Elinvoimalautakunta, kokous 27.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Rovaniemen pysäköintinormi

ROIDno-2017-1273

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tarja Outila, kaupunginarkkitehti, tarja.outila@rovaniemi.fi

Perustelut

Aiemmat päätökset

KH 25.5.2015 § 209

KH 22.6.2015 § 245

KH 24.6.2015 § 283

KH 8.2.2016 § 49

KH 15.8.2106 § 325

Kaupunginarkkitehti Tarja Outila 20.3.2017

Rovaniemen kaupunginhallitus on päättänyt 24.8.2015 § 283 käynnistää autopaikkamitoitusselvityksen ja samalla kaupunginhallitus on käynnistänyt autopaikkamitoitusta koskevan vaiheyleiskaavan. Kaupunginhallitus on hyväksynyt vaiheyleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman 8.2.2016.

Kaava koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 7.- 21.3.2016.Lapin Ely-keskus ei ole halunnut kaavasta viranomaisneuvottelua.

Työryhmä on kokoontunut viisi kertaa ( 22.1.2016; 27.4.2016; 9.6.2016; 16.9.2016: 4.11.2016). Autopaikkamitoitusta koskeva seminaari keskeisille toimijoille pidettiin 2.3.2016. Keskeisille toimijoille on järjestetty Harava-kysely sekä tarkennettu erillinen kysely hotellitoimijoille. Lapin ammattikorkeakoulussa on laadittu opinnäytetyö robotiikasta ja digitalistaatiosta sekä niiden vaikutuksesta paikoitukseen. Työryhmän tueksi konsulttityönä on laadittu taustaselvitykset sekä vaikutusten arvioinnit. Kaupunki on myös kerännyt keskeiset vertailuaineistot muiden kaupunkien sekä toimijoiden selvityksistä.  Työryhmä on tehnyt erillisen kyselyn isännöitsijöille . Valmisteluvaiheen yleisötilaisuus pidettiin 23.8.2016.

Kaupunginhalalitus on 15.8.2016 § 325 päättänyt laittaa valmisteluaineiston nähtäville. Valmisteluvaiheen kuuleminen pidettiin 22.8.-12.9.2016. Luonnoksesta pyydettiin lausunnot Lapin ELY-keskukselta, Lapin liitolta, Lapin pelastuslaitokselta, tekniseltä lautakunnalta, perusturvalautakunnalta, vapaa-ajan lautakunnalta, ympäristölautakunnalta ja koulutuslautakunnalta. Mielipiteet ja lausunnot on koottu vuorovaikutuslomakkeeseen.

Vaiheyleiskaavaehdotukseen on  työryhmän linjauksen mukaisesti valittu kerrosalapohjainen malli.  Vyöhykkeiden rajauksia on tarkistettu ja vyöhykkeet on nimetty. Kaavamääryksissä on huomioitu palaute ja vaiheyleiskaavassa annetaan määryksiä mm. vieraspaikoituksesta sekä  autopaikkarekisteristä. Lisäksi mitoituksessa on osoitettu joustoja, joilla voidaan vähentää paikoitustarvetta erilaisissa muuttuvissa tilanteissa. Mitoituksen tarkoituksena on luoda mahdollisimman looginen ja joustava sekä kustannuksiltaan realistinen mitoitusmalli.

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy vaiheyleiskaavaehdotuksen sekä kaavaselostuksen osat 1 ja 2.  Vaiheyleiskaavasehdotus asetetaan julkisesti nähtäville 30 vrk:ksi Osviittaan ja Kaavatorille. Ehdotuksesta pyydetään lausunnot Lapin ELY-keskukselta, Lapin liitolta, Lapin pelastuslaitokselta, tekniseltä lautakunnalta, perusturvalautakunnalta, vapaa-ajan lautakunnalta, ympäristölautakunnalta ja koulutuslautakunnalta.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaupunginarkkitehti Tarja Outilaa, toimialajohtaja Martti Anttilaa, kaupungininsinööri Olli Peuraniemeä ja kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Riku Tapio esitti ryhmien puheenjohtajien yhteisenä esityksenä Juhani Juuruspolven, Reijo Sulasalmen, Jarmo Juntusen, Aatos Nätyngin, Susanna Junttilan ja Maarit Airaksisen kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun. Autopaikkamitoitusselvityksessä / vaiheyleiskaavassa tulee ottaa huomioon kadunvarsipaikoitus, joukkoliikennettä koskeva kehittämissuunnitelma, autopaikkarekisteri sekä keskustan osayleiskaavan tavoitteet. Selvityksestä ja vaiheyleiskaavasta pyydetään myös liikenneturvallisuustyöryhmän, vammaisneuvoston sekä vanhusneuvoston lausunnot.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Tapion esityksen mukaisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Valmistelija

Tarja Outila, kaupunginarkkitehti, tarja.outila@rovaniemi.fi

Perustelut

Aiemmat päätökset

KH 25.5.2015 § 209

KH 22.6.2015 § 245

KH 24.6.2015 § 283

KH 8.2.2016 § 49

KH 15.8.2016 § 325

KH 27.3.2017 § 152

Rovaniemen kaupunginhallitus on päättänyt 24.8.2015 § 283 käynnistää autopaikkamitoitusselvityksen ja samalla kaupunginhallitus on käynnistänyt autopaikkamitoitusta koskevan vaiheyleiskaavan. Kaupunginhallitus on hyväksynyt vaiheyleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman 8.2.2016.

Kaava koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 7.- 21.3.2016.Lapin Ely-keskus ei ole halunnut kaavasta viranomaisneuvottelua.

Työryhmä on kokoontunut viisi kertaa ( 22.1.2016; 27.4.2016; 9.6.2016; 16.9.2016: 4.11.2016). Autopaikkamitoitusta koskeva seminaari keskeisille toimijoille pidettiin 2.3.2016. Keskeisille toimijoille on järjestetty Harava-kysely sekä tarkennettu erillinen kysely hotellitoimijoille. Lapin ammattikorkeakoulussa on laadittu opinnäytetyö robotiikasta ja digitalistaatiosta sekä niiden vaikutuksesta paikoitukseen. Työryhmän tueksi konsulttityönä on laadittu taustaselvitykset sekä vaikutusten arvioinnit. Kaupunki on myös kerännyt keskeiset vertailuaineistot muiden kaupunkien sekä toimijoiden selvityksistä.  Työryhmä on tehnyt erillisen kyselyn isännöitsijöille. Valmisteluvaiheen yleisötilaisuus pidettiin 23.8.2016.

Kaupunginhalalitus on 15.8.2016 § 325 päättänyt laittaa valmisteluaineiston nähtäville. Valmisteluvaiheen kuuleminen pidettiin 22.8.-12.9.2016. Luonnoksesta pyydettiin lausunnot Lapin ELY-keskukselta, Lapin liitolta, Lapin pelastuslaitokselta, tekniseltä lautakunnalta, perusturvalautakunnalta, vapaa-ajan lautakunnalta, ympäristölautakunnalta ja koulutuslautakunnalta. Mielipiteet ja lausunnot on koottu vuorovaikutuslomakkeeseen.

Vaiheyleiskaavaehdotukseen on  työryhmän linjauksen mukaisesti valittu kerrosalapohjainen malli.  Vyöhykkeiden rajauksia on tarkistettu ja vyöhykkeet on nimetty. Kaavamääryksissä on huomioitu palaute ja vaiheyleiskaavassa annetaan määryksiä mm. vieraspaikoituksesta sekä  autopaikkarekisteristä. Lisäksi mitoituksessa on osoitettu joustoja, joilla voidaan vähentää paikoitustarvetta erilaisissa muuttuvissa tilanteissa. Mitoituksen tarkoituksena on luoda mahdollisimman looginen ja joustava sekä kustannuksiltaan realistinen mitoitusmalli.

Rovaniemen kaupunginhallitus on 27.3.2017 § 152 päättänyt palauttaa kaavan uuteen valmisteluun seuraavin perusteluin:

Autopaikkamitoitusselvityksessä / vaiheyleiskaavassa tulee ottaa huomioon kadunvarsipaikoitus, joukkoliikennettä koskeva kehittämissuunnitelma, autopaikkarekisteri sekä keskustan osayleiskaavan tavoitteet. Selvityksestä ja vaiheyleiskaavasta pyydetään myös liikenneturvallisuustyöryhmän, vammaisneuvoston sekä vanhusneuvoston lausunnot.

Strateginen kaavoitus esittää, että kaupunginhallitus laittaa kaavaehdotuksen nähtäville ja samalla pyytää 27.3.2017 § 152 edellyttämät lausunnot. Perustelu: Kaavaprosesissa on luontevinta kuulla yhtäaikaa kaikkia tarpeellisia tahoja samanaikaisesti, eikä erillisellä kuulemisella. Kaavaehdotusvaiheessa voidaan siten osallisia kuulla laajemmin kuin valmisteluvaiheessa. Kaupunginhallitus saa palautteen ja voi tehdä tarvittavat tarkistukset kootun palautteen perusteella. Strateginen kaavoitus esittää, että myös aluelautakunnilta pyydetään lausunto ehdotusvaiheessa.

Muihin kaupunginhallituksen esittämiin perusteluihin voidaan todeta seuraavaa:

  1. Kadunvarsipaikoitus. Rovaniemen kaupunki on laatinut paikoitusselvityksen vuonna 2010. Autopaikkayleiskaavssa on viitattu ko. selvityksen kappaleeseen 3.4.1 Kadunvarsipaikoitus. Selvitys liitteenä.
  2. Joukkoliikennettä koskeva kehittämissuunnitelma. Rovaniemen kaupungin paikallisliikenteen linjastosuunnitelma on valmistunut 2016  (Ramboll 16.5.2016) . Asiakirja on ladattavissa: http://www.rovaniemi.fi/loader.aspx?id=3e4f9656-2ede-4d18-b51c-fdc2224419f4 . Nykyinen kehittämisohjelma on edennyt Rovaniemen paikallisliikenteen palvelutason 2020 määrittelyn, linjastosuunnittelun, kilpailuttamisstrategian laadinnan ja kilpailuttamisen jälkeen vaiheeseen, jossa suunnitelman mukaista liikennettä aletaan toteuttaa käytäntöön 4.6.2018.  Rovaniemen tekninen lautakunta on 12.12. 2017 § 186 päättänyt, että Rovaniemen kaupungin paikallisliikenteen liikennöitsijäksi valitaan Koskilinjat Oy ajalle 4.6.2018 - 4.6.2023. Joukkoliikennettä koskevat voimassa olevat päätökset: Rovaniemen liikennejärjestelmä 2030, kv 12.11.2012 § 139. Paikallisliikenteen palvelutaso 2020, tekla 26.2.2015 § 24. Linjastosuunnitelma, tekla 24.5.2016 § 60.
  3. Autopaikkarekisteri. Rovaniemellä ei ole vielä autopaikkarekisteriä, vaan se on tarkoitus laatia uusien mitoitusperiaatteiden hyväksymisen jälkeen. Reksiteri vaatii huolelisen inventaarion olemassa olevista autopaikoista. Autopaikkareksiteri edellyttää ajantasaisia, hyväksyttyjä paikoitusperiaatteita, joiden perustella rekisteriä käytetään koordinoimaan ja tehostamaan paikoitusta kaupungissa.
  4. Keskustan osayleiskaava. Vaiheyleiskaava pohjautuu täysin keskustan osayleiskaavassa ja Rovaniemen liikennejärjestelmäsuunnitelmassa hyväksyttyyn (KV 11/2012) aineistoon.

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy vaiheyleiskaavaehdotuksen sekä kaavaselostuksen osat 1 ja 2.  Vaiheyleiskaavasehdotus asetetaan julkisesti nähtäville 30 vrk:ksi Osviittaan ja Kaavatorille. Ehdotuksesta pyydetään lausunnot Lapin ELY-keskukselta, Lapin liitolta, Lapin pelastuslaitokselta, tekniseltä lautakunnalta, perusturvalautakunnalta, vapaa-ajan lautakunnalta, ympäristölautakunnalta, koulutuslautakunnalta, aluelautakunnilta, liikenneturvallisuustyöryhmältä, vammaisneuvostolta ja vanhusneuvostolta.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaupunginarkkitehti Tarja Outilaa.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että lausunto pyydetään myös nuorisovaltuustolta.

Valmistelija

Tarja Outila, kaupunginarkkitehti, tarja.outila@rovaniemi.fi
Tarja Holländer-Tyni, henkilöstöpäällikkö, tarja.hollander-tyni@rovaniemi.fi

Perustelut

Aiemmat päätökset

KH 25.5.2015 § 209

KH 22.6.2015 § 245

KH 24.6.2015 § 283

KH 8.2.2016 § 49

KH 15.8.2016 § 325

KH 27.3.2017 § 152

Rovaniemen kaupunginhallitus on päättänyt 24.8.2015 § 283 käynnistää autopaikkamitoitusselvityksen ja samalla kaupunginhallitus on käynnistänyt autopaikkamitoitusta koskevan vaiheyleiskaavan. Kaupunginhallitus on hyväksynyt vaiheyleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman 8.2.2016.

Kaava koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 7.- 21.3.2016.Lapin Ely-keskus ei ole halunnut kaavasta viranomaisneuvottelua.

Työryhmä on kokoontunut viisi kertaa ( 22.1.2016; 27.4.2016; 9.6.2016; 16.9.2016: 4.11.2016). Autopaikkamitoitusta koskeva seminaari keskeisille toimijoille pidettiin 2.3.2016. Keskeisille toimijoille on järjestetty Harava-kysely sekä tarkennettu erillinen kysely hotellitoimijoille. Lapin ammattikorkeakoulussa on laadittu opinnäytetyö robotiikasta ja digitalistaatiosta sekä niiden vaikutuksesta paikoitukseen. Työryhmän tueksi konsulttityönä on laadittu taustaselvitykset sekä vaikutusten arvioinnit. Kaupunki on myös kerännyt keskeiset vertailuaineistot muiden kaupunkien sekä toimijoiden selvityksistä.  Työryhmä on tehnyt erillisen kyselyn isännöitsijöille. Valmisteluvaiheen yleisötilaisuus pidettiin 23.8.2016.

Kaupunginhallitus on 15.8.2016 § 325 päättänyt laittaa valmisteluaineiston nähtäville. Valmisteluvaiheen kuuleminen pidettiin 22.8.-12.9.2016. Luonnoksesta pyydettiin lausunnot Lapin ELY-keskukselta, Lapin liitolta, Lapin pelastuslaitokselta, tekniseltä lautakunnalta, perusturvalautakunnalta, vapaa-ajan lautakunnalta, ympäristölautakunnalta ja koulutuslautakunnalta. Mielipiteet ja lausunnot on koottu vuorovaikutuslomakkeeseen.

Vaiheyleiskaavaehdotukseen on  työryhmän linjauksen mukaisesti valittu kerrosalapohjainen malli.  Vyöhykkeiden rajauksia on tarkistettu ja vyöhykkeet on nimetty. Kaavamääryksissä on huomioitu palaute ja vaiheyleiskaavassa annetaan määryksiä mm. vieraspaikoituksesta sekä  autopaikkarekisteristä. Lisäksi mitoituksessa on osoitettu joustoja, joilla voidaan vähentää paikoitustarvetta erilaisissa muuttuvissa tilanteissa. Mitoituksen tarkoituksena on luoda mahdollisimman looginen ja joustava sekä kustannuksiltaan realistinen mitoitusmalli.

Rovaniemen kaupunginhallitus on 27.3.2017 § 152 päättänyt palauttaa kaavan uuteen valmisteluun seuraavin perusteluin:

Autopaikkamitoitusselvityksessä / vaiheyleiskaavassa tulee ottaa huomioon kadunvarsipaikoitus, joukkoliikennettä koskeva kehittämissuunnitelma, autopaikkarekisteri sekä keskustan osayleiskaavan tavoitteet. Selvityksestä ja vaiheyleiskaavasta pyydetään myös liikenneturvallisuustyöryhmän, vammaisneuvoston sekä vanhusneuvoston lausunnot.

Strateginen kaavoitus esittää, että kaupunginhallitus laittaa kaavaehdotuksen nähtäville ja samalla pyytää 27.3.2017 § 152 edellyttämät lausunnot. Perustelu: Kaavaprosesissa on luontevinta kuulla yhtäaikaa kaikkia tarpeellisia tahoja samanaikaisesti, eikä erillisellä kuulemisella. Kaavaehdotusvaiheessa voidaan siten osallisia kuulla laajemmin kuin valmisteluvaiheessa. Kaupunginhallitus saa palautteen ja voi tehdä tarvittavat tarkistukset kootun palautteen perusteella. Strateginen kaavoitus esittää, että myös aluelautakunnilta pyydetään lausunto ehdotusvaiheessa.

Muihin kaupunginhallituksen esittämiin perusteluihin voidaan todeta seuraavaa:

  1. Kadunvarsipaikoitus. Rovaniemen kaupunki on laatinut paikoitusselvityksen vuonna 2010. Autopaikkayleiskaavassa on viitattu ko. selvityksen kappaleeseen 3.4.1 Kadunvarsipaikoitus. Selvitys liitteenä.
  2. Joukkoliikennettä koskeva kehittämissuunnitelma. Rovaniemen kaupungin paikallisliikenteen linjastosuunnitelma on valmistunut 2016  (Ramboll 16.5.2016) . Asiakirja on ladattavissa: http://www.rovaniemi.fi/loader.aspx?id=3e4f9656-2ede-4d18-b51c-fdc2224419f4 . Nykyinen kehittämisohjelma on edennyt Rovaniemen paikallisliikenteen palvelutason 2020 määrittelyn, linjastosuunnittelun, kilpailuttamisstrategian laadinnan ja kilpailuttamisen jälkeen vaiheeseen, jossa suunnitelman mukaista liikennettä aletaan toteuttaa käytäntöön 4.6.2018.  Rovaniemen tekninen lautakunta on 12.12. 2017 § 186 päättänyt, että Rovaniemen kaupungin paikallisliikenteen liikennöitsijäksi valitaan Koskilinjat Oy ajalle 4.6.2018 - 4.6.2023. Joukkoliikennettä koskevat voimassa olevat päätökset: Rovaniemen liikennejärjestelmä 2030, kv 12.11.2012 § 139. Paikallisliikenteen palvelutaso 2020, tekla 26.2.2015 § 24. Linjastosuunnitelma, tekla 24.5.2016 § 60.
  3. Autopaikkarekisteri. Rovaniemellä ei ole vielä autopaikkarekisteriä, vaan se on tarkoitus laatia uusien mitoitusperiaatteiden hyväksymisen jälkeen. Reksiteri vaatii huolelisen inventaarion olemassa olevista autopaikoista. Autopaikkareksiteri edellyttää ajantasaisia, hyväksyttyjä paikoitusperiaatteita, joiden perustella rekisteriä käytetään koordinoimaan ja tehostamaan paikoitusta kaupungissa.
  4. Keskustan osayleiskaava. Vaiheyleiskaava pohjautuu täysin keskustan osayleiskaavassa ja Rovaniemen liikennejärjestelmäsuunnitelmassa hyväksyttyyn (KV 11/2012) aineistoon.

Päätösehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy vaiheyleiskaavaehdotuksen sekä kaavaselostuksen osat 1 ja 2.  Vaiheyleiskaavasehdotus asetetaan julkisesti nähtäville 30 vrk:ksi Osviittaan ja Kaavatorille. Ehdotuksesta pyydetään lausunnot Lapin ELY-keskukselta, Lapin liitolta, Lapin pelastuslaitokselta, tekniseltä lautakunnalta, perusturvalautakunnalta, vapaa-ajan lautakunnalta, ympäristölautakunnalta, koulutuslautakunnalta, aluelautakunnilta, liikenneturvallisuustyöryhmältä, vammaisneuvostolta ja vanhusneuvostolta.

Päätös:

Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaupunginarkkitehti Tarja Outilaa.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että lausunto pyydetään myös nuorisovaltuustolta.

-------------------------------------------------------------------------

Perusturvalautakunta 25.4.2018

Strateginen kaavoitus pyytää lausuntoa Rovaniemen kaupungin autopaikkamitoitusselvitykseen, vaiheyleiskaavaan. Määräaika on 16.5.2018 mennessä.

Valmisteltu lausunto:

Perusturvalautakunta on lausunut 31.8.2016 § 119 autopaikkamitoitusselvitykseen, vaiheyleiskaavaan seuraavaa:

" Perusturvan palveluita on sijoitettuna tiiviiden keskustakortteleiden ja keskustatoimintojen alueelle. Palveluverkossa tapahtuu muutoksia, mutta jatkossakin palveluita sijoittuu kyseisille alueille palveluiden saatavuuden periaatteen mukaisesti. Perusturvan palvelujen toimipisteissä tarvitaan sujuvaa ja riittävää asiakaspysäköintiä. Vaikka julkista ja palveluliikennettä kehitettäisiinkin, osalle asiakkaista autolla liikkuminen on ainoa vaihtoehto julkisen liikenteen saavutettavuuden tai muiden julkisen tai palveluliikenteen käytön esteiden vuoksi. Lisäksi asiakas voi joutua siirtymään toimipisteestä toiseen palvelun eri vaiheessa. Asiakaspysäköinnin suunnittelussa tulee huomioida esteettömyys ja varmistaa autopaikkojen huollon riittävyys. Autopaikkojen koon suunnittelussa tulisi huomioida mahdolliset asiakkaiden liikkumisen rajoitteet ja apuvälineiden käytön tarve.

Perusturvan toimipisteiden välittömässä läheisyydessä tulisi lisäksi olla tarpeeksi paikkoja lyhytkestoiseen pysäköintiin ja pysähtymiseen. Taksien, ryhmäkuljetusautojen ja palveluliikenteen autojen asiakkaat voivat tarvita apua kyydin aluksi tai lopuksi sekä usein myös saattajaa toimipisteen sisälle asti.

Kotihoidon ja kotiin annettavien palveluiden osuus palveluista tulee kasvamaan tulevaisuudessa. Autolla asiakaskäynneillä käyvän henkilöstön osuus kasvaa. Lyhytkestoinen pysäköinti myös kerrostalojen pysäköintialueilla tulisi turvata. Yksi ratkaisu voisi olla palvelupysäköintipaikan varaaminen vieraspysäköinnin lisäksi ainakin isojen asuinrakennusten pysäköintialueilla tai niiden välittömässä läheisyydessä.

Autopaikkatarpeen pienentämisen keinoissa on hyviä elementtejä. Hyvin sijoitetut keskitetyt pysäköintilaitokset voisivat helpottaa myös palvelujen käyttäjien pysäköintiä, jos niitä suunniteltaisiin myös julkisten palvelujen käyttöön. Suunniteltaessa pyöräilyn lisäämistä työasioinnissa on huomioitava, että kotikäyntejä tekevällä henkilöstöllä on pääsääntöisesti mukanaan niin paljon tarvittavaa välineistöä ja tarvikkeita, että autolla liikkuminen on lähes ainoa vaihtoehto asiakastyötä kotona tehtäessä."

Aikaisempi lausunto on edelleenkin ajankohtainen. Kuten lausunnossa todetaan, on tärkeää että perusturvan toimipisteiden asiointi- ja palveluliikenne on sujuvaa sekä asiakkaiden näkökulmasta esteetöntä ja turvallista. Kaavaselostuksessa on huomioitu sosiaali- ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten autopaikka- ja asiakaspaikkamitoitus, mutta lisäksi tarvitaan myös asiakas- ja palveluliikenteelle varattuja oikein mitoitettuja pysäköintipaikkoja palvelurakennusten sisäänkäyntien välittömään läheisyyteen. Kuten on todettu taksien, ryhmäkuljetusautojen ja palveluliikenteen autojen asiakkaat voivat tarvita apua kyydin aluksi tai lopuksi sekä usein myös saattajaa toimipisteen sisälle asti.

Pysäköintipaikkoja suunnitellessa tulisi huomioida että kotihoitotyössä auto on usein pakollinen liikkumisen väline ja sen vuoksi tarvitaan hoitohenkilöstölle osoitettuja lyhytkestoisia pysäköintipaikkoja kiinteistöjen välittömään läheisyyteen. Kotihoitoa tehdään nykyisin myös perinteisen kotihoitotyön lisäksi kotisairaalan toimesta ja uusimpana toimintana kiireettömän ensihoidon hoitoyksikön toimesta (Päivystys Pirtissä -hanke). Myös ensihoidon yksiköiden potilaiden hoidon ja siirtämisen vaatimat lyhytkestoiset pysähtymis- ja pysäköintipaikat on huomioitava mitoituksessa.

Henkilökunnan työpaikkapysäköintiin yksi ratkaisu voi olla esitetty autopaikkarekisteri. Se voi ratkaista osaltaan työpaikkojen autopaikkatarvetta. On huomioitava, että kotihoito tarvitsee kuitenkin pysäköintiä sekä asiakkaan luona että myös toimipisteensä välittömässä läheisyydessä. Kotihoidon ja kotiin annettavien palveluiden osuus tulee tulevaisuudessa edelleen kasvamaan ja autolla liikkuvan kotihoidon henkilöstön sujuva liikkuminen ja pysäköinti tulee autopaikkamitoituksella mahdollistaa.    

Valmistelijan esitys:

Perusturvalautakunta hyväksyy valmistellun lausunnon ja antaa sen lausuntonaan strategiselle kaavoitukselle.

Päätösehdotus

Esittelijä

Markus Hemmilä, toimialajohtaja, markus.hemmila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy valmistellun lausunnon ja antaa sen lausuntonaan strategiselle kaavoitukselle.

Päätös

Perusturvalautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Perustelut

Tekniset palvelut:

Kaupunginhallitus pyytää teknisen lautakunnan lausuntoa autopaikkamitoitusselvitys vaiheyleiskaavaehdotuksesta. Kaavaehdotus on pidetty nähtävillä 17.4.-16.5.2018.
Tekninen lautakunta antoi 22.11.2016, 150§ lausuntonsa valmisteluvaiheen aineistosta. Lautakunnan lausunnossa todettiin mm. seuraavaa:

”Kaavoitusta ja rakentamista ohjaamaan riittää kaupunginhallituksen hyväksymä autopaikkamitoitusselvitys periaatteineen, joka on joustavampi ja jonka päivittäminen tulevaisuuden muutostarpeiden osalta on joustavampaa kuin maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti laaditun vaiheyleiskaavan. Mitoitusperiaatteita määritettäessä selvityksessä tulee painottaa rakennusliikkeiden ja rakennuttajien ohella erityisesti olemassa olevien taloyhtiöiden ja isännöitsijöiden kokemuksia nykytilanteen paikoituksesta keskustan alueella. Selvityksessä on hyvä, että autopaikkamitoituksen lisäksi annetaan määräykset pyöräpysäköinnin järjestämiseksi tonteilla.”

Vaiheyleiskaavassa on esitetty likimääräinen joukkoliikennevyöhyke ja esitetty tälle alueelle myös kevennyksiä autopaikkavelvoitteisiin. Aidosta toimivasta joukkoliikennevyöhykkeestä voidaan puhua vain suurten kaupunkien kohdalla, mutta keskisuurten kaupunkien kuten Rovaniemen osalla joukkoliikenne ei tosiasiassa voi palvella kaikkia asukkaitaan esim. asiointi- ja harrasteliikenteessä. Palvelutaso ja vuorovälit eivät etenkään viikonloppuisin ja kesäaikaan mahdollista tätä. Tähän myös perusturva kiinnitti huomiota valmisteluvaiheen lausunnossaan todeten, että vaikka julkista ja palveluliikennettä kehitettäisiinkin, osalle asiakkaista autolla liikkuminen on ainoa vaihtoehto.

Likimääräisellä keskustatoimintojen alueella sekä likimääräisellä joukkoliikennevyöhykkeellä on rakennuskanta muuttunut ja muuttumassa omakotitaloista kerrostaloiksi ja jo nyt nykyisellä pysäköintinormilla joudutaan harkitsemaan pysäköinnin kieltämistä kokonaan kapeilta tonttikaduilta lisääntyneen asukaspysäköintitarpeen tukkiessa katuja kulkemiselta ja kunnossapidolta. Liikenneturvallisuusryhmä toteaa lausunnossaan tästä aiheellisesti seuraavasti; Tämä rakennuskannan muutos on näkynyt myös turvallisuuteen liittyvänä palautteena. Saadun palautteen mukaan ongelmia on ollut jalankulkijoiden turvallisuudessa ahtaassa katutilassa, invataksilla asiakkaiden kyytiin saamisessa ja hälytysajoneuvojen pääsyssä talojen sisäänkäynneille.

Lausunnoissa myös Levi Rakennus OY:n kehitysjohtaja toteaa, että tiiviiden keskustakortteleiden alueella autopaikkamitoituksessa on varmasti tarkennettavaa, mutta hän ei lähtisi voimakkaasti pienentämään autopaikkamitoitusta tiiviiden keskustakortteleiden alueen ulkopuolella. Yhtiö on rakentanut useita kerrostaloja Koskikatu-Kairatie risteysalueen ympäristöön joukkoliikenteen runkolinjan viereen ja siitä huolimatta autopaikoille on ollut kysyntää enemmän kuin yksi autopaikka asuntoa kohden. Autopaikkamitoituksen pienentäminen johtaa käytännössä siihen, että yksityisten autopaikkojen rakentamisvastuu siirtyy kaupungille.

Isännöitsijät nykytilan asiantuntijoina toteavat, että yleensä autopaikkoja on 2-3 kpl liian vähän, kysyntää on yleensä enemmän kuin tarjontaa ja useissa asuntokunnissa 2 autoa. Taloyhtiöiden välillä eroa, mutta yleensä autopaikkoja ei ole riittävästi.

Pysäköintinormin muutosta perustellaan arvioidulla tulevaisuuden kehityskululla, jossa liikkuminen muuttuu auton omistamisesta palvelun ostamiseksi. Tällainen kehitys toteutuessaan pienentäisi huomattavasti käytössä olevien autojen määrää ja siten pysäköintitarpeita. Onko ennustettu kehityskulku toteutumassa ja etenkin missä aikataulussa maakuntakeskus Rovaniemellä?  Uusi autopaikkamitoitusnormi alkaa vaikuttaa heti. Tällä hetkellä henkilöautoja on kaupunkilaisten käytössä enemmän kuin koskaan aikaisemmin ja autoliikenteen liikennemäärät katuverkolla ovat kasvusuunnassa.

Vaiheyleiskaavassa esitetään myös mahdollisuutta autopaikkarekisterin perustamiseksi. Rekisteriin tulisi kirjata mm. autopaikkojen omistus ja hallintasuhteet sekä niissä mahdollisesti tapahtuneet muutokset. Tällainen tiuhaan muuttuva rekisteri vaatii jatkuvaa päivitystä ylläpitäjältä ja sitoutumista kiinteistöyhtiöiltä sekä yksittäisiltä osakkailta ilmoittamaan kulloinkin muuttuneista tilanteista. Lisäksi tunnuspiirteissä todetaan, että rekisterin tulee olla toimielimen hyväksymä. Mikä toimielin ja millä resursseilla kaupungin ylläpitämä autopaikkarekisteri olisi toteutettavissa. Ennen mahdollisen rekisterin käyttöönottoa on syytä selvittää käytännön toteutus niistä kaupungeista missä kyseinen rekisteri on kunnan toimesta perustettu ja otettu käyttöön.

Teknisten palveluiden mielestä keskustan alueella normin keventäminen pienentää huomattavasti rakentamiskustannuksia ja mahdollistaa helpommin vanhojen kiinteistöjen lisärakentamisen, esimerkiksi lisäkerrosten rakentamisen. Autottomien talouksien lisääntymisen ydinkeskustassa voi katsoa tukevan normin keventämistä. Tällä alueella on pysäköintinormin muuttaminen perusteltua. Muilla alueilla tulisi noudattaa vyöhykkeiden ulkopuolisille alueille laadittuja paikoitusmääräyksiä. Tämän päätöksen uusiksi käytettäviksi normeiksi keskustakortteleiden alueella voi tehdä kaupunginhallitus eikä muutos vaadi välttämättä vaiheyleiskaavaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Olli Peuraniemi, kaupungininsinööri, olli.peuraniemi@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy teknisissä palveluissa valmistellun esityksen autopaikkamitoitusselvitys vaiheyleiskaavasta sekä antaa sen lausuntonaan kaupunginhallitukselle.

Päätös

 Talouspäällikkö Matti Konstenius poistui kokouksesta asian esittelyn aikana klo 15.08.

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti kaupungininsinöörin ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Jukka Ylinampa, kaupungininsinööri, jukka.ylinampa@rovaniemi.fi

Perustelut

Strateginen kaavoitus pyytää lausuntoa Rovaniemen kaupungin autopaikkamitoitusselvitykseen,​ vaiheyleiskaavaan.

Vapaa-ajanlautakunta on lausunut 31.8.2016 § 84 autopaikkamitoitusselvitykseen,​ vaiheyleiskaavaan seuraavaa:

"Ydinkeskustan alueella sijaitsevat kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntakohteet sekä niissä järjestettävät yleisötapahtumat tulee huomioida autopaikkamitoitusperiaatteitta laadittaessa."

Annettu lausunto on edelleen ajankohtainen eikä vapaa-ajanlautakunnalla ole siihen lisättävää.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Vapaa-ajanlautakunta antaa talouspäällikön mukaisen lausunnon Rovaniemen kaupungin autopaikkamitoitusselvitykseen, vaiheyleiskaavaan.

Päätös

Vapaa-ajanlautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Pentti Ylitalo, rakennustarkastaja, pentti.ylitalo@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus pyytää ympäristölautakunnan lausuntoa autopaikkamitoitusselvitys vaiheyleiskaavaehdotuksesta. Kaavaehdotus on pidetty nähtävillä 17.4.-16.5.2018

Kaavoitusta ja rakentamista ohjaamaan riittää kaupunginhallituksen hyväksymä autopaikkamitoitusselvitys periaatteineen, joka on joustavampi ja jonka päivittäminen tulevaisuuden muutostarpeiden osalta on joustavampaa kuin maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti laaditun vaiheyleiskaavan. Mitoitusperiaatteita määritettäessä selvityksessä tulee ottaa huomioon paikallisten rakennusliikkeiden ja rakennuttajien ohella erityisesti olemassa olevien taloyhtiöiden ja isännöitsijöiden kokemuksia nykytilanteen paikoituksesta keskustan alueella.

Likimääräisellä keskustatoimintojen alueella sekä likimääräisellä joukkoliikennevyöhykkeellä on rakennuskanta muuttunut ja muuttumassa omakotitaloista kerrostaloiksi, jonka johdosta kapeiden katujen varteen pysäköinti on lisääntynyt jo nykyisellä autopaikkamitoituksella. Esimerkiksi Ahkiomaantiellä yliopiston läheisyydessä on useasti ainoastaan toinen ajokaista käytössä. Pysäköinti aiheuttaa turvallisuusriskin ja myös katujen kunnossapito vaikeutuu.  

Paikkakunnan rakennusliikkeiden rakennusluvissa (kerrostalot ja rivitalot) on pääsääntöisesti esitetty vähintään yksi autopaikka asuntoa kohti. Rakentajien kokemusten perusteella useasti tarve on enemmän kuin yksi autopaikka asuntoa kohden. Myös isännöitsijöiden viesti on, että autopaikkoja on yleensä liian vähän.

Ympäristölautakunnan mielestä keskustan alueella on pysäköintinormin muuttaminen perusteltua. Muilla alueilla tulisi noudattaa vyöhykkeiden ulkopuolisille alueille laadittuja paikoitusmääräyksiä. Tämän päätöksen uusiksi käytettäviksi normeiksi keskustakortteleiden alueella voi tehdä kaupunginhallitus eikä muutos vaadi välttämättä vaiheyleiskaavaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää rakennustarkastajan ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Markku Pyhäjärvi, kaavoituspäällikkö, markku.pyhajarvi@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemellä on ollut vireillä autopaikkamitoitusselvityksen vaiheyleiskaava. Kaavaehdotus on pidetty nähtävillä 17.4.-16.5.2018. Saadun palautteen ja keskusteluiden jälkeen kaavoitusta ja rakentamista ohjaamaan olisi riittävä kaupunginhallituksen hyväksymä pysäköintinormi periaatteineen, joka on joustavampi ja jonka päivittäminen tulevaisuuden muutostarpeiden osalta on joustavampaa kuin maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti laaditun vaiheyleiskaavan.

Vaiheyleiskaavan valmistelussa mukana ollut Ramboll Finland Oy on jatkanut Rovaniemen liikennejärjestelmätyöryhmässä Rovaniemen pysäköintinormin taustaselvityksen tekemistä. Selvitystyön tuloksena on valmistunut Rovaniemen pysäköintinormi. Pysäköintinormissa vahvistetaan vyöhykejako (ydinkeskusta,keskusta-alue ja muu taajama-alue) sekä kiinteistölle toteuttettavien autopaikkojen ja polkupyöräpaikkojen vähimmäismäärä (/k-m2).

Rovaniemen pysäköintiä on seurattu ja arvioitu eri yhteyksissä ja hankkeissa. Pysäköintilaskentoja on tehty mm. vuosina 2010 ja 2018. Viime vuosien aikana on käyty keskustelua niin Rovaniemellä kuin muissakin kaupungeissa pysäköintinormeista ja pysäköinnin toteuttamisvastuista. Pysäköintinormi määrittää sen, kuinka paljon pysäköintipaikkoja on rakennettava erilaisten rakennushankkeiden yhteydessä. Yleensä normi määrittää vähimmäismäärän, joskus normi voi ilmoittaa myös maksimimäärän.

Mitoitusperiaatteita määritettäessä selvityksessä painotettiin rakennusliikkeiden ja rakennuttajien ohella erityisesti olemassa olevien taloyhtiöiden ja isännöitsijöiden sekä hotellien kokemuksia nykytilanteen paikoituksesta keskustan alueella. Selvityksessä annetaan autopaikkamitoituksen lisäksi määräykset pyöräpysäköinnin järjestämiseksi tonteilla, aikaisemmin Rovaniemellä ei ole ollut käytössä pyöräpysäköinti koskevia määräyksiä.

Elinvoimapalveluiden mielestä ydinkeskustassa ja keskusta-alueella normin keventäminen pienentää huomattavasti rakentamiskustannuksia ja mahdollistaa helpommin vanhojen kiinteistöjen lisärakentamisen, esimerkiksi lisäkerrosten rakentamisen. Autottomien talouksien lisääntyminen ydinkeskustassa tukee normin keventämistä.

Elinvoimapalvelut esittää, että 12.1.2021 päivätty Rovaniemen pysäköintinormi on jatkossa ohjeena kaavoitukselle määritettäessä kiinteistölle toteuttettavien autopaikkojen ja polkupyöräpaikkojen määrää. Samalla keskeytetään vireillä oleva autopaikkamitoitus vaiheyleiskaava.

Lisätietoja: 

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
016 322 8927, 040 578 9283
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy liitteenä olevan 12.1.2021 päivätyn Rovaniemen pysäköintinormin sekä keskeyttää vireillä olevan autopaikkamitoitus vaiheyleiskaavan. Rovaniemen pysäköintinormi on jatkossa ohjeena kaavoitukselle määritettäessä kiinteistölle toteuttettavien autopaikkojen ja polkupyöräpaikkojen määrää.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Kaupungingeodeetti Pertti Onkalo poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 15.25.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaavoitus; Esitys kaupunginhallitukselle

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.