Elinvoimalautakunta, kokous 28.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 168 Asemakaavan ja tonttijaon muutos kortteli 11359 tontit 1 ja 2, Printtivaarantie

ROIDno-2021-195

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Timo Raitio, maanmittausasiantuntija, timo.raitio@rovaniemi.fi

Perustelut

Perustelut

Kaavaoitus/ maanmittausasiantuntija TR 14.4.2021

Paikkatieto- ja tonttipalvelut on hakenut asemakaavamuutosta 11.kaupunginosan kortteliin 11359 tonteille 1 ja 2 osoitteessa Printtivaarantie. Kaavamuutoksella tutkitaan tontin käyttötarkoituksen muuttamista rivitalo korttelialueesta (AR) erillispientalo asumiseen (AO). Voimassa oleva asemakaava on valmistunut 19.5.2014. Rivitalotonteille ei ole ollut kysyntää tällä alueella. Asemakaavamuutos kuulutettiin vireille Lapin Kansassa 9.3.2021 ja valmisteluvaiheen kuuleminen suoritettiin 18.3-31.3.2020. Vireilletulon ja valmisteluvaiheen aikana kaavaluonnoksesta on jätetty yksi mielipide, joihin on vastattu kaavaselostuksen liitteenä olevassa vuorovaikutuslomakkeessa. Vuorovaikuslomake on esityksen liitteenä.

Valmisteluvaiheen nähtävillä olon jälkeen kaavaehdotusta on korjattu 19.3.2021 päivättyyn kaavakarttaan saatujen mielipiteiden pohjalta. Asemakaavamuutoksella muodostuu AO-kortteli 11359 tehokkuusluvulla e=0.20 ja kerrosluvulla II. Korttelin kerrosluku sekä tehokkuusluku on muutettu vastaamaan lähialueen rakennuskantaa. Kaavaehdotusvaiheessa laaditaan korttelista 11359 sitova tonttijako, joka asetetaan kaavan ehdotusvaiheen yhteydessä julkisesti nähtäville.

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

maanmittausasiantuntija Timo Raitio
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 522 91279

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää 11.kaupunginosan korttelin 11359 tonttien 1 ja 2 asemakaavan ja tonttijaon muutoksen viemistä ehdotusvaiheeseen, siten että korttelin 11359 kaavamerkintä on AO II tehokuudella e=0,20. Asemakaavan ja tonttijaon muutosehdotukset asetetaan julkisesti nähtäville Rovaniemen kaupungin palvelupiste Osvittassa Rinteenkulman kauppakeskus / Olkkari, Koskikatu 25, 96200 Rovaniemi sekä Rovaniemen kaupungin internet-sivuilla osoitteessa www.rovaniemi.fi/kaavatori. Asemakaavan muutoksen hyväksyy elinvoimalautakunta (Hallintosääntö 27 §).

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Timo Raitio, maanmittausasiantuntija, timo.raitio@rovaniemi.fi

Perustelut

Perustelut

Kaavoitus 23.8.2021 / maanmittausasiantuntija TR

Asemakaavan ja tonttijaon muutos on pidettyn yleisesti nähtävillä 31.5.-14.6.2021 palvelupiste Osviitassa Rinteenkulman keskuksessa sekä kaupungin internetsivujen Kaavatorille. Nähtävilläpidosta ilmoitettiin lehtikuulutuksella Lapin Kansassa 28.5.2021 ja kirjeellä rajanaapureille. Nähtävilläpitoaikana saapui yksi muistutus. Muistutuksesta on laadittu vuorovaikutuslomake, mikä on kaavaselostuksen liitteenä.

Kaavamuutoksella korttelin 11359 tonttien 1 ja 2 asemakaavaa muuttaa siten, että asemakaavamerkintä AR II 1/2r II u3/4, e=0,25 (rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue)) muutetaan AO 3/4r II  (erillispientalojen korttelialue ), tehokuus e=0,20. 

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
p. 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

maanmittausasiantuntija Timo Raitio
p. 040 522 9179
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää hyväksyä asemakaavamuutoksen ja tonttijaon 11. kaupunginosan korttelissa 11359 tonteilla 1 ja 2 15.6.2021 päivätyn  kaavakartan mukaisesti.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Hallintopäällikkö Samppa Määttä poistui kokouksesta asian esittelyn aikana klo 18.35.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUOHJEET YLEISKAAVAN JA ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMISTÄ KOSKEVAAN PÄÄTÖKSEEN

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusoikeus

Valituksen saa tehdä

 • se, jota päätös koskee,

 • se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 • kunnan jäsen.

Sen lisäksi alueellisella ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella on toimialaansa kuuluvissa asioissa oikeus valittaa kaavan hyväksymistä koskevasta  päätöksestä. Valitusoikeus on myös maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia. Rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä on toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan oikeus valittaa kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,

 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai

 • päätös on muuten lainvastainen.

 

Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

 • valittajan tai valituksen laatijan yhteystiedot (nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista sähköpostiosoite)

 • päätös, johon haetaan muutosta

 • miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi

 • muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirjelmä on valittajan tai laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista, sähköpostiosoite.

Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai (viran puolesta oikeaksi todistettuna) jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjelmä on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valituksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostilla. Alkuperäinen valitus on kuitenkin lähetettävä, mikäli hallinto-oikeus sitä erikseen pyytää.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmä kohtainen.

Valitusviranomainen

Viranomainen, jolle kunnallisvalitus tehdään, on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus                        

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu                                             

Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu                                                     

Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi

Faksinumero: 029 5642 841

Puhelinnumero: 029 5642 800 (vaihde)

Asiakaspalvelu avoinna: ma - pe kello 8.00 – 16.15

 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

 

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.