Elinvoimalautakunta, kokous 28.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 161 Valtuustoaloite Salmijärven ja Keinuvuopajan ranta-alaueiden maisemointi

ROIDno-2021-1987

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuutettu Anitta Ylitörmänen jätti puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Luontoalueiden kävijämäärät ovat lisääntyneet, ja virkistysalueiden kehittämiseen on kiinnitetty yhä enemmän huomiota. Kaupunkimme alueella olevat Salmijärvi ja Keinuvuopaja ovat  keskeisiä virkistysalueitamme. Ranta-alueet kaipaavat maisemointia; risukkojen harventamista ja kaatuneiden, lahonneiden ja kelottuneiden puiden pois korjaamista.  Vapaaehtoiset ovat pitäneet latureittejä auki talvella. Rantojen korjaus aikaistaisi latureitistön tekemistä ja pidentäisi hiihtokautta keväällä."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Valmistelija

  • Kari Lukkarinen, metsätalousinsinööri, kari.lukkarinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Valtuutettu Anitta Ylitörmänen on laatinut valtuustoaloitteen Salmijärven ja Keinuvuopajan ranta-alueiden maisemoinnista. Aloitteessaan Ylitörmänen esittää, että ranta-alueiden risukkoa harvennetaan sekä kaatuneet, lahonneet ja kelottuneet puut poistetaan. Teknisten palveluiden Yhdyskuntatekniikan yksikkö on tutkinut lausuntoa ja toteaa seuraavaa: 

Rovaniemen kaupunki on hoitanut omistamiaan maa-alueita, jotka rajoittuvat kyseisten vesistöjen ranta-alueisiin useaankin otteeseen eri vuosina. Esimerkiksi vuonna 2016 käsiteltiin Salmijärven ja vuosina 2019 - 2020 Keinuvuopajan rantoihin rajoittuvia viheralueita. Kuluvan vuoden aikana tullaan lisäksi käsittelemään osia Keinuvuopajan ja Salmijärven rantojen viheralueita Kolpeneenharjulla. Työ tullaan jatkamaan loppuun kaupungin omistamien maa-alueiden osalta seuraavina vuosina. On otettava huomioon, että kaikki ranta-alueet eivät ole Rovaniemen kaupungin omistuksessa, vaan omistajiin lukeutuu myös useita yksityismaanomistajia, perikuntia ja yhtiöitä. Näiden muiden maanomistajien ranta-alueita ei Rovaniemen kaupunki voi käsitellä.

Lisäksi laki Kemijoki Oy:stä velvoittaa Kemijoki Oy:n suorittamaan kasvillisuuden ja puiden poistoa tarvittaessa Salmijärven ja Keivuopajan ranta-alueilta, koska kyseiset vesistöt kuuluvat Valajaskosken voimalaitoksen patoallas alueeseen. Kemijoki Oy suunnittelee saadun tiedon perusteella ranta-alueiden käsittelyä lähivuosina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta merkitsee tiedokseen saapuneen aloitteen sekä yhdyskuntatekniikan yksikön vastauksen.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa palvelualuepäällikkö Jukka Ylinampaa.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Aloitteen tekijä, yhdyskuntatekniikka

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.