Elinvoimalautakunta, kokous 27.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 LISÄPYKÄLÄ: Oikaisuvaatimus elinvoimalautakunnan päätöksestä 26.1.2021 § 8 / Tärytien tiekunta (lisäpykälä)

ROIDno-2018-3532

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Marko Rautio, kunnossapitoinsinööri, marko.rautio@rovaniemi.fi
Ville Niemelä, kunnossapitopäällikkö, ville.niemela@rovaniemi.fi
Jukka Ylinampa, kaupungininsinööri, jukka.ylinampa@rovaniemi.fi

Perustelut

Kokouksessaan 27.10.2020 § 142 elinvoimalautakunta päätti yksityistieavustuksien avustuskäytännöistä, joiden perusteella tekniset palvelut on laatinut yksityistieavustuksien myöntämisperusteet. 

Lisäksi elinvoimalautakunta päätti pyytää kylien kehittämisjaostolta lausunnon asiasta ennen yksityistieavustusten myöntämisperusteista päättämistä. Kylien kehittämisjaosto on antanut lausunnon yksityistieavustuksien avustuskäytännöistä kokouksessaan 16.12.2020 § 74. Yksityistieavustuksien myöntämisperusteisen laatimisessa on huomioitu kylien kehittämisjaoston antama lausunto.

Tekniset palvelut toteaa kylien kehittämisjaoston lausuntoon seuraavaa: yksityisteiden kunnossapitoon vuonna 2021 myönnetyllä määrärahalla ei voida toteuttaa kaikkien yksityisteiden avustusta ympärivuotisena kunnossapitona hoitoluokan IV laatuvaatimusten mukaisesti. Nykyiset yksityisteiden avustuskäytännöt eivät ole uuden yksityistielain mukaisia. Uuden yksityistielain lähtökohtana on kuntalaisten tasavertainen kohtelu asuinpaikasta riippumatta ja kunnan avustuksen ehtona on yksityistiekuntien perustaminen avustettaville yksityiteille. Yksityisteiden avustaminen on kunnan harkinnanvaraista toimintaa, johon kunta voi asettaa omia avustusehtoja ja rajoituksia resurssiensa puitteissa. 

Yksityistieavustuksien myöntämisperusteet sisältävät ehdot avustuksien myöntämiselle, avustuksien sisällön ja avustuksien hakukäytännöt. Myöntämisperusteet ovat toistaiseksi voimassa. Yksityistiekunnat hakevat kunnossapitoavustusta vuosittain. 

Liitteenä Rovaniemen kaupungin yksityistieavustuksien myöntämisperusteet ja Sopimus yksityistien kunnossapidosta.

  

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta hyväksyy liitteenä olevat Rovaniemen kaupungin Yksityistieavustuksien myöntämisperusteet. 

Päätös

Marianna Mölläri ilmoitti esteellisyydestä ja poistui klo 14.50 asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28.1 § kohta 3, Intressijäävi). 
Varajäsen Anu Yrjänheikki liittyi kokoukseen etäyhteyden kautta klo 14.50 tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Kokoukseen saapuivat klo 14.51 kuultavaksi kunnossapitopäällikkö Ville Niemelä ja kunnossapitoinsinööri Marko Rautio. 
Kunnossapitoinsinööri Marko Rautio esitteli lautakunnalle yksityistieavustuksien myöntämisasiaa. Lautakunta kuuli asiassa myös kaupugininsinööri Jukka Ylinampaa. 
Kunnossapitopäällikkö Ville Niemelä ja kunnossapitoinsinööri Marko Rautio poistuivat kokouksesta klo 15.36 kuulemisten jälkeen.

Aarne Jänkälä esitti Mikko Lempiäisen ja Jaakko Portin kannattamana seuraavaa:
Elinvoimalautakunta päättää, että Rovaniemen kaupunki hoitaa omalla kustannuksellaan ja vastuullaan kaikki yksityistiet ja niiden kunnostustoimenpiteet nykyisen käytännön mukaisesti (tien vaikutuspiirissä on vähintään yksi vakituisesti asuttu kiinteistö) (kunnossapito 5.1 kohdan mukaan), vaihtoehtoisesti tiekunta voi valita rahallisen avustuksen.

Kaisu Huhtalo esitti Lauri Ylipaavalniemen ja Heikki Porasen kannattamana seuraavaa:
Elinvoimalautakunta hyväksyy liitteenä olevat Rovaniemen kaupungin Yksityistieavustuksien myöntämisperusteet alla esitetyillä muutoksilla:
- Sekä kunnossapitona, että rahana myönnettävät avustukset myönnetään kahdeksi kunnossapitokaudeksi kerrallaan.
- Kaupungin ja tiekunnan välinen kirjallinen sopimus huoltotöistä on määräaikainen ja voimassa kaksi vuotta kerrallaan.
- Näiden toimenpiteiden perusteena on hallinnollisen työn vähentäminen yksityistiekäytäntöjen muutoksessa. Tiekuntien tulee ilmoittaa avustukseen vaikuttamista muutoksista sopimuskauden aikana.
- Pienimuotoisten korjausten avustuksen suuruus voi olla enintään 50 % toteutuneista kustannuksista.
- Lautakunta päättää myös, että yksityistiejärjestelmässä ulos jääville omateille luodaan avustuskäytäntö, joka valmistellaan erikseen lautakunnan päätettäväksi.
- omateiden (ainoastaan yksi vakituinen asukas) kunnossapitoavustusten myöntämisperusteet selvitetään toukokuun 2021 loppuun mennessä.
Muutoin elinvoimalautakunta päättää toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Elinvoimalautakunta piti kokoustauon klo 15.55 - 16.15. 
Tauon jälkeen puheenjohtaja kävi läpi kokouksen osallistujat sekä ääni- ja kuvayhteyden. 

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kaksi toimialajohtajan pohjaesityksestä poikkeavaa kannatettua esitystä, joten asiasta on äänestettävä. 
Elinvoimalautakunta hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ensin ovat vastakkain Kaisu Huhtalon ja Aarne Jänkälän esitykset, siten että ne, jotka ovat Huhtalon esityksen kannalla vastaavat Jaa, ja ne jotka ovat Jänkälän esityksen kannalla vastaavat Ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin seitsemän (7) Jaa -ääntä ja kolme (3) Ei -ääntä. Puheenjohtaja totesi, että Kaisu Huhtalon esitys voitti tämän äänestyksen.

Elinvoimalautakunta hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan seuraavaksi asiassa suoritetaan äänestys, jossa ovat vastakkain toimialajohtajan pohjaesitys ja Huhtalon esitys siten, että ne, jotka ovat toimialajohtajan esityksen kannalla vastaavat Jaa, ja ne jotka ovat Huhtalon esityksen kannalla vastaavat Ei.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin nolla (0) Jaa -ääntä, seitsemän (7) Ei -ääntä ja kolme (3) äänesti Tyhjää.

Puheenjohtaja totesi, että Kaisu Huhtalon esitys on tullut elinvoimalautakunnan päätökseksi.

Aarne Jänkälä, Mikko Lempiäinen ja Jaakko Portti jättivät asiasta eriävät mielipiteet. Liitteinä Aarne Jänkälän ja Jaakko Portin sekä Mikko Lempiäisen kirjalliset perustelut eriäviin mielipiteisiin. 

Varajäsen Anu Yrjänheikki poistui kokouksesta tämän asian päätöksenteon jälkeen klo 16.37.

Esteellisyys

Marianna Mölläri

Äänestystulokset

 • Jaa 7 kpl 70%

  Minna Muukkonen, Katja Lindholm, Heikki Poranen, Petteri Pohja, Kaisu Huhtalo, Lauri Ylipaavalniemi, Anu Yrjänheikki

 • Ei 3 kpl 30%

  Mikko Lempiäinen, Aarne Jänkälä, Jaakko Portti

 • Ei 7 kpl 70%

  Minna Muukkonen, Kaisu Huhtalo, Petteri Pohja, Anu Yrjänheikki, Katja Lindholm, Lauri Ylipaavalniemi, Heikki Poranen

 • Tyhjä 3 kpl 30%

  Jaakko Portti, Mikko Lempiäinen, Aarne Jänkälä

Valmistelija

 • Jukka Ylinampa, kaupungininsinööri, jukka.ylinampa@rovaniemi.fi
 • Marko Rautio, kunnossapitoinsinööri, marko.rautio@rovaniemi.fi
 • Ville Niemelä, kunnossapitopäällikkö, ville.niemela@rovaniemi.fi
 • Miikka Ruokamo, kaupunginlakimies, miikka.ruokamo@rovaniemi.fi

Perustelut

Täryien tiekunta on tehnyt oikaisuvaatimuksen elinvoimalautakunnan päätöksestä yksityistieasiassa. Oikaisuvaatimus on liitteenä.

Elinvoimalautakunta päätti 26.1.2021 § 8 hyväksyä Rovaniemen kaupungin uudet yksityistieavustusten myöntämisperusteet. Elinvoimalautakunnan hyväksymät myöntämisperusteet sisältävät ehdot avustuksien myöntämiselle, avustuksien sisällön ja avustuksien hakukäytännöt. Elinvoimalautakunta päätti hyväksyä liitteenä olleet myöntämisperusteet seuraavilla muutoksilla:

- Sekä kunnossapitona, että rahana myönnettävät avustukset myönnetään kahdeksi kunnossapitokaudeksi kerrallaan.
- Kaupungin ja tiekunnan välinen kirjallinen sopimus huoltotöistä on määräaikainen ja voimassa kaksi vuotta kerrallaan.
- Näiden toimenpiteiden perusteena on hallinnollisen työn vähentäminen yksityistiekäytäntöjen muutoksessa. Tiekuntien tulee ilmoittaa avustukseen vaikuttamista muutoksista sopimuskauden aikana.
- Pienimuotoisten korjausten avustuksen suuruus voi olla enintään 50 % toteutuneista kustannuksista.

Lisäksi elinvoimalautakunta päätti, että yksityistiejärjestelmässä ulos jääville omateille luodaan avustuskäytäntö, joka valmistellaan erikseen lautakunnan päätettäväksi. Edelleen päätettiin, että omateiden (ainoastaan yksi vakituinen asukas) kunnossapitoavustusten myöntämisperusteet selvitetään toukokuun 2021 loppuun mennessä.

Muutoin elinvoimalautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan seuraavaa:

 1. Päätös muutetaan siten, että kaupunki jatkaa yksityisteiden kunnossapitoa nykyisellä tavalla.
 2. Yksityistieavustuksen sopimusmääräyksistä poistetaan ehto vastuuvakuutuksesta.
 3. Yksityistieavustuksen ehdoista poistetaan ehto pitää tiekokous vuosittain.

Oikaisuvaatimusta perustellaan mm. yhdistymissopimuksella, maalaiskunnan menettelyllä yleiskaavatonttien myynnissä ja teiden rakentamisessa sekä yksityistielailla.

Oikaisuvaatimus voidaan tehdä laillisuus- ja tarkoituksenmukaisuusperusteella. Jos oikaisuvaatimusta ei jätetä prosessinedellytysten puutteen vuoksi tutkimatta, siinä esitetyt laillisuusvirheet on tutkittava, ja on harkittava myös, onko päätöstä muutettava vaatimuksen tekijän esittämät tarkoituksenmukaisuusperusteet huomioon ottaen.  Otettuaan oikaisuvaatimuksen tutkittavakseen toimielin voi muuttaa hallintopäätöstä, kumota hallintopäätöksen tai hylätä oikaisuvaatimuksen.

Yksityistielain (560/2018) 84 §:n mukaan kunta päättää sen varoista yksityistien tienpitoon myönnettävistä avustuksista, avustuksen ehdoista ja käytön valvonnasta samoin kuin tien tekemisen tai kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan suoritettavaksi. Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä edellytetään.

Yksityisteiden avustaminen perustuu edellytysten täyttyessä kunnan harkintaan, joten kunnalla on harkintavalta määrittää avustamisen kriteerit käytettävissä olevat määrärahat huomioiden. Kunta voi muuttaa kriteerejä uusilla päätöksillään.

Oikaisun vaatija viittaa yhdistymissopimukseen ja mainitsee, että Rovaniemen maalaiskunnan myydessä yleiskaavatontteja oli kaavassa maininta asemakaavan tarpeesta, ja että maalaiskunta rakensi tien ja tiealue jäi kunnalle. Kaupunki on oikaisun vaatijan mukaan keskeyttänyt Koskenkylän asemakaavan laatimisen, jotta sille ei tule kadunpitovastuuta.

Hallintolain 6 §:ssä säädetään, että viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti sekä käytettävä toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. Viranomaisen toimien on oltava puolueettomia ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. Niiden on suojattava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia.

Viranomaisen toimien on suojattava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia. Hallintolain perustelujen mukaan mainittu periaate merkitsee ennen muuta yksilön suojaa julkista valtaa vastaan. Luottamuksen suojaamisen keskeisenä sisältönä on, että yksityisten tulee voida luottaa viranomaisten toiminnan oikeellisuuteen ja virheettömyyteen sekä viranomaisten tekemien hallintopäätösten pysyvyyteen. Periaatteen soveltamisessa on kysymys siitä, millä edellytyksillä yksityinen oikeussubjekti voi luottaa julkista valtaa käyttäen tehdyn päätöksen pysyvyyteen ja minkälainen turva tällä on viranomaisten toiminnan odottamattomia muutoksia vastaan. Luottamuksensuojan periaate rajoittaa edunsuovien päätösten peruuttamista taannehtivin vaikutuksin ja yleensäkin päätösten muuttamista yksityiselle haitalliseen suuntaan.

Rovaniemen kaupunginhallitus on 18.11.2019 § 403 todennut, että kaupunki on vuosien saatossa tukenut ja avustanut merkittävästi yksityisteitä mm.:

 1. uusien teiden rakentamisena kaupungin maille kaavoitettujen uusien asuinalueiden yleiskaava-alueella;
 2. rakentamisavustuksina vakituisesti asutuille kiinteistöille johtavien uusien yksityisteiden rakentamiseksi;
 3. ympärivuotisella kunnossapidolla kunnossapitoehdot täyttäville teille sekä;
 4. kunnossapitoavustuksina avustusehdot täyttäville teille.

Luottamuksensuojan periaate rajoittaa edunsuovien päätösten peruuttamista taannehtivin vaikutuksin ja yleensäkin päätösten muuttamista yksityiselle haitalliseen suuntaan. Rovaniemen kaupunki on irtisanonut aikaisemmat yksityisteiden kunnossapitosopimukset. Irtisanottuihin yksityisteiden kunnossapitosopimuksiin oli kirjattu, että tehdystä sopimuksesta huolimatta tiekunnat ja tieosakkaat ovat edelleen lainsäädännön tarkoittamia vastuullisia tienpitäjiä.  

Elinvoimalautakunnan hyväksymät avustusperusteet täyttävillä yksityisteiden tiekunnilla on mahdollisuus hakea uusien avustusperusteiden mukaisia avustuksia. Avustusperusteita ei muuteta taannehtivasti vaan kunnossapitosopimukset on irtisanottu, ja kunta määrärahojensa puitteissa on muuttanut harkinnanvaraisia avustusperusteita, joita jatkossa noudatetaan. Päätös ei ole luottamuksensuojan periaatteen vastainen. Elinvoimalautakunnalla on harkintavalta yksityisteiden avustamiseen ja kunnossapitoon osallistumisesta ja näitä koskevista käytännöistä päättämiseen.

Rovaniemen kaupungin hallintosäännön mukaan elinvoimalautakunta vastaa yleis- ja asemakaavoituksesta ja päättää yleis- ja asemakaavojen sekä kaavamuutosten kaavaprosessista (vireilletulo, luonnosvaihe, ehdotusvaihe, hyväksyminen) ja valmisteluista kuitenkin siten, että yleiskaavojen sekä kaavoitusohjelmassa vaikutukseltaan merkittävien asemakaavojen ja asemakaavamuutosten ehdotusvaiheen päätöksenteko kuuluu kaupunginhallitukselle (kts. §29.3 k 15). Edelleen hallintosäännössä mainitaan, että kaupunginhallitus päättää yleiskaavojen sekä kaavoitusohjelmassa vaikutukseltaan merkittäviksi määriteltyjen asemakaavojen ja asemakaavamuutosten ehdotusvaiheen päätöksenteosta.

Maankäyttö- ja rakennuslain 51 §:n mukaan asemakaava on laadittava ja pidettävä ajan tasalla sitä mukaa kuin kunnan kehitys taikka maankäytön ohjaustarve sitä edellyttää. Maankäytön ohjaustarvetta arvioitaessa on otettava huomioon erityisesti asuntotuotannon tarve ja elinkeinoelämän toimivan kilpailun edistäminen.

Tekninen lautakunta on päättänyt 26.2.2019 § 31 käynnistää Koskenkylän osayleiskaavan laatimisen, ja samalla tekninen lautakunta on keskeyttänyt aiemmin vireille tulleen Koskenkylän asemakaavan laatimisen. 

Oikaisun vaatijan mukaan kaupunki on 26.2.2019 keskeyttänyt Koskenkylän asemakaavan laatimisen, jotta sille ei tule kadunpitovastuuta.

Teknisen lautakunnan päätöstä on kuitenkin perusteltu seuraavasti:

Koskenkylän voimassa olevan yleiskaavan on Rovaniemen maalaiskunnan kunnanvaltuusto hyväksynyt 2.10.2000. Yleiskaava on maankäyttö- ja rakennuslain muutosten sekä alueen maankäytön tarpeiden myötä osin vanhentunut. Rovaniemen kaupungin palvelukylien kaavoittamisen jälkeen on ollut tavoitteena laatia/päivittää keskustan lähialueiden yleiskaavoja ja uusi Koskenkylän osayleiskaava toteuttaisi tätä tavoitetta.

Osalle ehdotettua osayleiskaava-aluetta on käynnistetty teknisen lautakunnan päätöksen 28.2.2012 §38 mukaisesti asemakaavan laatiminen. Yleiskaavoitus onkuitenkin käyttökelpoisin välinen maaseutumaisen alueen maankäytön suunnitteluun pääasiassa yksityisten omistamille alueille, joten uudella osayleiskaavalla voitaisiin ratkaista alueen maankäyttö asemakaavoituksen sijaan. Osayleiskaavasta tulee suoraan rakentamista ohjaava (MRL 44.1 § ja MRL 72.1 §)

Rovaniemen kaupunki ja Rovaniemen maalaiskunta yhdistyivät vuoden 2006 alusta lukien. Yhdistymissopimuksen mukaan sopimus sitoo Rovaniemen kaupunkia ja Rovaniemen maalaiskuntaa kuntajaon muutospäätöksestä lähtien sen voimaantuloon saakka ja sen jälkeen uutta perustettavaa kuntaa kuntajaon muutoksen voimaantulosta viiden (5) vuoden ajan.

Kuntien yhdistymissopimuksen kohdassa 2.3 mainitaan, että yhdistyneen Rovaniemen palvelujen kehittämistavoitteena on vahvistaa yksityistieverkon liikennepalvelukykyä. 

Rovaniemen kaupunginhallitus on jo aikaisemmin todennut, että avustamisen käytännöt yksityisteiden ja ns. muiden teiden (sopimustiet tai vastaavat) avustamisessa ovat menneiden vuosien saatossa muotoutuneet osiltaan moninaisiksi ja valikoiviksi. Rovaniemellä on ollut voimassa mm. vanha käytäntö, jossa jotkut tiet ovat saaneet ns. erityisperusteista aurausavustusta tai vastaavaa taloudellista tukea tai tien kunnossapidon ilman, että tuen saamisessa on suoritettu tarveharkintaa tai vastaavaa arviointia. Ainakaan sellaisia päätöksiä, joilla tuki tai avustus olisi tielle myönnetty, ei ole. Se, millä perusteella mikäkin tie on avustuksen piiriin milloinkin päässyt, on epäselvää.

Uusien avustusehtojen myötä yksityistiet saadaan kattavammin avustuksen piiriin tasapuolisin avustusperustein. Näillä muutoksilla kaikilla vakituisesti asutuilla yksityisteillä on mahdollista hakea kaupungin avustusta.  Tämä edesauttaa myös sitä, että yksityistiet ovat ympärivuoden liikennöitävässä kunnossa. 

Elinvoimalautakunnan hyväksymien avustusperusteiden mukaan kaupungin avustaman yksityistien käytön tulee olla sallittua myös muuhun kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuvaan liikenteeseen. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että tietä ei saa sulkea puomilla tai kieltää liikennettä ajokieltomerkein. Tällä on haluttu taata jatkossa, että yksityistieverkosto palvelee laajemmin kaikkien kuntalaisten harrastustarpeita (mm. marjastus, metsästys, retkeily ja kalastus).

Oikaisuvaatimuksen tekijä esittää, että kaupunki jatkaa yksityisteiden kunnossapitoa nykyisellä tavalla.

Harkinnanvaraisten avustusten myöntämisperusteiden laadinnassa kunnalla on laaja harkintavalta. Uusien yksityistieavustusten myöntämisperusteiden vuoksi kaikki yksityistiet ovat oikeutettuja saamaan kunnossapitoavustusta samoilla perusteilla. Tästä syystä kaupungin avustettavien teiden kilometrimäärä tulee todennäköisesti nousemaan. Vaikka avustus määrärahoja on nostettu edellisvuodesta, on määrärahojen riittävyyden vuoksi kunnossapidon sisältöä jouduttu tarkentamaan eikä määrärahojen puitteissa ole mahdollista tarjota ympärivuotista kunnossapitoa lisääntyvälle määrälle avustettavia yksityisteitä. 

Alueellamme yksityisverkostoon kuuluu satoja tienhoitokuntia ja noin tuhat yksityistietä. Kunnossapitoavustuksien myöntämiseen vaikuttaviin tekijöihin ja tiekuntien yhteystietoihin voi tulla vuosittain paljon muutoksia laajan yksityistieverkon vuoksi. Kaupunki on halunnut varmistaa tietojen päivittymisen ja avustusten kohdentumisen oikeellisuuden myöntämällä kunnossapitoavustukset määräaikaisina. Yksityisteiden avustaminen on kaupungin vapaaehtoista ja harkinnanvaraista toimintaa, jolloin kaupunki voi määritellä avustusehtonsa. Yksityistielaki lähtee vuosittaisesta kokouksen pitämisestä, joskin tästä voi poiketa määrätyin perustein. Kaupungin avustukset eivät ole luonteeltaan toistaiseksi voimassaolevia, vaan määräaikaisia. Avustuksen hakeminen edellyttää tiekunnan kokouksen päätöstä avustuksen ja avustusmuodon hakemiseen. Avustushakukäytäntö määrittelee osaltaan kokouksien pitämisen ajankohdan.

Oikaisuvaatimuksessa todetaan, että vastuuvakuutuksen ottamisesta päättäminen kuuluu tiekunnalle eikä vakuutus ole lakisääteinen.

Elinvoimalautakunnan hyväksymien myöntämisperusteiden liitteenä on sopimus yksityisteiden kunnossapidosta. Sopimuksen mukaan tiekunta ja tiekunnan toimielin ovat velvolliset ryhtymään sellaisiin toimenpiteisiin, joilla ehkäistään liikennevahinkojen syntyminen. Tiekunnalle tulee ottaa vastuuvakuutus mahdollisten vahinkotapausten osalta.

Tiekunnan valitessa avustusmuodoksi kaupungin kunnossapidon, kunnossapitosopimus edellyttää vastuuvakuutuksen ottamista. Kaupunki todennäköisesti kilpailuttaa kunnossapitourakoinnin ja edellyttää kunnossapitourakoitsijalta vastuuvakuutusta omalta osaltaan. Kaupunki voi asettaa ehtoja harkinnanvaraisten avustusperusteiden myöntämiselle.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen edellä lausutuilla perusteilla.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa hallintolakimies Miikka Ruokamoa, kunnossapitoinsinööri Marko Rautiota ja kaupungininsinööri Jukka Ylinampaa. 

 

Kaisu Huhtalo esitti seuraavaa:

Elinvoimalautakunta päättää, että oikaisuvaatimus hylätään ja lautakunta muuttaa oikaisuvaatimusten perusteella 26.1.2021 §:ssä 8 hyväksymänsä yksityistieavustusten myöntämisperusteita siten, että Rovaniemen kaupunki hoitaa kustannuksellaan ja vastuullaan kaikki yksityistiet ja niiden kunnostustoimenpiteet pääurakoitsijan ja Rovaniemen kaupungin kunnossapitosopimusten mukaisesti (tien vaikutuspiirissä oltava vähintään 1 vakituisesti asuttu kiinteistö). Vaihtoehtoisesti tiekunta voi hakea rahallisen avustuksen.

Perustelut

1) Perustuslain (731/1999) mukaiset yhdenvertaisuusperiaate ja oikeus valita asuinpaikkansa ovat kansalaisten perusoikeuksia, joiden toteutuminen julkisen vallan on perustuslain mukaan turvattava.

2) Hallintolain (434/2003) mukainen luottamuksen eli oikeutettujen odotusten suojan perusteella kuntalaisen on voitava luottaa siihen, että viranomaisten toiminta ei yllättäen muutu, sikäli kuin se vaikuttaa kielteisesti yksityisen oikeuteen tai etuun. Pitkään jatkuneen julkisen palvelun merkittävä heikentäminen yksityisteiden vaikutusalueella asuvien kuntalaisten osalta vaikuttaisi erittäin kielteisesti heidän asemaansa. Useissa tapauksissa Rovaniemen maalaiskunta on aikanaan hankkinut ko. maa-alueen, suunnitellut ja vahvistanut sen maankäytön, rakentanut kunnallistekniikan, luovuttanut rakennuspaikat ja kunnossapitänyt tieyhteyden kustannuksellaan.

3) Kuntalain (410/2015) mukaan kunta hoitaa itsehallinnon nojalla itselleen ottamat tehtävät. Näin ollen yksityistielain mukaisen toiminnan lisäksi kunnan toimesta tapahtuva yksityisteiden kunnossapidon hoitaminen/avustaminen on kuntalain mahdollistama kunnan harkinnanvarainen tehtävä, jolla turvataan 1-kohdan mukaisten kansalaisten perustuslaillisten oikeuksien mm. yhdenvertaisuuden toteutumista.

4) Kuntien yhdistymissopimuksessa (2006) asetettiin strategiseksi tavoitteeksi mm. yksityistieverkoston liikennepalvelukyvyn vahvistaminen. Kuntien kaikki aikaisemmat velvoitteet siirtyivät tällä sopimuksella perustetun uuden kunnan vastattavaksi. Nykymuotoinen yksityistieverkoston kunnossapito on jatkunut uuden kaupungin toimesta yhdistymistä edeltäneiden käytäntöjen mukaisesti tähän saakka.

5) Rovaniemen kaupunkistrategian 2025 mukaan Rovaniemen kaupungin yhtenä arvona on luotettavuus, jolla strategiassa tarkoitetaan, että kaupunki toimii luottamusta, oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoisuutta edistäen ja että kaupunki pitää lupauksensa ja toimii pitkäjänteisesti ja johdonmukaisesti. Strategian mukaan kylien asukkaille kehitetään ja taataan riittävät ja yhdenvertaiset palvelut tarvelähtöisesti ja kylien elinvoimaisuutta edistetään niiden vahvuuksia hyödyntäen.

6) Kunnossa pidetyt yksityistiet ovat maaseudun elinvoimaisuuden eli maaseudulla asumisen, elämisen, palvelujen käyttämisen, yrittämisen ja työssäkäynnin perusedellytys. Kaupunkikeskuksen ulkopuolella asuvien kuntalaisten arjen turvallisuus ja erityisesti ikääntyvän väestön palvelujen saanti edellyttävät kunnossapidettyä yksityistieverkostoa.

7) Nykymuotoinen kaupungin toimesta järjestetty yksityisteiden ympärivuotinen kunnossapito on kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto verrattuna pirstaleiseen ja hajautettuun tiekunta/tiekohtaiseen järjestämiseen. Se turvaa myös riittävän osaamisen kunnossapidon järjestämisessä ja vähentää tarpeetonta byrokratiaa koko järjestelmässä.

Aarne Jänkälä ja Jaakko Portti kannattivat Kaisu Huhtalon esitystä.

 

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti Kaisu Huhtalon esityksen mukaisesti.

 

Esittelijä ilmoitti asiasta eriävän mielipiteen.

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus
Kunnallisvalituksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Kunnallisvalituksen valitusperusteina ovat päätöksen tai päätöksenteon laillisuusvirheet.

Valitusviranomainen ja yhteystiedot
Valitusviranomainen:  Pohjois-Suomen hallinto-oikeus                            
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu                                             
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu                                                     
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
Telefax: 029 5642 841
Puhelin: 029 5642 800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika ja sen alkaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava ja siinä on mainittava valittajan nimi ja kotikunta. Vastaavasti on ilmoitettava laillisen edustajan, asiamiehen tai valituksen laatijan nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä; päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai päätös on muuten lainvastainen.

Valituskirjelmään on liitettävä alkuperäinen tai viran puolesta oikeaksi todistettu jäljennös päätöksestä, josta valitetaan; todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Valitus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli valituskirjelmä lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen valitusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (faksi, sähköposti tai sähköinen asiointipalvelu) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Valitusasiakirjoja, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.
Kunnallisvalitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

 

Kunnallisvalituksen maksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.