Elinvoimalautakunta, kokous 27.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Sopimus vuokraoikeuden luovuttamiseen liittyvistä järjestelyistä teollisuustontilla 8-8198-5 os Teletie 12.

ROIDno-2021-1334

Valmistelija

  • Sakari Manninen, paikkatietoinsinööri, sakari.manninen@rovaniemi.fi

Perustelut

Valmistelija: Sakari Manninen

Rovaniemen kaupunki on vuokrannut 2.10.2018 Huoltamo Saarenpudas Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun teollisuustontin 8-8198-5 os. Teletie 12. Huoltamo Saarenpudas Oy on perustanut Kiinteistö Oy Rovaniemen Teletie 12 A nimisen kiinteistöosakeyhtiön, jonka nimiin teollisuustonttia koskeva vuokraoikeus on kirjattu kiinteistötietojärjestelmässä.

Vuokralainen on tehnyt tontilla maanvaihto- ja täyttötyöt n. 75 - 80 %:n osalta kokonaan valmiiksi. Vuokralaiselle on myönnetty rakentamistöiden aloittamisaikaan lisäaikaa elinvoimapalvelujen toimialajohtajan päätöksellä 16.2.2021 § 28  31.10.2021 saakka, sekä samalla jatkettu rakentamisvelvoitteeseen liitttyvää rakennuksen loppukatselmuksen määräaikaa 31.10.2022 saakka vallitsevan pandemian johdosta.

Vuokralainen on esittänyt, että Kiinteistö Oy Rovaniemen Teletie 12 A voisi luovuttaa 1/2 suuruisen määräosan vuokraoikeudesta Kiinteistö Oy LVI-1:lle ilman vuokrasopimuksen kohdan 2.2 mukaista sanktiota. Samalla kaupungin tulisi antaa vuokranantajan suostumus, että Kiinteistö Oy Rovaniemen Teletie 12 A:n ja Kiinteistö Oy LVI-1:n välinen hallinnanjakosopimus voidaan kirjata parhaimmalle etusijalle kaupungin ensisijaisen kiinnityksen jäädessä toiselle etusijalle.  Hallinnanjakosopimuksen osapuolet vastaavat yhteisvastuullisesti kiinnityksestä sekä tonttia koskevasta rakentamisvelvoitteesta.

Vuokrasopimuksen kohdan 2.2 mukaisesti, jos vuokrasopimus siirretään toiselle ennenkuin tontilla on aloitettu asemakaavan mukaisen teollisuusrakennuksen rakentaminen, vuokralainen on velvollinen suorittamaan kaupungille sopimussakkoa. Sopimussakon suuruus on kulloinkin perittävä vuosivuokra viisikymmenkertaisena.

Neuvotteluissa on sovittu vuokraoikeuden luovuttamiseen liittyvistä järjestelyistä liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisesti seuraavasti:

  • Kaupunki antaa suostumuksensa siihen, että Kiinteistö Oy Rovaniemen Teletie 12 A voi luovuttaa vuokrasopimuksen estämättä 1/2 suuruisen määräosan vuokraoikeudesta Kiinteistö Oy LVI-1:lle. 
  • Vuokraoikeuden haltijoiden tonttia 8-8198-5 koskeva hallinnanjakosopimus voidaan kirjata parhaimmalle etusijalle. 
  • Kaupunki antaa suostumuksensa 12.000 euron suuruisen kiinnityksen kirjaamiseksi toiseksi parhaalle etusijalle hallinnanjakosopimuksen jälkeen.
  • Vuokraoikeuden haltijat sitoutuvat vastaamaan yhteysvastuullisesti yllä mainitun kiinnityksen vastuista suhteessa Rovaniemen kaupunkiin. 
  • Vuokraoikeuden haltijat sitoutuvat kirjaamaan sopimuksen mukaiset ehdot vuokraoikeuteen kohdistuvaan hallinnanjakosopimukseen. 

Hallintosäännön 34 § kohden 22 mukaisesti elinvoimalautakunta päättää toimialansa urakka-, suunnittelu- ja muista sopimuksista. Toimivaltaa vuokraoikeuteen kohdistuvien sopimusten (mm. hallinnanjakosopimus, sopimusjärjestelyt) osalta ei ole delegoitu erikseen. 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää, että hyväksyä oheisen liitteen mukaisen sopimusluonnoksen vuokraoikeuteen liittyvistä järjestelyistä sekä valtuuttaa kaupungingeodeetin allekirjoittamaan sopimuksen.

 

 

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kaupungingeodeetti Pertti Onkaloa.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

 

Tiedoksi

Kiinteistö Oy Rovaniemen Teletie 12 A, Kiinteistö Oy LVI-1, Paikkatieto- ja tonttipalvelut/Onkalo, Manninen, Martikainen

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Elinvoimalautakunta

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.