Elinvoimalautakunta, kokous 28.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 162 Valtuustoaloite kierrätysroskikset

ROIDno-2021-632

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Saara Koikkalainen  ym. jättivät puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Kierrättäminen vähentää uusien raaka-aineiden ja energian tarvetta. Tällöin kierrätysmateriaalista valmistetun lopputuotteen ympäristöjalanjälki on huomattavasti pienempi kuin uusista raaka-aineista valmistetun. Hyvin toimivassa kiertotaloudessa turhaa jätettä ei synny vaan arvokkaat materiaalit pidetään kierrossa mahdollisimman pitkään. Biojätteet voidaan hyödyntää esimerkiksi biokaasun tuotantoon, ja pakkausmuoveista voidaan tehdä uusia muovituotteita. Rovaniemi on yksi Suomen ympäristökeskuksen valitsemista kiertotalouden edelläkävijäkunnista. Kaupunki on sitoutunut esimerkiksi toteuttamaan valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteita, joita ovat yhdyskuntajätteen kierrätysasteen kasvattaminen, materiaalihyötykäytön parantaminen sekä jätemäärän vähentäminen. Tätä tavoitetta edistääksemme esitämme, että kaupungin keskusta-alueen yleiset roskakorit muutetaan eri jätetyyppien lajittelun mahdollistaviksi kierrätysroskakoreiksi. Tämä sopisi myös edistyksellisen matkailukaupungin imagoon ja lisäisi kierrätyksen tunnettuutta kaupunkilaisten keskuudessa. Kaupungin tuleekin selvittää tämänkaltaisen parannuksen toteuttamismahdollisuudet yhteistyössä keskeisten toimijoiden, kuten Napapiirin Residuumin ja Alltimen kanssa."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Valmistelija

  • Hanna Liisanantti, jätehuoltoasiantuntija, hanna.liisanantti@rovaniemi.fi
  • Mirja Vääräniemi, kaupunginpuutarhuri, mirja.vaaraniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Saara Koikkalainen ym. ovat jättäneet valtuustoaloitteen koskien kierrätysroskiksia.

Yhdyskuntatekniikka on tutkinut asiaa ja toteaa seuraavaa:

Rovaniemen kaupunki on yksi Suomen kiertotalouden edelläkävijäkunnista. Kiertotalouden edelläkävijäkuntien yhtenä tavoitteena on tehostaa yhdyskuntajätteen lajittelua. 

Rovaniemen alueella on puisto-, kadunvarsi- ja linja-autopysäkeillä sekä leikkipaikoilla olevia roska-astioita yhteensä noin 400 kappaletta. Yksittäiset roska-astiat ovat polttokelpoiselle jätteelle tarkoitettuja. Jäteastioiden hankintakustannukset ovat 300-1000 € jäteastiaratkaisusta riippuen. Vuosittain yleisille alueille jäteastioita uusitaan 30-40 kappaletta.

Viime vuosien isoja suuntauksia jätteiden osalta ovat olleet jätteiden määrän vähentäminen ja lajittelun tehostaminen. Yleisillä alueilla roskien lajittelu on haasteellista, koska lajitteluastioita eri jätejakeille ei voi laittaa jokaisen roskakorin paikalle. Myös jätteiden määrään on vaikea vaikuttaa, yleisten alueiden jäteastioiden tärkein tehtävä on pitää ympäristö siistinä ja roskattomana. Lajittelu voi tulla kyseeseen alueilla, joissa roskaa syntyy paljon suhteellisen pienellä alueella, esimerkiksi Koskipuistossa.

Tällä hetkellä ulkokäyttöön tarkoitettuja ns. puistoroskis-tyyppipisiä lajittelun mahdollistavia roska-astioita on rajoitetusti saatavilla. Markkinoilta löytyy suurempia, kiinteistöille tarkoitettuja jätteenkeräysjärjestelmiä. Sopivan tuotteen löytyessä voidaan perinteisiä roskiksia korvata lajitteluroskiksilla vilkkaimmin käytetyissä kohteissa, jolloin saadaan kokemuksia jätejakeiden tyhjennyksistä ja kustannuksista. Lisäksi saadaan tietoa miten kuntalaiset omaksuvat niiden käytön ja miten lajittelu yleisellä alueella roska-astioihin käytännössä toteutuu.

Mikäli lajittelun mahdollistavista roskiksista saadaan hyviä kokemuksia on niiden käyttöä perusteltua lisätä yleisillä alueilla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää merkitä saapuneen aloitteen ja yhdyskuntatekniikan vastauksen tiedokseen.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa palvelualuepäällikkö Jukka Ylinampaa.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti Sanna Konolan esityksestä, jota kannatti Meeri Vaarala, että elinvoimalautakunta päättää merkitä saapuneen aloitteen tiedoksi ja kehoittaa yhdyskuntatekniikka laatimaan suunnitelman sen toteuttamiseksi - kiertotalouden edelläkävijäkunnan hengen mukaisesti.

Tiedoksi

Aloitteen tekijä, yhdyskuntekniikka

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.