Elinvoimalautakunta, kokous 27.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Asemakaavan muutos kortteli 5099 tontit 1 ja 2, Raidetie

ROIDno-2020-3157

Valmistelija

  • Janne Anttila, kaavasuunnittelija, janne.anttila@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus/kaavasuunnittelija JA 15.4.2021

Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy:n hakemuksesta on käynnistetty asemakaavan muutos 17.kaupunginosan korttelin 5099 tontilla 1,​ Raidetie 1. Tontille on haettu mahdollisuutta sijoittaa myymälä- ja toimistotiloja olemassa olevaan kiinteistöön. Lisäksi voitaisiin päivittää asemakaavamerkinnät kerrosluvun osalta, koska kiinteistö on toteutunut kaksikerroksisena. 

Alueen asemakaavan yhtenäistämiseksi ja ajantasaistamiseksi on kaava-alueeseen on sisällytetty myös rakentamaton tontti 2. Laaditussa asemakaavan muutoksessa alue on merkitty ympäristöhäiriötä aiheuttamattomaksi teollisuusrakennusten korttelialueeksi jonne saa sijoittaa rakennetusta kerrosalasta enintään 35 % toimistotiloja ja rakennetusta kerrosalasta enintään 20% pääkäyttötarkoitukseen liittyviä myymälätiloja. Kerrrosluku on II.

Asemakaavamuutoksen virelle tulon ja valmisteluvaiheen kuuleminen järjestettiin 10.-23.3.2021. Mielipiteitä ei jätetty.

Nähtävillä olon jälkeen kaavakarttaa on päivitetty liittymäkiellon osalta Asematien puoleiseselle rajalla. Asiassa on kuultu yhdyskuntatekniikkaa. Lisäksi kaavakarttaan lisätty sitovan tonttijaon mukaiset numerot.

 

Lisätietoja:

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

kaavasuunnittelija Janne Anttila
puh 016 322 8908
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää viedä ehdotusvaiheeseen 17. kaupunginosan korttelin 5099 tonttien 1 ja 2 asemakaavamuutoksen 15.4.2021 päivitetyn kaavakartan mukaisesti. Kaavan yhteydessä laaditaan tonttijako. Hakijalta peritään kaavan laatimiskustannuksina 3000 € ja kuulutuskustannuksina 300 €/kuulutus sekä tarvittavat tonttijaon laatimiskustannukset.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Toimeenpano: Kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.