Elinvoimalautakunta, kokous 28.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 163 Kuntalaisaloite Venelaskupaikka Kemijokeen Vanttauskoskelle

ROIDno-2021-1208

Perustelut

Mauri Kerätär on laatinut kuntalaisaloitteen, missä esitetään veneenlaskuluiskan ja laavun rakentamista, tieyhteyden parantamista ja jätehuollon järjestämistä Vanttauskosken osa-yleiskaavan mukaiselle paikalle Vanttauskosken voimalaitoksen patoaltaan etelärannalle. Teknisten palvelujen Yhdyskuntatekniikan yksikkö on tutkinut aloitetta ja toteaa seuraavaa.

Vanttauskosken voimalaitoksen patoaltaan pohjoisrannan alueella (Vanttausjokisuussa) on jo olemassa kaupungin ylläpitämä veneenlaskuluiska, sille vaadittava tieyhteys sekä autojen ja venetraileireiden kääntöpaikka. Lisäksi samalla alueella sijaitsee myös venelaituri. Näin ollen Yhdyskuntatekniikan yksikkö ei pidä tarkoituksenmukaisena, taloudelliset seikat huomioiden, ryhtyä tässä vaiheessa rakentamaan toista vastaavaa veneilyä tukevaa rakennelmaa samalle vesistöalueelle ja suhteellisen lähelle toisiansa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta merkitsee tiedokseen saapuneen aloitteen sekä yhdyskuntatekniikan yksikön vastauksen.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa palvelualuepäällikkö Jukka Ylinampaa.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Mauri Kerätär, Metsätalousinsinööri

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.