Elinvoimalautakunta, kokous 29.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 122 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Esittelijän katsaus ajankohtaisiin ja valmistelussa oleviin asioihin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi toimialajohtajan katsauksen ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista.

 

Päätös

Kaupunginhallituksen edustaja Hannu Ovaskainen saapui kokoukseen klo 14.26 toimialajohtajan katsauksen aikana.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti. Lisäksi lautakunta päätti merkitä yksimielisesti tiedoksi, että Rovaniemen kaupunki lähtee mukaan Metsärekry- ja Tueksi työpaikalle -hankkeisiin edellyttäen, että muu rahoitus järjestyy suunnitellulla tavalla.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.