Elinvoimalautakunta, kokous 28.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 164 Kylien kehittämisjaoston jäsenten ja varajäsenten valinta

ROIDno-2020-530

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anne Puroaho, alueellisten palvelujen päällikkö, anne.puroaho@rovaniemi.fi

Perustelut

Kylien kehittämisjaoston tehtävänä on Rovaniemen kylien elinkelpoisuuden vahvistaminen, kylien asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen sekä kylien, kyläyhdistysten ja muiden kyläyhteisöjen toiminnan kehittäminen ja aktivointityö. Jaosto seuraa ja arvioi toimintansa vaikuttavuutta ja varaa kylien asukkaille mahdollisuuden osallistua kylänsä kehittämiseen. Kehittämisjaosto osallistuu kylien alueiden elinkeinolliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan kyläalueiden kehittämissuuntien selvittämiseksi.

Kylien kehittämisjaosto:
1. päättää Rovaniemen kylien kehittämissäätiön ja muiden valtuuston myöntämien määrärahojen kohdentamisesta ja käyttämisestä tehtävän mukaiseen käyttötarkoitukseen;
2. suunnittelee, arvioi, toteuttaa ja seuraa Rovaniemen kylien kehittämishankkeita ja osallistuu tarvittaessa hankerahoitukseen ja rahoituksen hakemiseen;
3. avustaa kyliä, kyläyhdistyksiä ja muita aktiivisia kyläyhteisöjä kehittämis- ja investointihankkeissa;
4. antaa kyläalueisiin liittyvät lausunnot;
5. mahdollistaa kylien asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen järjestämällä vähintään kerran vuodessa eri tiensuunnilla tapaamiset kehittämistoimenpiteiden kartoittamiseksi ja sitouttaa eri sidosryhmät valittujen toimenpiteiden toteutukseen. 

Kylien kehittämisjaostoon valitaan neljätoista (14) jäsentä siten, että elinvoimalautakunta valitsee keskuudestaan kehittämisjaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Elinvoimalautakunta valitsee loput kaksitoista (12) kylien edustajajäsentä siten, että jokaiselta kaupungin viideltä eri päätiesuuntien kyläalueilta valitaan korkeintaan kolme (3) edustajaa ja kullekin jäsenelle henkilökohtaiset varajäsenet. Tiesuuntakohtaisessa jäsenmäärässä huomioidaan päätiesuunnan asukasmäärä. Kylien edustajajäsenillä tulee olla vakituinen asuinpaikka Rovaniemen kyläalueilla.

Esitykset elinvoimalautakunnalle kylien edustajajäseniksi tekevät Rovaniemen kylien alueiden tiesuuntakohtaiset kokoukset. Nuorisovaltuuston edustaja voi osallistua puhe- ja läsnäolo-oikeudella kylien kehittämisjaoston kokoukseen. Rovaniemen kylien alueista liitetään kuvat kartasta, josta selviää, mitkä kylät kuuluvat mihinkin alueeseen.

Kutsut tiesuuntaisiin kokouksiin lähetettiin kyläyhdistyksille 24.6.2021 ja niistä ilmoitettiin 28.7.2021 yhteisilmoituksella Uusi Rovaniemi –lehdessä.Avoimet kyläkokoukset on järjestetty seuraavasti:

Alue               

Aika

Asukasmäärä

Jäsenet

Osallistujat

Alakemijoki

10.08.2021

       2 883

  3 + 3

    14  

Ranuantie

11.08.2021

          581

  2 + 2

    25  

Sodankyläntie

12.08.2021

          644

  2 + 2

     7 

Yläkemijoki

17.08.2021

       1 391

  2 + 2

    32 

Ounasjoki 

19.08.2021

       2 105

  3 + 3

    56 


Kyläkokousten esitykset jäseniksi ja henkilökohtaisiksi varajäseniksi:

Alue

Jäsen

Varajäsen

Alakemijoki

Terhi Pakarinen

Esa Jääskö

 

Heli Rapakko

Mikko Sirviö

 

Reino Vaaraniemi

Jaana Ylitalo

Ounasjoki

Aarne Jänkälä

Hannu Tuisku

 

Sanna-Mari Suopajärvi

Kati Koukkula

 

Satu-Sinikka Oikarainen

Aatos Nätynki

Ranuantie

Liisa Helin

Veli Saarijärvi

 

Pekka Kunnari

Taija Aikio

Sodankyläntie  

Hillevi Vitikka

Miia Ylinampa

 

Juha Seurujärvi

Matti Pöykkö

Yläkemijoki

Jorma Kiviniemi

Arto Sääskilahti

 

Minna Uusiautti

Pirkko Salo

Päätösehdotus

Esittelijä

Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta

 • määrittää kylien kehittämisjaoston toimikauden pituuden alkaen 31.8.2021,
 • nimeää keskuudestaan kylien kehittämisjaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja
 • nimeää kylien kehittämisjaoston jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä avointen kyläkokousten esitysten mukaisesti

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa alueellisten palvelujen päällikkö Anne Puroahoa.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti
 - määrittää kylien kehittämisjaoston toimikaudeksi 31.8.2021 - 31.5.2023
- nimetä keskuudestaan kylien kehittämisjaoston puheenjohtajaksi Pekka Lehdon ja varapuheenjohtajaksi Riikka Knuutin
- nimeätä kylien kehittämisjaoston jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä avointen kyläkokousten esitysten mukaisesti.

Valmistelija

 • Anne Puroaho, alueellisten palvelujen päällikkö, anne.puroaho@rovaniemi.fi

Perustelut

Elinvoimalautakunta on 31.8.2021 § 142 nimennyt varsinaiset jäsenet ja varajäsenet kylien kehittämisjaostoon sekä valinnut keskuudestaan jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Kylien kehittämisjaostoon valituista Yläkemijoen alueen Jorma Kiviniemen henkilökohtaisen varajäsenen Arto Sääskilahden kotikunta ei ole Rovaniemi.
Kuntalain 71 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:
1) jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja
3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Yläkemijoen alueella pidetyssä kyläkokouksessa 4.9.2021 korvaavaksi varajäseneksi on esitetty Jouni Piiraista.

Kylien kehittämisjaoston puheenjohtaja Pekka Lehdolle ja varapuheenjohtaja Riikka Knuutille valitaan lisäksi henkilökohtaiset varajäsenet.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta

 • nimeää Yläkemijoen alueen varsinaisen jäsenen Jorma Kiviniemen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Jouni Piiraisen.
 • nimeää keskuudestaan puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle henkilökohtaiset varajäsenet.

Päätös

Meeri Vaarala ja Liisa Helin ilmoittivat esteellisyydestä ja poistuivat asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 §, kohta 7, Yleislausekejäävi).

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa palvelualuepäällikkö Tuula Rintala-Gardinia.

Asian käsittely keskeytettiin klo 17.46.

Asian käsittelyä jatkettiin klo 18.31.

Jäsenet Meeri Vaarala, Liisa Helin ja varajäsen Aarne Jänkälä ilmoittivat esteellisyydestä ja poistuivat asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 §, kohta 7, Yleislausekejäävi).

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti  
- nimetä Yläkemijoen alueen varsinaisen jäsenen Jorma Kiviniemen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Jouni Piiraisen
- nimetä puheenjohtaja Pekka Lehdon varajäseneksi Juha Kauhasen
- nimetä varapuheenjohtaja Riikka Knuutin varajäseneksi Jani Könkään.

Palvelualuepäällikkö Tuula Rintala-Gardin poistui kokouksesta tämän asian päätöksenteon jälkeen klo 18.34.

Tiedoksi

Kylien kehittämisjaostoon nimetyt, alueelliset palvelut, CaseM -tuki, Sarastia Oy, luottamushenkilörekisteri, tietohallinto

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Elinvoimalautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua

 • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.