Elinvoimalautakunta, kokous 29.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 128 Asemakaava ja asemakaavan muutos kortteleissa 735,737 ja 780 sekä katu- ja virkistysalueilla, Ounasrinteentien liikennejärjestelyt

ROIDno-2020-1030

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Janne Anttila, kaavasuunnittelija, janne.anttila@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus/kaavasuunnittelija JA 17.8.2020

Rovaniemen kaupungin yhdyskuntatekniikan aloitteesta on käynnistetty asemakaavan muuttaminen ja laajentaminen 7.kaupunginosan kortteleissa 735,737 ja 780 sekä katu- ja virkistysalueilla. Asemakaavan muutoksella ja laajentamisella on tarkoitus mahdollistaa Ounasrinteentien yleissuunitelman mukaisten katujärjestelyiden toteuttaminen. Liikennejärjestelmä muutokset Ounasrinteentiellä liittyvät osaksi Lapin keskussairaalan laajentamiseen. LKS:n laajentaminen ja toiminnan lisääntyminen lisäävät liikennettä alueella, ja se edellyttää katu- ja liikenneverkon toiminnallisuuden kehittämistä. Ounasrinteentien yleissuunnitelmassa alueelle esitetään mm. kahta kiertoliittymää.

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vireille tulo ja valmisteluvaiheen kuuleminen järjestettiin 19.6. - 2.7.2020. Mielipiteitä ei ole jätetty. 

Nähtävillä olon jälkeen kaavakarttaan ja -määräyksiin on tehty teknisluontoisia korjauksia. Kaavan yhteydessä laaditaan tonttijako tonteille 7-737-4 ja 7-780-6.

 

Lisätietoja:

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

kaavasuunnittelija Janne Anttila
puh 016 322 8908
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää viedä ehdotusvaiheeseen asemakaavan ja asemakaavamuutoksen 7.kaupunginosan kortteleissa 735,737 ja 780 sekä katu- ja virkistysalueilla. Tonteille 7-737-4 ja 7-780-6 laaditaan uusi tonttijako. Kaavamuutoksen hyväksyy elinvoimalautakunta.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Janne Anttila, kaavasuunnittelija, janne.anttila@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus/kaavasuunnittelija JA 22.9.2020

Rovaniemen kaupungin yhdyskuntatekniikan aloitteesta on käynnistetty asemakaavan muuttaminen ja laajentaminen 7.kaupunginosan kortteleissa 735,737 ja 780 sekä katu- ja virkistysalueilla. Asemakaavan muutoksella ja laajentamisella on tarkoitus mahdollistaa Ounasrinteentien yleissuunitelman mukaisten katujärjestelyiden toteuttaminen, kuten esim. kahden kiertoliittymän rakentaminen.

Asemakaavan muutos ja laajennus sekä tonttien 7-737-4 ja 7-780-6 uusi tonttijako pidettiin julkisesti nähtävillä ehdotusvaiheen kuulemisessa 7. - 21.9.2020. Muistutuksia ei jätetty. 

 

Lisätietoja:

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

kaavasuunnittelija Janne Anttila
puh 016 322 8908
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää hyväksyä asemakaavan muuttamisen ja laajentamisen 7.kaupunginosan kortteleissa 735,737 ja 780 sekä katu- ja virkistysalueilla ja kaavan yhteydessä laaditun tonttijaon tonteille 7-737-4 ja 7-780-6. 

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Toimeenpano: kaavoitus

Muutoksenhaku

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja yhteystiedot

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta valittamalla. Kirjallisesti tehtävä valitus on osoitettava Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.

Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu 
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi 
Telefax: 029 5642 841 
Puhelin: 029 5642 800 (vaihde)
Virka-aika: kello 8.00 – 16.15

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika ja sen päättyminen

Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää. Valitusaika lasketaan päätöksen antopäivästä tätä päivää lukuun ottamatta.

Valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli valitusajan päättymispäivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valitusaika päättyy ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

  • valittajan tai valituksen laatijan yhteystiedot (nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista sähköpostiosoite)
  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
  • muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirjelmä on valittajan tai laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista, sähköpostiosoite.

Valituskirjelmään on liitettävä kaupunginhallituksen päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä.

Valituskirjelmä on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valituksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostilla. Alkuperäinen valitus on kuitenkin lähetettävä, mikäli hallinto-oikeus sitä erikseen pyytää.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen maksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)