Elinvoimalautakunta, kokous 27.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 LISÄPYKÄLÄ: Oikaisuvaatimus elinvoimalautakunnan päätöksestä 26.1.2021 § 8 Yksityistieavustuksien myöntämisperusteet (lisäpykälä)

ROIDno-2018-3532

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Marko Rautio, kunnossapitoinsinööri, marko.rautio@rovaniemi.fi
Ville Niemelä, kunnossapitopäällikkö, ville.niemela@rovaniemi.fi
Jukka Ylinampa, kaupungininsinööri, jukka.ylinampa@rovaniemi.fi

Perustelut

Kokouksessaan 27.10.2020 § 142 elinvoimalautakunta päätti yksityistieavustuksien avustuskäytännöistä, joiden perusteella tekniset palvelut on laatinut yksityistieavustuksien myöntämisperusteet. 

Lisäksi elinvoimalautakunta päätti pyytää kylien kehittämisjaostolta lausunnon asiasta ennen yksityistieavustusten myöntämisperusteista päättämistä. Kylien kehittämisjaosto on antanut lausunnon yksityistieavustuksien avustuskäytännöistä kokouksessaan 16.12.2020 § 74. Yksityistieavustuksien myöntämisperusteisen laatimisessa on huomioitu kylien kehittämisjaoston antama lausunto.

Tekniset palvelut toteaa kylien kehittämisjaoston lausuntoon seuraavaa: yksityisteiden kunnossapitoon vuonna 2021 myönnetyllä määrärahalla ei voida toteuttaa kaikkien yksityisteiden avustusta ympärivuotisena kunnossapitona hoitoluokan IV laatuvaatimusten mukaisesti. Nykyiset yksityisteiden avustuskäytännöt eivät ole uuden yksityistielain mukaisia. Uuden yksityistielain lähtökohtana on kuntalaisten tasavertainen kohtelu asuinpaikasta riippumatta ja kunnan avustuksen ehtona on yksityistiekuntien perustaminen avustettaville yksityiteille. Yksityisteiden avustaminen on kunnan harkinnanvaraista toimintaa, johon kunta voi asettaa omia avustusehtoja ja rajoituksia resurssiensa puitteissa. 

Yksityistieavustuksien myöntämisperusteet sisältävät ehdot avustuksien myöntämiselle, avustuksien sisällön ja avustuksien hakukäytännöt. Myöntämisperusteet ovat toistaiseksi voimassa. Yksityistiekunnat hakevat kunnossapitoavustusta vuosittain. 

Liitteenä Rovaniemen kaupungin yksityistieavustuksien myöntämisperusteet ja Sopimus yksityistien kunnossapidosta.

  

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta hyväksyy liitteenä olevat Rovaniemen kaupungin Yksityistieavustuksien myöntämisperusteet. 

Päätös

Marianna Mölläri ilmoitti esteellisyydestä ja poistui klo 14.50 asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28.1 § kohta 3, Intressijäävi). 
Varajäsen Anu Yrjänheikki liittyi kokoukseen etäyhteyden kautta klo 14.50 tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Kokoukseen saapuivat klo 14.51 kuultavaksi kunnossapitopäällikkö Ville Niemelä ja kunnossapitoinsinööri Marko Rautio. 
Kunnossapitoinsinööri Marko Rautio esitteli lautakunnalle yksityistieavustuksien myöntämisasiaa. Lautakunta kuuli asiassa myös kaupugininsinööri Jukka Ylinampaa. 
Kunnossapitopäällikkö Ville Niemelä ja kunnossapitoinsinööri Marko Rautio poistuivat kokouksesta klo 15.36 kuulemisten jälkeen.

Aarne Jänkälä esitti Mikko Lempiäisen ja Jaakko Portin kannattamana seuraavaa:
Elinvoimalautakunta päättää, että Rovaniemen kaupunki hoitaa omalla kustannuksellaan ja vastuullaan kaikki yksityistiet ja niiden kunnostustoimenpiteet nykyisen käytännön mukaisesti (tien vaikutuspiirissä on vähintään yksi vakituisesti asuttu kiinteistö) (kunnossapito 5.1 kohdan mukaan), vaihtoehtoisesti tiekunta voi valita rahallisen avustuksen.

Kaisu Huhtalo esitti Lauri Ylipaavalniemen ja Heikki Porasen kannattamana seuraavaa:
Elinvoimalautakunta hyväksyy liitteenä olevat Rovaniemen kaupungin Yksityistieavustuksien myöntämisperusteet alla esitetyillä muutoksilla:
- Sekä kunnossapitona, että rahana myönnettävät avustukset myönnetään kahdeksi kunnossapitokaudeksi kerrallaan.
- Kaupungin ja tiekunnan välinen kirjallinen sopimus huoltotöistä on määräaikainen ja voimassa kaksi vuotta kerrallaan.
- Näiden toimenpiteiden perusteena on hallinnollisen työn vähentäminen yksityistiekäytäntöjen muutoksessa. Tiekuntien tulee ilmoittaa avustukseen vaikuttamista muutoksista sopimuskauden aikana.
- Pienimuotoisten korjausten avustuksen suuruus voi olla enintään 50 % toteutuneista kustannuksista.
- Lautakunta päättää myös, että yksityistiejärjestelmässä ulos jääville omateille luodaan avustuskäytäntö, joka valmistellaan erikseen lautakunnan päätettäväksi.
- omateiden (ainoastaan yksi vakituinen asukas) kunnossapitoavustusten myöntämisperusteet selvitetään toukokuun 2021 loppuun mennessä.
Muutoin elinvoimalautakunta päättää toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Elinvoimalautakunta piti kokoustauon klo 15.55 - 16.15. 
Tauon jälkeen puheenjohtaja kävi läpi kokouksen osallistujat sekä ääni- ja kuvayhteyden. 

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kaksi toimialajohtajan pohjaesityksestä poikkeavaa kannatettua esitystä, joten asiasta on äänestettävä. 
Elinvoimalautakunta hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ensin ovat vastakkain Kaisu Huhtalon ja Aarne Jänkälän esitykset, siten että ne, jotka ovat Huhtalon esityksen kannalla vastaavat Jaa, ja ne jotka ovat Jänkälän esityksen kannalla vastaavat Ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin seitsemän (7) Jaa -ääntä ja kolme (3) Ei -ääntä. Puheenjohtaja totesi, että Kaisu Huhtalon esitys voitti tämän äänestyksen.

Elinvoimalautakunta hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan seuraavaksi asiassa suoritetaan äänestys, jossa ovat vastakkain toimialajohtajan pohjaesitys ja Huhtalon esitys siten, että ne, jotka ovat toimialajohtajan esityksen kannalla vastaavat Jaa, ja ne jotka ovat Huhtalon esityksen kannalla vastaavat Ei.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin nolla (0) Jaa -ääntä, seitsemän (7) Ei -ääntä ja kolme (3) äänesti Tyhjää.

Puheenjohtaja totesi, että Kaisu Huhtalon esitys on tullut elinvoimalautakunnan päätökseksi.

Aarne Jänkälä, Mikko Lempiäinen ja Jaakko Portti jättivät asiasta eriävät mielipiteet. Liitteinä Aarne Jänkälän ja Jaakko Portin sekä Mikko Lempiäisen kirjalliset perustelut eriäviin mielipiteisiin. 

Varajäsen Anu Yrjänheikki poistui kokouksesta tämän asian päätöksenteon jälkeen klo 16.37.

Esteellisyys

Marianna Mölläri

Äänestystulokset

 • Jaa 7 kpl 70%

  Minna Muukkonen, Katja Lindholm, Heikki Poranen, Petteri Pohja, Kaisu Huhtalo, Lauri Ylipaavalniemi, Anu Yrjänheikki

 • Ei 3 kpl 30%

  Mikko Lempiäinen, Aarne Jänkälä, Jaakko Portti

 • Ei 7 kpl 70%

  Minna Muukkonen, Kaisu Huhtalo, Petteri Pohja, Anu Yrjänheikki, Katja Lindholm, Lauri Ylipaavalniemi, Heikki Poranen

 • Tyhjä 3 kpl 30%

  Jaakko Portti, Mikko Lempiäinen, Aarne Jänkälä

Valmistelija

 • Jukka Ylinampa, kaupungininsinööri, jukka.ylinampa@rovaniemi.fi
 • Marko Rautio, kunnossapitoinsinööri, marko.rautio@rovaniemi.fi
 • Ville Niemelä, kunnossapitopäällikkö, ville.niemela@rovaniemi.fi
 • Miikka Ruokamo, kaupunginlakimies, miikka.ruokamo@rovaniemi.fi

Perustelut

-------- on tehnyt oikaisuvaatimuksen elinvoimalautakunnan päätöksestä yksityistieasiassa. Oikaisuvaatimus on liitteenä (osittain salassapidettävä).

Elinvoimalautakunta päätti 26.1.2021 § 8 hyväksyä Rovaniemen kaupungin uudet yksityistieavustusten myöntämisperusteet. Elinvoimalautakunnan hyväksymät myöntämisperusteet sisältävät ehdot avustuksien myöntämiselle, avustuksien sisällön ja avustuksien hakukäytännöt. Elinvoimalautakunta päätti hyväksyä liitteenä olleet myöntämisperusteet seuraavilla muutoksilla:

- Sekä kunnossapitona, että rahana myönnettävät avustukset myönnetään kahdeksi kunnossapitokaudeksi kerrallaan.
- Kaupungin ja tiekunnan välinen kirjallinen sopimus huoltotöistä on määräaikainen ja voimassa kaksi vuotta kerrallaan.
- Näiden toimenpiteiden perusteena on hallinnollisen työn vähentäminen yksityistiekäytäntöjen muutoksessa. Tiekuntien tulee ilmoittaa avustukseen vaikuttamista muutoksista sopimuskauden aikana.
- Pienimuotoisten korjausten avustuksen suuruus voi olla enintään 50 % toteutuneista kustannuksista.

Lisäksi elinvoimalautakunta päätti, että yksityistiejärjestelmässä ulos jääville omateille luodaan avustuskäytäntö, joka valmistellaan erikseen lautakunnan päätettäväksi. Edelleen päätettiin, että omateiden (ainoastaan yksi vakituinen asukas) kunnossapitoavustusten myöntämisperusteet selvitetään toukokuun 2021 loppuun mennessä.

Muutoin elinvoimalautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan seuraavaa:

Vaadin, elinvoimalautakuntaa muuttamaan 26.1.2021/ § 8 tekemänsä liitteen ”Rovaniemen kaupungin yksityistieavustusten myöntämisperusteet” päätöstä ja päätökseksi tullutta valtuutettu Kaisu Huhtalon muutosesitystä. Vaadin elinvoimalautakuntaa laatimaan yhdenvertaiset yksityisteiden avustuksien myöntämiskriteerit koko kaupungin alueelle, josta käy selvästi ilmi myös päätöksen vaikutukset yksityisteiden omistajille ja käyttäjille. Lautakunnan päätös on muutettunakin perustus-, kunta- ja hallintolain vastainen.

Oikaisuvaatimusta perustellaan mm. palvelujen yhdenvertaisella saatavuudella, kuntalaisten yhdenvertaisuudella, luottamuksensuojan periaatteella, hallintolain 44.1 §:n 3 kohdan vastaisuudella, selvittämisvelvollisuuden laiminlyönnillä sekä ostopalvelusopimusta koskevan valvontavelvollisuuden laiminlyönnillä.

Oikaisuvaatimus voidaan tehdä laillisuus- ja tarkoituksenmukaisuusperusteella. Jos oikaisuvaatimusta ei jätetä prosessinedellytysten puutteen vuoksi tutkimatta, siinä esitetyt laillisuusvirheet on tutkittava, ja on harkittava myös, onko päätöstä muutettava vaatimuksen tekijän esittämät tarkoituksenmukaisuusperusteet huomioon ottaen.  Otettuaan oikaisuvaatimuksen tutkittavakseen toimielin voi muuttaa hallintopäätöstä, kumota hallintopäätöksen tai hylätä oikaisuvaatimuksen.

Yksityistielain (560/2018) 84 §:n mukaan kunta päättää sen varoista yksityistien tienpitoon myönnettävistä avustuksista, avustuksen ehdoista ja käytön valvonnasta samoin kuin tien tekemisen tai kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan suoritettavaksi. Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä edellytetään.

Yksityisteiden avustaminen perustuu edellytysten täyttyessä kunnan harkintaan, joten kunnalla on harkintavalta määrittää avustamisen kriteerit käytettävissä olevat määrärahat huomioiden. Kunta voi muuttaa kriteerejä uusilla päätöksillään. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on todennut eräässä Rovaniemen kaupungin yksityisteiden avustusperiaatteita koskevassa päätöksessään 9.3.2021 (päätösnumero 21/0049/1), että Rovaniemen kaupungilla on yksityistielain 49 §:n 1 momentin nojalla ollut oikeus edellyttää tiekuntien perustamista.

Lisäksi Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on todennut seuraavaa:

Hallinto-oikeus toteaa, että yksityisteiden avustamiseen ja kunnossapitoon osallistumisesta ja näistä koskevista käytännöistä päättäminen kuuluu kunnan harkintavaltaan. Kunnalliseen itsehallintoon kuuluvaa harkintavaltaa rajoittavat hallinnon yleiset oikeusperiaatteet. Näihin periaatteisiin kuuluu, että hallintotoiminnan tulee mahdollisuuksien mukaan nojautua yleisiin perusteisiin, joita sovelletaan esille tuleviin yksittäistapauksiin. Hallinnon yleisiin periaatteisiin kuuluvan tasapuolisuuden noudattamisen keskeisenä vaatimuksena on, että viranomaisen on kohdeltava samanlaisia tapauksia samalla tavoin. Tasapuolisen kohtelun periaate edellyttää päätöksenteon johdonmukaisuutta. Samanlaisissa asioissa on lähtökohtaisesti noudatettava samanlaista menettelyä ja johdonmukaista ratkaisulinjaa.

Yksityistielain 84 §:n mukaan edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta. Kun lisäksi otetaan huomioon, mitä yksityistielain 84 §:ssä on muutoin säädetty, kaupungilla ei ole velvollisuutta ottaa kaikkia alueella olevia yksityisteitä tai niihin rinnastettavia teitä kunnossapidettäväkseen tai avustettavakseen, vaan kaupunki voi harkintansa mukaan esimerkiksi tien varrella olevien asuttujen kiinteistöjen lukumäärään tai vakituisten asukkaiden määrään liittyvillä tai muilla vastaavilla asiallisilla perusteilla rajata teitä kunnossapidon tai avustuksen ulkopuolelle. Asiassa ei ole ilmennyt perusteita katsoa, että kaupunginhallitus olisi päättäessään yksityistiekäytäntöjen hyväksymisestä loukannut yhdenvertaisuuden periaatetta tai asettanut valittajan perusteetta eriarvoiseen asemaan muihin Rovaniemen kaupungin yksityisteiden varrella sijaitsevien kiinteistöjen omistajiin tai tiekuntien osakkaisiin nähden.

Kunta voi avustaa yksityisteitä harkinnanvaraisesti määrärahojensa puitteissa yhtäläisin perustein. Elinvoimalautakunnan hyväksymät yksityisteiden avustusperusteet kohtelevat yksityisteiden tiekuntia ja niiden osakkaita tasapuolisesti.

Oikaisuvaatimuksen mukaan päätös olisi hallintolain 44.1 §:n 1 momentin 3 kohdan vastainen. Hallintolain 44.1 §:n 3 kohdan mukaan kirjallisesta päätöksestä on käytävä selvästi ilmi päätöksen perustelut ja yksilöity tieto siitä, mihin asianosainen on oikeutettu tai velvoitettu taikka miten asia on muutoin ratkaistu. Oikaisun vaatija katsoo, että päätös on lainvastainen, koska ns. omateiden avustuskäytäntö valmistellaan erikseen lautakunnan päätettäväksi ja omateiden (yksi vakituinen asukas) kunnossapitoavustusten myöntämisperusteet selvitetään toukokuun 2021 loppuun mennessä.

Tältä osin kyse on avustusperusteiden valmistelusta. Elinvoimalautakunta on päättänyt yksityistieavustusten myöntämisperusteet, ja samalla päättänyt, että yksityistielain ulkopuolisten ns. omateiden myöntämisperusteet selvitetään erikseen ja tuodaan lautakunnan päätettäväksi. Siltä osin, kun kyse on valmistelusta, oikaisuvaatimus tulee jättää tutkimatta.

Oikaisuvaatimuksen mukaan elinvoimalautakunta olisi jättänyt sille kuuluvan hallintolain 31 §:n mukaisen selvityksen päätöksen vaikutuksista tekemättä. Oikaisun vaatijan mukaan perusteluista ei selviä, kuinka monta taloutta tai tiekilometriä yksityisteitä Rovaniemen kaupungissa on. Oikaisuvaatimuksen mukaan lautakunta ei olisi myöskään arvioinut mitä vaikutuksia sen päätöksellä nykyisiin yksityisteiden avustuksiin verrattuna on.

Hallintolain 31 §:ssä säädetään selvittämisvelvollisuudesta. Viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot ja selvitykset.

Elinvoimalautakunnan hyväksymässä yksityistieavustusten myöntämisperusteet -asiakirjassa todetaan, että kunnossapidon piiriin on kuulunut noin 500 yksityistietä, joiden yhteispituus on n. 330 km, ja että rahallista avustusta on saanut noin 500 yksityistietä, joiden yhteispituus on n. 190 km. Elinvoimalautakunta on käsitellyt yksityisavustusten myöntämisperusteita myös kokouksessaan 27.10.2020 § 142. Tuolloin on päätetty, että yksityistieavustusten myöntämisperusteet laaditaan ko. pykälän liitteessä 1 esitettyjen avustuskäytäntöjen mukaisesti. Liitteessä esitetään mm. taloudellista vertailua erilaisten avustustasojen kustannuksista Rovaniemen kaupungille.

Valmistelun pohjana on ollut tiedot vuonna 2012 kunnossapitosopimuksen tehneistä tiekunnista ja järjestäytymättömistä teistä sekä vuosittain rahallista-avustusta ja ilman erillisiä päätöksiä avustusta saaneista omista teistä. Yksityisteitä Rovaniemellä on noin 1000 kpl.

Viranomainen on huolehtinut asian riittävästä selvittämisestä.

Oikaisuvaatimuksessa viitataan myös luottamuksensuojan periaatteeseen. Oikaisun vaatija viittaa yhdistymissopimukseen ja mainitsee, että Rovaniemen maalaiskunta on aikanaan rakentanut osan teistä ja vastannut yleiskaava-alueilla teiden kunnossapidosta, ja että järjestelmä on ollut voimassa pitkään (vuodesta 2012 sopimusperusteisesti).

Hallintolain 6 §:ssä säädetään, että viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti sekä käytettävä toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. Viranomaisen toimien on oltava puolueettomia ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. Niiden on suojattava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia.

Viranomaisen toimien on suojattava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia. Hallintolain perustelujen mukaan mainittu periaate merkitsee ennen muuta yksilön suojaa julkista valtaa vastaan. Luottamuksen suojaamisen keskeisenä sisältönä on, että yksityisten tulee voida luottaa viranomaisten toiminnan oikeellisuuteen ja virheettömyyteen sekä viranomaisten tekemien hallintopäätösten pysyvyyteen. Periaatteen soveltamisessa on kysymys siitä, millä edellytyksillä yksityinen oikeussubjekti voi luottaa julkista valtaa käyttäen tehdyn päätöksen pysyvyyteen ja minkälainen turva tällä on viranomaisten toiminnan odottamattomia muutoksia vastaan. Luottamuksensuojan periaate rajoittaa edunsuovien päätösten peruuttamista taannehtivin vaikutuksin ja yleensäkin päätösten muuttamista yksityiselle haitalliseen suuntaan.

Rovaniemen kaupunginhallitus on 18.11.2019 § 403 todennut, että kaupunki on vuosien saatossa tukenut ja avustanut merkittävästi yksityisteitä mm.:

 1. uusien teiden rakentamisena kaupungin maille kaavoitettujen uusien asuinalueiden yleiskaava-alueella;
 2. rakentamisavustuksina vakituisesti asutuille kiinteistöille johtavien uusien yksityisteiden rakentamiseksi;
 3. ympärivuotisella kunnossapidolla kunnossapitoehdot täyttäville teille sekä;
 4. kunnossapitoavustuksina avustusehdot täyttäville teille.

Luottamuksensuojan periaate rajoittaa edunsuovien päätösten peruuttamista taannehtivin vaikutuksin ja yleensäkin päätösten muuttamista yksityiselle haitalliseen suuntaan. Rovaniemen kaupunki on irtisanonut aikaisemmat yksityisteiden kunnossapitosopimukset. Irtisanottuihin yksityisteiden kunnossapitosopimuksiin oli kirjattu, että tehdystä sopimuksesta huolimatta tiekunnat ja tieosakkaat ovat edelleen lainsäädännön tarkoittamia vastuullisia tienpitäjiä.  

Elinvoimalautakunnan hyväksymät avustusperusteet täyttävillä yksityisteiden tiekunnilla on mahdollisuus hakea uusien avustusperusteiden mukaisia avustuksia. Avustusperusteita ei muuteta taannehtivasti vaan kunnossapitosopimukset on irtisanottu, ja kunta määrärahojensa puitteissa on muuttanut harkinnanvaraisia avustusperusteita, joita jatkossa noudatetaan. Päätös ei ole luottamuksensuojan periaatteen vastainen. Elinvoimalautakunnalla on harkintavalta yksityisteiden avustamiseen ja kunnossapitoon osallistumisesta ja näitä koskevista käytännöistä päättämiseen.

Rovaniemen kaupunki ja Rovaniemen maalaiskunta yhdistyivät vuoden 2006 alusta lukien. Yhdistymissopimuksen mukaan sopimus sitoo Rovaniemen kaupunkia ja Rovaniemen maalaiskuntaa kuntajaon muutospäätöksestä lähtien sen voimaantuloon saakka ja sen jälkeen uutta perustettavaa kuntaa kuntajaon muutoksen voimaantulosta viiden (5) vuoden ajan.

Kuntien yhdistymissopimuksen kohdassa 2.3 mainitaan, että yhdistyneen Rovaniemen palvelujen kehittämistavoitteena on vahvistaa yksityistieverkon liikennepalvelukykyä. 

Rovaniemen kaupunginhallitus on jo aikaisemmin todennut, että avustamisen käytännöt yksityisteiden ja ns. muiden teiden (sopimustiet tai vastaavat) avustamisessa ovat menneiden vuosien saatossa muotoutuneet osiltaan moninaisiksi ja valikoiviksi. Rovaniemellä on ollut voimassa mm. vanha käytäntö, jossa jotkut tiet ovat saaneet ns. erityisperusteista aurausavustusta tai vastaavaa taloudellista tukea tai tien kunnossapidon ilman, että tuen saamisessa on suoritettu tarveharkintaa tai vastaavaa arviointia. Ainakaan sellaisia päätöksiä, joilla tuki tai avustus olisi tielle myönnetty, ei ole. Se, millä perusteella mikäkin tie on avustuksen piiriin milloinkin päässyt, on epäselvää.

Uusien avustusehtojen myötä yksityistiet saadaan kattavammin avustuksen piiriin tasapuolisin avustusperustein. Näillä muutoksilla kaikilla vakituisesti asutuilla yksityisteillä on mahdollista hakea kaupungin avustusta. Tämä edesauttaa myös sitä, että yksityistiet ovat ympärivuoden liikennöitävässä kunnossa. 

Elinvoimalautakunnan hyväksymien avustusperusteiden mukaan kaupungin avustaman yksityistien käytön tulee olla sallittua myös muuhun kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuvaan liikenteeseen. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että tietä ei saa sulkea puomilla tai kieltää liikennettä ajokieltomerkein. Tällä on haluttu taata jatkossa, että yksityistieverkosto palvelee laajemmin kaikkien kuntalaisten harrastustarpeita (mm. marjastus, metsästys, retkeily ja kalastus).

Elinvoimalautakunta on ennen yksityistieavustusten myöntämisperusteista päättämistä pyytänyt Rovaniemen kaupungin kylien kehittämisjaostolta lausuntoa asiassa. Kylien kehittämisjaosto on antanut lausunnon kokouksessaan 16.12.2020 § 72, ja elinvoimalautakunnan päätöksen esittelyosiossa todetaan, että yksityistieavustusten laatimisessa on huomioitu kylien kehittämisjaoston lausunto. Oikaisuvaatimuksessa esitetään, että kylien kehittämisjaoston lausunto olisi jätetty huomioon ottamatta. Elinvoimalautakunta on kuullut kylien kehittämisjaostoa, mutta se ei ole päätösharkinnassaan sidottu kylien kehittämisjaoston näkemyksiin. Päätös ei ole tältä osin lainvastainen.

Oikaisun vaatija katsoo, että kunnossapitourakoitsijan valvontavelvollisuus olisi laiminlyöty. Elinvoimalautakunnan päätöksessä on kyse yksityistieavustusten myöntämisperusteista eikä asian käsittelyssä ole varsinaisesti kysymys ostopalvelusopimuksen valvonnasta. Väitteet valvontavelvollisuuden puutteista eivät anna aihetta elinvoimalautakunnan päätöksen muuttamiselle. Valvonnasta todettakoon, että kaupungin katu-urakkaan kuuluu noin 400 km asemakaava-alueen katuja ja noin 500 yksityistietä. Lisäksi kunnossapitoon kuuluu noin 200 km kevyenliikenteenväylää. Rovaniemen kaupungin kunnossapitourakan valvontaa toteutetaan omien työntekijöiden lisäksi urakoitsijan omavalvontana sekä pistokoevalvontana kolmannen osapuolen toimesta.

Oikaisuvaatimuksen tekijä esittää muutoksia elinvoimalautakunnan hyväksymiin myöntämisperusteisiin. Oikaisun vaatijan mukaan:

Lautakunnan tulee päätöksessään lähteä siitä, että yksityistielain mukaisille tiekunnille ja kuntalain 7 §:n perusteella avustettaville omien yksityisteiden omistajilla tulisi olla mahdollisuus valita ympärivuotinen kunnossapito tai talvikunnossapito (auraus) taikka vastaava korvaus rahana tien pituuden mukaan (yhdenvertaisuus).

Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että yksityistiemäärärahat mitoitetaan tämän päätöksen mukaisesti ja kunnossapitomäärärahan korotukset sidotaan yleiseen kustannustason nousuun.

Rahana maksettava korvausmäärä sidotaan yksityisteiden pituuteen ja käytettävissä olevaan talousarvio määrärahaan. Lisäksi lautakunnan päätöksessä on oltava maininta, kuka valvoo urakoitsijoita kaupungin puolesta, jotka käytännössä yksityisteiden kunnossapitotyöt suorittavat ja nimeää henkilön tai henkilöt joihin tiekunnat ja omien teiden omistajat voivat tarvittaessa yksityistieasioissa ottaa yhteyttä.

Sopimukset tehdään tiekuntien ja omien teiden omistajien kanssa toistaiseksi voimassa oleviksi, niin kauaksi kuin kaupunki uudella hallintopäätöksellä haluaa yksityisteiden avustusperiaatteita muuttaa. Valitsemaansa korvauskäytäntöä eivät tiekunnat tai omien teiden omistajat voi sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen muuttaa.

Pienimuotoisten hankkeiden rahoitus on sidottava lisäksi talousarviomäärärahaan. Lautakunnan on syytä harkita vielä korvausprosenttia uudelleen. Lautakunnan on pidettävä luetteloa tiekunnille tai omien teiden omistajille myönnetyistä avustuksista, ettei sama tiekunta tai omien teiden omistaja voi saada peräkkäisinä vuosina avustusta. Ympärivuotisen kunnossapidon valinneet tiekunnat ja omien yksityisteiden omistajat eivät voi saada pienimuotoisten korjausten avustusta.

Lautakunnan on päätettävä, voidaanko verorahoista avustaa ns. suuria hankkeita, kuten esimerkiksi yksityisteiden siltojen rakentamista tai tiekuntien ja omien teiden peruskorjauksia taikka uusien yksityisteiden rakentamista (pl. kaavatiet).

Harkinnanvaraisten avustusten myöntämisperusteiden laadinnassa kunnalla on laaja harkintavalta. Uusien yksityistieavustusten myöntämisperusteiden vuoksi kaikki yksityistiet ovat oikeutettuja saamaan kunnossapitoavustusta samoilla perusteilla. Tästä syystä kaupungin avustettavien teiden kilometrimäärä tulee todennäköisesti nousemaan. Vaikka avustus määrärahoja on nostettu edellisvuodesta, on määrärahojen riittävyyden vuoksi kunnossapidon sisältöä jouduttu tarkentamaan eikä määrärahojen puitteissa ole mahdollista tarjota ympärivuotista kunnossapitoa lisääntyvälle määrälle avustettavia yksityisteitä. 

Alueellamme yksityisverkostoon kuuluu satoja tienhoitokuntia ja noin tuhat yksityistietä. Kunnossapitoavustuksien myöntämiseen vaikuttaviin tekijöihin ja tiekuntien yhteystietoihin voi tulla vuosittain paljon muutoksia laajan yksityistieverkon vuoksi. Kaupunki on halunnut varmistaa tietojen päivittymisen ja avustusten kohdentumisen oikeellisuuden myöntämällä kunnossapitoavustukset määräaikaisina.

Pienimuotoisten korjausavustusten osalta kaupungin avustusosuus voi olla enintään 50 %. Avustusosuus jättää omavastuuta myös tienkunnille ja harkintaa korjaustarpeesta. Pienimuotoisiin korjauksiin maksettavat avustukset ovat jatkuvasti haettavana, koska tiellä voi tulla äkillisiä korjaustarpeita. 

Avustuksia pienimuotoisiin korjauksiin jaetaan talousarvion määrärahan puitteissa, jolloin sitä voi hakea myös peräkkäisinä vuosina, jos tiekunnalla on tarvetta pienimuotoisiin korjauksiin ja määrärahoja on vielä käytettävissä.

Perusparannus- ja uudishankkeiden osalta kaupunki voi myöntää avustusta, jos hankkeelle on myönnetty valtion avustus (ELY-keskus tai Kemera). Kaupungin avustus voi olla enintään 25 % toteutuneista kustannuksista, kuitenkin siten, että avustussumma voi olla enintään 25 000 €/hanke. Uuden tien rakentamiskustannuksiksi hyväksytään enintään 15 000 €/km.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta jättää oikaisuvaatimuksen siltä osin tutkimatta, kun se kohdistuu valmistelussa oleviin omateiden avustusperusteisiin.

Muilta osin elinvoimalautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen edellä lausutuilla perusteilla.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa hallintolakimies Miikka Ruokamoa, kunnossapitoinsinööri Marko Rautiota ja kaupungininsinööri Jukka Ylinampaa. 

 

Kaisu Huhtalo esitti seuraavaa:

Elinvoimalautakunta päättää, että oikaisuvaatimus hylätään ja lautakunta muuttaa oikaisuvaatimusten perusteella 26.1.2021 §:ssä 8 hyväksymänsä yksityistieavustusten myöntämisperusteita siten, että Rovaniemen kaupunki hoitaa kustannuksellaan ja vastuullaan kaikki yksityistiet ja niiden kunnostustoimenpiteet pääurakoitsijan ja Rovaniemen kaupungin kunnossapitosopimusten mukaisesti (tien vaikutuspiirissä oltava vähintään 1 vakituisesti asuttu kiinteistö). Vaihtoehtoisesti tiekunta voi hakea rahallisen avustuksen.

Perustelut

1) Perustuslain (731/1999) mukaiset yhdenvertaisuusperiaate ja oikeus valita asuinpaikkansa ovat kansalaisten perusoikeuksia, joiden toteutuminen julkisen vallan on perustuslain mukaan turvattava.

2) Hallintolain (434/2003) mukainen luottamuksen eli oikeutettujen odotusten suojan perusteella kuntalaisen on voitava luottaa siihen, että viranomaisten toiminta ei yllättäen muutu, sikäli kuin se vaikuttaa kielteisesti yksityisen oikeuteen tai etuun. Pitkään jatkuneen julkisen palvelun merkittävä heikentäminen yksityisteiden vaikutusalueella asuvien kuntalaisten osalta vaikuttaisi erittäin kielteisesti heidän asemaansa. Useissa tapauksissa Rovaniemen maalaiskunta on aikanaan hankkinut ko. maa-alueen, suunnitellut ja vahvistanut sen maankäytön, rakentanut kunnallistekniikan, luovuttanut rakennuspaikat ja kunnossapitänyt tieyhteyden kustannuksellaan.

3) Kuntalain (410/2015) mukaan kunta hoitaa itsehallinnon nojalla itselleen ottamat tehtävät. Näin ollen yksityistielain mukaisen toiminnan lisäksi kunnan toimesta tapahtuva yksityisteiden kunnossapidon hoitaminen/avustaminen on kuntalain mahdollistama kunnan harkinnanvarainen tehtävä, jolla turvataan 1-kohdan mukaisten kansalaisten perustuslaillisten oikeuksien mm. yhdenvertaisuuden toteutumista.

4) Kuntien yhdistymissopimuksessa (2006) asetettiin strategiseksi tavoitteeksi mm. yksityistieverkoston liikennepalvelukyvyn vahvistaminen. Kuntien kaikki aikaisemmat velvoitteet siirtyivät tällä sopimuksella perustetun uuden kunnan vastattavaksi. Nykymuotoinen yksityistieverkoston kunnossapito on jatkunut uuden kaupungin toimesta yhdistymistä edeltäneiden käytäntöjen mukaisesti tähän saakka.

5) Rovaniemen kaupunkistrategian 2025 mukaan Rovaniemen kaupungin yhtenä arvona on luotettavuus, jolla strategiassa tarkoitetaan, että kaupunki toimii luottamusta, oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoisuutta edistäen ja että kaupunki pitää lupauksensa ja toimii pitkäjänteisesti ja johdonmukaisesti. Strategian mukaan kylien asukkaille kehitetään ja taataan riittävät ja yhdenvertaiset palvelut tarvelähtöisesti ja kylien elinvoimaisuutta edistetään niiden vahvuuksia hyödyntäen.

6) Kunnossa pidetyt yksityistiet ovat maaseudun elinvoimaisuuden eli maaseudulla asumisen, elämisen, palvelujen käyttämisen, yrittämisen ja työssäkäynnin perusedellytys. Kaupunkikeskuksen ulkopuolella asuvien kuntalaisten arjen turvallisuus ja erityisesti ikääntyvän väestön palvelujen saanti edellyttävät kunnossapidettyä yksityistieverkostoa.

7) Nykymuotoinen kaupungin toimesta järjestetty yksityisteiden ympärivuotinen kunnossapito on kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto verrattuna pirstaleiseen ja hajautettuun tiekunta/tiekohtaiseen järjestämiseen. Se turvaa myös riittävän osaamisen kunnossapidon järjestämisessä ja vähentää tarpeetonta byrokratiaa koko järjestelmässä.

Aarne Jänkälä ja Jaakko Portti kannattivat Kaisu Huhtalon esitystä.

 

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti Kaisu Huhtalon esityksen mukaisesti.

 

Esittelijä ilmoitti asiasta eriävän mielipiteen.

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksien tekijä

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus
Kunnallisvalituksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Kunnallisvalituksen valitusperusteina ovat päätöksen tai päätöksenteon laillisuusvirheet.

Valitusviranomainen ja yhteystiedot
Valitusviranomainen:  Pohjois-Suomen hallinto-oikeus                            
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu                                             
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu                                                     
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
Telefax: 029 5642 841
Puhelin: 029 5642 800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika ja sen alkaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava ja siinä on mainittava valittajan nimi ja kotikunta. Vastaavasti on ilmoitettava laillisen edustajan, asiamiehen tai valituksen laatijan nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä; päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai päätös on muuten lainvastainen.

Valituskirjelmään on liitettävä alkuperäinen tai viran puolesta oikeaksi todistettu jäljennös päätöksestä, josta valitetaan; todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Valitus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli valituskirjelmä lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen valitusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (faksi, sähköposti tai sähköinen asiointipalvelu) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Valitusasiakirjoja, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.
Kunnallisvalitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

 

Kunnallisvalituksen maksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.