Elinvoimalautakunta, kokous 29.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 127 Asemakaavan ja tonttiajon muutos 3. kaupunginosa kortteli 191 sekä virkistysalue, Talvitie

ROIDno-2018-3133

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Timo Hätönen, kaavasuunnittelija, timo.hatonen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus kaavasuunnittelija TH 16.10.2018:

Arina Kiinteistöt Oy on hakenut asemakaavan muutos 3. kaupunginosan kortteliin 191 niin, että siinä voisi toimia liikerakennus sekä liikenne-energian myyntipiste. Tontin omistus jakautuu kaupungin ja yksityisen perikunnan kesken. Arina Kiinteistöt Oy toimii myös yksityisen kiinteistön 698-401-26-22 valtuuttamana kaava-asiassa. Arina Kiinteistöt Oy on myös ilmoittanut halukkuuden lunastaa kyseiset kiinteistöt.

Voimassa olevan asemakaavan mukaisen tontin käyttötarkoitus on huoltoasemarakennusten korttelialue LH, kerrosluvulla I ja tehokkuusluku e=0.25 (rakennusoikeus 1997 k-m2). Tonttia rasittaa johtoa varten varattu alueen osa. Tontin kaava on hyväksytty 3.4.1985.

Kaavoitus esittää, että Kairatien ja Talvitien kulmauksessa olevaa huoltoasema-alueeen muutosta ryhdyttäisiin hakemuksessa esitetyllä tavalla tutkimaan.

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

kaavasuunnittelija Timo Hätönen
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 0400 451 453

Päätösehdotus

Esittelijä

Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää, että 3. kaupunginosan korttelin 191 asemakaavan muutosta ryhdytään tutkimaan. Muutos saatetaan vireille sekä valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtäville. Asemakaavan muutoksesta hakijalta peritään kaavoitus- sekä kuulutuskustannukset. Asemakaavan muutos edellyttää kiinteistön omistuksiin muutoksia, joten asian osalta laaditaan tarvittaessa maankäyttö- tai muu asiaan liittyvä sopimus kaupungin ja hakijan kesken. Koska asemakaavan muutoksen on katsottu olevan vähäinen, hyväksyy tekninen lautakunta asian (Hallinto- ja johtosääntö § 27). 

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Timo Hätönen, kaavasuunnittelija, timo.hatonen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus kaavasuunnittelija TH 9.4.2019

Asemakaavan muutos on saatettu vireille 14.11.2018. Kuulutus nähtävillä pidosta ilmoitettiin 13.11.2018 Lapin Kansassa sekä kirjeillä osallisille. 3. kaupunginosan asukasyhdistys on ilmoittanut mielipiteenään, ettei yhdistyksellä ole huomautettavaa suunnitelmasta. Vireilletulon jälkeen on Talvitien korttelin 191 asemakaavan muutosaluetta laajennettu käsittämään myös viereistä virkistysaluetta. Kaava-alueen laajentaminen perustuu yhdyskuntatekniikan yksikön esitykseen, jolla alueen liikennejärjestelyjä tulevan toiminnan osalta pitää parantaa sekä alueella olevalle pumppaamolle varmistaa kulku myös tulevaisuudessa.

Asemakaavan muutos on pidetty valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtävillä 18.3.-5.4.2019. Nähtävillä pidosta on ilmoitettu 15.3.2019 Lapin Kansassa sekä kirjeillä osallisille. Mielipiteitä valmisteluvaiheen kuulemisen aikana ei saapunut. Lapin Ely -keskus on antanut 22.3.2019 pyydettynä lausunnon muutoksesta. Lausunto on huomioitu alueelle laadittavassa asemakaavan muutoksessa ja lähinnä lausunnon tekniset tarkennukset kaavakarttaan ja selostukseen on päivitetty. Lausunto on kaavaselostuksen liitteenä 2.  Vireilletulon ja valmisteluvaiheen muutosaineistoon on voinut tutustua nähtävillä pitojen aikana palvelupiste Osviitassa Rinteenkulman kauppakeskuksessa.

Asemakaavan muutoksessa alueelle muodostuu liike- ja toimistorakennusten korttelialue KL, kerrosluvulla I ja tehokkuus e=0.25. Muutoksessa tulevan liiketontin rakennusoikeus pienenee n. 294 k-m2, koska osaa tonttia liitetään katu- ja puistoalueeksi. Viereistä virkistysaluetta laajennetaan ja kevyenliikenteen linjausta myös muutetaan, jotta se palvelee myös paremmin kaupalle ja pumppaamolle tulevaa kulkua.

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

kaavasuunnittelija Timo Hätönen
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 0400 451 453

Päätösehdotus

Esittelijä

Olli Peuraniemi, kaupungininsinööri, olli.peuraniemi@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä 3. kaupunginosan korttelin 191 sekä viereistä virkistysaluetta koskevan asemakaavan muutosluonnoksen jatkokaavoituksen pohjaksi 24.1.2019 päivätyn ja 26.3.2019 korjatun kaavakartan mukaisesti. Asemakaavan muutos sekä tonttijako saatetaan ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään Lapin Ely -keskuksen lausunto. Kaavoituskustannuksena hakijalta peritään 2600 € ja kuulutuskustannukset 250 €/kuulutus. Lisäksi asemakaavan muutos edellyttää kiinteistön omistuksiin muutoksia sekä tonttijaon ja kiinteistön muodostamista. Asian osalta on laadittava maankäyttösopimus kaupungin ja hakijan kesken ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä. Asemakaavan muutoksen hyväksyy tekninen lautakunta (Hallinto- ja johtosääntö § 27).

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti kaupungininsinöörin ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Timo Hätönen, kaavasuunnittelija, timo.hatonen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus kaavasuunnittelija TH 16.9.2020:

3. kaupunginosan korttelin 191 sekä viereisen virkistysalueen asemakaavan muutos ja tonttijako on pidetty ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti nähtävillä 22.5.-20.6.2019. Ilmoitus nähtävillä pidosta julkaistiin 20.5.2019 Lapin Kansassa sekä kirjeellä rajanaapureille. Asemakaavan muutosehdotukseen on voinut tutustua palvelupiste Osviitassa kauppakeskus revontulessa sekä kaupungin internet -sivulla kaavatorilla sekä kaavoituksessa kaupungintalolla. Muistutuksia nähtävillä pidon aikana ei saapunut.

Nähtävilläpidon aikana saatiin pyydettynä Lapin ELY -keskuksen lausunto. Lausunto on huomioitu asemakaavaehdotuksessa ja kaavaselostusta tarkennettu lausunnon myötä. ELY:n lausunto on kaavaselostuksen liitteenä 5 sivulla 24.

Nähtävilläolon jälkeen on asemakaavaehdotusta tarkennettu myös rakennusoikeuden osalta, koska tontin osien leikkaaminen yhdyskuntatekniikan esityksestä on pienentänyt tontin alkuperäistä rakennusoikeusmäärää 294 k-m2. Asiaa on tuotu jo aiemmassa 29.4.2019 § 57 tehdyssä teknisen lautakunnan päätöksessä esille. Tarkennus rakennusoikeusmäärään perustuu hakijan tontille laatimaan suunnitelmaan, joka on laadittu voimassa olevan kaavan mukaiselle tontille. Hakija on nyt tarkentanut muutettavalle tontille laatimansa suunnitelman ja sen toteuttamiskelpoisuuden, joten rakennusoikeuden määrän nostaminen e=0.25.stä e=0.30:n on mahdollinen. MRA:n 32 §:n mukaan on asiassa saatu hakijan suostumus kaavamääräyksen tarkennukseen, ja koska muutos on todettu olevan vähäinen ja koskee vain yksityistä etua, niin kaavan uudelleen nähtäville asettamista ei ole tarve suorittaa.

Kaavoitus esittää elinvoimalautakunnalle, että se hyväksyy korttelia 191 ja viereistä virkistysaluetta koskevan asemakaavan muutoksen sekä tonttijaon.

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

kaavasuunnittelija Timo Hätönen
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 0400 451 453

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää hyväksyä 3. kaupunginosan korttelia 191 sekä viereistä virkistysaluetta koskevan asemakaavan muutoksen 24.12019 päivätyn ja 11.8.2020 korjatun kaavakartan mukaisesti sekä alueelle laaditun tonttijaon. Kaavoituskustannuksen hakijalta peritään vuoden 2016 hinnoitteluperiaatteen mukaisesti 2600 € ja kuulutuskustannukset 250 €/kaavakuulutus. Lisäksi hakija vastaa kaupungille alueen maanhankinnasta, tonttijaosta ja muista kiinteistönmuodostamiseen liittyvistä kustannuksista. Asemakaavan muutoksen hyväksyy elinvoimalautakunta (Hallintosääntö 27 §).

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Täytäntöönpano: kaaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUOHJEET YLEISKAAVAN JA ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMISTÄ KOSKEVAAN PÄÄTÖKSEEN
 

Valitusosoitus
Yleiskaavan ja asemakaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta.

Valitusaika ja sen alkaminen

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Kunnan jäsenen, asianosaisen ja muun valittamaan oikeutetun katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusoikeus

Valituksen saa tehdä

 • se, jota päätös koskee,
 • se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Sen lisäksi alueellisella ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella on toimialaansa kuuluvissa asioissa oikeus valittaa kaavan hyväksymistä koskevasta  päätöksestä. Valitusoikeus on myös maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia. Rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä on toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan oikeus valittaa kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

 • valittajan tai valituksen laatijan yhteystiedot (nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista sähköpostiosoite)
 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
 • muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirjelmä on valittajan tai laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista, sähköpostiosoite.

Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai (viran puolesta oikeaksi todistettuna) jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjelmä on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valituksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostilla. Alkuperäinen valitus on kuitenkin lähetettävä, mikäli hallinto-oikeus sitä erikseen pyytää.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Kunnallisvalituksen maksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)

Valitusviranomainen ja yhteystiedot

Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 
Postiosoite:  PL 189, 90101 Oulu 
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi 
Telefax: 029 564 2841
Puhelin: 029 564 2800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Mikäli valitusajan päättymispäivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valitusaika päättyy ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.