Elinvoimalautakunta, kokous 28.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 170 Osayleiskaavan muutos 698-407 -5-128, 5-14 ja 5:103, Vikajärvi

ROIDno-2019-2314

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Petteri Lampi, kaavasuunnittelija, petteri.lampi@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus kaavasuunnittelija PL 9.9.2019

Tekninen toimiala esittää Vikajärven osayleiskaavamuutoksen laatimisen käynnistämistä. Yksityinen maanomistaja on 22.7.2019 päivätyllä yleiskaavan muutoshakemuksella hakenut Vikajärven osayleiskaavan muuttamista omistamiensa tilojen 5:128 ja 5:14 alueella.

Hakijan tavoitteena on harjoittaa matkailupalveluun liittyvää yritystoimintaa tilojen alueella, jota voimassa oleva osayleiskaava ei mahdollista. Tavoitteena on osoittaa alueelle matkailupalvelujen aluetta (RM).

Suunnittelualue käsittää vierekkäiset tilat Kemijärventien (kt 82) ja Vikajärven välisellä alueella. Suunnittelualueen yhteenlaskettu pinta-ala on n. 10 ha.

Osayleiskaava on suoraan rakentamista ohjaava (MRL 44.1 § ja 72.1 §) oikeusvaikutteinen yleiskaava.

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

kaavasuunnittelija Petteri Lampi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 5046755

Päätösehdotus

Esittelijä

Olli Peuraniemi, kaupungininsinööri, olli.peuraniemi@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää käynnistää Vikajärven osayleiskaavamuutoksen laatimisen liitteen rajauskartan mukaiselle alueelle. Yleiskaavan muutoksesta hakijoilta peritään kaavoituskuluina 5000 € sekä kuulutuskustannukset 300 €/kuulutus.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti kaupungininsinöörin ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Petteri Lampi, kaavasuunnittelija, petteri.lampi@rovaniemi.fi

Perustelut

Vikajärven osayleiskaavan muutoksen laatiminen tilojen 5:128, 5:14 ja 5:103 alueella on saatettu vireille asettamalla osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville 17.10.- 30.10.2019. Vireille tulosta ilmoitettiin kuulutuksella Lapin Kansassa 17.10.2019. Osayleiskaavan muutoksen aineistoon on ollut mahdollisuus tutustua nähtävilläpidon aikana palvelupiste Osviitassa, kaavoituksessa sekä kaupungin internet -sivuilla Kaavatorilla. Kuulemisen aikana esitetyt mielipiteet on mahdollisuuksien mukaan huomioitu jatkotyössä.

Vikajärven alueelle on laadittu 21.9.2020 päivätty osayleiskaavan muutosluonnos. Luonnoksessa tilojen 5:128 ja 5:14 alueelle on osoitettu kaksi erillistä matkailupalvelujen aluetta (RM). Tilan 5:103 alueelle osoitettiin kolme uutta loma-asunnon rakennuspaikkaa (RA) ja yksi uusi vakituisen asumisen rakennuspaikka (AP).

Valmisteluvaiheen kuuleminen on suoritettu asettamalla aineisto yleisesti nähtäville 14.10.-27.10.2020. Kuulutus nähtävillä pidosta julkaistiin 13.10.2020 Lapin Kansassa sekä ilmoitettiin kirjeellä osallisille. Yleiskaavaan on ollut mahdollisuus tutustua nähtävilläpidon aikana palvelupiste Osviitassa, kaavoituksessa sekä kaupungin internet -sivuilla Kaavatorilla. Kuulemisen aikana saatiin ELY-keskuksen lausunto ja kaksi mielipidettä. Lausunto ja mielipiteet sekä niihin annettut vastineet on liitteenä.

Valmisteluvaiheen kaavaluonnokseen nähden kaavaehdotuksesta on poistettu AP-rakennuspaikka ja se on muutettu RA-alueeksi. RM-alueita on hieman pienennetty siten, että ne eivät sijoitu kantatien liikennemelualueelle. Samalla alueen rakennusoikeus hieman pieneni. Kaavakartalle on lisätty maanpinnan alinta korkeusasema osoittava lukema sellaisille rakennuspaikoille, joilla voi olla tulvauhkaa. Kaavamääräyksiin lisättiin kielto rantaviivan muuttamisesta sekä koiratarhan sijoittamisesta alueelle. Rakentamisalueiden ulkopuolelle asetettiin MRL 43.2 §:n mukainen rakentamisrajoitus.

Kaavaehdotuksessa tilojen 5:128 ja 5:14 alueelle on osoitettu kaksi erillistä matkailupalvelujen aluetta (RM), jota koskee seuraava kaavamääräys: Merkinnällä on osoitettu matkailupalvelujen alueet. Uuden rakennuspaikan koko tulee olla vähintään 5000 m². Alueelle saa rakentaa käyttötarkoituksen mukaisia rakennuksia ja rakennelmia enintään 10% rakennuspaikan pinta-alasta. Rakennukset tulee sijoittaa maaston mukaisesti. Alueelle saa sijoittaa myös asumiseen varattuja tiloja. RM-alueiden yhteenlaskettu pinta-ala on n. 2.3 ha.
Tilan 5:103 alueelle on osoitettu 4 loma-asunnon rakennuspaikkaa (RA).

Osayleiskaava on suoraan rakentamista ohjaava (MRL 72.1 § ja 44.1 §) oikeusvaikutteinen yleiskaava.

Kaavoitus esittää, että 20.9.2021 päivätty Vikajärven osayleiskaavamuutos esitetään ehdotusvaiheen kuulemiseen.

Lisätietoja:

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh. 040 578 9283

kaavasuunnittelija Petteri Lampi
puh. 040 5046755

etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että Vikajärven alueelle laadittu 20.9.2021 päivätty osayleiskaavan muutosehdotus asetetaan julkisesti nähtäville. Nähtävillä olon aikana pyydetään lausunnot ympäristölautakunnalta ja Lapin Ely-keskukselta. Osayleiskaavan muutoksen laatimisesta ja käsittelystä peritään hakijalta 5000 € sekä kuulutuskustannuksena 300 €/kaavakuulutus. Osayleiskaavamuutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Esitys kaupunginhallitukselle

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.