Elinvoimalautakunta, kokous 29.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 133 Alueellisten palvelujen päällikön viran ja aluekoordinaattorin toimen perustaminen

ROIDno-2020-3047

Valmistelija

  • Rauni Jokelainen, hallintopäällikkö, rauni.jokelainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Elinvoimalautakunta vastaa elinvoimapalveluista, joka jakaantuu elinkeino- ja työllisyyspalveluihin sekä teknisiin palveluihin.  Elinkeino- ja työllisyyspalvelualueella toimii alueelliset palvelut yksikkö. 

Alueellisissa palveluissa toimii kylien kehittämisjaosto. Sen tehtävänä on Rovaniemen kylien elinkelpoisuuden vahvistaminen, kylien asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen sekä kylien, kyläyhdistysten ja muiden kyläyhteisöjen toiminnan kehittäminen ja aktivointityö. Jaosto seuraa ja arvioi toimintansa vaikuttavuutta ja varaa kylien asukkaille mahdollisuuden osallistua kylänsä kehittämiseen. Kehittämisjaosto osallistuu kylien alueiden elinkeinolliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan kyläalueiden kehittämissuuntien selvittämiseksi. (HS §35).

Alueellisten palvelujen päällikön viran ja aluekoordinaattorin - toimen perustaminen

Aluelautakuntakokeilun yhteydessä perustettiin 31.5.2021 saakka voimassa olevat alueellisten palvelujen johtajan virka (vakanssinumero 72698001) ja aluesihteerin toimi. 

Rovaniemen kaupungin hallintosääntö 55 ja 56 §: Lautakunnan alaisen toimialan osalta viran perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää lautakunta. Toimialajohtaja valitsevat muut alaisensa viranhaltijat. Virkojen kelpoisuusehdoista päätetään virkaa perustettaessa.

Alueellisten palvelujen päällikön (aiemmin alueellisten palvelujen johtajan) virkaan kuuluvat tehtävät:

- toimintayksikön päällikön tehtävät

- Kylien kehittämisjaoston esittelijän tehtävät

- asioiden valmistelu elinvoimalautakunnalle

- Rovaniemen elinkelpoisuuden vahvistaminen, toimii tiiviissä yhteistyössä elinkeinopalveluiden kanssa.

- Asukkaiden hyvinvoinnin lisääminen

- Kylä- ja asukasyhdistysten ja – yhteisöjen omaehtoisen toiminnan kehittäminen ja aktivointi

- Tutkimustoiminta kyläalueiden kehittämissuuntien selvittämiseksi

-  Rovaniemen kylien kehittämissäätiön ja kaupungin myöntämien määrärahojen kohdentaminen ja käyttö

- Hankkeiden ja rahoituksen valmistelu, toteutus, sekä sidos- ja ohjausryhmätyöskentely

- Kehittämis-, toiminta-, vuokra- ja vesistöjen hoitotuet kylä- ja asukas ym. yhdistyksille 

- Lausuntojen valmistelu kyläalueisiin liittyvissä asioissa

-  Esimiestehtävät

 

Aluekoordinaattorin (aiemmin aluesihteerin) toimeen kuuluvat tehtävät:

- Kylien kehittämisjaoston sihteerin tehtävät

- Alueellisten palvelujen hallinto, talous ja muut toimialan tehtävät

- Kehittämis-, toiminta-, vuokra- ja vesistöjen hoitotukien valmistelu ja maksatus

- Myönnettyjen tukien käytön selvitykset

- Tiedotustoiminta (kyläyhdistykset, kpki www-sivut, Roikylät –sivut, tiedotuslehti talouksiin 3 kpl/v)

- Henkilöstö- ja työsopimusasioiden valmistelu ja seuranta

- Eri työryhmätyöskentelyn organisointi ja tapahtumajärjestelyt

- Yhteyshenkilö Rovaniemen kaupungin ja asukas - kansalaistalon toiminnassa

- Luottamushenkilöasiat

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ylinampa, kaupungininsinööri, jukka.ylinampa@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää:

  • perustaa alueelliset palvelut -yksikköön alueellisten palvelujen päällikön viran ja aluekoordinaattorin toimen 1.6.2021 alkaen,
  • vahvistaa alueellisten palvelujen päällikön viran kelpoisuusehdoksi ylemmän korkeakoulututkinnon ja erinomaisen suomen kielen suullisen ja kirjallisen taidon sekä aluekoordinaattorin toimen kelpoisuusehdoksi alemman korkeakoulututkinnon ja erinomaisen suomen kielen suullisen ja kirjallisen taidon.
  • hyväksyä, että toimialajohtaja täyttää alueellisten palvelujen päällikön viran ja aluekoordinaattorin toistaiseksi voimassa olevat toimen.

Päätös

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti, että asia jätetään pöydälle.

Tiedoksi

Hallintopäällikkö Rauni Jokelainen

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.