Elinvoimalautakunta, kokous 27.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Rovaniemen kaupungin paikallisliikenteen liikennöintisopimuksen optioiden käyttö

ROIDno-2017-3814

Valmistelija

  • Hannu Kumpula, joukkoliikenneinsinööri, hannu.kumpula@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin Tekniset palvelut/Yhdyskuntatekniikka on kilpailuttanut Rovaniemen paikallisliikenteen hoitamisen 4.6.2018 alkaen. Tekninen lautakunta on 12.12.2017 § 186 tehnyt hankintapäätöksen, jolla paikallisliikenteen liikennöitsijäksi valittiin tarjouskilpailun voittanut Koskilinjat Oy.

Tekninen lautakunta on 23.1.2018 § 7 hyväksynyt paikallisliikenteen hankintasopimuksen (liikennöintisopimuksen) ajalle 4.6.2018 - 4.6.2023, jonka kaupunki ja Koskilinjat Oy ovat allekirjoittaneet. Sopimukseen sisältyy kaksi optiovuotta (1 + 1). Mahdollisina optiovuosina noudatetaan allekirjoitetussa liikennöintisopimuksessa määriteltyjä ehtoja. Päätös optioiden käytöstä on tehtävä 3.6.2021 mennessä.

Yhdyskuntatekniikan yksikkö esittää, että optiot (1 + 1) otetaan käyttöön. Yhteistyö Koskilinjat Oy:n kanssa on sujunut hyvin. Palvelun laatu, liikennöinnin laatu ja tekninen laatu ovat vastanneet sovittua. Poikkeustilanteisiin ja muuttuneisiin tarpeisiin reagointi on ollut nopeaa ja joustavaa (esim. ajoneuvon rikkoontuminen, muutokset ja poikkeukset reiteissä ja aikatauluissa, lisäautotarpeet). Liikennöitsijällä on ollut kaupungin kanssa yhteinen näkemys ja tahto kehittää Rovaniemen paikallisliikennettä.

Liikennöitsijälle maksettava korvaus on sidottu linja-autoliikenteen kokonaiskustannusindeksiin. Indeksikehitys on ollut maltillinen. Sopimuksen mukaisten ajosuoritteiden hinnat ovat nousseet tarjousten jättöajasta (joulukuu 2017) maaliskuuhun 2021 n. 2,2 %. Paikallisliikenteen kilpailutuksessa toiseksi tulleen liikennöitsijän tarjous oli 11 %, kolmanneksi tulleen liikennöitsijän 17,5 % ja neljänneksi tulleen liikennöitsijän 46,6 % kalliimpi kuin voittaneen Koskilinjat Oy:n tarjous. Yhdyskuntatekniikan yksikön näkemys on, että taloudellisestakaan näkökulmasta katsottaessa voimassa olevaan sopimukseen sisältyvien optioiden käyttämättä jättämiselle ei ole perusteita.

Optioiden käyttö edellyttää molempien sopijapuolten suostumusta. Koskilinjat Oy on 23.3.2021 antanut kirjallisen suostumuksensa optioiden käyttöön ajalle 5.6.2023 - 1.6.2025.

Kaupunginhallituksen päätöksen 1.11.2017 § 527 mukaan päätöksen optioiden käytöstä tekee tekninen lautakunta.
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää, että Rovaniemen kaupunki antaa suostumuksensa Rovaniemen kaupungin ja Koskilinjat Oy:n väliseen paikallisliikenteen liikennöintisopimukseen sisältyvien optioiden käyttöön ajalle 5.6.2023 - 1.6.2025.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kaupungininsinööri Jukka Ylinampaa.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Koskilinjat Oy, joukkoliikenneinsinööri, liikenneinsinööri

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Elinvoimalautakunta

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.