös koskee,
 • se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Sen lisäksi alueellisella ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella on toimialaansa kuuluvissa asioissa oikeus valittaa kaavan hyväksymistä koskevasta  päätöksestä. Valitusoikeus on myös maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia. Rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä on toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan oikeus valittaa kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

 • valittajan tai valituksen laatijan yhteystiedot (nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista sähköpostiosoite)
 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
 • muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirjelmä on valittajan tai laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista, sähköpostiosoite.

Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai (viran puolesta oikeaksi todistettuna) jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjelmä on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valituksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostilla. Alkuperäinen valitus on kuitenkin lähetettävä, mikäli hallinto-oikeus sitä erikseen pyytää.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Kunnallisvalituksen maksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)

Valitusviranomainen ja yhteystiedot

Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 
Postiosoite:  PL 189, 90101 Oulu 
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi 
Telefax: 029 564 2841
Puhelin: 029 564 2800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Mikäli valitusajan päättymispäivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valitusaika päättyy ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.