Elinvoimalautakunta, kokous 28.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 158 Elinvoimalautakunnan talouden toteuma 1.1-31.8.2021

ROIDno-2021-585

Valmistelija

  • Tuula Rintala-Gardin, kansainvälisten asioiden päällikkö, tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi
  • Jukka Ylinampa, palvelualuepäällikkö, jukka.ylinampa@rovaniemi.fi
  • Jari Airaksinen, talouspäällikkö, jari.airaksinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen 7.12.2020 § 409 hyväksymien vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden kohdan 4.1. mukaan:

”Toimielimiltä edellytetään taloudellisen toteutumisen kuukausittaista seuraamista ja tarvittaessa valmiutta sopeuttaa toimintansa muuttuvissa tilanteissa talousarvion mukaiseksi.

Kaupunkistrategian 2017−2021 asetettujen tavoitteiden mukaan vuonna 2025 Rovaniemen kaupunki-konsernin talous on tasapainossa ja aktiivisella omistajaohjauksella tuetaan kaupunkistrategian tavoitteiden toteutumista."

Vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen kohdan 6.1. mukaan ”Lautakunnan esittelijä vastaa siitä, että lautakunta käsittelee talousarvion toteutumista koskevan toiminta- ja talousraportin kuukausittain kokousten yhteydessä.”

Elinvoimalautakunnan talouden toteuma on elokuun jälkeen -15,0 M€ (72,43 %). Talousarvion tasaisen toteuman mukainen tavoite on -13,8 M€ (66,67 %). Ero tasaiseen toteumaan on 1,2 M€.

Elinvoimalautakunnan vuoden 2021 talousarvion ylitysuhka vaikuttaa tammi-elokuun toteuman perusteella todennäköiseltä. Ylitysuhka muodostuu ennakoitua alhaisemmasta toimintatuottojen kertymästä, ylitysuhka on noin 0,5 M€. Ylitysuhka ei ole katettavissa käyttösuunnitelmamuutoksilla.

Ruoka- ja puhtauspalvelut toimii nettoyksikkönä, jonka tavoitteena on nollatulos. Tammi-elokuun jälkeen Ruoka- ja puhtauspalveluiden talouden toteuma on +277 062 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi liitteenä olevan Elinvoimalautakunnan, sekä Ruoka- ja puhtauspalveluiden 1.1 - 31.8.2021 talousraportin.

Elinvoimalautakunta esittää 0,5 M€ lisätalousarviota vuodelle 2021.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa talouspäällikkö Jari Airaksista.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

talous- ja rahoitusjohtaja, taloussuunnittelija

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.