Elinvoimalautakunta, kokous 27.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Elinvoimalautakunnan sekä Ruoka- ja puhtauspalveluiden talousraportit 1.1-31.3.2021

ROIDno-2021-585

Valmistelija

  • Rauni Jokelainen, hallinto- ja talouspäällikkö, rauni.jokelainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen 7.12.2020 § 409 hyväksymien Vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden kohdan 5.1. mukaan:

"Lautakunnan esittelijä vastaa siitä, että lautakunta käsittelee talousarvion toteutumista koskevan toiminta- ja talousraportin kuukausittain kokousten yhteydessä. Toiminta- ja talousraportin yhteydessä on annettava selvitys myös investointihankkeiden toteutumisesta ja niiden määrärahojen käytöstä. Raporttien perusteella on ryhdyttävä tarvittaessa toimenpiteisiin, jotta määrärahojen puitteissa turvataan sovitut palvelut."

"Jokaisen talousarvion toteuttamisesta vastaavan on seurattava talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja ryhdyttävä tarvittaessa asian vaatimiin toimenpiteisiin."

Maaliskuun kirjanpito valmistui 19.4.2021. Tasaisen toteuman mukaan käyttöprosentin tulisi olla maaliskuun jälkeen 25% tasolla. Elinvoimalautakunnalla se oli 26,41 %.

Ruoka- ja puhtauspalvelut toimii nettoyksikkönä, jonka tilikauden tavoitteena on 0 tulos. Maaliskuun jälkeen tilanne oli +355 825 tEuroa.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi liitteenä olevan elinvoimalautakunnan sekä ruoka- ja puhtauspalveluiden 1.1. -  31.3.2021 talousraportin

Päätös

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.