Elinvoimalautakunta, kokous 29.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 129 Asemakaavan ja tonttijaon muutos 17.kaupunginosa maa-ja metsätalousalue, kiinteistö 698-409-20-110 / Tähkäpolku 6

ROIDno-2020-2845

Valmistelija

  • Markku Pyhäjärvi, kaavoituspäällikkö, markku.pyhajarvi@rovaniemi.fi

Perustelut

Kiinteistönomistajat  hakevat asemakaavan ja tonttijaon muutosta kiinteistölle 698-409-20-110, osoitteessa Tähkäpolku 6. Hakijoiden tarkoituksena on rakentaa kiinteistölle omakotitalo ja autotalli/-katos.

Alueella on voimassa lääninhallituksen 24.7.1984 hyväksymä Saarenkylän osa-alueiden 3,4 ja 5 asemakaava. Asemakaavassa alue on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi (M).

Kaavahanke sijoittuu asemakaavan mukaiselle maa- ja metsätalousalueelle, jolle ei ole voimassa asemakaavassa osoitettu lainkaan rakennusoikeutta, etäisyys asemakaavan katuverkkoon on noin 800 metriä. Yksittäisen kiinteistön muuttaminen asemakaavalla ja tonttijaolla rakentamiseen keskellä maa- ja metsätalousalueeksi osoitettua aluetta ei ole perusteltua. Kiinteistön muuttaminen asumiselle edellyttää koko maa-ja metsätalousalueen laajempaa asemakaavallista tarkastelua liikenteen ja infran osalta sekä selvityksiä mm. raideliikenteen melu- ja tärinävaikutuksista, tulvan hallinnasta ja maaperän rakennettavuudesta. Alueen asemakaavan muuttaminen asumiselle ei ole kaupungin kaavoitusohjelmassa ja edellyttää ennen asemakaavan muuttamista maanhankintaa. 

Maankäyttö- ja rakennuslain 51§:n mukaisesti asemakaava on laadittava ja pidetävä ajan tasalla sitä mukaan kuin kunnan kehitys, erityisesti asuntotuotannon tarve taikka maankäytön ohjaustarve sitä edellyttää. Lain mukaan kunta päättää, milloin alueelle laaditaan asemakaava. Säännöksen mukaan laatimistarve on sidottu kunnan kehitykseen ja maankäytön ohjaustarpeeseen. Tämä säännös ei luo maanomistajlle oikeutta asemakaavan saamiseen alueelleen.

Kaavoitus esittää, ettei hakemuksen mukaiseen asemakaavan ja tonttijaon muutokseen ryhdytä. Koko maa-ja metsätalousalueeksi (M) osoitetun alueen asemakaavan muuttaminen edellyttää kaupungin maanhankintaa ja laajempaa kaavallista tarkastelua koko alueen liikenteen ja infran järjestämisen osalta. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää, ettei asemakaavan ja tonttijaon muutokseen kiinteistöllä 698-409-20-110 ryhdytä. Kiinteistön muuttaminen asumiselle edellyttää koko maa-ja metsätalousalueen laajempaa asemakaavallista tarkastelua liikenteen ja infran osalta sekä selvityksiä mm. raideliikenteen melu- ja tärinävaikutuksista, tulvan hallinnasta ja maaperän rakennettavuudesta. Alueen asemakaavan muuttaminen asumiselle ei ole kaupungin kaavoitusohjelmassa ja edellyttää ennen asemakaavan muuttamista maanhankintaa. 

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Täytäntöönpano, kaavoitus

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Elinvoimalautakunta

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.