Elinvoimalautakunta, kokous 28.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 159 Valtuustoaloite 22.3.2021 Nuorisostamme Rovaniemen elinvoimatekijä

ROIDno-2021-1134

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Matti Henttunen jätti puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Rovaniemi Lapin kasvukeskus, jossa on nuoria ja oppilaitoksia joista valmistuu tulevaisuuden tekijöitä. Kaupunkimme ja sen päättäjien täytyy ymmärtää tämä positiivisena voimavarana, jolla kasvukeskuksemme elinvoimaisuutta ja tulevaisuutta rakennetaan. Rovaniemen Perussuomalaiset kävivät Lapin Yliopiston oppilaskunnan jäsenten kanssa hyvin mielenkiintoisen ja rakentavan keskustelun, jonka johdosta tulemme esittämään, että Lapin Yliopiston ja Ammattikorkeakoulun kanssa rakennettaisiin tiiviimpi ja säännöllisempi yhteistyötoimintamalli, joka palvelusi niin Rovaniemen kaupungin kuin kyseisten opinahjojen toimintaa alueemme elinvoimaisuustekijänä. Konkretiana esitämme, että kuukausittain KH:n iltakoulussa tai valtuuston kokouksessa kyseiset oppilaitosten edustajat päivittäisivät kunnan päätöksentekijöille elinvoimatavoitesuunnitelmiaan ja mahdollisia tarpeitaan.

Edellä esitetyn perusteella, Rovaniemen Perussuomalaiset esittävät että Rovaniemi tutkii kaikki ne konkreettisettoimet millä nuorten hyvinvointia niin opiskelijaelämässä kuin työmarkkinoilla edistettäisiin ja alueen osaaminenturvataan jatkossakin. Liitteenä Lapin Yliopiston oppilaskunnan heille tärkeä asialista."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Valmistelija

  • Tuula Rintala-Gardin, kansainvälisten asioiden päällikkö, tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi
  • Sanna Mäensivu, työllisyyspäällikkö, sanna.maensivu@rovaniemi.fi

Perustelut

Matti Henttusen 22.3.2021 (§26) jättämässä valtuustoaloitteessa esitetään, että "Lapin Yliopiston ja Ammattikorkeakoulun kanssa rakennettaisiin tiiviimpi ja säännöllisempi yhteistyötoimintamalli, joka palvelusi niin Rovaniemen kaupungin kuin kyseisten opinahjojen toimintaa alueemme elinvoimaisuustekijänä. Konkretiana esitämme, että kuukausittain KH:n iltakoulussa tai valtuuston kokouksessa kyseiset oppilaitosten edustajat päivittäisivät kunnan päätöksentekijöille elinvoimatavoitesuunnitelmiaan ja mahdollisia tarpeitaan. Edellä esitetyn perusteella, Rovaniemen Perussuomalaiset esittävät että Rovaniemi tutkii kaikki ne konkreettisettoimet millä nuorten hyvinvointia niin opiskelijaelämässä kuin työmarkkinoilla edistettäisiin ja alueen osaaminen turvataan jatkossakin."

Rovaniemen kaupunki, Lapin korkeakoulukonserni ja Lapin liitto valmistelivat yhdessä innovaatioita vahvistavan ekosysteemisopimuksen, jonka allekirjoittivat Rovaniemen kaupunki ja työ- ja elinkeinoministeriö.  Sopimus on vuosille 2021–2027. Sopimuksessa sovitaan lähitulevaisuuden strategisista kasvun kärjistä ja innovaatiotoiminnan järjestämisestä yhteisesti sovituilla painopistealueilla, jotka ovat arktinen matkailu sekä tulevaisuuden hyvinvointipalvelut ja etäisyyksien hallinta.

Rovaniemen kaupunki, Lapin yliopisto ja Lapin ammattikorkeakoulu ovat lisäksi allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen koskien Rovaniemen rakentamista arktisen osaamisen kansalliseksi ja kansainväliseksi pääkaupungiksi sekä laaja-alaisen kumppanuussopimuksen alueen korkeakoulujen ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Redun kanssa.

Kaupungin työllisyyspalvelut tekevät päivittäistä tiivistä yhteistyötä eri oppilaitosten ja työnhakijoiden kanssa.  Osaamo -hankkeessa työskentelee työllisyyspalvelujen lisäksi TE-toimiston, Lapin yliopiston, Lapin ammattikorkeakoulun sekä Lapin koulutuskeskus Redun asiantuntijoita. Yhdessä Ohjaamon kanssa Osaamo muodostaa alustan laajan verkoston yhteistyölle elinvoiman tukemisessa ja osaavan työvoiman saatavuuden edistämiseksi. Sekä työnhakija-asiakkaille että työnantajille on päivittäin saatavilla yksilölliset työllistymistä ja kouluttautumista tukevat palvelut. Lisäksi järjestetään esimerkiksi erilaisia rekrytointitapahtumia. Nuorten Ohjaamon asiakaskohderyhmänä ovat myös opiskelijat, ohjaamo kokoaa laajasti yhteen alueen hyvinvointia, osallisuutta, kouluttautumista ja työllistymistä tukevia palveluja. Ohjaamo ja Osaamo järjestävät paljon erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia työllistymisen tueksi, johon ovat tervetulleita myös opiskelijat.

Rovaniemen kaupungin ja Lapin korkeakoulukonsernin välinen yhteistyö on laajaa ja monialaista.  Rovaniemen kaupunki on sopinut, että uuden valtuustokauden alkaessa, Lapin korkeakoulukonsernin edustajat kutsutaan esittelemään toimintaansa kaupunginvaltuutetuille. Kaupunginhallitus päättää toimintatavoistaan ja kokousaikataulustaan erikseen sekä kutsuu asiantuntijoita kuultavaksi, mikäli se valmistelussa tai käsittelyssä olevien asioiden näkökulmasta nähdään tarpeelliseksi.

Lapin yliopiston ylioppilaskunta on tehnyt tarjouksen Rovaniemen kaupungille yhteistyömallista ja tästä mallista on käyty neuvottelut ylioppilaskunnan edustajien kanssa.  Rovaniemen kaupungin puolelta neuvotteluihin osallistuivat edustajat henkilöstöpalveluista, talous- ja rahoituspalveluista, viestinnästä ja elinvoimapalveluista.  Tarjous yhteistyömallista ei esitetyssä muodossa vastannut Rovaniemen kaupungin nykyisiä käytänteitä, mutta Rovaniemen kaupunki on valmis jatkamaan työtä keskinäisen yhteistyön vahvistamiseksi. Yleisenä periaatteena on eri toimijoiden tasapuolinen ja yhdenvertainen kohtelu.  

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää merkitä tiedoksi saapuneen valtuustoaloitteen ja elinvoimapalvelujen vastauksen sekä saattaa vastauksen tiedoksi aloitteen tekijälle.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa palvelualuepäällikkö Tuula Rintala-Gardinia.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Palvelualuepäällikkö/Elinkeinot ja työllisyys

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.